Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocuklarının Sorumluluk Kazanma Düzeylerinin Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 9 - 16, 31.12.2018

Öz

Okul öncesi dönem, çocuğun sosyal gelişiminin önemli basamaklarından biri olan “sorumluluk alma” davranışı üzerinde etkili olunabilecek kritik bir dönemdir. Kişilik gelişiminin okul öncesi yıllarda büyük ölçüde tamamlandığı düşünüldüğünde, bu yıllarda çocuğun yaş dönemine uygun olarak sorumluluk alabilmesi, sorumluluklarını yerine getirebilmesi ile ilgili davranışlarını geliştirmek için etkili programların oluşturulması gerekmektedir. Bu düşüncelerden hareketle mevcut durumun belirlenmesine yönelik hazırlanan çalışmanın genel amacı, okulöncesi 5-6 yaş grubu çocukların sorumluluk kazanma düzeylerinin, veli görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Okul Öncesi 5-6 yaş grubu çocukların sorumluluk düzeylerinin veli görüşlerine göre değerlendirildiği bu araştırma betimsel nitelikte olup; araştırmada betimleme (survey) modeli kullanılmıştır. Velilere uygulanan görüşme formundan elde edilen verilerin incelenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Görüşme formunun geçerlik ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla örneklem dışında kalan beş veli ile ön uygulama yapılmış; ön uygulama sonucunda elde edilen verilerin betimsel analizi yapılarak geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Betimsel analiz aşamasında görüşülen velilerin düşüncelerini etkili bir biçimde göstermek amacı ile doğrudan alıntılara sıkça yer verilmiştir. Araştırmada betimsel analiz sonucu keşfedilmeyen kavram ve temalar içerik analizi yolu ile keşfedilmeye çalışılmıştır. Araştırma ile elde edilen bulguların analizi sonucunda, ailelerin sorumluluk eğitiminin önemine inandıkları ve çocuklarının sorumluluk kazanma düzeylerini geliştirmeye istekli oldukları anlaşılmaktadır.

Kaynakça

  • Karaköse, R. (2010). Ailede sorumluluk eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları. Kuş, E (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi? Nitel mi?, Ankara: Anı Yayıncılık. Öncü Çelebi, E. (2002). Erken çocukluk döneminde sorumluluk eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi Aylık Anne Baba ve Eğitimci Dergisi, 14-17. Özen, Y (2001). Yarına kalmak adına sorumluluk eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Altınel Özkan, M. (2004). Çocukların aile içi sorumluluklarda yer alma durumlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Şahan, B. (2011). Okul öncesi 5-6 yaş grubu öğrencilerin sorumluluk kazanma düzeylerinin öğretmen ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. Şahin, E. (2005). Okul öncesi eğitimi öğretmen adayları ve öğretmenleri için uygulama kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık. Şafak, Ş. (1992). Ev işlerinin yürütülmesinde kiz erkek çocuklarin katilimlariyla ilgili olarak ailelerin görüşleri. Ev Ekonomisi Dergisi. 43-50. Terzioğlu, G. (1987). Ev idaresi ve ilkeleri. Ankara: Doğuş Matbacılık. Unutkan, Ö. (2005). Okul öncesi eğitiminde güncel konular. İstanbul: Morpa Yayıncılık. Yavuzer, H. (2009). Çocuk eğitimi el kitabı. İstanbul: Remzi Kitapevi. Yılmaz, N. (2003). Türkiye'de okul öncesi eğitimi. M. Sevinç içinde, Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar, İstanbul: Morpa Yayınları.

Evaluating Taking Responsibility Levels Of 5-6 Year-Old Pre-School Children Based On Parent Opinions

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 9 - 16, 31.12.2018

Öz

Pre-school period is a critical term when “taking responsibility” behavior of children which is a significant step in their social development could be influenced. Considering personality development is completed to a large extent during preschool years, effective programs must be prepared to develop behaviors that ensure children take appropriate responsibilities according to their age group and fulfill such responsibilities during this time. The main purpose of this study that tries to determine the current situation moving from those thoughts is, evaluating taking responsibility levels of 5-6 year-old pre-school children based on parent opinions. The study where taking responsibility levels of 5-6 year-old pre-school children are evaluated based on parent opinions is descriptive and used description (survey) model. Descriptive analysis is used to examine data achieved from interview form used with parents. Pre-test application is made with 5 parents outside sample group in order to establish validity and reliability of interview form and after descriptive analysis of data achieved with pre-test application, the form’s validity and reliability are established. Direct quotes are frequently used at descriptive analysis stage in order to present ideas of parents effectively. Concepts and themes that could not be explored with descriptive analysis are explored though content analysis. The results obtained showed that parents believe the importance of responsibility education and willing to improve responsibility acquiring level.

Kaynakça

  • Karaköse, R. (2010). Ailede sorumluluk eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları. Kuş, E (2003). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel mi? Nitel mi?, Ankara: Anı Yayıncılık. Öncü Çelebi, E. (2002). Erken çocukluk döneminde sorumluluk eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi Aylık Anne Baba ve Eğitimci Dergisi, 14-17. Özen, Y (2001). Yarına kalmak adına sorumluluk eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Altınel Özkan, M. (2004). Çocukların aile içi sorumluluklarda yer alma durumlarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Şahan, B. (2011). Okul öncesi 5-6 yaş grubu öğrencilerin sorumluluk kazanma düzeylerinin öğretmen ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. Şahin, E. (2005). Okul öncesi eğitimi öğretmen adayları ve öğretmenleri için uygulama kılavuzu. Ankara: Anı Yayıncılık. Şafak, Ş. (1992). Ev işlerinin yürütülmesinde kiz erkek çocuklarin katilimlariyla ilgili olarak ailelerin görüşleri. Ev Ekonomisi Dergisi. 43-50. Terzioğlu, G. (1987). Ev idaresi ve ilkeleri. Ankara: Doğuş Matbacılık. Unutkan, Ö. (2005). Okul öncesi eğitiminde güncel konular. İstanbul: Morpa Yayıncılık. Yavuzer, H. (2009). Çocuk eğitimi el kitabı. İstanbul: Remzi Kitapevi. Yılmaz, N. (2003). Türkiye'de okul öncesi eğitimi. M. Sevinç içinde, Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar, İstanbul: Morpa Yayınları.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra Şahan Aktan 0000-0002-9091-5401

Çavuş Şahin 0000-0002-4250-9898

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 13 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şahan Aktan, B., & Şahin, Ç. (2018). Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocuklarının Sorumluluk Kazanma Düzeylerinin Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. International Primary Education Research Journal, 2(1), 9-16.