Cilt: 10 Sayı: 1, 22.06.2023

Yıl: 2023

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (İÜBSBD) yayın politikası, spor bilimleri temel alanında çok disiplinli araştırmaları ve amaçlarını takip etmektedir.

Derginin temel amacı; spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin deneysel araştırmaları, derleme ve olgu raporlarının sonuçlarını toplumun hemen her kesimiyle paylaşmaktır.

Dergi ayrıca spor bilimlerinin tüm alt disiplinlerinde iletişimi kolaylaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

İÜBSBD, aşağıdaki alanlarda yüksek bilimsel standartlı araştırmaları teşvik etmektedir:

(a) Uygulamalı Spor Bilimleri

(b) Biyomekanik ve Motor Kontrolü

(c) Fizyoloji ve Beslenme

(d) Psikoloji, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler

(e) Spor ve Egzersiz Tıbbı

İÜBSBD yılda 3 sayı olarak (Nisan, Temmuz, Aralık) çıkarılmaktadır. 

İÜBSBD açık erişim yayın yaparak spor bilimi ile ilgili bilgiye ulaşma açısından önemli bir görev üstlenmektedir.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ YAYIN VE YAZIM KURALLARI

2022 yılı itibari ile yazım kuralları değişmiştir. Gönderilecek makalelerin ilk incelemede yazım kurallarına uygunluğu dikkate alınacak ve kurallara uygun hazırlanmayan makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmeden reddedilecektir.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi’ne (İÜBSBD) gönderilecek çalışmalar aşağıdaki yayın kurallarını dikkate almalıdır. 

1. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  yayın dili Türkçedir.

2. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi’nde beden eğitimi ve spor bilimleri alanında yapılmış ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış özgün, derleme  ve olgu raporları yayınlanır.

3. Tüm yazarlar dergiye yayınlanmak üzere gönderdikleri çalışmalarının okunup onaylandığını, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu ve tüm yayın haklarını SPD’ye devrettiğini belirten bir formu imzalayıp dergi editörlüğüne çalışma ekinde bir dosya ile göndermelidirler.

4. Dergiye gönderilecek çalışmalar için Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  “TÜBİTAK ULAKBİM DERGİPARK ulusal makale gönderim, takip ve değerlendirme sistemi” kullanılmaktadır. Bu nedenle yazarların bir kereye mahsus olmak üzere ilgili sisteme kayıt olup kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir.

5. Biçimsel kontrolü geçen her çalışma, bilimsel içeriğine göre uygun hakemlere gönderilerek değerlendirmeye alınır.

6. Dergiye gönderilen tüm çalışmalar editör ve konuyla ilgili en az iki hakemin onayından geçerek ve gerekli görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazar/yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Çalışma hakkında önerilen değişiklikler yazarı tarafından kabul görmezse başka bir hakeme başvurmak veya çalışmayı yazarına geri vermek konusunda derginin yayın kurulu yetkilidir.

7.  Basımına karar verilen çalışmalarda yayın öncesi küçük yazım hataları dışında ekleme ya da çıkarma yapılamaz.

8. Çeşitli nedenlerden dolayı çalışmasının yayınlanmasından vazgeçen yazar başvurusundan itibaren iki (2) ay içerisinde yazısını geri çekebilir.

9. Çalışmalar yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar isimleri silinemez, yeni isim eklenemez ve yazar sıralaması değiştirilemez.

10. Çalışmaları yayınlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

11. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayım hakkı derginin iznine bağlıdır.

12. Yayın süreci tamamlanan çalışmalar dergiye geliş tarihi esas alınarak yayınlanır. Ancak güncelliğini kaybetmemesi açısından bu sıra bazı öncelikli çalışmalar için uygulanmayabilir. Buna karar verme yetkisi editöre aittir.

13. Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere ait bildirimler (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri hariç) kaynak olarak kullanılmamalıdır.

14. Kaynakların doğruluğundan yazar/yazarlar sorumludur.

15. Gönderilen çalışmalar yayınlansın veya yayınlanmasın yazarlarına iade edilmez. Yayınlanmadığı durumda yazar/yazarlar bu konuyla ilgili olarak bilgilendirilirler.

16. Çalışmalar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, “Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri” çalışmanın bütün yayın haklarına sahip olur.

17. Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. İnsan ve hayvan denekler için etik kurul raporu alınmalıdır.

