BibTex RIS Kaynak Göster

Analyzing the Relation between Management by Values and Organizational Trust according to the Secondary School Teachers’ Perceptions

Yıl 2015, Cilt: 16 Sayı: 2, - , 04.12.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.16298290

Öz

In this study, the relationship between secondary school teacher's perceptions of management by values and organizational trust are examined. The research sample consists of 219 secondary school teachers who work in schools affiliated to the Ministry of National Education in Yakutiye district in Erzurum, 2013-2014 academic years. "Organizational Trust Scale" and "Management by Values Scale" are used in data collection. In this correlational research, standard deviation, mean, Pearson Product-Moment Correlation Coefficient and multiple linear regression analysis are used in the analysis of the data. The results of the study indicate that the secondary teachers' views on the management by values are at the level of "Strongly agree". In addition, it has been determined that in secondary schools the management by values is related to teachers’ perceptions of organizational trust. The results of the regression analysis show that all dimensions of organizational trust (trust in manager, trust in colleagues, and trust in partners) are significantly and positively predicted by management by values variable.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2010). Değerlere göre yönetim ve örgütsel adalet ilişkisinin ortaöğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 463-484.
 • Artuksi, E. (2009). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin okulun örgütsel güven düzeyine ilişkin algıları (Malatya ili örneği) (Bilim Uzmanlığı Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Asunakutlu, T. (2001). Klasik ve neo-klasik dönemde örgütsel güvenin karşılaştırılması üzerine bir deneme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 1-17.
 • Baloğlu, N. (2012). Değerler temelli liderlik ile dağıtımcı liderlik arasındaki ilişkiler: Okul müdürünün davranışını değerlendirmeye dönük nedensel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1367-1378.
 • Blomqvist, K., Hurmelinna, P. ve Seppanen, R. (2003). Balancing Trust and Contracting in Asymmetric R&D Collaboration. R&D Management Conference, July 7-9, Manchester, England.
 • Buchko, A. A. (2007). The effect of leadership on values-based management. Leadership &
 • Organization Development Journal, 28(1), 36-50.
 • Büyükdere, B. ve Solmuş, T. (2006). İş ve özel yaşamda kişilerarası güven. http://www.isguc.org/ İndirme Tarihi: 11.05.2014
 • Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile işbirliği yapma düzeyleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 637-657.
 • Cerulli, A. P. (2002). How second and third year high school teachers build trust in a professional, Study Group Rowan University.
 • Çatak, E. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yöneticilerinde gözlemledikleri ego durumları ile örgütsel güven arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstnbul.
 • Çelik, V. (1997). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem.
 • Çetinel, E. (2008). Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir örnek olay (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Çubukçu, K. ve Tarakçıoğlu, S. (2010). Örgütsel güven ve bağlılık ilişkisinin otelcilik ve turizm meslek lisesi öğretmenleri üzerinde incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi 2(4), 57-78.
 • Doly, A.J. and Chrispeels, J. (2008). A Question of trust: Predictive conditions for adaptive and technical leadership in educational contexts. Leadership and Policy in Schools, 7(1), 30-63.
 • Edvardsson, B., Enquist, B., and Hay, M. (2006). Values-based service brands: narratives from IKEA. Managing Service Quality, 16(3), 230-246.
 • Enis, C. D. and McCauley, M. T. (2002). Creating urban classroom communities worthy of trust. Journal of Curriculum Studies, 34, 149-172.
 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4), 55–72.
 • Filiz, A. (2002). Yönetimde iletişimin rolü. Erişim: 20 Mayıs 2014, http://www.atillafiliz.com/makaleler.php
 • Frost, J. (2014). Values based leadership. Industrial and Commercial Training, Vol. 46 Iss 3 pp. 124 - 129
 • Gilbert, J. A. and Tang, T. L. (1998). An Examination of Organizational Trust Antecedents Public Personnel Management, 27, 321–338.
 • İpek, C. (1999). Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen öğrenci ilişkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kalaycı, G. S. (2007). Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Karaköse, T. ve Altınkurt, Y. (2009). Okul yöneticilerinin ve il milli eğitim müdürlüğü çalışanlarının değerlere göre yönetim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7, 49–67.
 • Kartal, S. E. (2010). Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Kılınç, A. Ç. (2010). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeyleri ile öğretmenlerin yaşadıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kramer, R. M., and Lewicki, R. J. (2010). Repairing and enhancing trust: Approaches to
 • reducing organizational trust deficits. The Academy of Management Annals, 4(1),
 • -277.
 • Li, P. P. (2008). Toward a geocentric framework of trust: An application to organizational
 • trust. Management and Organization Review, 4(3), 413-439.
 • Neves, P. and Caetano, A. (2006). Social exchange processes in organizational change: The role of trust and control. Journal of Change Management, 6(4), 351-364.
 • -
 • McMillan, R.B., Meyer, M. and Northfield, S. (2004). Trust and its role in principal succession: A preliminary examination of a continuum of trust. Leadership and Policy in Schools, 4, 275-294.
 • Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel.
 • Öztürk, Ç. (2010). Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algıları (Bolu ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Perry, R. W. (2004). The relationship of affective organizational commitment with supervisory trust. Review of Public Personnel Administration, 24, 133.
 • Polat, S. (2007). Örgütsel güven, adalet ve vatandaşlık davranışlarına ilişkin öğretmen algıları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Pruzan, P. (1998). From control to values-based management and accountability. Journal of
 • Business Ethics, 17(13), 1379-1394.
 • Rindfleisch, A. (2000). Organizational trust and interfirm cooperation: an examination of
 • horizontal versus vertical alliances. Marketing Letters, 11(1), 81-95.
 • Sağnak, M. (2005). İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin örgütsel değerlere ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 30, (136), 31–38.
 • Schwartz, S. and Sagie, G. (2000). Value consensus and ımportance: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31 (4), 465–497.
 • Tan, H. H. ve Tan, C. S. (2000). Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization. Genetic, Social, and Psychology Monographs, 126, 241-260.
 • Taş, A. (2010). Öğretmenlerin iş değerlerinin örgütsel adalet algılarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 211–222.
 • Teyfur, M., Beytekin, O. F. ve Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile okullardaki örgütsel güven düzeyinin incelenmesi (İzmir il örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 84-106.
 • Tschannen-Moran, M. and Hoy, W. K. (1998). Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36, 334-352.
 • Yılmaz, E. (2005). Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 567–580.
 • Yılmaz, K. (2006a). Güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69–80.
 • Yılmaz, K. (2006b). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerine göre kamu ilköğretim okullarında bireysel ve örgütsel değerler ve okul yöneticilerinin okullarını bu değerlere göre yönetme durumları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin değerlere göre yönetim ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 639–664.
 • Yüksel, F. (2009). Ortaöğretim kurumlarında örgüt kültürü ile örgütsel güven arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi

Yıl 2015, Cilt: 16 Sayı: 2, - , 04.12.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.16298290

Öz

Bu çalışmada, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin değerlere göre yönetim ile örgütsel güven algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2013-2014 eğitim öğretim yılında Erzurum il merkezin Yakutiye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ortaokullarında görev yapmakta olan 219 öğretmenden oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için “Örgütsel Güven Ölçeği” ve “Değerlere Göre Yönetim Ölçeği” kullanılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde standart sapma, ortalama, Pearson Momentler Çarpım korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları, ortaokul öğretmenlerinin, ortaokulların değerlere göre yönetilme durumuna ilişkin görüşünün “çok katılıyorum” düzeyinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ortaokullarda değerlere göre yönetimin öğretmenlerin örgütsel güven algısı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Regresyon analizi sonuçları ise, örgütsel güvenin tüm boyutlarının (yöneticiye güven, meslektaşlara güven ve paydaşlara güven), değerlere göre yönetim değişkeni tarafından pozitif yönde anlamlı düzeyde yordandığını göstermiştir.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2010). Değerlere göre yönetim ve örgütsel adalet ilişkisinin ortaöğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 463-484.
 • Artuksi, E. (2009). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin okulun örgütsel güven düzeyine ilişkin algıları (Malatya ili örneği) (Bilim Uzmanlığı Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Asunakutlu, T. (2001). Klasik ve neo-klasik dönemde örgütsel güvenin karşılaştırılması üzerine bir deneme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 1-17.
 • Baloğlu, N. (2012). Değerler temelli liderlik ile dağıtımcı liderlik arasındaki ilişkiler: Okul müdürünün davranışını değerlendirmeye dönük nedensel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (2), 1367-1378.
 • Blomqvist, K., Hurmelinna, P. ve Seppanen, R. (2003). Balancing Trust and Contracting in Asymmetric R&D Collaboration. R&D Management Conference, July 7-9, Manchester, England.
 • Buchko, A. A. (2007). The effect of leadership on values-based management. Leadership &
 • Organization Development Journal, 28(1), 36-50.
 • Büyükdere, B. ve Solmuş, T. (2006). İş ve özel yaşamda kişilerarası güven. http://www.isguc.org/ İndirme Tarihi: 11.05.2014
 • Cerit, Y. (2009). Öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri ile işbirliği yapma düzeyleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 637-657.
 • Cerulli, A. P. (2002). How second and third year high school teachers build trust in a professional, Study Group Rowan University.
 • Çatak, E. (2012). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yöneticilerinde gözlemledikleri ego durumları ile örgütsel güven arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstnbul.
 • Çelik, V. (1997). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem.
 • Çetinel, E. (2008). Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir örnek olay (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Çubukçu, K. ve Tarakçıoğlu, S. (2010). Örgütsel güven ve bağlılık ilişkisinin otelcilik ve turizm meslek lisesi öğretmenleri üzerinde incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi 2(4), 57-78.
 • Doly, A.J. and Chrispeels, J. (2008). A Question of trust: Predictive conditions for adaptive and technical leadership in educational contexts. Leadership and Policy in Schools, 7(1), 30-63.
 • Edvardsson, B., Enquist, B., and Hay, M. (2006). Values-based service brands: narratives from IKEA. Managing Service Quality, 16(3), 230-246.
 • Enis, C. D. and McCauley, M. T. (2002). Creating urban classroom communities worthy of trust. Journal of Curriculum Studies, 34, 149-172.
 • Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4), 55–72.
 • Filiz, A. (2002). Yönetimde iletişimin rolü. Erişim: 20 Mayıs 2014, http://www.atillafiliz.com/makaleler.php
 • Frost, J. (2014). Values based leadership. Industrial and Commercial Training, Vol. 46 Iss 3 pp. 124 - 129
