Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adayı Öğrencilerin Artık Yıla Kalma Nedenleri ve Çözüm Önerileri

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 23, 29.03.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmen adayı öğrencilerin artık yıla kalma nedenlerini ve artık yıla kalmadan hizmet öncesi eğitimlerini tamamlamalarına yönelik öneriler ortaya koymaktır. Olgubilim deseni temel alınarak gerçekleştirilen araştırmada, çalışma grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinden mezuniyeti dokuzuncu ve üstü yarıyıla uzamış 22 öğretmen adayı öğrenci oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanıldığı yüz yüze bireysel görüşmelerle toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Analiz sonuçları artık yıla kalan öğretmen adayı öğrencilerin iş garantisi, üniversiteye giriş puanı gibi dışsal nedenlerle öğretmenliği tercih eden, öğretmenliği kendisine uygun bir meslek olarak görmeyen, düzenli ders çalışma alışkanlıkları olmayan, sorumsuzluk, istikrarsızlık, plansızlık gibi olumsuz kişilik özelliklerine sahip, çalışmayı sevmeyen, tükenmişlik hisseden öğrenciler olduğunu göstermiştir. Öğretmen adayı öğrencilerin artık yıla kalmalarının aileden, üniversiteden kaynaklanan nedenleri olsa da temel nedenler kendileriyle ilgilidir. Öğretmen adayı öğrencilerin artık yıla kalınmaması için üniversiteye, öğretmen adayı öğrencilere, ailelere ve ortaöğretime yönelik önerileri bulunmaktadır.

