Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 101 - 126 2019-05-31

İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ

Nursen AYDIN [1]


Başlık: İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ

Özet: Bu çalışmanın konusunu, Türkiye’de anaakım medyanın eşitlikçi olmayan haber üretimi karşısında alternatif medyanın karşı kamusal alan olma potansiyelinin tartışılması oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, anaakım medya karşısında alternatif medya arayışlarının somut bir örneği olarak emek.org.tr internet sitesinin işçi sınıfının hak taleplerini ve sorunlarını dile getirme noktasında işçi sınıfına nasıl bir temsiliyet sağladığı çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Bilgi kaynağı, haber portalı ve tartışma platformu olarak kurulmuş olan Emek sitesi, anaakım medyada fazla yer verilmeyen işçi sınıfının hak mücadelesine destek vermek ve işçi sınıfının sesini duyurmak amacıyla kurulmuştur. Bu çalışma, Emek sitesinin üretim koşulları ve içeriklerinin çözümlenmesi yoluyla Emek sitesinin alternatifliğini ve muhalif kamusal iletişim alanı olma potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitel çözümleme yönteminin benimsendiği çalışmada, işçi sınıfının sorunlarını ve taleplerini dile getirme ve görünür kılma noktasında Emek sitesinin işlevselliği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : İşçi sınıfı mücadelesi, alternatif medya, karşıt kamusal alan, emek.org.tr.

Abstract: Subject of this study is discussion of alternative media which has the potential to be the opponent public sphere in the face of the mainstream media that makes inegalitarian news in Turkey. In this direction, the problem of this study is how labour.org.tr the website, which is an epitome that offers alternative media in the face of the mainstream media, provides a representation to the working class in terms of expressing the problems and demands of the working class. Labour site, which was established as a source of information, news portal and discussion platform, was created to support the struggle of the working class that are not widely covered by the mainstream media, and to be the voice of the working class. This study intends to reveal the potentiality of Labour site as an alternative and a sphere of opposing public communication by analyzing its production conditions and contents. In accordance with this purpose, in the study where qualitative analysis method is adopted, the functioning of Labour site in terms of expressing the problems and demands of the working class has been tried to reveal.

Keywords: Working class struggle, alternative media, opponent public sphere, labour.org.tr

Giriş

Teorik kısım

Uygulama kısmı (Makaleye göre değişir)

