Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 547 - 557 2019-12-27

“Barış Dili” Temelinde Gazetecilik
“Barış Dili” Temelinde Gazetecilik

Gülsün BOZKURT [1]


Geçmişten günümüze kadar nasıl yapılması gerektiği üzerine tartışmaların hiç eksik olmadığı gazetecilik mesleği için her platformda söylenebilecek bir şeyler hep mevcuttur. Gazeteciliğin geleneksel kodları, sorunlu etik çerçevesi bugün yaşanan olaylar karşısında haberciliği toplumdan yana tavır geliştirebilmenin uzak bir noktasına sürüklemektedir. Oysa gazeteci, yalnızca toplumu olaylardan haberdar etmez, çoğu zaman istediği toplumsal algıyı da yaratır. Bu nedenle dünya üzerinde yaşanan krizler, siyasi çatışmalar bugün gazetecinin haberi hangi dil üzerinden kurgulaması gerektiğini daha da önemli kılmaktadır. Bu çalışma da evrensel barış ve huzur için gazeteciliğin dilinin barışa evirilmesi gerekliliğine dikkat çekmek amacını taşımaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemleri üzerinden kurgulanmıştır ve barış gazeteciliği kavramının olumlu yönlerini vurgu yapmak amacını taşıdığı için kavramla ilgili literatürde yer alan negatif yönlere yüzeysel bir şekilde değinilmiştir.

Gazetecilik, Barış Dili, Barış Gazeteciliği
  • Adorno, W. T., Horkheimer, M. (2013). Teori ve Pratik Üzerine, İstanbul: Metis Yay.
  • Alankuş S. (2016). Barış Gazeteciliği Elkitabı, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yay. Çavdar, A., Aytar, V.(2009). Medya ve Güvenlik Sektörü Gözetimi, İstanbul: TESEV Yay.
  • İrvan, S. (2015). Normatif Kuram Olarak Barış Gazeteciliği: Önermeler ve Engeller, BİANET.
  • Lynch, J., McGoldrick, A. (2005). Peace Journalism, Howthorn Press.
  • Saygın, A. U., Kocabaş, Ozan. (2015). Topyekûn Bir Çabanın Ürünü Olarak Barış Gazeteciliği, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC.
  • Şen, A. F. (2013). “Medyanın Savaş Söylemleri: Barış Gazeteciliği Perspektifinden Anaakım ve Alternatif Haber Medyasında Suriye Sorunu”, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (1).
  • Tılıç, D. (2001). 200’ler Türkiyesi’nde Gazetecilik ve Medyayı Anlamak, İstanbul: Su Yay.
  • Loyn, D. (2007). Good Journalism or Peace Journalism, conflict & communication online, Vol:6, No. 2.
  • Yeşilçayır, Celal. (2016). “Platon’dan Rousseau’ya Barış Düşüncesinin Evrimi”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9558-7577
Yazar: Gülsün BOZKURT (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Eylül 2019
Kabul Tarihi : 20 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA BOZKURT, G . (2019). “Barış Dili” Temelinde Gazetecilik. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 5 (2) , 547-557 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/51161/624143