Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 17 - 26 2019-04-30

Bilişim Teknolojileri Bölümü Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Malatya Örneği)
Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample)

Ferhat BAHÇECİ [1]


Bu çalışmanın öncelikli amacı, örneklem bulgularından yola çıkarak Malatya’da mesleki ortaöğretim kurumlarındaki bilişim teknolojileri alanındaki öğrencilerin problemli internet kullanım düzeyini betimlemektir. Çalışmada genel tarama yöntemi benimsenmiştir. Veri toplama aracı olarak İnternette bilişsel durum ölçeği ve demografik bilgi formunu içeren anketten yararlanılmıştır. Çalışmanın evreni, Malatya'daki mesleki ve ortaöğretim seviyesindeki tüm bilgi teknolojisi öğrencilerinden (N = 482) oluşmaktadır. Veri analiz aracı olarak 36 maddelik yedili likert tipindeki İnternette Bilişsel Durum Ölçeği ve araştırmacıların geliştirmiş olduğu demografik form kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa (a) iç tutarlık katsayısı 0.91 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada evrende seçilen 312 gönüllü öğrenci araştırılmış ve anketi doğru doldurduğu anlaşılan 310 kişinin verileri analize dahil edilmiştir. Ankete katılan 310 kişiden 131'inin (% 42,2) problemli internet kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bu oran çalışma grubunu oluşturan çok sayıda öğrencinin problemli internet kullanıcısı olduğunu göstermektedir.  Tüm grubun verilerine ve problemli internet kullanıcısı olarak tespit edilen gruptan elde edilen verilere ayrı ayrı t-testi ve one-way ANOVA uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre internet kullanımına cinsiyet, yaş, sosyal ağa kayıtlı olma, meslek alanına yönelik tutum, evde interneti olma gibi farklı değişkenlerin etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.  Yapılan analizler sonucunda günlük internet kullanım süresi ve problemli internet kullanımı arasında ilişki bulunmazken;  sosyal ağ ve problemli internet kullanımı arasında her iki grupta da anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Cinsiyetin problemli internet kullanımına katkısı olmadığı sonucuna varılmıştır. 

The main aim of this study is to describe the level of problematic internet use for students in Malatya who study in the field of information technology in the vocational secondary education institutions. In this study, general screening method was used. Online Cognition Scale (OCS) and the questionnaire involving demographic information form were used as data collection tools. The universe of the study consists of all information technology students (N = 482) at the vocational and secondary level in Malatya. As data analysis tool, 36-item Online Cognition Scale with seven-point Likert scale and demographic form developed by researchers were used. Cronbach's alpha (a) internal consistency coefficient of the scale was found to be 0.91. In this study, 312 volunteer students selected in the universe were surveyed and the data of 310 individuals who were understood to fill the questionnaire correctly were included in the analysis. Of the 310 individuals involved in the survey, 131 (42.2%) were found to be problematic internet users. This rate shows that a significant number of students who make up the working group are problematic internet users.  One-way ANOVA and t-test were performed separately to data of all groups and the data obtained from the problematic internet user group. Whether use of the internet is affected by different variables such as gender, age, registering to social network, attitudes towards occupational fields, and having internet at home or not was investigated according to data obtained. As a result of analyses, it was determined that while there was no relationship between daily internet usage time and problematic internet use, there was a significant relationship between both groups in terms of social network and problematic internet use. It was concluded that gender did not have any contribution to problematic internet use.

