PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

Yıl 2015, Cilt: 16 Sayı: 3, 0 - 0, 03.01.2016
https://doi.org/10.17679/iuefd.16308213

Öz

Okul öncesi öğretmenlerin fen etkinlikleri hakkındaki görüşlerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilen bu çalışma, Ankara ve Antalya il merkezinde anasınıfında ve bağımsız anaokulunda görev yapan 30 okul öncesi öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen veriler analiz edildiğinde; okul öncesi öğretmenlerin fen etkinlikleri konusunda farkındalıklarının yüksek olduğu, lisans eğitimi dışında fen etkinlikleri ile ilgili bir eğitim almadıkları, fen etkinliklerini okul öncesinde gerekli gördükleri ve fen etkinliklerinin etkililiği konusunda olumlu bir görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin fen etkiliklerini planlamada önceden hazırlanmış örneklerden yararlandıkları, her gün fen etkinliğine yer verdikleri, sınıflarında yeterliliği tartışılsa da bir fen öğrenme merkezi bulunduğu, fen etkinliklerinin amacı kazandırmada son derece etkili olduğunu düşündükleri ve fen etkinliklerinin kalıcı öğrenme sağlaması, dikkat ve algıyı arttırması, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı vererek çocukların yaşam deneyimlerini ve özgüvenlerini arttırması gibi olumlu etkileri olduğunu düşündükleri belirlenmiştir.

