Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 288 - 302 2019-04-30

Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Development and Validation of Organizational Socialization Scale

Ufuk Erdoğan [1] , Burhanettin Dönmez [2]


Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ilindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan 814 öğretmen oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda ölçek maddeleri hazırlanmıştır. Daha sonra açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir. Güvenirlik çalışması kapsamında Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte yer alan 24 maddenin beş faktör altında toplandığı ve faktör yüklerinin .46 ile .84 arasında değiştiği belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum değerleri, ölçek için model-veri uyumunun iyi düzeyde olduğunu göstermiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa katsayılarının .84 ile .91 arasında değiştiği tespit edilmiştir.  Elde edilen bulgular, bu ölçme aracının öğretmenlerin örgütsel sosyalleşeme düzeylerini belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale for determining teachers' organizational socialization levels. The study group consists of 814 teachers working in primary and secondary schools in Malatya. In the items' development process, firstly the literature review was carried out and the scale items were prepared based on the literature review. Then, exploratory and confirmatory factor analyses were conducted to evaluate the construct validity of the scale. The internal consistency of the scale was assessed by calculating Cronbach's α for each subscale. Exploratory factor analysis revealed that 24 items loaded on five factors, with factor loadings that ranged from .46 to .84. Confirmatory analysis results clearly indicated that the five-factor model was a good fit for the data. The results showed that Cronbach’s α coefficients ranged from .84 to .91, indicating high internal consistency. The findings obtained as a result of the validity and reliability studies suggest that the scale developed can be used as a valid and reliable instrument in determining teachers' organizational socialization levels.

