Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme (1992-2021)

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 1, 123 - 139, 04.07.2023

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de viyolonsel alanında yapılan lisansüstü tezlerin belirli ölçütler doğrultusunda incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Viyolonsel alanı ile ilgili çalışmalar, Yükseköğretim Kurulu’nun Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden, tarama bölümünde “Tez Adı” seçilerek “viyolonsel-çello” kelimeleri ile taranmıştır. Bu tarama sonucunda 1992-2021 yılları arasında yayımlanan, 135 adet yüksek lisans, 22 adet doktora ve 26 adet sanatta yeterlik tezi olmak üzere toplam 183 adet teze ulaşılmıştır. Bu lisansüstü tezlerin, yayın yılları, türleri, enstitüleri, danışman unvanları, yazıldığı üniversiteler, konu alanları ve yöntemleri gibi değişkenler istatistiksel analizler ile birlikte incelenmiş, elde edilen veriler analiz edilerek tablo ve grafikler kullanılarak açıklanmıştır. Araştırmada viyolonsel alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çoğunluğunu “eser-etüt analizi” konusundaki çalışmaların oluşturduğu, tezlerin en çok 2019 yılında yazıldığı, bu alanda tezlerin en çok nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yazıldığı ve tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans tezlerinden oluştuğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Alyörük, G. (2016). Türkiye’de gitar alanında yapılan lisansüstü tezler: bir bibliyografya çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(35), 55-79.
 • Atilla, B., ve Akyürek, R. (2020). Examination of postgraduate theses on string Instruments in Turkey. Educational Research and Reviews, 15(9), 581-586.
 • Aydınlı Gürler, D. (2021). Müzik öğretmenliği alanında yapılan araştırmalar üzerine bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80), 1858-1880.
 • Bakioğlu, A., ve Gürdal, A. (2001). Lisansüstü tezlerde danışman ve öğrencilerin rol algıları: Yönetim için göstergeler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21), 9-18.
 • Birel, A. S. (2014). Viyolonsel öğretiminde performansı değerlendirmeye yönelik hazırlanan dereceli puanlama anahtarının (rubrik) sınanması ve değerlendirilmesi. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Danacı, E. F. ve Çiftci, E. (2022). Türkiye’de yaylı çalgılar alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre değerlendirilmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 11(99), DOI: 10.7816/idil-11-99-08.
 • Demirbatır, R. (2001). Yaylı çalgılar yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez bibliyografyası. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1), 143-150.
 • Demirbatır, R. E. (1998). Türkiye’deki eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümlerinde viyolonsel eğitimi. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gençel Ataman, Ö. (2009). Ülkemizde flüt ve flüt eğitimi alanlarında yapılan lisansüstü tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 341-352.
 • Karaman, S. ve Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 5(2), 94-114.
 • Karkın, A. M. (2011). Müzik bilimleri alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 143-149.
 • Kösreli, S. (2020). Türkiye’de ses eğitimi alanında yazılmış lisansüstü tezlere yönelik bir inceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3651-3668.
 • Sağer, T. (2005). Müzik öğretmenliği bilim dallarında çalışılan lisansüstü tezlerin enstitü farklılıkları açısından değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17). 243-245.
 • Sonsel, Ö. B. (2018). Türkiye’de viyola alanında yazılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47), 340-359.
 • Tereci, A. ve Bindak, R. (2019). 2010-2017 yılları arasında Türkiye'de matematik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 40-55.
 • Tuzcu, G. (2003). Lisansüstü öğretim için yurtdışına öğrenci göndermenin planlanması. Milli Eğitim Dergisi, 160, 155-165.
 • Yapalı, Y. (2015). Ülkemizde flüt ve flüt eğitimi alanlarında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (1987-2014). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Yıldırım Orhan, Ş. (2012). Türkiye’de viyolonsel alanında yapılmış yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tezleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 701-716.
 • Yıldız, A. (2004). Türkiye’deki yetişkin eğitimi araştırmalarına toplu bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1),78-98.
 • Yılmaz, R. (2008). Türkiye’de lisansüstü öğrenim için öğrenci seçimi: kara harp okulu savunma bilimleri enstitüsünde bir uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Enes Furkan DANACI 0000-0001-6600-5291

Yayımlanma Tarihi 4 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA DANACI, E. F. (2023). Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme (1992-2021). İnsanat Sanat Tasarım Ve Mimarlık Araştırmaları Dergisi, 3(1), 123-139.