Kaynakça

 • ABBEDUTO, L. ve BETH, P. (2002). Preschool, Child Development, N.L. Salkind (Ed.), New York: Thompson, p.: 333-336.
 • AKKÖSE, E.E. (2008). Okulöncesi Eğitimi Fen Etkinliklerinde Doğa Olaylarının Neden Sonuç İlişkilerini Belirlemede Yaratıcı Dramanın Etkililiği, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • AKTAŞ ARNAS, Y. (2002). Okul Öncesi Dönemde Fen etkinliklerinin Amaçları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 7: 1-6.
 • AVCI, N. (2003). Fen ve Doğa Eğitiminde Proje Yaklaşımı. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Ed.: M. Sevinç. s.: 359-365. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • BAYKAN, Z., NAÇAR, M. ve MAZICIOĞLU, M. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Erciyes Tıp Dergisi, 3: 220-227.
 • COHEN, L., MONION, L. ve MORRISON, K. (2000). Research Methods in Education, London and New York: Taylor & Francis Group.
 • ÇAKMAK ÇAMLIBEL, Ö. (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretime Yönelik Tutumları ile Bazı Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türk Fen etkinlikleri Dergisi, 3: 40-51.
 • DEVECİOĞLU, Y., AKDENİZ, Y.A. ve AYVACI, Ş.H. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Fen Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirme Becerileri Kazandırmak İçin Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 64-72.
 • FAULKNER-SCHNEİDER, A.L. (2005). Child Care Teachers’ Attitudes, Beliefs and Knowledge Regarding Science and the Impact On Early Childhood Learning Opportunitites, Master Of Science, Oklahoma State University.
 • HANBABA, B. (2011). Oyunla Öğretim Yönteminin Hayat Bilgisi Dersi Başarısı ve Tutumuna Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • HASHWEH, M.Z. (1987), Effects of Subjects Matter Knowledge in the Teaching of Biology and Physics, Teaching and Teacher Education,3, 2:109-120.
 • KALEM, S. ve FER, S. (2003). Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Öğrenme, Öğretme ve İletişim Sürecine Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2: 433-461.
 • KANDIR, A., ÖZBEY, S. ve İNAL, G. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Programlarını Planlanma ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6: 373-387.
 • KARAER, H. ve KÖSTERLİOĞLU, M. (2005). Amasya ve Sinop İllerinde Çalışan Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2: 447-454.
 • KARAMUSTAFAOĞLU, S. ve KANDAZ, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,1: 65-81.
 • KARASAR, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • KALLERY, M. ve PSİLLOS, D. (2001). Pre-school Teachers Content Knowledge in Science: Their Understanding of Elementary Science Concepts and of İssues Raised by Childre’s Questions” International Journal of Early Years Education, 3:165-179.
 • KALLERY, M. (2004). Early Years Teachers Late Concerns and Perceived Needs in Science: An Exploratory Study, European Journal of Teacher Education, 2: 147-165.
 • KÜÇÜKTURAN, G.(2005), Okul Öncesi Eğitiminde Fen ve Matematik Eğitimi, Ankara: SMG Yayıncılık.
 • KILDAN, O. ve PEKTAŞ, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa İle İlgili Konuların Öğretilmesinde Okul öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 1: 113-127.
 • LÖFDAHL, A. (2006). Grounds for Values and Attitudes: Children’s Play and Peer-Cultures in Pre-School, Journal of Early Childhood Research, 1:77-88.
 • MEB, (2007). Fen ve Doğa Etkinlikleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara: MEB Yayınları.
 • ÖZBEK, S. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen etkinliklerine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • PEKİN, H. (2000). İlköğretim 5.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÜNAL, M. (2014). Deneylerin Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • SEELER, D. C., TURNWALD, G. H., and BULL, K. S. (1994). From Teaching To Learning. Journal of veterinary medical education, 21, 1: 7.
 • SAÇKES, M., AKMAN, B. ve TRUNDLE, C.K. (2012). Okul öncesi Öğretmenlerine Yönelik Fen etkinlikleri Dersi: Lisans Düzeyindeki Öğretmen Eğitimi için Bir Model Önerisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2: 1-26.
 • SANDBERG, B. ve OTTANDER, C. (2009). The Development Of Pre-School Student Teachers´ Attitudes Towards Science And Science Teaching During Their University Studies, Contemporary Science Education Research:Pre‐Service & In‐Service Teacher Education. Ed.: F. M. Taşar, G. Çakmakcı, Ankara: Pegem A Akademi, p.: 157-166.
 • SOLOMON, Y. (2005). Schooling and Literacy. Child Development, Ed.: B. Hopkins, New York: Cambridge Uniersity Press., 357-361.
 • SÖNMEZ, S. (2007). Preschool Teachers’ Attitudes Toward Science And Science Teaching, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: ODTÜ, Sosyal Bilimler Enst.
 • STYLIANIDOU, F. (2012). Enabling Creativity through Science and Mathematics in Preschool and First Years of Primary Education, Creative Little Scientists, 2007-2013 European Union Seventh Framework Programme.
 • ŞAHİN, F. (2000). Okul Öncesinde Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Beta Bas. Yay. Dağı. A.Ş.
 • TU, T. (2006). Preschool Science Environment: What Is Available in a Preschool Classroom? Early Childhood Education Journal, 4: 245-251.
 • TUĞRUL, B. (2011). Okul Öncesinde Dramayla Fen ve Matematik Eğitimi, Okul Öncesinde Drama, Ed: A. Öztürk. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. s.: 121-142
 • ULLAH, H. (2007). Students' Academic Success and Its Association to Student Involvement with Learning and Relationships with Faculty and Peers. College Student Journal, 4: 1192-1202.
 • UZUNER, Y. (1999). Niteliksel Araştırma Yaklaşımı, Ed.: A. A. Bir, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • ÜNAL, M. ve AKMAN, B. (2006). Okul Öncesi Öğretenlerinin Fen etkinliklerine Karşı Gösterdikleri Tutumlar, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30: 251-257.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YILDIZ BIÇAKÇI, M. ve GÜRSOY, F. (2010). Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitimin Altı Yaş Çocuklarının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18: 307-316.