Destekleyen Kurum

-

Proje Numarası

-

Teşekkür

-

Kaynakça

 • Aksu, M., Demir, C. E., Daloglu, A., Yildirim, S., & Kiraz, E. (2010). Who are the future teachers in Turkey? Characteristics of entering student teachers. International Journal of Educational Development, 30(1), 91-101. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2009.06.005
 • Albayrak, E., Yazıcı, H., ve Reisoğlu, S. (2016). Üniversite öğrencilerinde kişilik özellikleri, akademik öz-yeterlik, akademik kontrol odağı ve akademik erteleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), 90-102.
 • Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(3), 260-267.
 • Arseven, A. (1986). Çocukta benlik gelişimine ailenin etkisi ve çocuğun okuldaki başarısı. Eğitim ve Bilim, 10(60), 11-17.
 • Azevedo, R., & Cromley, J. G. (2004). Does training on self-regulated learning facilitate students' learning with hypermedia?.Journal of Educational Psychology, 96(3), 523-535. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.3.523
 • Bahçekapılı, E., ve Karaman, S. (2015). Uzaktan eğitimde kişilik özellikleri ve akademik başarı: Bir literatür incelemesi. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 4(3), 26-34.
 • Barron, K. E., & Harackiewicz, J. M. (2001). Achievement goals and optimal motivation: Testing multiple goal models. Journal of Personality and Social Psychology, 80(5), 706–722. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.5.706
 • Bastick, T. (2000). Why teacher trainees choose the teaching profession: comparing trainees in metropolitan and developing countries. International Review of Education, 46, (3/4), 343-349. http://www.jstor.org/stable/3445493
 • Boz, Y. ve Boz, N. (2008). Kimya ve Matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
 • Bozgün, K., ve Akın-Kösterelioğlu, M. (2018). Öğretmen adaylarında tükenmişliğin yordayıcısı olarak mesleki kaygı. SETSCI Confernece Indexing System, 3, 1120-1123.
 • Brookhart, S.M., & Freeman, D.J., 1992. Characteristics of entering student teachers. Review of Educational Research, 62(1), 37-60.
 • Brown, R. D., & Krager, L. (1985). Ethical issues in graduate education: Faculty and student responsibilities. The Journal of Higher Education,56(4), 403–418. https://doi.org/10.1080/00221546.1985.11780701
 • Burger, J.M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri (İ. D. Erguvan Sarıoğlu, Çev.). İstanbul: Kaknüs. Costa Jr. P.T., & McCrae, R.R. (1992). Four ways five factors are basic, Personality and ındividual differences, 13(6), 653–665. https://doi.org/10.1016/0191-8869(92)90236-I
 • Coultas, J.C., & Lewin, K.M., 2002. Who becomes a teacher? The characteristics of student teachers in four countries. International Journal of Educational Development, 22(3-4), 243–260. https://doi.org/10.1016/S0738-0593(01)00066-9
 • Creswell JW. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: Sage.
 • Çelikten, M., ve Can, N. (2003). Yönetici, öğretmen ve veli gözüyle ideal öğretmen. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 253-267.
 • Demir, S., Kılınç, M., & Doğan, A. (2012). The effect of curriculum for developing efficient studying skills on academic achievements and studying skills of learners. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(3), 427-440.
 • Durukan, Ü. G, Batman, D., ve Yiğit, N. (2015). Öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlıkları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 63-80. https://doi.org/10.17679/iuefd.16101104
 • Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53(1), 109-132. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153
 • Ekinci, N. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve alan seçiminde etkili olan motivasyonel etkenler. Elementary Education Online, 16(2), 394-405. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304706
 • Ertürk, R. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-15.
 • García, T., & Pintrich, P. R. (1991). The effects of authonomy on motivation. Use of learning strategies, and performance in the college classroom. ED341360, https://eric.ed.gov/?id=ED341360 .
 • Gürbüz, H., ve Sülün, A. (2004). Türkiye'de biyoloji öğretmenleri ve biyoloji öğretmen adaylarının nitelikleri. Milli Eğitim Dergisi, 161(31), 192-204.
 • Gürbüz, S., ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Felsefe-Yöntem-Analiz (5. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (2017). Türkiye’de öğretmen eğitimi ve istihdamı. Mevcut durum ve öneriler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi
 • Hakimi, S., Hejazi, E., & Lavasani, M. G. (2011). The relationships between personality traits and students’ academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 836-845. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.312
 • Horzum, M. B., Tuncay, A., & Padır, M. A. (2017). Beş faktör kişilik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması [Adaptation of big five personality traits scale to Turkish culture]. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 398-408. https://doi.org/10.19126/suje.298430