18. Çalışması yayınlanan yazara/yazarlara derginin 1 nüshası ücretsiz olarak gönderilir.


DERGİYE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR ŞU SIRAYI İZLEMELİDİR:

1. İlk sayfa (Yazarların Künyesi); çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığı sayfa ortalanacak şekilde alt alta büyük harfle tek satır aralıklı, 12 punto olarak yazılır ve hemen onun altında sıralamaya göre yazar/yazarların ad ve soyadları, kurum bilgileri, telefon numaraları ve e-mail adresleri sola yaslanarak alt alta sıralanmalıdır. Yazışmalardan sorumlu olacak yazar yanına tırnak içinde “Yazışmadan sorumlu yazar” ifadesi eklenerek açık bir şekilde belirtilmelidir.

2. İkinci sayfadan itibaren; TÜRKÇE BAŞLIK ve Yazar/yazarların adı-soyadı (başlığın altına sayfa ortalanarak 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır).

“ÖZET BAŞLIK” yazarların altında sol başa yaslanmış, koyu, büyük harf 12 punto ile yazılır. ÖZET metni 10 punto ve tek satır aralığı yazılmalıdır). 

ÖZET metninin altında konu ile ilişkili "Anahtar Kelimeler" belirtilmelidir. En az 3 en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır. Sıralama baş harflere göre yapılmalıdır.

“İNGİLİZCE BAŞLIK” ve ardından “ABSTRACT” sol başa yaslanmış, koyu, büyük harf 12 punto ile yazılır. kısmı takip eder. ABSTRACT metni 10 punto ve tek satır aralığı yazılmalıdır.

ABSTRACT metninin altında konu ile ilişkili "Key Words" belirtilmelidir. En az 3 en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır. Sıralama, Türkçe anahtar kelimeler ile aynı olmalıdır.

4. ABSTRACT kısmından sonra “GİRİŞ”, “MATERYAL VE METOT”, “BULGULAR”, “TARTIŞMA” ve eğer istenirse “SONUÇ VE ÖNERİLER” ve "KAYNAKLAR" kısımları takip etmelidir. 

Derleme (Review) makalelerinde bu içeriğe dikkat edilmeyebilir.

Bu başlıklar sola yaslanmış, büyük harf, 12 punto ve koyu yazılmalıdır.

5. KAYNAKLAR’dan önce istenirse “TEŞEKKÜR” (acknowledgements) bölümü yazılabilir.


YAZI DÜZENİ

1) BAŞLIK VE YAZAR İSMİ:

Araştırmanın başlığı 13 kelimeyi geçmeyecek şekilde 12 punto olarak yazılmalıdır. Yazar/yazarların ad ve soyadları sayfa ortalanarak unvan belirtilmeden verilirken, kurum adresleri ve elektronik posta adresleri sayfa altında dipnot olarak yazılmalıdır.

2) ÖZET/ABSTRACT:

Çalışmanın başlığı ile ÖZET/ABSTRACT başlıkları tümü ile büyük, bold ve 12 punto yazılmalıdır. Türkçe özet “ÖZET” başlığı altında, İngilizce özet ise, “ABSTRACT” başlığı altında yazılmalıdır. ABSTRACT başlığının üzerinde yazının İngilizce başlığı yer almalıdır. ÖZET/ABSTRACT metinleri satır başı yapılmadan, blok halinde yazılmalıdır. ÖZET /ABSTRACT metinleri 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve tek satır aralığı yapılarak 10 punto blok halinde yazılmalıdır. Türkçe özetin hemen altında ayrı satır olarak, sol başa yaslı Anahtar Kelimeler (Bold), İngilizce özetin hemen altında ise Keywords (Bold ve bitişik) başlığı yer almalıdır. Anahtar kelimeler 5’i geçmeyecek şekilde alfabetik olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalı ve kelime seçiminde başlıkta yer almayan kelimeler tercih edilmelidir.

3) ANA METİN:

Dergiye gönderilecek çalışmalar Word formatında, “Times New Roman” yazım düzeninde, sayfanın her tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto 1,5 satır aralığı ve satır başı 1.27 olarak gönderilmelidir. Ana metnin 12 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir. Sayfa kısıtlaması gerekli görülür ise Yayın Kurulu tarafından arttırılabilir. Ana metinde yer alacak şekiller, grafikler, fotoğraflar ve çizelgeler çalışmanın içinde, bahsedildiği yerde verilmeli ve numaralandırılmalıdır. Şekil, grafik ve fotoğraflar JPG, TIFF formatında sunulmalıdır. Tabloların üstüne tablo numarası ve başlığı yazılmalıdır. Tablolar sayfa düzenine göre 9 veya 10 punto olarak yazılabilir (büyüklüğüne ve içeriğine göre değişebilir).

4) TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENTS):

Teşekkür zorunlu değildir. Ancak yazar/yazarlar, araştırmaya katkısı yazarlık düzeyinde olmayan kişilere birkaç cümlelik teşekkür yazabilir.

Yazılması halinde Ana metnin sonunda ve Kaynaklar kısmından önce yer verilmelidir.

5) KAYNAKLAR:

Çalışmada; mümkün olduğunca yeni ve çalışmayı doğrudan ilgilendiren kaynaklara yer verilmelidir. Kaynak sayısının 40’ı aşmaması tavsiye edilir.

6) ANA METİNDE KAYNAK BELİRTİLMESİ:

Metin içinde kaynak gösterilirken, alıntılanan ifadeden sonra parantez içinde yazarın/yazarların soyadı, eserin tarihi yazılır ve parantez kapatılır. Örnek: Alıntılanan metin tek yazarlı ise (Avcı, 2021) şeklinde gösterilir. Alıntılanan metin iki yazarlı ise (Atik ve Canbey, 2011) şeklinde gösterilir. Alıntılanan metin ikiden fazla yazarlı ise (Çotak ve ark., 2020) şeklinde gösterilir. Alıntılama yapılırken aynı düşünceyi birden fazla yazar belirtmişse, yılı küçük olan yazarın çalışması ilk sıraya yazılır ve yazarlar arası noktalı virgülle (;) ayrılır. Örnek: Alıntılanma yapılan metin (Atik ve Canbey, 2011; Avcı, 2021).

Metin içinde kaynağın cümle içinde veya başında belirtilmesi durumunda yazarın soyadı yazılmalı ve parantez içinde yıl belirtilmelidir.
Örnek: Çotak ve ark. (2020) veya Avcı (2021) şeklinde olmalıdır.

*Doğrudan alıntılar 3 satırı geçmeyecek şekilde ve tırnak içinde kullanılmalıdır. 

7) KAYNAKLAR BÖLÜMÜNDE KAYNAKLARIN BELİRTİLMESİ: Çalışmanın son bölümü “KAYNAKLAR” başlığından oluşmalıdır.
Kaynaklar alfabetik olarak sıralanır, numaralandırma yapılmaz.

Kaynakça Örnekleri:

Kaynakça APA stili 7. versiyona uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makaleden kaynak gösterimi:

Tek Yazarlı Çalışamalar :

Schoenfeld, B. J. (2010). The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(10), 2857-2872.

İki Yazarlı Çalışmalar:

Franchi, M. V., & Maffiuletti, N. A. (2019). Distinct modalities of eccentric exercise: different recipes, not the same dish. Journal of Applied Physiology, 127(3), 881-883.

İkiden Fazla Yazarlı Çalışmalar:

Read, P. J., Trama, R., Racinais, S., McAuliffe, S., Klauznicer, J., & Alhammoud, M. (2022). Angle specific analysis of hamstrings and quadriceps isokinetic torque identify residual deficits in soccer players following ACL reconstruction: a longitudinal investigation. Journal of Sports Sciences, 1-7.

Bildiriden kaynak gösterimi:
Hazır, T., Kazancı, A., Açıkada, C. (1992). "Antropometrik ölçümlerde metodoloji sorunları". 2. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi, Ankara.

Tezden kaynak gösterimi:
Cumalı, A. (1990). İnsan omurgası ve yaralanma mekanizması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Kitaptan kaynak gösterimi:
Tolsty, A.T., & Michel A.R. (2021). Men's Fitness Trend. Lippincott Williams & Wilkins.

Editörlü kitaptan kaynak gösterimi:
Kloth, W. (2020). The British Council Background. Londra UK: Anchor.

Çeviri Kitap:
Michael, B.C. (2020). Antrenman Geçmişi. (3. Baskı). (M Karpuz, TL Pekmez, Çev.). Malatya: Malatya Tıp Kitabevleri.

