Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mathematics Homework Habits of Middle School Sixth Grade Students

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 56 - 64, 29.03.2022

Öz

Although the subject of homework is a very controversial subject, students are given homework every day to reinforce the knowledge gained at school and especially to be prepared for the next day’s lessons. Mathematics is one of these lessons given as homework in primary school. In this study, it was aimed to examine the mathematics homework habits of middle school sixth grade students. The research data were collected with the "Student Information Form" prepared by the researcher, "Mathematics Homework Habit Scale". The data of this research, which was carried out with the survey model, was analyzed with SPSS 16, and this research was designed with the survey model. The analysis of the research was made with Mann-Whitney U Test and Spearman Rank Correlation Coefficient Technique, which are nonparametric tests. In the research; Middle school sixth grade students have higher math homework habits, female students score higher than male students, students who love math have higher scores than those who don’t, students who take time to study outside of homework have higher scores, and finally, students’ math class grades and math homework habits It was concluded that the scores were related. Accordingly, it is thought that giving various assignments to support the mathematics lesson and to prevent learning losses will have positive results.

Kaynakça

 • Acar, E., Ersoy, E., Eser, N. ve Akar-Vural, R. (2013). The relationship of the problems of ballet dancers in Turkey with the education process after active dance life. Boğaziçi University Journal of Education, 30(2), 47-85.
 • Aloia, S. (2003). Teacher assessment of homework. Academic Exchange Quartely, 7, 71-77.
 • Arıkan, S. (2017). TIMSS 2011 verilerine göre Türkiye’deki ev ödevi ve matematik başarısı arasındaki ilişki. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(26), 256-276.
 • Baltaoğlu, M. G., Sucuoğlu, H ve Öztürk, N. (2017). Classroom teachers’opinions about homeworks. Journal of Education and Future, 11, 95-109.
 • Berber, N. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin fen bilimleri ev ödevi öz-düzenleme düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Cheema, J. R. ve Sheridan, K. (2015). Time spent on homework, mathematics anxiety and mathematics achievement: Evidence from a US sample. Issues in Educational Research, 25, 246-259.
 • Deringöl, Y. (2019). Parents’ expectation of mathematics education and their engagement in education and homework habits of children. Acta Educationis Generalis, Volume 9, Issue 3, 16-40.
 • Duru, S. ve Çöğmen, S. (2016). Ev Ödevleri Motivasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 11(3), 1049-1064.
 • Elgit, A. (2019). İlkokul ikinci sınıf matematik dersinde yapılandırılmış ve geleneksel ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve ödeve yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Erdoğan, F., Kırmızıgül, H. G. ve Gökhan, A. (2021). Investigation of parents’ views about middle school math homework, International Online Journal of Educational Sciences, 13(1), 1-17.
 • Fan, H., Xu, J., Cai, Z., He, J. ve Fan, X. (2017). Homework and students’ achievement in math and science: A 30-year meta-analysis, 1986-2015. Educational Research Review, 20, 35-54.
 • Fernandez-Alonso, R., Suarez-Alvarez, J. ve Muniz, J. (2015). Adolescents’ homework performance in mathematics and science: Personal factors and teaching practices. Journal of Educational Psychology, 107, 1075-1085.
 • Hong, E., Milgram, R. M. ve Perkins, P.G. (1995). Homework style and homework behaviour of Korean and American children. Journal of Research and Development in Education, 4, 197-207.
 • İyiöz, D. (2019). Öğrencilerin ödev yönetim stratejileri ile ödev amaç, ödev ilgi ve ödeve ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Jong, R., Westerhof, K. J. ve Creemers, B. P. M. (2000). Homework and Student Math Achievement in Junior High Schools. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 6, 2, 130-157.
 • Kaur, B. (2011). Mathematics homework: A study of three grade eight classrooms in Singapore. International Journal of Science and Mathematics Education, 9, 187-206.
 • Kalyoncu, A. (2020). İlkokul 4.sınıf düzeyinde ev ödevi tekniğine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Kapıkıran, Ş. ve Kıran, H. (1999). Ev ödevinin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 54-60.
 • Kaplan, G. (2018). Ortaokul öğrencilerine verilen matematik ödevleri hakkında öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırmızıgül, H. G. (2018). Ortaokul matematik dersinde verilen ev ödevlerine yönelik veli görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kohn, A. (2006). The truth about homework. Education Week, 26(2), 44-52.
 • Özcan, Z. Ç. ve Ertkin, E. (2013). Mathematics Homework Behavior Scale: Reliability and Validity Study. Boğaziçi University Journal of Education, 31(2), 27-47.
 • Özcan, B. N. ve Göğebakan-Yıldız, D. (2017). Parents’opinions about mathematics homeworks and role and involvement on their child’s math homework. Journal of TUBAV Science, 10, 4, 58-70.
 • Patrikakou, E. N. (2008). The power of parent involvement: Evidence, ideas, and tools for student success. Academic Development Institute, DePaul University.
 • Rudman, N. P. C. (2014). A review of homework literature as a precursor to practitioner-led doctoral research in a primary school. Research in Education, 91, 12-29.
 • Silinskasa, G. ve Kikasb, E. (2019). Math homework: Parental help and children’s academic outcomes. Contemporary Educational Psychology, 59, 1-13.
 • Şen, H. Ş. ve Gülcan, M. G. (2012). Parent’s opinions about the homework set for 4th and 5th grades of the primary school. Gazi University Journal of Industrial Arts Education Faculty, 29, 29-41.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Thelen, S. L. O. (2008). The relationship between mathematics homework and learning in middle-school students: Impact on achievement. Master dissertation of Science in Education, Dominican University of California.
 • Turan Özpolat, E., Karakoç, B. ve Kara, K. (2017). Evaluation of the teachers and parents view about the homeworks given in the primary school. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (30), 1849-1890.
 • Xu, J. (2006). Gender and homework management reported by high school students. Educational and Psychological, 26(1), 73-91.
 • Xu, J. (2011). Homework completion at the secondary school level: A multilevel analysis. Journal of Education Research, 171-182.
 • Xu, J., Yuan, R., Xu, B. ve Xu, M. (2014). Modeling students’ time management in math homework. Learning and Individual Differences, 1-10.
 • Xu, J. (2015). Investigating factors that influence conventional distraction and tech-related distraction in math homework. Computers & Education, 81, 304-314.
 • Xu, J. (2020). Individual and class-level factors for middle school students’ interest in math homework. Learning and Motivation, 72, 1-11.
 • Zhu, Y. ve Leung, F. K. S. (2012). Homework and mathematics achievement in Hong Kong: Evidence from the TIMSS 2003. International Journal of Science and Mathematics Education, 10, 907-925.

Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ödev Alışkanlıkları

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 56 - 64, 29.03.2022

Öz

Ödev konusu çok tartışmalı bir konu olmasına rağmen okulda kazanılan bilgileri pekiştirmek ve özellikle de bir sonraki günün derslerine hazırlıklı olmak için öğrencilere her gün ev ödevi verilir. İlkokulda ödev verilen bu derslerden birisi de matematiktir. Bu araştırmada, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin matematik ödev alışkanlıklarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırma verileri, “Matematik Ödev Alışkanlığı Ölçeği” araştırmacı tarafından hazırlanmış olan “Öğrenci Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Tarama modeli ile yürütülen bu araştırmanın verileri SPSS 16 ile analiz edilen bu araştırma tarama modeliyle tasarlanmıştır. Araştırmanın analizi nonparametrik testlerden Mann-Whitney U Testi ve Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı Tekniği ile yapılmıştır. Araştırmada; ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin matematik ödev alışkanlıklarının yüksek, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek puan aldığı, matematiği seven öğrencilerinin puanlarının sevmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğu, ödev dışında çalışmaya zaman ayıran öğrencilerin puanlarının daha yüksek olduğu ve son olarak da öğrencilerin matematik dersi notları ile matematik ödev alışkanlıkları puanlarının ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Buna göre, matematik dersine destek amaçlı ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli ödevlerin verilmesinin olumlu sonuçlarının olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Acar, E., Ersoy, E., Eser, N. ve Akar-Vural, R. (2013). The relationship of the problems of ballet dancers in Turkey with the education process after active dance life. Boğaziçi University Journal of Education, 30(2), 47-85.
 • Aloia, S. (2003). Teacher assessment of homework. Academic Exchange Quartely, 7, 71-77.
 • Arıkan, S. (2017). TIMSS 2011 verilerine göre Türkiye’deki ev ödevi ve matematik başarısı arasındaki ilişki. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(26), 256-276.
 • Baltaoğlu, M. G., Sucuoğlu, H ve Öztürk, N. (2017). Classroom teachers’opinions about homeworks. Journal of Education and Future, 11, 95-109.
 • Berber, N. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin fen bilimleri ev ödevi öz-düzenleme düzeylerinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Cheema, J. R. ve Sheridan, K. (2015). Time spent on homework, mathematics anxiety and mathematics achievement: Evidence from a US sample. Issues in Educational Research, 25, 246-259.
 • Deringöl, Y. (2019). Parents’ expectation of mathematics education and their engagement in education and homework habits of children. Acta Educationis Generalis, Volume 9, Issue 3, 16-40.
 • Duru, S. ve Çöğmen, S. (2016). Ev Ödevleri Motivasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 11(3), 1049-1064.
 • Elgit, A. (2019). İlkokul ikinci sınıf matematik dersinde yapılandırılmış ve geleneksel ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve ödeve yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Erdoğan, F., Kırmızıgül, H. G. ve Gökhan, A. (2021). Investigation of parents’ views about middle school math homework, International Online Journal of Educational Sciences, 13(1), 1-17.
 • Fan, H., Xu, J., Cai, Z., He, J. ve Fan, X. (2017). Homework and students’ achievement in math and science: A 30-year meta-analysis, 1986-2015. Educational Research Review, 20, 35-54.
 • Fernandez-Alonso, R., Suarez-Alvarez, J. ve Muniz, J. (2015). Adolescents’ homework performance in mathematics and science: Personal factors and teaching practices. Journal of Educational Psychology, 107, 1075-1085.
 • Hong, E., Milgram, R. M. ve Perkins, P.G. (1995). Homework style and homework behaviour of Korean and American children. Journal of Research and Development in Education, 4, 197-207.
 • İyiöz, D. (2019). Öğrencilerin ödev yönetim stratejileri ile ödev amaç, ödev ilgi ve ödeve ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Jong, R., Westerhof, K. J. ve Creemers, B. P. M. (2000). Homework and Student Math Achievement in Junior High Schools. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice, 6, 2, 130-157.
 • Kaur, B. (2011). Mathematics homework: A study of three grade eight classrooms in Singapore. International Journal of Science and Mathematics Education, 9, 187-206.
 • Kalyoncu, A. (2020). İlkokul 4.sınıf düzeyinde ev ödevi tekniğine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Kapıkıran, Ş. ve Kıran, H. (1999). Ev ödevinin öğrencinin akademik başarısına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 54-60.
 • Kaplan, G. (2018). Ortaokul öğrencilerine verilen matematik ödevleri hakkında öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kırmızıgül, H. G. (2018). Ortaokul matematik dersinde verilen ev ödevlerine yönelik veli görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kohn, A. (2006). The truth about homework. Education Week, 26(2), 44-52.
 • Özcan, Z. Ç. ve Ertkin, E. (2013). Mathematics Homework Behavior Scale: Reliability and Validity Study. Boğaziçi University Journal of Education, 31(2), 27-47.
 • Özcan, B. N. ve Göğebakan-Yıldız, D. (2017). Parents’opinions about mathematics homeworks and role and involvement on their child’s math homework. Journal of TUBAV Science, 10, 4, 58-70.
 • Patrikakou, E. N. (2008). The power of parent involvement: Evidence, ideas, and tools for student success. Academic Development Institute, DePaul University.
 • Rudman, N. P. C. (2014). A review of homework literature as a precursor to practitioner-led doctoral research in a primary school. Research in Education, 91, 12-29.
 • Silinskasa, G. ve Kikasb, E. (2019). Math homework: Parental help and children’s academic outcomes. Contemporary Educational Psychology, 59, 1-13.
 • Şen, H. Ş. ve Gülcan, M. G. (2012). Parent’s opinions about the homework set for 4th and 5th grades of the primary school. Gazi University Journal of Industrial Arts Education Faculty, 29, 29-41.
 • Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Thelen, S. L. O. (2008). The relationship between mathematics homework and learning in middle-school students: Impact on achievement. Master dissertation of Science in Education, Dominican University of California.
 • Turan Özpolat, E., Karakoç, B. ve Kara, K. (2017). Evaluation of the teachers and parents view about the homeworks given in the primary school. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8 (30), 1849-1890.
 • Xu, J. (2006). Gender and homework management reported by high school students. Educational and Psychological, 26(1), 73-91.
 • Xu, J. (2011). Homework completion at the secondary school level: A multilevel analysis. Journal of Education Research, 171-182.
 • Xu, J., Yuan, R., Xu, B. ve Xu, M. (2014). Modeling students’ time management in math homework. Learning and Individual Differences, 1-10.
 • Xu, J. (2015). Investigating factors that influence conventional distraction and tech-related distraction in math homework. Computers & Education, 81, 304-314.
 • Xu, J. (2020). Individual and class-level factors for middle school students’ interest in math homework. Learning and Motivation, 72, 1-11.
 • Zhu, Y. ve Leung, F. K. S. (2012). Homework and mathematics achievement in Hong Kong: Evidence from the TIMSS 2003. International Journal of Science and Mathematics Education, 10, 907-925.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin Deringöl 0000-0003-3030-7049

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 8 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Deringöl, Y. (2022). Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ödev Alışkanlıkları. International Primary Education Research Journal, 6(1), 56-64.