Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SPORTS IN THE STRATEGIC PLANS OF PROVINCIAL CENTRAL DISTRICT MUNICIPALITIES

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 14 - 23, 30.04.2019

Öz

The aim of this study is to determine and evaluate the sports related duties and responsibilities of provincial central district municipalities that have numerous duties and responsibilities at the local level in their strategic plans. Thus, the aim is to contribute to the implementation of sports services in a reasonable standard of service, which are considered to be incomplete in the municipalities. In this study, document analysis technique is used as one of the qualitative research methods. The scope of the research involves the central district municipality of 51 provinces each of which carries over a population of 50000 and does not have the status of a metropolitan municipality. The sample contains 6 provincial central district municipalities randomly selected from 6 different regions and sports activities included in their 2015 - 2019 strategic plans. The data have been obtained from each municipality’s 2015 - 2019 strategic plans, which are available in full text on the official websites. The data are summarized in accordance with the original and handled in three main topics as performance sports, recreative activities and social cultural activities. Accordingly, besides the duties and responsibilities of municipalities regulated by law, similar and different tasks and responsibilities that they will implement when they are needed have been determined.

In conclusion, municipalities included in their strategic plans, performance-based, recreative, social and cultural issues along with their duties related to sports legislation, but they have also considered sports as an important and effective tool in the promotion of the city.  

Kaynakça

 • Bartın Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik- plan/s/1496/Bartin+Belediyesi+2015-2019, Erişim: 01, 11, 2018.
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, No: 6495, Resmi Gazete, Tarih: 02. 08. 2013 ve Sayı: 28726. Belediye Kanunu No:5393, Resmî Gazete: Tarih: 13/7/2005 Sayı: 25874, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44.
 • Bilgin, K.U, Akay, A. Koyuncu, H.E. Haşar, E.Ç (2007: 66-67), Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TTPAV) Yayını, ISBN 978-9944-927-19-2, Ankara 2007.
 • Burdur Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan , http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1051/Burdur+Belediyesi+2015-2019, Erişim. 18, 12, 2018.
 • Creswell, İ. W. (2003), Qualitative, quantitave and mixed methot approaches, Second Edi tion Lincoln: Sage Paplication.
 • Çoban, B. Devecioğlu, S. (2006), Türkiye’deki Belediye Başkanlarının Spor Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), XI (2006), 1: 49 – 60.
 • Demirel, D. 2015, Performansın Mali Boyutu, Performans Esaslı Bütçe, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 19 (1): 265-282. Doğu, G. Kardaş, N. T., Atalı, L. (2013), Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği), Kocaeli Üniversi tesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 25: 97 - 111.
 • Hakkari Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1011/Hakkari+Belediyesi+2015-2019, Erişim: 02, 01, 2019.
 • Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, No: 5018. Kabul Tarihi: 10/12/2003. Resmî Gazete: Tarih: 24/12/2003 Sayı: 25326).
 • Karataş, Ö. (2013), Türkiye’de Belediyelerin Spor Politikaları, Uluslararası Hakemli ve Be şeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı:6, s. 113-121. Kırklareli Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1078/Kirklareli+Belediyesi+2015-2019, Erişim: 02, 01, 2019.
 • Kütahya Belediyesi, 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.kutahya.bel.tr/pdf/Stratejik_Plan_2015-2019.pdf, Erişim: 04, 01, 2019.
 • Nevşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1127/Nevsehir+Belediyesi+2015-2019, erişim: 04, 01, 2019.
 • On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Değişik ikinci cümle: No: 6360, Kabul Tarihi: 12/11/2012. Resmi Gazete: Tarih: 6/12/2012 Sayı:28489.
 • Silverman, D. (2001), İnterpreting qualitetive data: methods for anlysing talk, test and inte reaction, London: SAGE Publication.
 • Temel, C. Akyol, Ö. (2016), Spor tesislerinden spor organizasyonlarına: Türkiye’de büyük şehir belediyelerinin rolü, Journal of Human Sciences, ISSN: 2458-9489, Volu me:13, İssue: 3, Year: 2016.
 • Uysal, K., Altan, Y., Aktel, M., Öztop, S. (2002), Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi İl Belediyeleri Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, C.17, S.2, s.1-15.

