Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1, 184 - 197, 20.07.2021

Öz

Bu çalışmada, Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin liderlik yönelimleri ile sportmenlik yönelimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, seçkisiz örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yoluyla belirlenen 170 erkek ve 80 kadın olmak üzere toplam 250 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Bolman ve Deal (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ ye uyarlaması Dereli (2003) tarafından yapılan Liderlik Yönelimi Ölçeği (4 alt boyut, 32 madde) ile Vallerand ve arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen Balçıkanlı (2010) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Sportmenlik yönelimi ölçeği (4 alt boyut, 20 madde) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise tanımlayıcı istatistikler ve araştırma verilerinin düzgün dağılım göstermediği için Sperman Korelasyon testleri uygulanmıştır. Analizler neticesinde Sportmenlik yönelimi ile liderlik yönelimi arasında ve her iki ölçeğin alt boyutları arasında pozitif yönlü orta düzeyde istatiksel olarak ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca lisans düzeyinde spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sportmenlik ve liderlik düzeylerinde yüksek puanlar aldıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak alınan lisans düzeyinde spor eğitiminin sportmenlik yönelimi ile liderlik yönelimini üzerinde etkisinin olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • Arslan, H., Uslu, B. (2014). Öğretmen adaylarının liderlik yönelimlerinin incelenmesi. e-International Journal of Educational Research, 5 (1): 42-60
 • Balçıkanlı, GS. (2010). Çok boyutlu sportmenlik ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15 (1): 1-10
 • Bilir FP (2005). Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün örgüt iklimi ve çalışanların katılımla ilgili algılamaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Bolman, LG., Deal, TG. (1991). Leadership and managment effectiveness: a multi-frame multi-sector analiysis. Human Resource Management ; 30 (4):509-534
 • Bredemeier, B., Weiss, M., Shields, D., Cooper, B. (1986). The relationship of sport ınvolvement with children's moral reasoning and aggression tendencies. Journal of Sport
 • Psychology; 8(4): 304–318. DOI:https://doi.org/10.1123/jsp.8.4.304
 • Bredemeier, JBL. (1994). Children’s moral reasoning and their assertive, aggressive, and submissive tendencies in sport and daily life. Journal of Sport & Exercise Psychology; 16(1): 1-14. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.16.1.1
 • Bredemier, BJL., Fisher, LA. (1986). Caring about İnjustice: the moral self-perceptions of Professional female bodybuilders. Joural of Sport & Exercise Psycholoy, 22, 327-344
 • Bundel, CM. (1930). Is leadership losing its importance. Infantry Journal, 36(2), 339-349.
 • Büyüköztürk, Ş.(2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (İstatistik araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorumları). Pegem Akademi, 11.Baskı; ISBN 978-975-6802-74-8.
 • Chantal, Y., Bernache-Assollant, I. (2003). A prospective analysis of self-determined sport motivation and sportspersonship orientations. The Online Jorunal of Spor Psychology 5 (4): 11-18 URL:http:/www.atlethicinsigth.com/vol51554/sportspersonship.html.
 • Copeland, M. (1969). The Game of Nations: The Amorality of Power Politics. London: Weidenfeld and Nicolson. pp. 272.)
 • Cremades. JG. (2014). Becoming a sport, exercise, and performance psychology professional: A global perspective. First ed. Abingdon Psychology.
 • Çakıcı, HA. (2009). Amatör Futbolcuların Liderlik Özellikleri İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. T.C. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Çelik, C., Sünbül, Ö. (2008). Liderlik algılarında eğitim ve cinsiyet faktörü: Mersin ilinde bir alan araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3): 49-66.
 • Çetinkaya, G., İmamoğlu, G. (2018). Üniversite Spor eğitimli öğrencilerinin liderlik yönelimlerinin farklı değişkenlere göre araştırılması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (59) ISSN:07-9581 doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2681 , Dereli, M. (2003). A survey research of leadership styles of elementary school principles. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Er, Y., Koç, MC. (2020). Investigation of the relationship between the leadership characteristics. International Journal of Applied Exercise Physiology,9 (5): 123-132
 • Filiz, N., Erol, F., Dikmen, M., Altınkaynak, S. (2016). Bayan üniversite öğrencilerinde liderlik yöneliminin incelenmesi.International conference on quality in higher edution. November 24-25, Sakarya University. 96-102
 • Gallagher, JJ. (1997). Least restrictive climate and gifted students. Peabody Journal of Education, 72, 153–165.
 • Hogan, R., Curphy, GJ., Hogan, J. (1994). What we know about leadership: effectiveness and personality, American Psychologist, 49/6, 493-504. Journal of Organizational Behavior, 23, 215-235. doi: 10.1002/job.137
 • Karataş, A., Gizir, AC. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3): 250-265.
 • Paglis, LL., Green, SG. (2002). Leadership self-efficacy and managers motivation for leading change.Journal of Organizational Behavior 23, 215-235. Doi:10.1002/job,137
 • Patır, S., Yıldız, MS. (2008). İktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13 (1): 293-315.
 • Pehlivan, Z. (2004). Fair-Play kavramının geliştirilmesinde okul sporunun yeri ve önemi. Sportmetre Beden Eğiti ve Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2): 49-53
 • Pepe, K., Kara, A., Özkurt, R., Dalaman, O. (2019). Aktif spor yapan amatör sporcuların spor ortamında (sportmen) davranışlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2): 497-506
 • Shahram, S., Hossein, FM., Noshin, B. (2016). Studyıng the relatıonshıp between leadershıp style of coaches and sportsmanshıp commıtment of athletes (a case study of professıonal athletes ın ı.r. I. Karate super league). Medical-biologial Problems of Physical Training and Sport. Doi:http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2016.0308
 • Stewart, JR. (1995). Small Business Owner-Managers and Corporate Manager: AComparative Study of Achievement Motivation, Risk Taking Propensity and Preference For Innovation. University of North Texas, Doctor of Philosophy, Denton-Texas.
 • Stornes T, Bru E (2002). Sportspersonship and perceptions of leadership: an ınvestigation of adolescent handball players' perceptions of sportspersonship and associations with perceived leadership. European Journal of Sport Science, 2 (6): 1-15
 • Stornes, T. (2001). Sportspersonship in Elite Sports, on The Effects of Personal and Environmental l on The Display of Sportspersonship Among Elite Male Handball Players, European Physical Education Review, 7 (3): 283–304.
 • Stornes, T., Ommundsen, Y. (2004). Achievement goals, motivational climate and sportspersonship: a study of yound handball players. Scandinavian Journal of Education; 48 (2); 205-221. DOI:https://doi.org/10.1080/0031383042000198512
 • Tsai, E., Fung, L. (2005). Sportspersonship in youth basketball and volleyball players. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology, 7 (2): 37-46.
 • Tucker, WL., Parks, JB. (2001). Effect of gender and sport type on intercellegiate athletes’ perceptions of the legitimacy of aggressive behaviors in sport. Sociology of Spor Journal 18, 403-413.
 • Vallerand, RJ., Deshaies, P., Cuerrier, JP. (1997). On the effects of the social context on behavioural intentions of sportsmanship. International Journal of Sport Psychology, 28 (2): 126-140
 • Vallerand, RJ., Losier, GF. (1994). Self-Determined Motivation and Sportsmanship Orientation: An Assessment of Their Temporal Relationship, Journal of Sport & Exercise Psychology, 16, 229-245.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Fırat ÇETİNÖZ (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9962-5980
Türkiye