Web Belgesi, Web Sayfası ya da Raporu:
Yazar, A.A., Yazar, B.B. (Basım Yılı). Belgenin Başlığı. Ay.gün.yıl, http://web adresi.

Yayın Politikası
Tarafsız bilgiye erişim, objektif verinin sunulması, iki yönlü kör hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesi ve bilimsel literatüre katkı sağlanması amacını taşımaktadır. Yayınlama sürecinin yüksek standartlarda sürdürülebilmesi için paydaşlar etik yükümlülükler taşımaktadır. Bu kapsamda İÜBSBD, editör veya hakem değerlendirmesi sonrasında makaleye ilişkin ham veri setini isteme hakkına sahiptir. 
 
Yayıncının Etik Sorumlulukları
Dergi Yayın Kurulu, dergiye sunulan tüm çalışmaların mahremiyetini yayınlanana kadar muhafaza etmekle yükümlüdür. Herhangi bir aşamada yayınlanmama kararı verilen çalışmalarla ilgili olarak araştırmanın yazarından/yazarlarından başka kimseye bilgi verilmemesi ve bu çalışmaların dergi tarafından başka amaçlarla kullanılmaması Dergi Kurullarının sorumluluğundadır.

Editör Kurulunun Etik Sorumlulukları
Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakem atama, düzeltme, reddetme ve yayınlanma süreçlerinin tamamında Editör Kurulu sorumludur. Dergi Editör Kurulu, derginin sürekli geliştirilmesi, güncellenmesi ve bilgi paylaşımı konusunda süreklilik sağlanmasında görev üstlenmektedir. Dergiye gönderilen makalelerin, etik standartlara uygunluğu veya uygunsuzluğu Editör Kurulunca karara bağlanmalıdır. Editör Kurulu, dergiye gönderilen makalelerin tamamından Etik Kurul Belgesi isteme hakkına sahiptir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Dergiye gönderilen makaleler, iki yönlü kör hakem değerlendirmesinden sonra karara bağlanmaktadır. Değerlendirme sürecinde makalelerin incelenmesi için atanan hakemler, objektif değerlendirme yapmak ile yükümlüdür. Gerekli görülen hataların/yanlışlıkların düzeltilmesi veya eksiklerin tamamlanması gibi tavsiyelerde bulunma sorumluluğuna sahiptir. Hakemlik görevi sırasında tarafsız, yansız ve gizlilik içinde değerlendirme sürecini tamamlamalıdır. Hakemler, çıkar çatışması, yazar arasında fikir ayrılığı ve veri setinden şüphelenmeleri durumunda makaleyi reddetmeli ve editöre bilgi vermelidir. 

Yazarların Etik Sorumlulukları
Yazarlar, aynı anda birden fazla dergiye gönderim yapacak şekilde makale yüklememelidir. Gönderilen makaleler özgün olmalı ve gerekli görüldüğünde intihal kontrolü sonrasında %15'lik sınırı aşmamalıdır. Dergide yayınlanan makalelerde, yayınlanma sonrasında etik ihlal, intihal vb. durumlar tespit edilir ise yılı farketmeksizin ilgili sayıdan silinir. Deneysel, klinik ve olgu sunumları için araştırma protokollerinin, uluslararası anlaşmalara (Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi “İnsan Denekleri İçeren Tıbbi Araştırmalar İçin Etik İlkeler”) uygun olarak etik komite tarafından onaylanması gerekmektedir. İnsanlar üzerinde deneysel araştırmalarla ilgili yazılar için katılımcıların, yazılı olarak bilgilendirilmiş onaylarının alındığını gösteren bir ifade eklenmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, hayvanların ağrı ve acı çekmesini önlemek için alınan önlemler açıkça belirtilmelidir. Katılımcıların onayı, etik kurul adı ve onay numarası ile ilgili bilgiler de yazının “Materyal ve Metot” bölümünde belirtilmelidir. Katılımcıların gizliliğini dikkatli bir şekilde korumak, yazarların sorumluluğundadır. Katılımcıların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar olması durumunda, katılımcının veya yasal temsilcisinin imzalı izinleri eklenmeli ve yayın onayı “Materyal ve Metot” bölümünde verilmelidir. 

İnternet aracılığıyla İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (İÜBSBD) içeriğine, tüm araştırmacılar ücretsiz olarak erişebilir.

İÜBSBD, yayın gönderiminde ve basımında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------