The Study Of Determine Pre-School Teachers’ Ideas About Science Education

Yıl 2015, Cilt: 16 Sayı: 3, 0 - 0, 03.01.2016
https://doi.org/10.17679/iuefd.16308213

Öz

The purpose of the study is to determine pre-school teachers’ ideas about science education. Fifteen out of the 30 teachers were from kindergarten located in the center of Ankara and Antalya, and the rest were from an independent-kindergarten. Those teachers were not trained for science education activities apart from bachelor’ years. Semi-structured interviews were conducted to obtain data from the teachers. According to the results; they are aware of the importance of science education, they see necessary and give positive opinion to science education activities in pre-school education. Teachers stated that they made use of previously prepared materials for activities, had science education activities every day, and thought science education activities were very beneficial to gain the purposes. In addition, they said that science education activities had positive effect on increasing attention, perception, and permanent learning; also gave an opportunity for learning by doing activities to increase the life experiences of children.

Kaynakça

 • ABBEDUTO, L. ve BETH, P. (2002). Preschool, Child Development, N.L. Salkind (Ed.), New York: Thompson, p.: 333-336.
 • AKKÖSE, E.E. (2008). Okulöncesi Eğitimi Fen Etkinliklerinde Doğa Olaylarının Neden Sonuç İlişkilerini Belirlemede Yaratıcı Dramanın Etkililiği, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • AKTAŞ ARNAS, Y. (2002). Okul Öncesi Dönemde Fen etkinliklerinin Amaçları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 7: 1-6.
 • AVCI, N. (2003). Fen ve Doğa Eğitiminde Proje Yaklaşımı. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Ed.: M. Sevinç. s.: 359-365. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • BAYKAN, Z., NAÇAR, M. ve MAZICIOĞLU, M. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Erciyes Tıp Dergisi, 3: 220-227.
 • COHEN, L., MONION, L. ve MORRISON, K. (2000). Research Methods in Education, London and New York: Taylor & Francis Group.
 • ÇAKMAK ÇAMLIBEL, Ö. (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretime Yönelik Tutumları ile Bazı Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türk Fen etkinlikleri Dergisi, 3: 40-51.
 • DEVECİOĞLU, Y., AKDENİZ, Y.A. ve AYVACI, Ş.H. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Fen Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirme Becerileri Kazandırmak İçin Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 64-72.
 • FAULKNER-SCHNEİDER, A.L. (2005). Child Care Teachers’ Attitudes, Beliefs and Knowledge Regarding Science and the Impact On Early Childhood Learning Opportunitites, Master Of Science, Oklahoma State University.
 • HANBABA, B. (2011). Oyunla Öğretim Yönteminin Hayat Bilgisi Dersi Başarısı ve Tutumuna Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • HASHWEH, M.Z. (1987), Effects of Subjects Matter Knowledge in the Teaching of Biology and Physics, Teaching and Teacher Education,3, 2:109-120.
 • KALEM, S. ve FER, S. (2003). Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Öğrenme, Öğretme ve İletişim Sürecine Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2: 433-461.
 • KANDIR, A., ÖZBEY, S. ve İNAL, G. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitim Programlarını Planlanma ve Uygulamada Karşılaştıkları Güçlüklerin İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6: 373-387.
 • KARAER, H. ve KÖSTERLİOĞLU, M. (2005). Amasya ve Sinop İllerinde Çalışan Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2: 447-454.
 • KARAMUSTAFAOĞLU, S. ve KANDAZ, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,1: 65-81.
 • KARASAR, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • KALLERY, M. ve PSİLLOS, D. (2001). Pre-school Teachers Content Knowledge in Science: Their Understanding of Elementary Science Concepts and of İssues Raised by Childre’s Questions” International Journal of Early Years Education, 3:165-179.
 • KALLERY, M. (2004). Early Years Teachers Late Concerns and Perceived Needs in Science: An Exploratory Study, European Journal of Teacher Education, 2: 147-165.
 • KÜÇÜKTURAN, G.(2005), Okul Öncesi Eğitiminde Fen ve Matematik Eğitimi, Ankara: SMG Yayıncılık.
 • KILDAN, O. ve PEKTAŞ, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa İle İlgili Konuların Öğretilmesinde Okul öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 1: 113-127.
 • LÖFDAHL, A. (2006). Grounds for Values and Attitudes: Children’s Play and Peer-Cultures in Pre-School, Journal of Early Childhood Research, 1:77-88.