Sonuç ve Tartışma

Kaynakça

İşçi sınıfı mücadelesi, alternatif medya, karşıt kamusal alan, emek.org.tr.
 • Albert, Michael (1997). What Makes Alternative Media Alternative? http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors3/alberttext.html. Erişim Tarihi: 27.10.2018.
 • Atton, Chris (2001). Approaching Alternative Media: Theory and Methodology. https://pdfs.semanticscholar.org/c4bc/d2a9d65d7e4468bc8947be0d6dfdb0d66e95.pdf. Erişim Tarihi: 28.10.2018.
 • Atton, Chris (2002). Alternative Media, London: Sage.
 • Bailey, Olga Guedes, Cammaerts, Bart ve Carpentier, Nico (2015). Alternatif Medyayı Anlamak, Çev: Çiğdem Öztürk, İstanbul: Kafka Yayınları.
 • Bora, Aksu (2004). Kamusal Alan Sahiden “Kamusal” Mı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayın, 529-538.
 • Ceyhan, Çağdaş (2009). Medyada Alternatif bir Hal: Ahali ve Karşıt-Kamusallık. Kurgu: Online International Journal of Communication Studies, 22(1), 176-209, http://ekurgu.anadolu.edu.tr/assets/upload/pdf/20160513070855_ekurgu.pdf. Erişim Tarihi: 28.10.2018.
 • Couldry, Nick (2003), Beyond the hall of mirrors? Some Theoretical Reflections on the Global Contestation of Media Power. Nick Couldry and James Curran (Der)., Contesting Media Power: Alternative Media in a Networked World, Londra: Rowman & Littlefield, 39-54.
 • Çoban, Savaş (2009). Kamusal Alan Kavramına Getirilen Eleştiriler Ekseninde Karşıt Kamusal Alanlara Yönelik Bir İnceleme: Türkiye Sosyal Forumu Örneği, Nurçay Türkoğlu ve Sevilen Toprak Alayoğlu (Der.), Karaelmas 2009 Medya ve Kültür, İstanbul: Urban Kitap, 201-211.
 • Çoban, Savaş ve Tuna Çoban, Eylem (2016). İşçi Hareketleri ve Sendikacılığın Medyada Sunumu: Bir Örnek Tekel Eylemleri, Akdeniz İletişim Dergisi, (25), 271-293.
 • Çoban Keneş, Hatice ve Özdemir Taştan, İnan (2016). Madencinin Acısına Bakmak: Ulusal Basında Soma Maden “Facia”sının Haberleştirilmesi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(1), s.125-160.
 • Dağtaş, Erdal (2006). Türkiye’de Magazin Basını: Magazin Eklerinin Sektör ve Metin Analizi. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Dağtaş, Erdal (2014). Kamusal Alan ve Medya. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Dağtaş, Erdal ve Yıldız, M. Emir (2016). Grevler ve Sosyal Ağlar: Olanaklar Ve Zorlukların “Metal Fırtına” Direnişi Üzerinden Değerlendirilmesi, Der. Erdal Dağtaş, Özgürleşmenin Yolları, Ankara: Ütopya Yayınları, 86-122.
 • Downing, John, Villareal Ford, Tamara, Gil, Geneve ve Stein, Laura (2017). Radikal Medya: İsyancıların İletişimi ve Toplumsal Hareketler. Ülkü Doğanay (Yay. Haz.), Çev: Ülkü Doğanay, Oğuzhan Taş ve İnan Özdemir Taştan. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Dursun, Çiler (1998). Türkiye’de İşçi Sınıfı Kimliğinin Medyada Temsili 1970-1997. Toplum ve Bilim, (78), 210-241.
 • Fraser, Nancy (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Social Text, No. 25/26, 56-80.
 • Garnham, Nicholas (1997). Medya ve Kamusal Alan. Çev: Sevda Alankuş ve Hakan Tuncel, http://www.ilefarsiv.com/id/yazi_14.htm. Erişim Tarihi: 27.10.2018.
 • Habermas, Jürgen (2014). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev: Tanıl Bora ve Mithat Sancar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Harlow, Summer and Harp, Dustin (2013). Alternative Media in a Digital Era: Comparing News and Information Use Among Activists in the United States and Latin America, Communication&Society/Comunicación y Sociedad, 26(4), 25-51.
 • Kaner Koç, Nilgün (2012). Türkiye’deki Yazılı Basında Tekel İşçi Eyleminin Sunumu. Çalışma ve Toplum, 35(4), 189-215.
 • Kaya, A. Raşit (2009). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kidd, Dorothy (1999). The Value of Alternative Media. Peace Review, 11(1), 113-119.
 • Marx, Karl (2012). Basın Özgürlüğü Üzerine. Çev: Önder Kulak ve Kurtul Gülenç, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Negt, Oscar ve Kluge, Alexander (2005). Kamusal Alan ve Tecrübeye Giriş. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan, İstanbul: Hil Yayın, 133-139.
 • Özer, Ömer (2001). Kazanılmış Hakkın Tersine Çevrilmesi: 1 Mayıs 1996 Olaylarının Türk Basınında Sunumu. Gazi İletişim Dergisi, (9), 107-135.
 • Özer, Ömer (2016). İşçi Sınıfı Eksenli Klasik Toplumsal Hareketler: “Büyük Zonguldak-Ankara Madenci Yürüyüşü”nün Cumhuriyet, Hürriyet ve Tercüman Gazetelerindeki Sunumu. E. Dağtaş (Der.), Özgürleşmenin Yolları, Ankara: Ütopya Yayınları, 27-85.
 • Rodriguez, Clemencia (2001), Fissures in the Mediascape: An International Study of Citizens Media, New Jersey: Hampton Press Communication Series.
 • Sandoval, Marison (2009). A Critical Contribution to the Foundations of Alternative Media Studies. Kurgu: Online International Journal of Communication Studies, 22(1), 1-18.
 • Sandoval, Marison ve Fuchs, Christian (2010). Towards a Critical Theory of Alternative Media. Telematics and Informatics, 27, 141-150.
 • Şen, Ayşe Fulya (2011). Kültürel Kimlikler Karşısında Sınıf Kimliğinin ve İşçi Sınıfı Kimliğinin Medyada Temsili (Tekel Örneği). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (33), 87-112.
 • Şen, Ayşe Fulya ve Çetinkaya, Ali (2013). Medyada Sınıf Temsilleri: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” Haberleri Üzerine Bir Çözümleme. Akdeniz İletişim, (19), 78-93.
 • Taylan, Ahmet (2012). Alternatif Medya ve Bianet Örneği: Türkiye’de Alternatif Medyaya Dair Etnografik Çalışma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Timisi, Nilüfer (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Alin, Adnan (2018). Emek Sitesi Kurucusu ile Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşme, 29 Eylül, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5827-7246
Yazar: Nursen AYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inifedergi528792, journal = {İNİF E - Dergi}, issn = {}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {101 - 126}, doi = {}, title = {İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ}, key = {cite}, author = {Aydın, Nursen} }
APA Aydın, N . (2019). İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ . İNİF E - Dergi , 4 (1) , 101-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/46490/528792
MLA Aydın, N . "İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ" . İNİF E - Dergi 4 (2019 ): 101-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/46490/528792>
Chicago Aydın, N . "İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ". İNİF E - Dergi 4 (2019 ): 101-126
RIS TY - JOUR T1 - İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ AU - Nursen Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İNİF E - Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 126 VL - 4 IS - 1 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İNİF E - Dergi İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ %A Nursen Aydın %T İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ %D 2019 %J İNİF E - Dergi %P -2528-9519 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Nursen . "İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ". İNİF E - Dergi 4 / 1 (Mayıs 2019): 101-126 .
AMA Aydın N . İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ. İNİF E - Dergi. 2019; 4(1): 101-126.
Vancouver Aydın N . İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ VE ALTERNATİF MEDYA: EMEK.ORG.TR ÖRNEĞİNİN ÇÖZÜMLENMESİ. İNİF E - Dergi. 2019; 4(1): 101-126.