Ogün UYGUN
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-0707-8962
Türkiye


Kadir YILDIZ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3347-0319
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür yok
Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { intjces842956, journal = {Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9373}, address = {info@intjces.com}, publisher = {Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {184 - 197}, doi = {}, title = {Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çetinöz, Fırat and Uygun, Ogün and Yıldız, Kadir} }
APA Çetinöz, F. , Uygun, O. & Yıldız, K. (2021). Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 184-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/64208/842956
MLA Çetinöz, F. , Uygun, O. , Yıldız, K. "Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 184-197 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/64208/842956>
Chicago Çetinöz, F. , Uygun, O. , Yıldız, K. "Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 (2021 ): 184-197
RIS TY - JOUR T1 - Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Fırat Çetinöz , Ogün Uygun , Kadir Yıldız Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 184 EP - 197 VL - 7 IS - 1 SN - -2458-9373 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Fırat Çetinöz , Ogün Uygun , Kadir Yıldız %T Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2021 %J Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2458-9373 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Çetinöz, Fırat , Uygun, Ogün , Yıldız, Kadir . "Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi 7 / 1 (Temmuz 2021): 184-197 .
AMA Çetinöz F. , Uygun O. , Yıldız K. Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. UGEAD - IntJCES. 2021; 7(1): 184-197.
Vancouver Çetinöz F. , Uygun O. , Yıldız K. Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2021; 7(1): 184-197.
IEEE F. Çetinöz , O. Uygun ve K. Yıldız , "Liderlik Yönelimi İle Sportmenlik Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 184-197, Tem. 2021