 • MEB, (2007). Fen ve Doğa Etkinlikleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara: MEB Yayınları.
 • ÖZBEK, S. (2009). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen etkinliklerine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • PEKİN, H. (2000). İlköğretim 5.Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Etkileşimli Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÜNAL, M. (2014). Deneylerin Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • SEELER, D. C., TURNWALD, G. H., and BULL, K. S. (1994). From Teaching To Learning. Journal of veterinary medical education, 21, 1: 7.
 • SAÇKES, M., AKMAN, B. ve TRUNDLE, C.K. (2012). Okul öncesi Öğretmenlerine Yönelik Fen etkinlikleri Dersi: Lisans Düzeyindeki Öğretmen Eğitimi için Bir Model Önerisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2: 1-26.
 • SANDBERG, B. ve OTTANDER, C. (2009). The Development Of Pre-School Student Teachers´ Attitudes Towards Science And Science Teaching During Their University Studies, Contemporary Science Education Research:Pre‐Service & In‐Service Teacher Education. Ed.: F. M. Taşar, G. Çakmakcı, Ankara: Pegem A Akademi, p.: 157-166.
 • SOLOMON, Y. (2005). Schooling and Literacy. Child Development, Ed.: B. Hopkins, New York: Cambridge Uniersity Press., 357-361.
 • SÖNMEZ, S. (2007). Preschool Teachers’ Attitudes Toward Science And Science Teaching, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: ODTÜ, Sosyal Bilimler Enst.
 • STYLIANIDOU, F. (2012). Enabling Creativity through Science and Mathematics in Preschool and First Years of Primary Education, Creative Little Scientists, 2007-2013 European Union Seventh Framework Programme.
 • ŞAHİN, F. (2000). Okul Öncesinde Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Beta Bas. Yay. Dağı. A.Ş.
 • TU, T. (2006). Preschool Science Environment: What Is Available in a Preschool Classroom? Early Childhood Education Journal, 4: 245-251.
 • TUĞRUL, B. (2011). Okul Öncesinde Dramayla Fen ve Matematik Eğitimi, Okul Öncesinde Drama, Ed: A. Öztürk. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. s.: 121-142
 • ULLAH, H. (2007). Students' Academic Success and Its Association to Student Involvement with Learning and Relationships with Faculty and Peers. College Student Journal, 4: 1192-1202.
 • UZUNER, Y. (1999). Niteliksel Araştırma Yaklaşımı, Ed.: A. A. Bir, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • ÜNAL, M. ve AKMAN, B. (2006). Okul Öncesi Öğretenlerinin Fen etkinliklerine Karşı Gösterdikleri Tutumlar, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30: 251-257.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YILDIZ BIÇAKÇI, M. ve GÜRSOY, F. (2010). Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitimin Altı Yaş Çocuklarının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18: 307-316.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet SAĞLAM


Neriman ARAL

Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 16 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { inuefd280926, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {16}, number = {3}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17679/iuefd.16308213}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Sağlam, Mehmet and Aral, Neriman} }
APA Sağlam, M. & Aral, N. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 0-0 . DOI: 10.17679/iuefd.16308213
MLA Sağlam, M. , Aral, N. "Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/26706/280926>
Chicago Sağlam, M. , Aral, N. "Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi AU - MehmetSağlam, NerimanAral Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17679/iuefd.16308213 DO - 10.17679/iuefd.16308213 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 16 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.16308213 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.16308213 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %A Mehmet Sağlam , Neriman Aral %T Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2015 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 16 %N 3 %R doi: 10.17679/iuefd.16308213 %U 10.17679/iuefd.16308213
ISNAD Sağlam, Mehmet , Aral, Neriman . "Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 / 3 (Ocak 2016): 0-0 . https://doi.org/10.17679/iuefd.16308213
AMA Sağlam M. , Aral N. Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. INUEFD. 2015; 16(3): 0-0.
Vancouver Sağlam M. , Aral N. Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 16(3): 0-0.
IEEE M. Sağlam ve N. Aral , "Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 3, ss. 0-0, Oca. 2016, doi:10.17679/iuefd.16308213

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.