Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 683 - 703 2019-12-27

Tüketim Toplumu Bağlamında Futbolun Endüstrileşmesi: 3 Büyük Takım Taraftarları Üzerinden İnceleme

Güven BÜYÜKBAYKAL [1] , Meltem Kaya [2]


Küreselleşme ve değişen teknolojik imkânlarla birlikte bireylerin yaşam tarzları, hayata bakış açıları da farklılık göstermeye başlamıştır. Mutluluğun mottosu olarak görülen tüketim, yaşamın olmazsa olmaz noktası haline gelmiştir. Günümüzde bireyler için mutluluğun temeli tüketmekten geçmektedir. Bunun bilincinde olan üreticiler, çeşitli reklam ve sponsorluk faaliyetleri ile çalışmalar yürütmüş bireyleri tüketime daha da teşvik etmişlerdir. Sponsorluk ve reklam bağlamında spor önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle futbol dünyada geçmişten günümüze yaşamın önemli bir alanını oluşturduğundan kapitalist süreç içerisinde endüstriyel faaliyet alanına dönüşmüştür. Böylece bireylerin tüketim kültürüne dâhil olmaları futbolun endüstrileşmesi ile daha da artmıştır. Futbolun yalnızca oyun olmadığı içerisinde ideolojik aygıtları da barındırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Çalışmada futbolun endüstrileşmesi tüketim toplumu bağlamında değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken çalışmayı spesifikleştirmek adına futbolun 3 büyükleri olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları ile anket yapılmış, bireylerin tüketim toplumuna ne denli içkin olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Anket sonuçları değerlendirilirken nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. 

futbol, tüketim toplumu, tüketim kültürü
  • -Aspor (05.05.2017). Türkiye’de en çok taraftar hangi takımda? (https://www.aspor.com.tr/galeri/diger/turkiyede-en-cok-taraftar-hangi-takimda) Erişim tarihi: 16.04.2019-Aytaç, Ö. (2006). Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (1): 27-53-Bauman, Z. (2010). Küreselleşme. (Yılmaz, A. Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.-Bauman, Z. (2017). Akışkan Modernite. (Çavuş, S.O. Çev.). İstanbul: Can Yayınları.-Bayhan, V. (2011). Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: Tüketiyorum Öyleyse Varım, Sosyoloji Konferansları Dergisi. (43): 221-243-Bayat, B. (2015). Uygulamalı Sosyal Bilim Araştırmalarında Ölçme, Ölçekler Ve “Likert” Ölçek Kurma Tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16(3), 1-24.- Bora, Tanıl (2002). Futbol, Toplumun ve Hayatın Aynası Olarak İlgimi Çekiyor, Karizma Dergisi, İstanbul: Tavaslı Yayıncılık, 48-52. -Büyükbaykal, G. (2017). Spor Sponsorluğu. İstanbul: Derin Yayınları.-Debord,G. (2018) Gösteri Toplumu ve Yorumlar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.-Devecioğlu, S. (2005). Türkiye’de Spor Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi. VerimlilikDergisi.( 2): 117-134.-Ekmekçi, A. Y., Ekmekçi, R., & İrmiş, A. (2013). Küreselleşme ve Spor Endüstrisi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(1), 91-117.-Erdoğan, İ. (2008). Futbol ve futbolu inceleme üzerine. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26(2), 1-58.-Fişek, K. (1985). 100 Soruda Türkiye Spor Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınları,- Gezgin, S. (11 Mayıs 2002). “Ekonomiyi Canlandıran Faktör: Dünya Kupaları”, Finansal Forum Gazetesi.-Güneş, İ. (2010). Futbol Ekonomisi: Ekonomist Gözüyle Futbol. İstanbul: Karahan Kitabevi. -Güngör, A. (2014). Futbol Endüstrisinde Sportif Başarı İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Analizi Ve Türkiye Uygulaması. Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 16-36.-Ilgaz, C. (2000). Tüketim Toplumu ve Küresel Kültür. İ.Ü İletişim Fakültesi Dergisi, 327-332.-İnce, M. (2016). Spor ile Siyasetin İlişkisi Üzerine Bir Analiz; Sporu Siyasete Alet Etmek. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (2): 447-455.-Marcuse, H. (1990) Tek Boyutlu İnsan. (Yıldırım, A. Çev.) İstanbul: İdea Yayınları.-Resmi Gazete İlanı. (25.12.2018) Asgari Ücret Tespit ve Komisyon Kararı. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181227-10.pdf) Erişim tarihi: 16.04.2019-Stemmler, T. (2000). Futbolun Kısa Tarihi, (Aça, N.Çev.) Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.-Talimciler, Ahmet. (2008). Futbol Değil: İş Endüstriyel Futbol. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 26: 89-114.-Talimciler, Ahmet. (2010). Sporun Sosyolojisi, Sosyolojinin Sporu. İstanbul: Bağlam Yayınları.-Topçuoğlu, N.N. (1995). Basında Reklam ve Tüketim Olgusu. Ankara: Vadi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1494-2176
Yazar: Güven BÜYÜKBAYKAL
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3339-1231
Yazar: Meltem Kaya (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 20 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA BÜYÜKBAYKAL, G , Kaya, M . (2019). Tüketim Toplumu Bağlamında Futbolun Endüstrileşmesi: 3 Büyük Takım Taraftarları Üzerinden İnceleme. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 5 (2) , 683-703 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss/issue/51161/627465