Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Özel Okullarda Çalışan Tarih Öğretmenlerinin Özel Okul Yönetimi ile İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10, 49 - 67, 31.10.2018
https://doi.org/10.29129/inujgse.446906

Öz

Amaç: Araştırmada özel okullarda çalışan tarih öğretmenlerinin özel okul yönetimi ile yaşadıkları sorunları ve bu sorunlara getirilen çözümlere ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.

 

Yöntem: Özel okullarda çalışan tarih öğretmenlerinin özel okul yönetimi ile yaşadıkları sorunları ve bu sorunlara getirilen çözümlere ilişkin görüşlerini belirlemek için yapılan bu araştırmada nicel yaklaşım benimsenmiş olup, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Malatya ilinde bulunan 32 özel okulda çalışan 44 tarih öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş olup evreninin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yönerge ikinci bölümde kişisel bilgi formu ve üçüncü bölümde Uğraş (2009) tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Araştırma için toplanan veriler SPSS 25. Paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Anket maddelerinin analizinde frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır.

 

Bulgular: Araştırmada özel okul yönetimlerinin tarih öğretmenlerinin işsizlik problemi yaşamalarını öğretmenlere baskı aracı olarak kullanıp sözleşmeleri buna göre yapmaya çalıştıkları görülmüştür. Bu konuda sorun olduğunu belirten tarih öğretmenlerin sayısı katılımcıların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

 

Sonuçlar ve Öneriler: Araştırma sonucunda özel okul yönetimlerinin yalnızca öğrenci beklentilerini dikkate aldıkları, öğretmenleri çalışan olarak gördükleri ve veliye müşteri her zaman haklıdır tutumu ile yaklaştıkları belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aydoğan, İ. (1998). Özel okullarda yönetim süreçlerinin işleyişi, Kayseri ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2002). Türkiye'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Nasıl Olmalı? Panelist Olarak Konuşmacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 21.Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara.
 • Demirci, M. K., Taşkın E. & Yuca, U. (2006). Öğrenen örgüt/pazarlama yönelimli öğrenen okul boyutlarının analizi: Kütahya ili özel eğitim kurumları uygulaması. Akademik Bakış, 9, 1-12.
 • Dönmez, M. A. (2015). Özel okullarda tutundurma uygulamaları: Ankara’daki özel okullarda bir alan çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eren, H. (2005). Özel okullar, İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği Yayınları.
 • Izgar, H. & Gürsel, M. (2001). Eğitim bilimlerinin gelişimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • MEB. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik, https://www.meb.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Nohutçu, A. (1999). Velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörler ve özel okulların reklam stratejileri (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖSYM, (2018). 2017-Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Sonuçları https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KPSS/KPSS16062017SayisalVeriler.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Özel Öğretim Kurumları Kanunu, (2007). T.C. Resmi Gazete. 26434. 8Şubat 2007.Subaşı, B. & Dinler, A. (2003).
 • Dünya’da ve Türkiye’de özel okullar, İstanbul: İTO Yayınları.
 • Şahin, M. T. (2006). Özel dershanelerde tarih öğretimi ve tarih öğretmenlerinin sorunları: Kastamonu ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şişman, M. (2002). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem A.
 • Tekeli, İ. (2004). Eğitim üzerine düşünmek. Ankara: Türkiye Bilim Akademisi.
 • Uğraş, K. (2009). Özel dershanelerde çalışan tarih öğretmenlerinin sorunları ve çözüm önerileri (Ankara ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ülken, H. Z. (2001). Eğitim felsefesi. İstanbul: Ülken.
 • Yapıcı, M. (2004). Okul ve insan. Ankara: Ocak.

The Problems Experienced by Private School History Teachers with Schools Management and the Solution Offers to These Problems

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10, 49 - 67, 31.10.2018
https://doi.org/10.29129/inujgse.446906

Öz

Purpose: This study aims to determine the opinions of history teachers working in private schools about the problems experienced with school management and the solutions to these problems.

 

Design & Methodology: A quantitative approach was adopted in this study to determine the views of history teachers working in private schools on the problems experienced with school management and the solutions to these problems, and a screening model was used. The study's population is made of 44 history teachers who work in 32 private schools in the province of Malatya in the academic year of 2017-2018. No sampling was made in the study; rather, the whole universe was reached. The data collection tool used in the research consists of three parts. In the first part, the instruction was given. In the second part, the personal information form was presented, and in the third part, the scale developed by Uğraş (2009) was used. The data collected for the study were analysed using the SPSS 25 package program. Frequency and percentage calculations were made in the analysis of scale items.

 

Findings: In the study, it has been seen that private school managements use history teachers' unemployment problem as a pressure tool for teachers and try to make contracts with them accordingly. The number of history teachers who point out that this is a problem constitutes the majority of the participants.

 

Implications & Suggestions: As a result of the research, it has been found out that private school managements care only about student expectations, that they see teachers as employees, and that for them parents are always right.

Kaynakça

 • Aydoğan, İ. (1998). Özel okullarda yönetim süreçlerinin işleyişi, Kayseri ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2002). Türkiye'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Nasıl Olmalı? Panelist Olarak Konuşmacı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 21.Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara.
 • Demirci, M. K., Taşkın E. & Yuca, U. (2006). Öğrenen örgüt/pazarlama yönelimli öğrenen okul boyutlarının analizi: Kütahya ili özel eğitim kurumları uygulaması. Akademik Bakış, 9, 1-12.
 • Dönmez, M. A. (2015). Özel okullarda tutundurma uygulamaları: Ankara’daki özel okullarda bir alan çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eren, H. (2005). Özel okullar, İstanbul: Türkiye Özel Okullar Birliği Yayınları.
 • Izgar, H. & Gürsel, M. (2001). Eğitim bilimlerinin gelişimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • MEB. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı İstatistik, https://www.meb.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Nohutçu, A. (1999). Velilerin özel okul tercihlerini etkileyen faktörler ve özel okulların reklam stratejileri (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖSYM, (2018). 2017-Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) Sonuçları https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KPSS/KPSS16062017SayisalVeriler.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Özel Öğretim Kurumları Kanunu, (2007). T.C. Resmi Gazete. 26434. 8Şubat 2007.Subaşı, B. & Dinler, A. (2003).
 • Dünya’da ve Türkiye’de özel okullar, İstanbul: İTO Yayınları.
 • Şahin, M. T. (2006). Özel dershanelerde tarih öğretimi ve tarih öğretmenlerinin sorunları: Kastamonu ili örneği (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şişman, M. (2002). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem A.
 • Tekeli, İ. (2004). Eğitim üzerine düşünmek. Ankara: Türkiye Bilim Akademisi.
 • Uğraş, K. (2009). Özel dershanelerde çalışan tarih öğretmenlerinin sorunları ve çözüm önerileri (Ankara ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ülken, H. Z. (2001). Eğitim felsefesi. İstanbul: Ülken.
 • Yapıcı, M. (2004). Okul ve insan. Ankara: Ocak.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Ali ONARAN>

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2018
Başvuru Tarihi 23 Temmuz 2018
Kabul Tarihi 11 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 10

Kaynak Göster

APA Onaran, M. A. (2018). Özel Okullarda Çalışan Tarih Öğretmenlerinin Özel Okul Yönetimi ile İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 5 (10) , 49-67 . DOI: 10.29129/inujgse.446906