Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 17 - 26, 31.12.2018

Öz

Matematik eğitimi bireyde problem çözme ve eleştirel düşünmeyi geliştirecek olan bilgi, anlayış, tutum, beceri ve değerleri kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin matematik ile ilgili yapılan etkinliklere yaklaşımlarına ilişkin tutumlarını belirlemek dersin amacına ulaşması için gereklidir. Araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın alt problemleri; ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutumları ile cinsiyet, eğitim gördükleri yer, anne ve baba eğitim durumları, anne ve baba mesleği, okul öncesi eğitim alma durumu, matematik sınav notu arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde il merkezinde ve köyde öğrenim görmekte olan 170 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Matematik Etkinlikleri Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte, güven, ilgi ve bağımsızlık olmak üzere üç boyut yer almaktadır. Araştırma sonucunda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca matematik etkinliklerine ilişkin tutum ile matematik sınav notu arasında anlamlı bir farklılaşmanın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Aiken, L.R. (1974). Two scales of attitude toward mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 5(2), 67- 71. Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Alkan, H. ve Altun, M. (1998). Matematik öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Avcı, E., Çoşkuntuncel, O. ve İnandı, Y. (2011). Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 50-58. Bindak, R.(2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442- 448. Duman, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörlerin öğrenciler ve öğretmenler acısından değerlendirilmesi(Eskişehir ili Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Ekizoğlu, N. ve Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(1), 43-57. Hızlı, E. (2013). Üstün zekalı ve yetenekli çocukların matematik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Işık, I. ve Çağdaşer, B.T. (2009). Yapısalcı yaklaşımla cebir öğretiminin 6.sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 941-954. İnan, C. (2006). Matematik öğretiminde oluşturmacı yaklaşım uygulamasının örnekleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 40- 50. Kalın, G. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik tutumları, öz-yeterlikleri, kaygıları ve dersteki başarılarının incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi. Lipnevich, A.A., Preckel, , F. & Krumm, S. (2016). Mathematics attitudes and their unique contribution to achievement: Going over and above cognitive ability and personality. Learning and Individual Differences, 47, 70-79. Ma, X. & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 26-47. Ocak, G. ve Dönmez, S. (2010). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutum ölçeği geliştirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,3(2),69-82. Peker, M. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2.sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 157-166. Richardson, F. C. & Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal of counseling Psychology, 19(6), 551. Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96. Ünlü, E. (2007). İlköğretim okullarındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve ilgilerinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 129-148. Yenilmez, K. ve Özabacı, N.Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132-146. Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431,448. Yetim, H. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve Türkçe derslerine yönelik tutumları ile bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Yılmaz, M. (2006). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 172, 240-249.

Investigation of the Elementary School Fourth Grade Students’ Attitudes Towards Math Activities

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 17 - 26, 31.12.2018

Öz

Mathematics education aims to impart knowledge, understanding, attitudes, skills and values that will develop problem solving and critical thinking in the individual. It is necessary to determine the attitudes of students towards the math activities for the objectives of the math course to be achieved. The purpose of the current study is to determine the elementary school fourth grade students’ attitudes towards math activities. To this end, the research problem of the study was constructed as follows; “Do the elementary school fourth grade students’ attitudes towards math activities vary significantly depending on gender, the place where they are educated, mother and father’s education levels, mother and father’s jobs, the state of having taken pre-school education and math exam grade. The study employed the descriptive survey model. The study group of the current research is comprised of 170 elementary school fourth grade students attending elementary schools located in urban and rural districts in the fall term of 2017-2018 school year. As the data collection tools, a personal information form and the Math Activities Attitude Scale were used. The scale has three dimensions that are trust, interest and independence. As a result of the study, it was found that the elementary school fourth grade students’ attitudes towards math activities are high. Moreover, a significant correlation was found between the attitude towards math activities and math exam grade.

Kaynakça

  • Aiken, L.R. (1974). Two scales of attitude toward mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 5(2), 67- 71. Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarı güdüsü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Alkan, H. ve Altun, M. (1998). Matematik öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Avcı, E., Çoşkuntuncel, O. ve İnandı, Y. (2011). Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 50-58. Bindak, R.(2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442- 448. Duman, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörlerin öğrenciler ve öğretmenler acısından değerlendirilmesi(Eskişehir ili Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Ekizoğlu, N. ve Tezer, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ile matematik başarı puanları arasındaki ilişki. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(1), 43-57. Hızlı, E. (2013). Üstün zekalı ve yetenekli çocukların matematik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Işık, I. ve Çağdaşer, B.T. (2009). Yapısalcı yaklaşımla cebir öğretiminin 6.sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 941-954. İnan, C. (2006). Matematik öğretiminde oluşturmacı yaklaşım uygulamasının örnekleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 40- 50. Kalın, G. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik tutumları, öz-yeterlikleri, kaygıları ve dersteki başarılarının incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi. Lipnevich, A.A., Preckel, , F. & Krumm, S. (2016). Mathematics attitudes and their unique contribution to achievement: Going over and above cognitive ability and personality. Learning and Individual Differences, 47, 70-79. Ma, X. & Kishor, N. (1997). Assessing the relationship between attitude toward mathematics and achievement in mathematics: A meta-analysis. Journal for Research in Mathematics Education, 28(1), 26-47. Ocak, G. ve Dönmez, S. (2010). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutum ölçeği geliştirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,3(2),69-82. Peker, M. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2.sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 157-166. Richardson, F. C. & Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal of counseling Psychology, 19(6), 551. Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Taşdemir, C. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları: Bitlis ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-96. Ünlü, E. (2007). İlköğretim okullarındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve ilgilerinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 129-148. Yenilmez, K. ve Özabacı, N.Ş. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 132-146. Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431,448. Yetim, H. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve Türkçe derslerine yönelik tutumları ile bu derslerdeki başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Yılmaz, M. (2006). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 172, 240-249.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ceren Duran Bu kişi benim 0000-0002-0102-3461

Sabri Sidekli 0000-0003-3202-6451

Alper Yorulmaz 0000-0003-2832-6793

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 18 Ağustos 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Duran, C., Sidekli, S., & Yorulmaz, A. (2018). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. International Primary Education Research Journal, 2(1), 17-26.