 • Anderson, K.(2001). Internet use among college students: an exploratory study. Journal of American College Health 2001; 50:21–26.
 • Ceyhan, A. A. ve Ceyhan, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile denetim odağı, antisosyal eğilim ve sosyal normlara uyum düzeyleri arasındaki ilişkiler. E. Erginer (Ed.), 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (s. 77-82). Gaziosmanpaşa Üniversitesi,Tokat.
 • Ceyhan, A. A. (2008). Predictors of problematic internet use on Turkish university students. CyberPsychology & Behavior, 11(3), 363-366.
 • Chou, C., Condron, L., & Belland, J. C. (2005). A review of the research on Internet addiction. Educational Psychology Review, 17(4), 363-388.
 • Davis, R. A., Flett, G. L., & Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: Implications for pre-employment screening. CyberPsychology & Behavior, 5(4), 331-345.
 • Gönül, A. S. (2002). Patolojik internet kullanımı (İnternet bağımlılığı/Kötüye kullanımı). Yeni Symposium 2002; 40:105-110.
 • Grant, J. E., Potenza, M. N., Weinstein, A., & Gorelick, D. A. (2010). Introduction to behavioral addictions. The American journal of drug and alcohol abuse, 36(5), 233-241.
 • Günüç, S. (2009). İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Iacovelli A, Valenti S.(2009). Internet addiction’s effect on likeability and rapport. Computers in Human Behavior 2009; 25:439–443
 • Internet World Stats. (2012). Internet users in the world: Distribution by world regions—2012 Q2. 6 aralık 2013 tarihinde http://www.internetworldstats.com/stats.htm adresinden erişildi.
 • Kandell, J. J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. CyberPsychology & Behavior, 1(1), 11-17.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keser-Özcan, N., & Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç:“İnternette bilişsel durum ölçeği” nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, 6(1), 19-26.
 • Kittinger, R., Correia, C. J., & Irons, J. G. (2012). Relationship between Facebook use and problematic Internet use among college students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(6), 324-327.
 • Müstakbel akıl hastalığı internet bağımlılığı, (TempoDergisi, Aralık 2013). 6 Aralık 2013 tarihinde http://www.tempodergisi.com.tr/haberdetay/57782.aspx, adresinden erişildi.
 • Nalwa, K., & Anand, A. P. (2003). Internet addiction in students: A cause of concern. CyberPsychology & Behavior, 6(6), 653-656.
 • Reisoğlu, İ., Gedik, N., & Göktaş, Y. (2013). Öğretmen adaylarının özsaygı ve duygusal zekâ düzeylerinin problemli internet kullanımıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170).
 • Scherer, K.(1997). College life online: healthy and unhealthy internet use. Journal of College Student Development 1997; 38:655–665.
 • Shapira, N. A., Lessig, M. C., Goldsmith, T. D., Szabo, S. T., Lazoritz, M., Gold, M. S., & Stein, D. J. (2003). Problematic internet use: proposed classification and diagnostic criteria. Depression and anxiety, 17(4), 207-216.
 • Tsai, C. C., & Lin, S. S. (2003). Internet addiction of adolescents in Taiwan: An interview study. CyberPsychology & Behavior, 6(6), 649-652.
 • TÜİK. (2013). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu. 6 Aralık 2013 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10880 adresinden erişildi.
 • Treuer, T., Fábián, Z., & Füredi, J. (2001). Internet addiction associated with features of impulse control disorder: is it a real psychiatric disorder?. Journal of Affective disorders, 66(2), 283.
 • Wang, H., Zhou, X., Lu, C., Wu, J., Deng, X., & Hong, L. (2011). Problematic internet use in high school students in Guangdong Province, China. PloS one, 6(5), e19660.
 • Widyanto, L., & McMurran, M. (2004). The psychometric properties of the internet addiction test. CyberPsychology & Behavior, 7(4), 443-450.
 • Yang, S. C., & Tung, C. J. (2007). Comparison of Internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23(1), 79-96.
 • Yılmaz, M. B. (2010). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme eğilimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 617-622.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ferhat BAHÇECİ
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd301560, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {17 - 26}, doi = {10.17679/inuefd.301560}, title = {Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample)}, key = {cite}, author = {BAHÇECİ, Ferhat} }
APA BAHÇECİ, F . (2019). Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 17-26 . DOI: 10.17679/inuefd.301560
MLA BAHÇECİ, F . "Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 17-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/43648/301560>
Chicago BAHÇECİ, F . "Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 17-26
RIS TY - JOUR T1 - Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample) AU - Ferhat BAHÇECİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17679/inuefd.301560 DO - 10.17679/inuefd.301560 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 26 VL - 20 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.301560 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.301560 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample) %A Ferhat BAHÇECİ %T Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample) %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.301560 %U 10.17679/inuefd.301560
ISNAD BAHÇECİ, Ferhat . "Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Nisan 2019): 17-26 . https://doi.org/10.17679/inuefd.301560
AMA BAHÇECİ F . Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample). inuefd. 2019; 20(1): 17-26.
Vancouver BAHÇECİ F . Examination Of Problematic Internet Use In Information Technology Department Students In Terms Of Different Variables (Malatya Sample). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 26-17.