 • Koestner, R., Taylor, G., Losier, G. F., & Fichman, L. (2010). Self-regulation and adaptation during and after college: A one-year prospective study. Personality and Individual Differences, 49(8), 869-873. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.07.019
 • Köse, R. (1998). Başarı yönelimlerindeki cinsiyet farklılıklarının akademik seçim ve edinimlere dönük etkileri. Eğitim ve Bilim, 22(107), 36-45.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 • Maclellan, E., & Soden, R. (2006). Facilitating self-regulation in higher education through self-report. Learning Environments Research, 9(1), 95-110. https://doi.org/10.1007/s10984-005-9002-4
 • McCown, W., Petzel, T., & Rupert, P. (1987). An experimental study of some hypothesized behaviors and personality variables of college student procrastinators. Personality and Individual Differences, 8(6) 781-786. https://doi.org/10.1016/0191-8869(87)90130-9
 • McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.) Handbook of personality: Theory and research (2nd Ed.) New York: Guilford. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/284978581_A_five-factor_theory_of_personality
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Ed.) Thousand Oaks and London: Sage.
 • Ok, A., ve Önkol, P. (2007). The profile of prospective teachers in teacher education programs. Eğitim ve Bilim, 32(143), 13–25.
 • Özer, A., ve Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 45-72.
 • Paris S. G., & Newman R. S. (1990). Developmental aspects of self-regulated learning. Educational Psychologist, 25(1), 87–102. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_7
 • Patton. M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Paunonen, S. V., & Ashton, M. C.(2001). Big five predictors of academic achievement. Journal of Research in Personality, 35(1), 78-90. https://doi.org/10.1006/jrpe.2000.2309
 • Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.33
 • Pintrich, P. R., & Zusho, A. (2002). The development of academic self-regulation: The role of cognitive and motivational factors. In Development of achievement motivation (pp. 249-284). Academic Press.
 • Poropat, A. E. (2009). A meta-analysis of the five-factor model of personality and academic performance. Psychological Bulletin, 135(2), 322-338. https://doi.org/10.1037/a0014996
 • Rençber, B . (2012). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 191-198. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25909/273056
 • Robbins, S., & Judge, T. 2013. Organizational behavior (15th Ed.). New Jersey: Pearson.
 • Sığrı, Ü., ve Gürbüz, S. (2011). Akademik başarı ve kişilik ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 30-48.
 • Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503–509. https://doi.org/10.1037/0022-0167.31.4.503
 • Su, Z., Hawkins, J.N., Zhao, C., & Huang, T., 2002. Student teachers in Tibet: A case study. Journal of Education for Teaching 28(1), 17–33. https://doi.org/10.1080/02607470220125769
 • Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. USA: Sage.
 • Tican-Başaran, S., ve Aksu, M. (2005). Temel amaçlarına hizmet etme bakımından Anadolu öğretmen liselerinin etkililiği. Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journl of Educational Research), Bahar 19, 136-154. Turan, S., ve Demirel, Ö. (2010). Öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi: Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 279- 291.
 • Tümkaya, Y, ve Bal, L,. (2006). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2) , 313-326.
 • Ulubey, Ö., ve Başaran, S. T. (2019). Evaluation of 2018 initial teacher training programs. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 9(2), 263-300.
 • Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K. M., & Deci, E. L. (2004). Motivating learning, performance, and persistence: The synergistic effects of intrinsic goal contents and autonomy-supportive contexts. Journal of personality and social psychology, 87(2), 246-260. https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.2.246
 • Winne, P. H. (1997). Experimenting to bootstrap self-regulated learning. Journal of Educational Psychology, 89(3), 397. https://doi.org/10.1037/0022-0663.89.3.397
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 10. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Zimmerman, B. J. (1986). Becoming a self-regulated learner: Which are the key subprocesses?. Contemporary educational psychology, 11(4), 307-313. https://doi.org/10.1016/0361-476X(86)90027-5
 • Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2
 • Zimmerman, B. J. (1998) Academic studying and the development of personal skill: A self-regulatory perspective. Educational Psychologist, 33(2-3), 73-86. https://doi.org/10.1080/00461520.1998.9653292
 • Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In Handbook of self-regulation (pp. 13-39). Academic Press.
 • Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into practice, 41(2), 64-70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2
 • Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166-183. https://doi.org/10.3102/0002831207312909
 • Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23, 614-628. https://doi.org/10.3102/00028312023004614

