Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Candidate Teachership Process in the Views of Teachers

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 27 - 36, 31.12.2018

Öz

The aim of this study is to
determine the opinions of teachers on the process of candidacy whose
teachership candidacy was lifted over the last 10 years. Therefore, thoughts
and suggestions of teachers on the process of candidate teachership and lifting
of candicacy was put forward. The research data were obtained from 18 teachers
working in Malatya province, Yesilyurt and Battalgazi districts in the
2015-2016 academic year. Case study pattern was used from qualitative research
patterns. The data collected in this study were analysed by content analysis
method. According to the findings of the research, teachers consider the
changes made on the candidate teachership process by the end of the process as
a problem. In addition, due to continuous changes, it was revealed that in
general, teachers experienced injustice during the candidacy process. Teachers
suggested that there should be an application-based candidate training without
examination.

Kaynakça

  • Calp, M. (2009). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları. Crick, R. D. (2006). Learning power in practice; A guide for teachers, R. D. Crick (Ed.). Creating a learner-centred classroom. London: Paul Chapman Publishing. Danielson, C. (2007). Enhancing professional practice. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria. Díez, C., Anula, J. J., Lara, F. & Pardo, P. (2005). Effective learning and teaching of writing; a handbook of writing in education, G. Rijlaarsdam, H. Bergh and M. Couzijn (Ed.). The directivity of teacher strategies in collaborative writing tasks. New York: Kluwer Academic Publishers. Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77. Gündoğdu, K. ve Silman, F. (2007). Eğitim bilimine giriş, Z. Cafoğlu (Ed.). Bir meslek olarak öğretmenlik ve etkili öğretim. Ankara: Grafiker Yayıncılık. Hayes, D. (2004). A student teacher’s guide to primary school placement: Learning to survive and prosper. e-Library: Taylor & Francis. Korkmaz, İ., Saban, A. ve Akbaşlı, A. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 226-277. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (1995). Milli Eğitim Bakanlığı aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik. Tebliğler Dergisi. Sayı: 2423. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2015). Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği. Tebliğler Dergisi Sayı: 29329. Okçabol, R. (2005). Öğretmen yetiştirme sistemimiz. Ankara: Ütopya Yayınları. Özcan, M. (2011). Bilgi çağında öğretmen eğitimi nitelikleri ve gücü. Ankara: TED Ankara Koleji Vakfı Okulları. Özonay, İ. Z. (2004). Öğretmenlerin adaylık eğitimi programının değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya. Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45. Solak, İ. (1999). Aday öğretmenlerin yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelikte öngörülen uygulamalı eğitimin değerlendirilmesi (Malatya Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. Şen, H. Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116. Telli, S., Brok P. & Çakıroğlu, J. (2008). Teachers’ and students’ of the ideal teacher. Education and Science, 33(149), 118-129. Ünal, L. I. (2011). Öğretmenliğe ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin ekonomi politik bir çözümleme, (Ed. Songül Aynal Kilimci),Türkiye’de öğretmen yetiştirme, Ankara: PEGEM Yayınları. Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research. 54 (2), 143-178. Weimer, M. (2002). Learner-centered teaching; five key changes to practice. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company. Yeşilyurt, E. ve Karakuş, M. (2011). Öğretmenlerin adaylık sürecinde karşılaştıkları problemler. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 261-293. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı9. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Aday Öğretmenlik Sürecinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 27 - 36, 31.12.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı, son 10 yılda adaylığı kaldırılan öğretmenlerin adaylık sürecine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bunun için öğretmenlerin; aday öğretmenlik ve adaylığın kaldırılması sürecine ilişkin düşünce ve önerileri ortaya konulmuştur. Araştırma verileri, 2015–2016 akademik yılında Malatya ili Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde görev yapan 18 öğretmenin görüşleri alınarak elde edilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenler, aday öğretmenlik süreci bitmek üzere iken sürece yönelik değişiklikler yapılmasını sorun olarak görmektedir. Ayrıca yapılan sürekli değişiklerden dolayı öğretmenlerin adaylık sürecinde genel olarak adaletsizlik yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, sınav olmadan uygulamaya dayalı bir adaylık eğitiminin olması gerektiğini önermişlerdir.

Kaynakça

  • Calp, M. (2009). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları. Crick, R. D. (2006). Learning power in practice; A guide for teachers, R. D. Crick (Ed.). Creating a learner-centred classroom. London: Paul Chapman Publishing. Danielson, C. (2007). Enhancing professional practice. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria. Díez, C., Anula, J. J., Lara, F. & Pardo, P. (2005). Effective learning and teaching of writing; a handbook of writing in education, G. Rijlaarsdam, H. Bergh and M. Couzijn (Ed.). The directivity of teacher strategies in collaborative writing tasks. New York: Kluwer Academic Publishers. Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77. Gündoğdu, K. ve Silman, F. (2007). Eğitim bilimine giriş, Z. Cafoğlu (Ed.). Bir meslek olarak öğretmenlik ve etkili öğretim. Ankara: Grafiker Yayıncılık. Hayes, D. (2004). A student teacher’s guide to primary school placement: Learning to survive and prosper. e-Library: Taylor & Francis. Korkmaz, İ., Saban, A. ve Akbaşlı, A. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 226-277. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (1995). Milli Eğitim Bakanlığı aday memurların yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik. Tebliğler Dergisi. Sayı: 2423. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2015). Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği. Tebliğler Dergisi Sayı: 29329. Okçabol, R. (2005). Öğretmen yetiştirme sistemimiz. Ankara: Ütopya Yayınları. Özcan, M. (2011). Bilgi çağında öğretmen eğitimi nitelikleri ve gücü. Ankara: TED Ankara Koleji Vakfı Okulları. Özonay, İ. Z. (2004). Öğretmenlerin adaylık eğitimi programının değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya. Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45. Solak, İ. (1999). Aday öğretmenlerin yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelikte öngörülen uygulamalı eğitimin değerlendirilmesi (Malatya Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. Şen, H. Ş. ve Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116. Telli, S., Brok P. & Çakıroğlu, J. (2008). Teachers’ and students’ of the ideal teacher. Education and Science, 33(149), 118-129. Ünal, L. I. (2011). Öğretmenliğe ve öğretmen yetiştirmeye ilişkin ekonomi politik bir çözümleme, (Ed. Songül Aynal Kilimci),Türkiye’de öğretmen yetiştirme, Ankara: PEGEM Yayınları. Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research. 54 (2), 143-178. Weimer, M. (2002). Learner-centered teaching; five key changes to practice. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Company. Yeşilyurt, E. ve Karakuş, M. (2011). Öğretmenlerin adaylık sürecinde karşılaştıkları problemler. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 261-293. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı9. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış Yaman 0000-0002-4531-4965

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yaman, B. (2018). Aday Öğretmenlik Sürecinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. International Primary Education Research Journal, 2(1), 27-36.