İL MERKEZ İLÇE BELEDİYELERİNİN STRATEJİK PLANLARINDA SPOR

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1, 14 - 23, 30.04.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, mahalli düzeyde çok sayıda görev ve sorumlulukları olan il merkez ilçe belediyelerinin stratejik planlarında, sporla ilgili görev ve sorumluluklarını tespit etmek ve değerlendirmektir. Böylece belediyelerde eksik olduğu düşünülen sportif hizmetlerin standart ve makul bir hizmet anlayışı içinde uygulamaya geçirilmesine katkı sağlamaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, nüfusu 50 000’in üzerinde olan ve büyük şehir belediyesi statüsünde olmayan 51 il merkez ilçe belediyesidir. Örneklem ise tesadüfi olarak 6 farklı bölgeden belirlenen 6 il merkez ilçe belediyesi ve bu belediyelerin 2015 – 2019 stratejik planlarında yer verilen spor faaliyetleridir. Veriler her belediyenin resmi web sayfasında bulunan ve tam metin olarak yazılı olan 2015 – 2019 stratejik planlarından elde edilmiştir. Veriler performans sporları, rekreaktif faaliyetler ve sosyal kültürel faaliyetler olarak üç ana konuda ele alınmış ve aslına uygun şekilde özetlenerek yazılmıştır. Buna göre belediyelerin kanunla düzenlenen görev ve sorumlulukları yanında, gerek duyduklarında uygulayacakları benzer ve farklı görev ve sorumluluklar da tespit edilmiştir. Sonuç olarak belediyeler stratejik planlarında sporla ilgili mevzuatta yer vermek zorunda oldukları görevleri yanında, performansa dayalı, rekreaktif, sosyal ve kültürel farklı konulara da yer vermişler ancak, sporu ağırlıklı olarak şehrin tanıtımında önemli ve etkili bir araç olarak görmüşlerdir.   

Kaynakça

 • Bartın Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik- plan/s/1496/Bartin+Belediyesi+2015-2019, Erişim: 01, 11, 2018.
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, No: 6495, Resmi Gazete, Tarih: 02. 08. 2013 ve Sayı: 28726. Belediye Kanunu No:5393, Resmî Gazete: Tarih: 13/7/2005 Sayı: 25874, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44.
 • Bilgin, K.U, Akay, A. Koyuncu, H.E. Haşar, E.Ç (2007: 66-67), Yerel Yönetimlerde Hizmet İçi Eğitim, Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TTPAV) Yayını, ISBN 978-9944-927-19-2, Ankara 2007.
 • Burdur Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan , http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1051/Burdur+Belediyesi+2015-2019, Erişim. 18, 12, 2018.
 • Creswell, İ. W. (2003), Qualitative, quantitave and mixed methot approaches, Second Edi tion Lincoln: Sage Paplication.
 • Çoban, B. Devecioğlu, S. (2006), Türkiye’deki Belediye Başkanlarının Spor Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), XI (2006), 1: 49 – 60.
 • Demirel, D. 2015, Performansın Mali Boyutu, Performans Esaslı Bütçe, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015 19 (1): 265-282. Doğu, G. Kardaş, N. T., Atalı, L. (2013), Büyükşehir Belediyesi Spor Politikalarına Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği), Kocaeli Üniversi tesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 25: 97 - 111.
 • Hakkari Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1011/Hakkari+Belediyesi+2015-2019, Erişim: 02, 01, 2019.
 • Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, No: 5018. Kabul Tarihi: 10/12/2003. Resmî Gazete: Tarih: 24/12/2003 Sayı: 25326).
 • Karataş, Ö. (2013), Türkiye’de Belediyelerin Spor Politikaları, Uluslararası Hakemli ve Be şeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı:6, s. 113-121. Kırklareli Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1078/Kirklareli+Belediyesi+2015-2019, Erişim: 02, 01, 2019.
 • Kütahya Belediyesi, 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.kutahya.bel.tr/pdf/Stratejik_Plan_2015-2019.pdf, Erişim: 04, 01, 2019.
 • Nevşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan, http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1127/Nevsehir+Belediyesi+2015-2019, erişim: 04, 01, 2019.
 • On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Değişik ikinci cümle: No: 6360, Kabul Tarihi: 12/11/2012. Resmi Gazete: Tarih: 6/12/2012 Sayı:28489.
 • Silverman, D. (2001), İnterpreting qualitetive data: methods for anlysing talk, test and inte reaction, London: SAGE Publication.
 • Temel, C. Akyol, Ö. (2016), Spor tesislerinden spor organizasyonlarına: Türkiye’de büyük şehir belediyelerinin rolü, Journal of Human Sciences, ISSN: 2458-9489, Volu me:13, İssue: 3, Year: 2016.
 • Uysal, K., Altan, Y., Aktel, M., Öztop, S. (2002), Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi İl Belediyeleri Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, C.17, S.2, s.1-15.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Yazarlar

Yahya DOĞAR
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1068-2266
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 28 Şubat 2019
Kabul Tarihi 11 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Doğar, Y. (2019). İL MERKEZ İLÇE BELEDİYELERİNİN STRATEJİK PLANLARINDA SPOR . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 6 (1) , 14-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/49198/533699

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------