 • Alhija, F. N. A., & Fresko, B. (2010). Socialization of new teachers: Does induction matter?. Teaching and teacher education, 26(8), 1592-1597.
 • Anderson, N., & Ostroff, C. (1997). Selection as socialization. In N. Anderson & P. Herriot (eds), International handbook of selection and assessment (pp. 413–440). Chichester, England: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Ashforth, B. E., Sluss, D. M., & Harrison, S. H. (2007). Socialization in organizational contexts. International Review of Industrial and Organizational Psychology, 22, 1–70.
 • Ashford, S. J., & Taylor, M. S. (1990). Adaptation to work transitions: An integrative approach. In G.R. Ferris & K.M. Rowland (eds), Research in personnel and human resources management (Vol. 8, pp. 1–39). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Balcı, A. (2000). Örgütsel sosyalleşme: Kuram strateji ve taktikler. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Bauer, T.N., & Erdogan, B. (2012). Organizational socialization outcomes: now and into the future, in Wanberg, C.R. (Ed.), The Oxford Handbook of Organizational Socialization (pp. 97-112). New York, NY: Oxford University Press.
 • Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. (2007). Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods. Journal of Applied Psychology, 92(3), 707.
 • Bauer, T. N., Morrison, E.W., & Callister, R. R. (1998). Organizational socialization: A review and directions for future research. In G. R. Ferris (ed.), Research in personnel and human resources management (Vol. 16, pp. 149–214). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Blase, J. (1986). Socialization as humanization: One side of becoming a teacher. Sociology of Education, 59, 100-113.
 • Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research (2nd Edition). New York, NY: Guilford Press Publications.
 • Can, H. (2002). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Can, H., Akgün, A., & Kavuncubaşı, Ş. (2001). Kamu ve özel kesimde insan kaynakları yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Chao, G. T., O'Leary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J., & Gardner, P. D. (1994). Organizational socialization: Its content and consequences. Journal of Applied Psychology, 79(5), 730-743.
 • Cohen, A., & Veled-Hecht, A. (2010). The relationship between organizational socialization and commitment in the workplace among employees in long-term nursing care facilities. Personnel Review, 39(5), 537-556.
 • Cooper-Thomas, H.D., & Anderson, N. (2006). Organizational socialization: A new theoretical model and recommendations for future research and HRM practices in organizations. Journal of Managerial Psychology, 21(5), 492-516.
 • Cooper-Thomas, H., Anderson, N., & Cash, M. (2011). Investigating organizational socialization: A fresh look at newcomer adjustment strategies. Personnel Review, 41(1), 41-55.
 • Çıvgın, İ., & Yardımcı, R. (2007). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Nobel Yayınları
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: Spss ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dönmezer, S. (1999). Toplumbilim, (12. Baskı). İstanbul: Beta yayınları
 • Ellis, A. M., Bauer, T. N., & Erdogan, B. (2015). New-employee organizational socialization: Adjusting to new roles, colleagues, and organizations. In J. E. Grusec & P. D. Hastings (Eds.), Handbook of socialization: Theory and research (pp. 301-322). New York, NY, US: Guilford Press.
 • Feldman, D. C. (1976). A contingency theory of socialization. Administrative Science Quarterly, 21, 433–452.
 • Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th Edition). Thousand. Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 • Fisher, C. D. (1986). Organizational socialization: An integrative review. In K. M. Rowland & G. R. Ferris (eds), Research in personnel and human resources management (Vol. 4. pp. 101–145). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Gailliard, B. M., Myers, K. K., & Seibold, D. R. (2010). Organizational assimilation: A multidimensional reconceptualization and measure. Management Communication Quarterly, 24(4), 552-578.
 • Güçlü, N. (1996). Öğretmen olma süreci: Sosyalleşme. Eğitim ve Bilim, 20(4), 55-63.
 • Harrington, D. (2009). Confirmatory factor analysis. New York: Oxford University Press.
 • Haueter, J. A., Macan, T. H. ve Winter, J. (2003). Measurement of newcomer socialization: Construct validation of a multidimensional scale. Journal of Vocational Behavior, 63, 20–39.
 • Hu, L. and Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Kartal, S. (2007). Eğitimde örgütsel sosyalleşme. Ankara: Maya Akademi Yayınları.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Edition). New York: The Guilford Press.
 • Lance, C. E., Butts, M. M., & Michels, L. C. (2006). The sources of four commonly reported cutoff criteria: what did they really say?. Organizational Research Methods, 9(2), 202-220.
 • Louis, M. R. (1980). Surprise and sense making: What newcomers experience in entering unfamiliar organizational settings. Administrative Science Quarterly, 25, 226–251.Morrison, E. W. (1993). Longitudinal study of the effects of information seeking on newcomer socialization. Journal of Applied Psychology, 78, 173–183.
 • Ostroff, C., Kozlowski, S. W. J. (1992). Organizational socialization as a learning process: The role of information acquisition. Personnel Psychology, 45, 849–874.
 • Saks, A. M. ve Ashforth, B. E. (1997). Organizational socialization: Making sense of the past and present as a prologue for the future. Journal of Vocational Behavior, 51, 234–279.
 • Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2010). A beginner's guide to structural equation modeling (3rd Edition). New York: Routledge.
 • Staton-Spicer, A. Q. ve Darling, A. L. (1986). Communication in the socialization of preservice teachers. Communication Education, 35, 215-230.
 • Staton, A. Q. ve Hunt, S. L. (1992). Teacher socialization: Review and conceptualization. Communication Education, 41, 109–137.
 • Staton, A. Q. (2008). Teacher socialization. The International Encyclopedia of Communication. Malden, MA: Blackwell Publishing, 4990-4995.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th Edition). Pearson and Allyn and Bacon.
 • Taormina, R. J. (1994). The organizational socialization inventory. International Journal of Selection and Assessment, 2, 133–145.
 • Taormina, R. J. (2004). Convergent validation of two measures of organizational socialization. International Journal of Human Resource Management, 15, 76–94.
 • Taormina, R. J. (1997). Organizational socialization: A multidomain, continuous process model. International Journal of Selection and Assessment, 5, 29–47.
 • Taormina, R. J. (2009). Organizational socialization: the missing link between employee needs and organizational culture. Journal of Managerial Psychology, 24(7), 650-676.
 • Tezcan, M. (2010). Eğitim sosyoloji, (14. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Thomas, H.D.C. ve Anderson, N. (1998). Changes in newcomers’ psychological contracts during organizational socialization: A study of recruits entering the British Army. Journal of Organizational Behavior, 19, 745-67
 • Yüksel, Ö. (1997). İnsan kaynakları yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Van Maanen, J. & Schein, E. H. (1979). Toward a theory of organizational socialization. In B.M. Staw (ed.), Research in organizational behavior (Vol. 1, ss. 209–264). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Worthington, R. L., & Whittaker, T. A. (2006). Scale development research: A content analysis and recommendations for best practices. The Counseling Psychologist, 34(6), 806-838.
 • Zeichner, K. M. ve Gore, J. M. (1990). Teacher socialization. In W. R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education (pp. 329-348). New York: Macmillan.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7248-1972
Yazar: Ufuk Erdoğan (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Burhanettin Dönmez
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd531733, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {288 - 302}, doi = {10.17679/inuefd.531733}, title = {Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Ufuk and Dönmez, Burhanettin} }
APA Erdoğan, U , Dönmez, B . (2019). Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 288-302 . DOI: 10.17679/inuefd.531733
MLA Erdoğan, U , Dönmez, B . "Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 288-302 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/43648/531733>
Chicago Erdoğan, U , Dönmez, B . "Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 288-302
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Ufuk Erdoğan , Burhanettin Dönmez Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17679/inuefd.531733 DO - 10.17679/inuefd.531733 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 288 EP - 302 VL - 20 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.531733 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.531733 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Ufuk Erdoğan , Burhanettin Dönmez %T Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.531733 %U 10.17679/inuefd.531733
ISNAD Erdoğan, Ufuk , Dönmez, Burhanettin . "Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Nisan 2019): 288-302 . https://doi.org/10.17679/inuefd.531733
AMA Erdoğan U , Dönmez B . Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. inuefd. 2019; 20(1): 288-302.
Vancouver Erdoğan U , Dönmez B . Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 302-288.