 • Gilbert, J. A. and Tang, T. L. (1998). An Examination of Organizational Trust Antecedents Public Personnel Management, 27, 321–338.
 • İpek, C. (1999). Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen öğrenci ilişkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kalaycı, G. S. (2007). Örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Karaköse, T. ve Altınkurt, Y. (2009). Okul yöneticilerinin ve il milli eğitim müdürlüğü çalışanlarının değerlere göre yönetim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7, 49–67.
 • Kartal, S. E. (2010). Genel liseler ile mesleki ve teknik liselerdeki öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin karşılaştırılması (Elazığ ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Kılınç, A. Ç. (2010). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları gösterme düzeyleri ile öğretmenlerin yaşadıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kramer, R. M., and Lewicki, R. J. (2010). Repairing and enhancing trust: Approaches to
 • reducing organizational trust deficits. The Academy of Management Annals, 4(1),
 • -277.
 • Li, P. P. (2008). Toward a geocentric framework of trust: An application to organizational
 • trust. Management and Organization Review, 4(3), 413-439.
 • Neves, P. and Caetano, A. (2006). Social exchange processes in organizational change: The role of trust and control. Journal of Change Management, 6(4), 351-364.
 • -
 • McMillan, R.B., Meyer, M. and Northfield, S. (2004). Trust and its role in principal succession: A preliminary examination of a continuum of trust. Leadership and Policy in Schools, 4, 275-294.
 • Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel.
 • Öztürk, Ç. (2010). Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algıları (Bolu ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Perry, R. W. (2004). The relationship of affective organizational commitment with supervisory trust. Review of Public Personnel Administration, 24, 133.
 • Polat, S. (2007). Örgütsel güven, adalet ve vatandaşlık davranışlarına ilişkin öğretmen algıları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Pruzan, P. (1998). From control to values-based management and accountability. Journal of
 • Business Ethics, 17(13), 1379-1394.
 • Rindfleisch, A. (2000). Organizational trust and interfirm cooperation: an examination of
 • horizontal versus vertical alliances. Marketing Letters, 11(1), 81-95.
 • Sağnak, M. (2005). İlköğretim okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin örgütsel değerlere ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 30, (136), 31–38.
 • Schwartz, S. and Sagie, G. (2000). Value consensus and ımportance: A cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 31 (4), 465–497.
 • Tan, H. H. ve Tan, C. S. (2000). Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization. Genetic, Social, and Psychology Monographs, 126, 241-260.
 • Taş, A. (2010). Öğretmenlerin iş değerlerinin örgütsel adalet algılarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 211–222.
 • Teyfur, M., Beytekin, O. F. ve Yalçınkaya, M. (2013). İlköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile okullardaki örgütsel güven düzeyinin incelenmesi (İzmir il örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 84-106.
 • Tschannen-Moran, M. and Hoy, W. K. (1998). Trust in schools: A conceptual and empirical analysis. Journal of Educational Administration, 36, 334-352.
 • Yılmaz, E. (2005). Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 567–580.
 • Yılmaz, K. (2006a). Güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 69–80.
 • Yılmaz, K. (2006b). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerine göre kamu ilköğretim okullarında bireysel ve örgütsel değerler ve okul yöneticilerinin okullarını bu değerlere göre yönetme durumları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin değerlere göre yönetim ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 639–664.
 • Yüksel, F. (2009). Ortaöğretim kurumlarında örgüt kültürü ile örgütsel güven arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Toplam 54 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Ayık