Reasons for Prospective Teachers’ Becoming Leap Year Students and Solution Suggestions

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 1 - 23, 29.03.2022

Öz

The purpose of the current study is to reveal the reasons for prospective teachers’ becoming leap year students and to make suggestions for them to complete their pre-service training without becoming leap year students. In the study, which was carried out based on the phenomenology design, the study group consisted of 22 prospective teachers whose graduation from the education faculty of a state university in Turkey extended to the ninth or higher semester. The data were collected through face-to-face individual interviews using a semi-structured interview form and analyzed with content analysis. The results revealed that the prospective teachers who have to take a victory lap are the prospective teachers who prefer teaching as a career for external reasons such as job guarantee and university entrance score, who do not see teaching as a suitable profession for themselves, who do not have regular study habits, who have negative personality traits such as irresponsibility, instability, lack of planning, who do not like to study hard and who feel burned out. Even though there are family and university-induced reasons for prospective teachers’ taking a victory lap, the main reasons seem to be related to themselves. The prospective teachers have some suggestions directed to the university, prospective teachers themselves, their families and secondary education so that they would not have to take a victory year.

Proje Numarası

-

Kaynakça

 • Aksu, M., Demir, C. E., Daloglu, A., Yildirim, S., & Kiraz, E. (2010). Who are the future teachers in Turkey? Characteristics of entering student teachers. International Journal of Educational Development, 30(1), 91-101. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2009.06.005
 • Albayrak, E., Yazıcı, H., ve Reisoğlu, S. (2016). Üniversite öğrencilerinde kişilik özellikleri, akademik öz-yeterlik, akademik kontrol odağı ve akademik erteleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), 90-102.
 • Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(3), 260-267.
 • Arseven, A. (1986). Çocukta benlik gelişimine ailenin etkisi ve çocuğun okuldaki başarısı. Eğitim ve Bilim, 10(60), 11-17.
 • Azevedo, R., & Cromley, J. G. (2004). Does training on self-regulated learning facilitate students' learning with hypermedia?.Journal of Educational Psychology, 96(3), 523-535. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.3.523
 • Bahçekapılı, E., ve Karaman, S. (2015). Uzaktan eğitimde kişilik özellikleri ve akademik başarı: Bir literatür incelemesi. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 4(3), 26-34.
 • Barron, K. E., & Harackiewicz, J. M. (2001). Achievement goals and optimal motivation: Testing multiple goal models. Journal of Personality and Social Psychology, 80(5), 706–722. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.5.706
 • Bastick, T. (2000). Why teacher trainees choose the teaching profession: comparing trainees in metropolitan and developing countries. International Review of Education, 46, (3/4), 343-349. http://www.jstor.org/stable/3445493
 • Boz, Y. ve Boz, N. (2008). Kimya ve Matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 137-144.
 • Bozgün, K., ve Akın-Kösterelioğlu, M. (2018). Öğretmen adaylarında tükenmişliğin yordayıcısı olarak mesleki kaygı. SETSCI Confernece Indexing System, 3, 1120-1123.
 • Brookhart, S.M., & Freeman, D.J., 1992. Characteristics of entering student teachers. Review of Educational Research, 62(1), 37-60.
 • Brown, R. D., & Krager, L. (1985). Ethical issues in graduate education: Faculty and student responsibilities. The Journal of Higher Education,56(4), 403–418. https://doi.org/10.1080/00221546.1985.11780701
 • Burger, J.M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri (İ. D. Erguvan Sarıoğlu, Çev.). İstanbul: Kaknüs. Costa Jr. P.T., & McCrae, R.R. (1992). Four ways five factors are basic, Personality and ındividual differences, 13(6), 653–665. https://doi.org/10.1016/0191-8869(92)90236-I
 • Coultas, J.C., & Lewin, K.M., 2002. Who becomes a teacher? The characteristics of student teachers in four countries. International Journal of Educational Development, 22(3-4), 243–260. https://doi.org/10.1016/S0738-0593(01)00066-9
 • Creswell JW. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. London: Sage.
 • Çelikten, M., ve Can, N. (2003). Yönetici, öğretmen ve veli gözüyle ideal öğretmen. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 253-267.
 • Demir, S., Kılınç, M., & Doğan, A. (2012). The effect of curriculum for developing efficient studying skills on academic achievements and studying skills of learners. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(3), 427-440.
 • Durukan, Ü. G, Batman, D., ve Yiğit, N. (2015). Öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlıkları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 63-80. https://doi.org/10.17679/iuefd.16101104
 • Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53(1), 109-132. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135153
 • Ekinci, N. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve alan seçiminde etkili olan motivasyonel etkenler. Elementary Education Online, 16(2), 394-405. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304706
 • Ertürk, R. (2016). Öğretmenlerin iş motivasyonları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-15.
 • García, T., & Pintrich, P. R. (1991). The effects of authonomy on motivation. Use of learning strategies, and performance in the college classroom. ED341360, https://eric.ed.gov/?id=ED341360 .
 • Gürbüz, H., ve Sülün, A. (2004). Türkiye'de biyoloji öğretmenleri ve biyoloji öğretmen adaylarının nitelikleri. Milli Eğitim Dergisi, 161(31), 192-204.
 • Gürbüz, S., ve Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Felsefe-Yöntem-Analiz (5. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (2017). Türkiye’de öğretmen eğitimi ve istihdamı. Mevcut durum ve öneriler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi
 • Hakimi, S., Hejazi, E., & Lavasani, M. G. (2011). The relationships between personality traits and students’ academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 836-845. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.312
 • Horzum, M. B., Tuncay, A., & Padır, M. A. (2017). Beş faktör kişilik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması [Adaptation of big five personality traits scale to Turkish culture]. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 398-408. https://doi.org/10.19126/suje.298430
 • Koestner, R., Taylor, G., Losier, G. F., & Fichman, L. (2010). Self-regulation and adaptation during and after college: A one-year prospective study. Personality and Individual Differences, 49(8), 869-873. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.07.019
 • Köse, R. (1998). Başarı yönelimlerindeki cinsiyet farklılıklarının akademik seçim ve edinimlere dönük etkileri. Eğitim ve Bilim, 22(107), 36-45.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 • Maclellan, E., & Soden, R. (2006). Facilitating self-regulation in higher education through self-report. Learning Environments Research, 9(1), 95-110. https://doi.org/10.1007/s10984-005-9002-4
 • McCown, W., Petzel, T., & Rupert, P. (1987). An experimental study of some hypothesized behaviors and personality variables of college student procrastinators. Personality and Individual Differences, 8(6) 781-786. https://doi.org/10.1016/0191-8869(87)90130-9
 • McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.) Handbook of personality: Theory and research (2nd Ed.) New York: Guilford. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/284978581_A_five-factor_theory_of_personality
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Ed.) Thousand Oaks and London: Sage.
 • Ok, A., ve Önkol, P. (2007). The profile of prospective teachers in teacher education programs. Eğitim ve Bilim, 32(143), 13–25.
 • Özer, A., ve Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 45-72.
 • Paris S. G., & Newman R. S. (1990). Developmental aspects of self-regulated learning. Educational Psychologist, 25(1), 87–102. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_7
 • Patton. M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). Thousand Oaks: Sage.
 • Paunonen, S. V., & Ashton, M. C.(2001). Big five predictors of academic achievement. Journal of Research in Personality, 35(1), 78-90. https://doi.org/10.1006/jrpe.2000.2309
 • Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.33
 • Pintrich, P. R., & Zusho, A. (2002). The development of academic self-regulation: The role of cognitive and motivational factors. In Development of achievement motivation (pp. 249-284). Academic Press.
 • Poropat, A. E. (2009). A meta-analysis of the five-factor model of personality and academic performance. Psychological Bulletin, 135(2), 322-338. https://doi.org/10.1037/a0014996
 • Rençber, B . (2012). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 191-198. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25909/273056
 • Robbins, S., & Judge, T. 2013. Organizational behavior (15th Ed.). New Jersey: Pearson.
 • Sığrı, Ü., ve Gürbüz, S. (2011). Akademik başarı ve kişilik ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 30-48.
 • Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503–509. https://doi.org/10.1037/0022-0167.31.4.503
 • Su, Z., Hawkins, J.N., Zhao, C., & Huang, T., 2002. Student teachers in Tibet: A case study. Journal of Education for Teaching 28(1), 17–33. https://doi.org/10.1080/02607470220125769
 • Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. USA: Sage.
 • Tican-Başaran, S., ve Aksu, M. (2005). Temel amaçlarına hizmet etme bakımından Anadolu öğretmen liselerinin etkililiği. Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journl of Educational Research), Bahar 19, 136-154. Turan, S., ve Demirel, Ö. (2010). Öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin akademik başarı ile ilişkisi: Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 279- 291.
 • Tümkaya, Y, ve Bal, L,. (2006). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2) , 313-326.
 • Ulubey, Ö., ve Başaran, S. T. (2019). Evaluation of 2018 initial teacher training programs. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 9(2), 263-300.
 • Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K. M., & Deci, E. L. (2004). Motivating learning, performance, and persistence: The synergistic effects of intrinsic goal contents and autonomy-supportive contexts. Journal of personality and social psychology, 87(2), 246-260. https://doi.org/10.1037/0022-3514.87.2.246
 • Winne, P. H. (1997). Experimenting to bootstrap self-regulated learning. Journal of Educational Psychology, 89(3), 397. https://doi.org/10.1037/0022-0663.89.3.397
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 10. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Zimmerman, B. J. (1986). Becoming a self-regulated learner: Which are the key subprocesses?. Contemporary educational psychology, 11(4), 307-313. https://doi.org/10.1016/0361-476X(86)90027-5
 • Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2501_2
 • Zimmerman, B. J. (1998) Academic studying and the development of personal skill: A self-regulatory perspective. Educational Psychologist, 33(2-3), 73-86. https://doi.org/10.1080/00461520.1998.9653292
 • Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In Handbook of self-regulation (pp. 13-39). Academic Press.
 • Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into practice, 41(2), 64-70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2
 • Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166-183. https://doi.org/10.3102/0002831207312909
 • Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23, 614-628. https://doi.org/10.3102/00028312023004614
Toplam 63 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Semra Tican Başaran 0000-0003-2734-7779

Hakan Mehmet Gündoğdu 0000-0002-9309-6974

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 30 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tican Başaran, S., & Gündoğdu, H. M. (2022). Öğretmen Adayı Öğrencilerin Artık Yıla Kalma Nedenleri ve Çözüm Önerileri. International Primary Education Research Journal, 6(1), 1-23.