Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Covid-19 Sürecinde Spor Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1, 13 - 26, 27.04.2021

Öz

Bu araştırmada; covid-19 sürecinde evde kal çağrısı ile uzaktan eğitim gören spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak için ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Örneklem grubunu 2019-2020 bahar döneminde İç Anadolu bölgesinde farklı illerde (Konya, Niğde, Nevşehir) uzaktan eğitim gören 130’u kadın, 138’i erkek olmak üzere 268 spor bilimleri fakültesi öğrencileri oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Carleton, Norton ve Asmundson (2007) tarafından geliştirilen ve Sarıçam, Erguvan, Akın ve Akça (2014) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12)” kullanılmıştır. Ölçek 12 madde 5 likert 2 alt boyutlardan “İleriye Yönelik Kaygı” ve “Engelleyici Kaygı’dır. Ölçekten alınabilecek toplam puanlar 12 ile 60 arasında değişim göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık güvenirlik katsayısı .80 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucu elde edilen bulgulara göre; spor bilimler fakültesi öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyleri ile cinsiyet, yaş, spor yapmanın salgının kişi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi azalttığını düşünme durumu ve genel sağlık durumu arasında anlamlı farklılar tespit edilmiştir. Pandemi öncesi spor yapma durumları, pandemi sürecinde fiziksel aktivite yapma durumları arasında yapılan karşılaştırmada spor bilimler fakültesi öğrencilerin ile belirsizliğe tahammülsüz düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Crigger, N. J. (1996). Testing an uncertainty model for women with multiple sclerosis. Advanced in Nursing Science, 18(3), 37-47.
  • Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A., & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Route Educational & Social Science Journal,1(3), 148-157.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus ŞAHİNLER (Sorumlu Yazar)
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı (DR)
0000-0002-5268-020X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi 7 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şahinler, Y. (2021). Covid-19 Sürecinde Spor Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 13-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inubesyo/issue/62031/865714

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------