Gönül Şayir

Engin Yücel

Yayımlanma Tarihi 4 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 16 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ayık, A., Şayir, G., & Yücel, E. (2015). Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2). https://doi.org/10.17679/iuefd.16298290
AMA Ayık A, Şayir G, Yücel E. Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi. INUEFD. Aralık 2015;16(2). doi:10.17679/iuefd.16298290
Chicago Ayık, Ahmet, Gönül Şayir, ve Engin Yücel. “Değerlere Göre Yönetim Ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16, sy. 2 (Aralık 2015). https://doi.org/10.17679/iuefd.16298290.
EndNote Ayık A, Şayir G, Yücel E (01 Aralık 2015) Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 2
IEEE A. Ayık, G. Şayir, ve E. Yücel, “Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi”, INUEFD, c. 16, sy. 2, 2015, doi: 10.17679/iuefd.16298290.
ISNAD Ayık, Ahmet vd. “Değerlere Göre Yönetim Ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16/2 (Aralık 2015). https://doi.org/10.17679/iuefd.16298290.
JAMA Ayık A, Şayir G, Yücel E. Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi. INUEFD. 2015;16. doi:10.17679/iuefd.16298290.
MLA Ayık, Ahmet vd. “Değerlere Göre Yönetim Ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 16, sy. 2, 2015, doi:10.17679/iuefd.16298290.
Vancouver Ayık A, Şayir G, Yücel E. Değerlere Göre Yönetim ve Örgütsel Güven İlişkisinin Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre İncelenmesi. INUEFD. 2015;16(2).

Cited By

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.