PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz Çalışması

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı Special Issue 1, 83 - 91, 01.08.2016

Öz

Halk ezgileri nesilden nesile taşıdığı değerler ile ait olduğu toplumun ve ülke kültürünün oluşmasındaki temel yapıtaşlarıdır. Ülkemiz ise, bu denli önemli bir değer olan halk ezgileri bakımından önemli mirasa sahiptir. Bu miras, ülkemizin birçok farklı yörelerden oluştuğu ve her yörenin kendine özgü halk ezgilerinin olduğu gerçekliğinin eklenmesiyle daha da zenginleşmiştir. Bu bağlamda, ülkemiz yörelerine veya bölgelerine gore farklılık gösteren bu zengin halk ezgileri mirasının özele indirgenerek araştırılması analiz edilmesi gerekmektedir. Bu araştırma, birçok kültürel ve müzikal ögeyi içerisinde barındıran Karadeniz Bölgesi halk ezgilerinin, usul, toplam ölçü sayısı ve makam özellikleri bakımından incelenerek ezgilerin müzikal karakteristik yapısını ortaya koymayı ve bu çerçevede sınıflandırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla, TRT Türk Halk Müziği Repertuarında “Karadeniz Bölgesine” ait 597 esere ulaşılarak müzikal analizleri yapılmıştır. Çalışma sonunda her esere ait müzikal kimlik çıkarılmış, bölge ezgilerine hakim olan makam, ölçü zamanları, vb. unsurlar sayısal olarak ifade edilmiş, tüm eserler sınıflandırılarak tablo halinde sunulmuştur

Kaynakça

 • Elçi, A. (1998) “Semahlar Dini İçeriklidir”, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli
 • Sempozyumu Bildirileri Ankara. Gök, A. (2004) Anadolu coğrafyasının analizi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Bilkent Üniversitesi. Ankara.
 • Hoşsu, M. (1997) Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı. Peker Ambalaj. İzmir.
 • Nacakcı, Z. (2007). Halk Ezgilerine Dayalı Viyola Albümü, Bilge Mat. Ankara.
 • Nacakcı, Z. (2012). “Burdur Yöresi Halk Oyunları Ezgileri ve Müzikal Özellikleri”, 1.
 • Uluslararası Halk Oyunları Kongresi, 10-12 May. Malatya. Özbek, M.(1992). Türkiye’de Modernleşme ve Orhan Gencebay Arabeski. İletişim Yayınları, s-2,Ankara.
 • Özçağlar, A. (1997). Türkiye ‘de Belediye Örgütlü Yerleşmeler (Kasabalar, Şehirler). S45- , Ekol Yayınevi, Ankara.
 • Say, A. (1985). Müzik Ansiklopedisi 3. cilt. Başkent Yayınevi, Ankara.
 • Sözen, Z. (2007). Ney ve ney çalma stili, http://www.neyzenim.com .
 • T.R.T. Türk Halk Müziği Repertuarı.(2015). Ankara.
 • Türk Dil Kurumu (2015). ‘Mephem’ kelimesi.
 • Yakıcı, A. (2004).Havada kar sesi var ya da türkülere eleştirel bir bakış. Bilim ve Aklın
 • Aydınlığında Eğitim Dergisi, S57. Yıldızkaya, Ö. F. (2006). Emirdağ Türküleri, İzmir: Analiz Matbaacılık Ltd. Şti.

Black Sea Region Folk Melodies for Musical Structures Analysis Study

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı Special Issue 1, 83 - 91, 01.08.2016

Öz

Folk tunes carry the values of the society from generation to generation and are the basic building blocks in the formation of the country's culture. Our country has an important legacy in terms of folk tunes which include significant value. This heritage is made up of many different parts of our country and it is enriched with the addition of the reality of each region’s unique folk tunes. In this context our country's rich folk tunes that vary according to the territory or regions must be investigated specially. This research aims to reveal and classify the characteristic structure of musical tunes and total number of dimensions and music of Black Sea Region that hosts several cultural and musical elements. For this reason 597 musical works belonging to Black Sea Region were reached in TRT Turkish Folk Music Repertoire and musical analyzes were performed. At the end of each work brought musical identity, melodies that dominate the region, measuring time, and other elements are expressed in numerical terms, all the works are classified and presented in the table

Kaynakça

 • Elçi, A. (1998) “Semahlar Dini İçeriklidir”, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli
 • Sempozyumu Bildirileri Ankara. Gök, A. (2004) Anadolu coğrafyasının analizi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Bilkent Üniversitesi. Ankara.
 • Hoşsu, M. (1997) Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı. Peker Ambalaj. İzmir.
 • Nacakcı, Z. (2007). Halk Ezgilerine Dayalı Viyola Albümü, Bilge Mat. Ankara.
 • Nacakcı, Z. (2012). “Burdur Yöresi Halk Oyunları Ezgileri ve Müzikal Özellikleri”, 1.
 • Uluslararası Halk Oyunları Kongresi, 10-12 May. Malatya. Özbek, M.(1992). Türkiye’de Modernleşme ve Orhan Gencebay Arabeski. İletişim Yayınları, s-2,Ankara.
 • Özçağlar, A. (1997). Türkiye ‘de Belediye Örgütlü Yerleşmeler (Kasabalar, Şehirler). S45- , Ekol Yayınevi, Ankara.
 • Say, A. (1985). Müzik Ansiklopedisi 3. cilt. Başkent Yayınevi, Ankara.
 • Sözen, Z. (2007). Ney ve ney çalma stili, http://www.neyzenim.com .
 • T.R.T. Türk Halk Müziği Repertuarı.(2015). Ankara.
 • Türk Dil Kurumu (2015). ‘Mephem’ kelimesi.
 • Yakıcı, A. (2004).Havada kar sesi var ya da türkülere eleştirel bir bakış. Bilim ve Aklın
 • Aydınlığında Eğitim Dergisi, S57. Yıldızkaya, Ö. F. (2006). Emirdağ Türküleri, İzmir: Analiz Matbaacılık Ltd. Şti.

Ayrıntılar

Diğer ID JA72NK97KR
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Kadir YILMAZ Bu kişi benim


Zeki NACAKCI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2016
Başvuru Tarihi 1 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı Special Issue 1

Kaynak Göster

APA Yılmaz, K. & Nacakcı, Z. (2016). Karadeniz Bölgesi Halk Ezgilerinin Müzikal Yapılarına Yönelik Analiz Çalışması . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , Özel Sayı 1 , 83-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/25850/272500

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi