Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Effectiveness of Using Digital and Non-Digital Games in Primary School Mathematics Teaching: A Meta-Analysis Study

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 65 - 80, 29.03.2022

Öz

The aim of this study is to reveal the effect of game use on academic achievement in primary school mathematics teaching and to compare the effect sizes according to digital and non-digital game types. For this purpose, meta-analysis method was used in the research. The data of the study were obtained from 20 studies that met the inclusion criteria and were accessed by searching the databases with the keywords determined. 21 effect size values were calculated from these studies. Only studies conducted in Turkey were included in the study. The analysis of the data was carried out according to the random effects model. Effect sizes were calculated using Hedges' g coefficient. The Comprehensive Meta-Analysis Software program was used in the analysis of the data. According to the findings, the overall effect size of the use of games in primary school mathematics teaching on academic achievement was found to be 0.875 at a large level. When the effect sizes were compared according to the game type, it was determined that digital games had a small (0.436) effect and non-digital games had a large (1.032) effect. The findings show that non-digital games are much more effective on academic achievement than digital games in primary school mathematics teaching. Providing trainings for students and teachers on the effective use of digital games in mathematics teaching; It can be suggested that digital math game producers pay attention to the characteristics of the student and the field while producing the games, and encourage students to play educational math games designed based on the physical environment.

Kaynakça

 • Ajid, A. ve Soleh, K. (2021). Improving student's learning outcomes on the multiplication concept of whole numbers using realistic mathematics education method. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar (JPsd), 7(2), 212-224.
 • Akbay, M. (2015). Kurmacılık yaklaşımı ile dijital oyun ortamında tasarım yapmanın, lise öğrencilerinin geometri başarı, özyeterlilik ve uzamsal becerilerine etkisi (Tez No. 394796) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Akman, E. ve Çakır, R. (2020) The effect of educational virtual reality game on primary school students’ achievement and engagement in mathematics. Interactive Learning Environments, https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1841800
 • Aksoy, N. C., Küçük Demir, B. (2019). Matematik öğretiminde dijital oyun tasarlamanın öğretmen adaylarının yaratıcılıklarına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (1), 147-169.
 • Al-Azawi, R., Al-Faliti, F. ve Al-Blushi, M. (2016). Educational gamification vs. game based learning: Comparative study. International Journal of Innovation, Management and Technology, 7(4), 132-136.
 • Alkan, S. ve Korkmaz, E. (2021). A research on postgraduate dissertations related with educational games: An evaluation in the context of mathematics education. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 102-113.
 • Allery, L. (2014). Make use of educational games. Education for Primary Care, 25(1), 65-66. https://doi.org/10.1080/14739879.2014.11494245
 • Aktaş, M., Bulut, G.G. & Aktaş, B.K. (2018). Dört işleme yönelik geliştirilen mobil oyunun 6. sınıf öğrencilerinin zihinden işlem yapma becerisine etkisi. JRES, 5(2), 90-100. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/612428
 • Altınışık, M. (2021). Dijital oyunların matematiksel kavram gelişimi ve öğretimsel nitelikler açısından incelenmesi (Tez No. 665790) [Yüksek lisans tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Alper, A. (2017). Matematik öğretimine yönelik eğitsel oyunların özellikleri: IOS uygulamalarındaki dört işlem oyunları. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/328002
 • *Altunay, D. (2004). Oyunla desteklenmiş matematik öğretiminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 190383) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Andaya, O.J.F. (2014). Factors that affect mathematics achievements of students of philippine normal universityısabela campus. International Refereed Research Journal, 5 (4), 83-91. https://www.researchersworld.com/index.php/rworld/article/view/830/782
 • Arcagok, S. (2021). The impact of game-based teaching practices in different curricula on academic achievement. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(2). 778-796. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1294062.pdf
 • *Aslan Akıcı, F. ve Atıcı, B. (2015). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisi, Turkish Journal of Educational Studies, 2 (2), 75-102. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/402926
 • Atasay, M. (2018). A-didaktik ortamdaki matematiksel oyunlarda öğrencilerin yansıtıcı oyun işlevlerinin belirlenmesi (Tez No. 523628) [Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Ateş, B. K. ve Bozkurt, E. (2021). Oyunlarla matematik öğretimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi (MREFD) 3(2), 1-17. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1432620
 • Aykaç, M. ve Köğçe, D. (2020). Eğitsel oyunlar ile matematik öğretimi okul öncesi ve ilkokul kazanımları. Pegem Akademi Yayıncılık
 • Ayvaz Can, A. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Oyunu Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52(52), 482-504. https://doi.org/10.15285/maruaebd.683137
 • Baran Kaya, T. ve Gökçek, T. (2021). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretimi için tasarladıkları oyunların farklı açılardan ele alınması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 600-621. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1860901
 • Baş, S., & Ulum, H. (2019). İlkokul dördüncü sınıf kaynaştırma öğrencisinin mobil oyun yardımı ile matematik becerilerinin geliştirilmesi. 2. uluslararası temel eğitim kongresi tam metin bildiri kitabı içinde (s. 68- 71). Eğiten Kitap
 • Başün, A. R. ve Doğan, M. (2020). Matematik Eğitiminde Uygulanan Oyunla Öğretimin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Educational Research, 4(7), 155-167.
 • Bayraktar, Ş. (2020). Eğitimde meta-analiz çalışmaları. B. Oral ve A. Çoban (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 357-378). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • *Beyhan, N. ve Tural, H. (2007). İlköğretim matematik öğretiminde oyunla öğretimin erişiye etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 37-48. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234953
 • *Biriktir, A. (2008). İlköğretim 5. sınıf matematik dersi Geometri konularının verilmesinde oyun yönteminin erişiye etkisi (Tez No. 234886) [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Boz (2018). İlkokul 4. sınıf matematik dersinde oyunla öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 1 (1), 27-45. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijotem/issue/40778/460838
 • Byun, J. ve Joung, E. (2018). Digital game-based learning for K–12 mathematics education: A meta-analysis. School Science and Mathematics, 118 (3-4), 113-126. http://dx.doi.org/10.1111/ssm.12271
 • Canbay, İ. (2012). Matematikte eğitsel oyunların 7.sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi (Tez No. 320420) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Card, N. A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. The Guilford Press.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. Baskı). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cop, M. R. ve Kablan, Z. (2018). Türkiye’de eğitsel oyunlarla ilgili yapılmış çalışmaların analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1(1), 52-71. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/499082
 • *Celik, H. C. (2020). The effect of modelling, collaborative and game-based learning on the geometry success of third-grade students. Education and Information Technologies, 25(1), 449–469. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09983-3
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6. Baskı). Routledge.
 • Çankaya, S. (2007). Oran-orantı konusunda geliştirilen bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersi ve eğitsel bilgisayar oyunları hakkındaki düşüncelerine etkisi (Tez No. 177882) [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Çankaya, S. ve Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 115-127. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/160949
 • *Çalışkan, M. (2019). İkinci sınıf matematik dersi sayı yuvarlama ve tahmin konusunda oyun ve etkinliklerin başarıya etkisi (Tez No. 549059) [Yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Çetin, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel oyun geliştirme süreçlerinin başarı, tutum ve problem çözme stratejilerine etkisi (Tez No. 436709) [Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Çiftçi, F. (2005). İlköğretim 4. sınıf matematik dersi için oyunla öğretim yöntemiyle düzenlenen öğrenme ortamının altı basamaklı doğal sayılarda dört işlem kazanımına etkisi (Tez No. 161820) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Çil, O. ve Sefer, F. (2021). Sınıf öğretmenlerinin oyun temelli matematik etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1366-1385. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1356159
 • Çubukluöz, Ö. (2019). 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki öğrenme zorluklarının scratch programıyla tasarlanan matematiksel oyunlarla giderilmesi: Bir eylem araştırması (Tez No. 551033) [Yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Demir, M. R. (2016). Farklı oyun türlerine dayalı matematik öğretiminin 1. sınıf öğrencilerinin erişi ve kalıcılık düzeylerine etkisi (Tez No. 436706) [Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Demir, N. ve Bilgin, E. A. (2021). Ortaokul 8. sınıf matematik dersinde oyun tabanlı öğretim yönteminin akademik başarıya ve tutuma etkisi. e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi, 12(3), 28-48. https://doi.org/10.19160/e-ijer.909639
 • *Dinçer, M. (2008). İlköğretim okullarında müziklendirilmiş matematik oyunlarıyla yapılan öğretimin akademik başarı ve tutuma etkisi (Tez No. 241811) [Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğan, Z. ve Sönmez, D. (2019). İlkokul öğretmenlerinin matematiksel oyunların matematik derslerinde kullanılması süreçlerine ilişkin görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 50(50), 96-108. https://doi.org/10.15285/maruaebd.545417
 • Duran, M. ve Kaplan, A. (2014). Matematiksel kavramlarla geliştirilen “kelimeden kavrama” oyununa ilişkin öğrenci-öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(2), 155-173. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1489981
 • Durgut, A. (2016). Meslek yüksekokulu öğrencileri için eğitsel matematik oyunu geliştirilmesi ve başarıya etkisinin incelenmesi (Tez No. 456152) [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Dönmez, A. (2017). Oyun destekli öğretim ortamı ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sayı örüntülerindeki üstbilişsel farkındalıklarını ve üstbilişsel strateji kullanma becerilerini nasıl etkiler? (Tez No. 472227) [Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Dönmez, B., Dönmez, K. H., Kolukısa, Ş. ve Yılmaz, Ş. (2021). İlkokul matematik dersinde oyunla öğretim yöntemi kullanılmasının tutum ve başarıya etkisi. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 58-70. https://besyodergi.bozok.edu.tr/upload/pdf/tam-metin-37am.pdf
 • Dündar, B. (2015). Eğitsel bilgisayar oyunlarının 5. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki matematik başarısına, matematiğe karşı tutumuna ve üstbilişsel becerilerine etkisi (Tez No. 463399) [Yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Ergül, E. (2021). Matematik öğretiminde oyun temelli yaklaşım (Tez No. 676485) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Eser, M. T., Yurtçu, M. ve Aksu, G. (2020). R programlama dili ve jamovi ile meta analiz uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık. Fadda, D., Pellegrini, M., Vivanet, G. ve Zandonella Callegher, C. (2022). Effects of digital games on student motivation in mathematics: A meta-analysis in K-12. Journal of Computer Assisted Learning, 38(1), 304-325. https://doi.org/10.1111/jcal.12618 adresinden erişildi.
 • Fırat, S. (2011). Bilgisayar destekli eğitsel oyunlarla gerçekleştirilen matematik öğretiminin kavramsal öğrenmeye etkisi (Tez No. 301095) [Yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Gafoor, K. A., & Kurukkan, A. (2015). Why high school students feel mathematics difficult? an exploration of affective beliefs. Online Submission, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED560266.pdf
 • Galiç, S. (2020). Oyun ögeleri ile zenginleştirilmiş matematik etkinliklerinin öğrencilerin başarı, tutum ve motivasyonları üzerine etkisinin incelenmesi (Tez No. 646615) [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Gökbulut, Y. ve Yücel Yumuşak, E. (2014). Oyun destekli matematik öğretiminin 4. sınıf kesirler konusundaki erişi ve kalıcılığa etkisi. Turkish Studies, 9(2), 673-689. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6117
 • Gülleci, P. (2019). Oyun temelli matematik eğitim programının okul öncesi çocukların dikkat ve sayı korunumu becerilerine etkisinin incelenmesi (Tez No. 551730) [Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Gün, H. K., Işık, O. R. ve Şahin, B. (2021). Oyunla öğretimin sayma ve olasılık başarısına ve matematik dersine yönelik tutuma etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 263-276. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1454433
 • Gür, H. ve Kobak Demir (2016). Oyun temelli matematik öğrenme laboratuvarı projesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) 10(1), 415-438. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/224379
 • Gürbüz, R., Gülburnu, M. ve Şahin, S. (2017). Oyun destekli kesir öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri: video destekli bir çalışma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 98-132. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/482021
 • Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2017). Geleneksel çocuk oyunlarının matematiğe uyarlanması ve uygulanması sürecindeki kazanım ve problemlere genel bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2245-2262. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369875
 • *Hava, K. (2012). Eğitsel bilgisayar oyunu tasarlama yönteminin, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi (Tez No. 317078) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Hava, K. ve Şen, E. Ö. (2021). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının kahoot uygulamasına yönelik görüşleri ile memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 559-573. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.62826-823135
 • Hoşgör, A. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde oyun etkinliklerinin kullanımına ilişkin görüşleri (Tez No. 299888) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Hussein, M.H., Ow, S.H., Elaish, M.M. Jensen, E. O. (2021). Digital game-based learning in K-12 mathematics education: a systematic literature review. Education and Information Technologies, https://doi.org/10.1007/s10639-021-10721-x
 • İncekara, H. ve Taşdemir, Ş. (2019). Matematikte dört işlem becerisinin geliştirilmesi için dijital oyun tasarımı ve öğrenci başarısına etkileri. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5(3), 227-236. https://dx.doi.org/10.30855/gmbd.2019.03.03
 • *İlhan, A. (2021). The impact of game-based, modeling, and collaborative learning methods on the achievements, motivations, and visual mathematical literacy perceptions. SAGE Open, https://doi.org/10.1177/21582440211003567
 • *İşmarcı, Z. ve Yeşilyurt, M. (2021). Web tabanlı oyunun onluğa yuvarlamaya etkisi. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, (8), 113-121. http://dx.doi.org/10.51296/newera.61
 • Kacmaz, G. ve Dubé, A. K. (2022). Examining pedagogical approaches and types of mathematics knowledge in educational games: A meta-analysis and critical review. Educational Research Review, 35 (100428). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1747938X21000518 adresinden erişilmiştir.
 • Kanadlı, S. (2021). Sosyal bilimlerde teoriden uygulamaya araştırma sentezi nicel, nitel ve karma yöntemler (4. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kara, N. (2021). Eğitsel mobil matematik oyunu ile sınıf içi oyunlaştırma: bir durum çalışması örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi [MSKU Journal of Education], 8(1), 85-101. https://doi.org/10.21666/muefd.764044
 • Karakoç, B., Eryılmaz, K., Turan Özpolat, E., ve Yıldırım, İ. (2020). The efect of game‑based learning on student achievement: A meta‑analysis study. Technology, Knowledge and Learning, https://doi.org/10.1007/s10758-020-09471-5
 • Karakuş, F. ve Baki, A. (2020). From chaotic to order: Using chaos game in mathematics teaching. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. http://doi.org/10.16949/turkbilmat.541136
 • Karamustafaoğlu, O. ve Kılıç, M.F. (2020). Eğitsel oyunlar üzerine yapılan ulusal bilimsel araştırmaların incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-25. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1137671
 • Kundu, A. ve Ghose, A. (2016). The relationship between attitude and self efficacy ın mathematics among higher secondary students. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 21(4), 25-31. https://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue4/Version-5/F0214052531.pdf
 • Naik, N. (2014a). Non-digital game-based learning in the teaching of mathematics in higher education. C. Busch (Ed.), Proceedings of the european conference on games-based learning içinde (s. 431-436). DECHEMA.
 • Naik, N. (2014b). A comparative evaluation of game-based learning: Digital or non-digital games? C. Busch (Ed.), Proceedings of the european conference on games-based learning içinde (s. 437-445). DECHEMA.
 • Okoro, U.R., Adegbenro, O., Ani, S.O. ve Ayeni, T.P. (2016). Sylverine: A cross-cultural african educational game. Journal of Culture, Society and Development, (16), 1-10. https://iiste.org/Journals/index.php/JCSD/article/view/28794/29557
 • Özata, M. ve Çoşkuntuncel, O. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde eğitsel matematik oyunlarının kullanımına ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 662-683. https://doi.org/10.17860/mersinefd.619983
 • Özer, B. Kaplan, N. Ö. ve Kaplan, Ç. (2014). An analysis of theses conducted in Turkey between 1992 and 2012 focused on educational games. Mevlana International Journal of Moral and Values Education (MIJMVE), 1(1), 46-56. https://www.academia.edu/9336391/An_Analysis_of_Theses_Conducted_in_Turkey_between_1992_and_2012_Focused_on_Educational_Games
 • Pambudi, D. S. (2022). The effect of outdoor learning method on elementary students’ motivation and achievement in geometry. International Journal of Instruction, 15(1), 747-764. https://doi.org/10.29333/iji.2022.15143a
 • Petri, G., Gresse von Wangenheim, C. ve Borgatto, A. F. (2017). Quality of games for teaching software engineering: an analysis of empirical evidences of digital and non-digital games. Proc. of the 39th ınt. conf. on software engineering: software engineering education and training track içinde (s. 150-159). IEEE
 • Satiti, W. S., Alfatah, D. A., & Umardiyah, F. (2021). Development of PISA-like mathematics problems within personal-context for junior high school students. Application: Applied science in Learning Research, 1(2), 99-105. https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/application/article/view/1966
 • Sarıer, Y. (2020). Aktif öğretim yöntemlerinin, matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 115-132. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/996001
 • *Sayan, H. (2015). The effects of computer games on the achievement of basic mathematical skills. Educational Research and Reviews, 10(22), 2846-2853. https://doi.org/10.5897/ERR2015.2172
 • Sönmez, D. (2018). İlkokul matematik öğretiminde öğrencilerin duyuşsal farkındalıklarını artırmada matematiksel oyunların kullanımı (Tez No. 510730) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Şahin, H. B. (2016). Eğitsel bilgisayar oyunlarıyla destekli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve duyuşsal özelliklerine etkisi (Tez No. 435990) [Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Şen, S. ve Yıldırım, İ. (2020). CMA ile meta-analiz uygulamaları. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Şirin, S. (2011). Anaokuluna devam eden beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada oyun yönteminin etkisi (Tez No. 277422) [Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Talan, Doğan ve Batdı, (2020). Efficiency of digital and non-digital educational games: A comparative meta-analysis and a meta-thematic analysis. Journal of Research on Technology in Education, 52 (4), 474–514. https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1743798
 • Tokac, U. Novak, E. ve Thompson, C. G. (2019). Effects of game‐based learning on students' mathematics achievement: A meta‐analysis. Journal of Computer Assisted Learning, 35(3), 407–420. https://doi.org/10.1111/jcal.12347
 • Topçu, H., Küçük, S. ve Göktaş, Y. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(2), 119-136. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201344
 • Toraman, Ç., Çelik, Ö.C. ve Çakmak, M. (2018). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisi: bir meta–analiz çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1803-1811. doi: 10.24106/kefdergi.2074
 • Turgut, S. ve Dogan Temur, Ö. (2017). The effect of game-assisted mathematics education on academic achievement in Turkey: A meta-analysis study. International Electronic Journal of Elementary Education 10(2), 195-206. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/319
 • Türker, K. N. ve Arslan, S. (2021). Examination of the studies related to teaching mathematics through games in Turkey. Turkish Journal of Mathematics Education, 2(2), 110-132. https://tujme.org/index.php/tujme/article/download/16/12
 • Türker, K. N. (2020). Oyun destekli olasılık öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin olasılıklı düşünmelerine etkisi (Tez No. 627487) [Yüksek lisans tezi, Trabzon Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Uğurel. I. ve Moralı, S. (2008). Matematik ve Oyun Etkileşimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 75-98. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/77106
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2010). Ortaöğretim matematik derslerinde oyunların kullanılabilirliği. Millî Eğitim, (185), 328-352. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/442816
 • Uluçay, İ. S. ve Çakır, H. (2014). İnteraktif oyunların matematik öğretiminde kullanılması üzerine araştırmaların incelenmesi. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama, 4(1), 13-34. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/71800
 • Usta, N., Işık, A. D., Şahan, G., Genç, S., Taş, F., Gülay, G., Diril, F., Demir, Ö. ve Küçük, K. (2017). Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde oyunların kullanımı ile ilgili görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 328-344. https://doi.org/10.24289/ijsser.270771
 • Usta, N., Işık, A. D., Taş, F., Gülay, G., Şahan, G., Genç, S., Diril, F., Demir, Ö. ve Küçük, K. (2018). Oyunlarla matematik öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına etkisi. Elementary Education Online, 17(4), 1972-1987. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.506917
 • Uygun, N. ve Hakkoymaz, S. (2019). Hakeke: Gaziantep geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla Türkçe ve matematik öğretimi. İstanbul: Hiperyayın.
 • Ünveren Bilgiç, E. N. (2021). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitsel matematik oyun tasarlama ve uygulama deneyimleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2090-2128. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2182847
 • Vankúš, P. (2021). Influence of game-based learning in mathematics education on students’ affective domain: A systematic review. Mathematics, 9 (986), 1-10. https://doi.org/10.3390/math9090986
 • Yağmur, B. E. (2020). A game-based teaching activity related to prime numbers. Journal of Inquiry Based Activities, 10(1), 18-30. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1265707.pdf
 • Yavuzkan, H. (2019). Eğitsel dijital oyunların 5. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına ve tutumuna etkisi (Tez No. 590402) [Yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldız Durak, H. ve Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2019). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik eğitsel dijital oyun tasarımlarının ve tasarım sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 262-278. https://dx.doi.org/10.12984/egeefd.439146
 • *Yiğit, A. (2007). İlköğretim 2. sınıf seviyesinde bilgisayar destekli eğitici matematik oyunlarının başarıya ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 206271) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • *Zaif Kılıç, A. (2010). İlköğretim 1. sınıf matematik dersindeki işlem becerilerinin kazandırılmasında oyunla öğretimin başarıya etkisi (Tez No. 264630) [Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Zain, N. H. M., Osman, I., Samuel, R., Kassim, S., Mastor, S. H. ve Borhan, H. (2021). Talent cap module: the implementation of digital and non-digital assessment game in collaborative learning environment. International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration, 8(76), 496-510. http://dx.doi.org/10.19101/IJATEE.2020.762184
 • Zorluoğlu, S.L. ve Çakır-Elbir, B. (2019). Eğitsel oyuncak ve eğitsel oyun içerikli araştırmalardaki eğilimler: İçerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 1-22. https://doi.org/10.35675/befdergi.420203

İlkokul Matematik Öğretiminde Dijital ve Dijital Olmayan Oyun Kullanımının Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 65 - 80, 29.03.2022

Öz

Bu araştırmanın amacı ilkokul matematik öğretiminde oyun kullanımının akademik başarı üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak ve dijital ve dijital olmayan oyun türüne göre etki büyüklüklerini karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri veri tabanlarında belirlenen anahtar kelimelerle taratılarak ulaşılan ve dahil edilme ölçütlerine uyan 20 araştırmadan elde edilmiştir. Bu araştırmalardan 21 etki büyüklüğü değeri hesaplanmıştır. Çalışmaya sadece Türkiye’de yapılan araştırmalar dahil edilmiştir. Verilerin analizi rastgele etkiler modeline göre gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklükleri Hedges' g katsayı kullanılarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde Comprehensive Meta-Analysis Software programından faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre ilkokul matematik öğretiminde oyun kullanımının akademik başarı üzerindeki genel etki büyüklüğü 0.875 olarak büyük düzeyde bulunmuştur. Etki büyüklükleri oyun türüne göre karşılaştırıldığında ise dijital oyunların küçük (0.436) ve dijital olmayan oyunların ise büyük düzeyde (1.032) etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bulgular ilkokul matematik öğretiminde dijital olmayan oyunların dijital oyunlara göre akademik başarı üzerinde çok daha etkili olduğunu göstermektedir. Dijital oyunların matematik öğretiminde etkili kullanılmasına yönelik öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler verilmesi; dijital matematik oyunu üreticilerinin oyunları üretirken öğrenci ile alan özelliklerine dikkat etmeleri ve öğrencilerin fiziksel ortama dayalı tasarlanan eğitsel matematik oyunlarını oynamalarının teşvik edilmesi önerilebilir.

Kaynakça

 • Ajid, A. ve Soleh, K. (2021). Improving student's learning outcomes on the multiplication concept of whole numbers using realistic mathematics education method. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar (JPsd), 7(2), 212-224.
 • Akbay, M. (2015). Kurmacılık yaklaşımı ile dijital oyun ortamında tasarım yapmanın, lise öğrencilerinin geometri başarı, özyeterlilik ve uzamsal becerilerine etkisi (Tez No. 394796) [Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Akman, E. ve Çakır, R. (2020) The effect of educational virtual reality game on primary school students’ achievement and engagement in mathematics. Interactive Learning Environments, https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1841800
 • Aksoy, N. C., Küçük Demir, B. (2019). Matematik öğretiminde dijital oyun tasarlamanın öğretmen adaylarının yaratıcılıklarına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (1), 147-169.
 • Al-Azawi, R., Al-Faliti, F. ve Al-Blushi, M. (2016). Educational gamification vs. game based learning: Comparative study. International Journal of Innovation, Management and Technology, 7(4), 132-136.
 • Alkan, S. ve Korkmaz, E. (2021). A research on postgraduate dissertations related with educational games: An evaluation in the context of mathematics education. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 102-113.
 • Allery, L. (2014). Make use of educational games. Education for Primary Care, 25(1), 65-66. https://doi.org/10.1080/14739879.2014.11494245
 • Aktaş, M., Bulut, G.G. & Aktaş, B.K. (2018). Dört işleme yönelik geliştirilen mobil oyunun 6. sınıf öğrencilerinin zihinden işlem yapma becerisine etkisi. JRES, 5(2), 90-100. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/612428
 • Altınışık, M. (2021). Dijital oyunların matematiksel kavram gelişimi ve öğretimsel nitelikler açısından incelenmesi (Tez No. 665790) [Yüksek lisans tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Alper, A. (2017). Matematik öğretimine yönelik eğitsel oyunların özellikleri: IOS uygulamalarındaki dört işlem oyunları. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2(1), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/328002
 • *Altunay, D. (2004). Oyunla desteklenmiş matematik öğretiminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 190383) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Andaya, O.J.F. (2014). Factors that affect mathematics achievements of students of philippine normal universityısabela campus. International Refereed Research Journal, 5 (4), 83-91. https://www.researchersworld.com/index.php/rworld/article/view/830/782
 • Arcagok, S. (2021). The impact of game-based teaching practices in different curricula on academic achievement. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(2). 778-796. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1294062.pdf
 • *Aslan Akıcı, F. ve Atıcı, B. (2015). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisi, Turkish Journal of Educational Studies, 2 (2), 75-102. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/402926
 • Atasay, M. (2018). A-didaktik ortamdaki matematiksel oyunlarda öğrencilerin yansıtıcı oyun işlevlerinin belirlenmesi (Tez No. 523628) [Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Ateş, B. K. ve Bozkurt, E. (2021). Oyunlarla matematik öğretimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi (MREFD) 3(2), 1-17. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1432620
 • Aykaç, M. ve Köğçe, D. (2020). Eğitsel oyunlar ile matematik öğretimi okul öncesi ve ilkokul kazanımları. Pegem Akademi Yayıncılık
 • Ayvaz Can, A. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Oyunu Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52(52), 482-504. https://doi.org/10.15285/maruaebd.683137
 • Baran Kaya, T. ve Gökçek, T. (2021). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretimi için tasarladıkları oyunların farklı açılardan ele alınması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 600-621. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1860901
 • Baş, S., & Ulum, H. (2019). İlkokul dördüncü sınıf kaynaştırma öğrencisinin mobil oyun yardımı ile matematik becerilerinin geliştirilmesi. 2. uluslararası temel eğitim kongresi tam metin bildiri kitabı içinde (s. 68- 71). Eğiten Kitap
 • Başün, A. R. ve Doğan, M. (2020). Matematik Eğitiminde Uygulanan Oyunla Öğretimin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Educational Research, 4(7), 155-167.
 • Bayraktar, Ş. (2020). Eğitimde meta-analiz çalışmaları. B. Oral ve A. Çoban (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 357-378). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • *Beyhan, N. ve Tural, H. (2007). İlköğretim matematik öğretiminde oyunla öğretimin erişiye etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 37-48. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234953
 • *Biriktir, A. (2008). İlköğretim 5. sınıf matematik dersi Geometri konularının verilmesinde oyun yönteminin erişiye etkisi (Tez No. 234886) [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Boz (2018). İlkokul 4. sınıf matematik dersinde oyunla öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 1 (1), 27-45. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijotem/issue/40778/460838
 • Byun, J. ve Joung, E. (2018). Digital game-based learning for K–12 mathematics education: A meta-analysis. School Science and Mathematics, 118 (3-4), 113-126. http://dx.doi.org/10.1111/ssm.12271
 • Canbay, İ. (2012). Matematikte eğitsel oyunların 7.sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, motivasyonel inançları ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi (Tez No. 320420) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Card, N. A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. The Guilford Press.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. Baskı). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cop, M. R. ve Kablan, Z. (2018). Türkiye’de eğitsel oyunlarla ilgili yapılmış çalışmaların analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1(1), 52-71. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/499082
 • *Celik, H. C. (2020). The effect of modelling, collaborative and game-based learning on the geometry success of third-grade students. Education and Information Technologies, 25(1), 449–469. https://doi.org/10.1007/s10639-019-09983-3
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6. Baskı). Routledge.
 • Çankaya, S. (2007). Oran-orantı konusunda geliştirilen bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersi ve eğitsel bilgisayar oyunları hakkındaki düşüncelerine etkisi (Tez No. 177882) [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Çankaya, S. ve Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 115-127. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/160949
 • *Çalışkan, M. (2019). İkinci sınıf matematik dersi sayı yuvarlama ve tahmin konusunda oyun ve etkinliklerin başarıya etkisi (Tez No. 549059) [Yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Çetin, Ö. (2016). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel oyun geliştirme süreçlerinin başarı, tutum ve problem çözme stratejilerine etkisi (Tez No. 436709) [Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Çiftçi, F. (2005). İlköğretim 4. sınıf matematik dersi için oyunla öğretim yöntemiyle düzenlenen öğrenme ortamının altı basamaklı doğal sayılarda dört işlem kazanımına etkisi (Tez No. 161820) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Çil, O. ve Sefer, F. (2021). Sınıf öğretmenlerinin oyun temelli matematik etkinliklerine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1366-1385. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1356159
 • Çubukluöz, Ö. (2019). 6. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki öğrenme zorluklarının scratch programıyla tasarlanan matematiksel oyunlarla giderilmesi: Bir eylem araştırması (Tez No. 551033) [Yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Demir, M. R. (2016). Farklı oyun türlerine dayalı matematik öğretiminin 1. sınıf öğrencilerinin erişi ve kalıcılık düzeylerine etkisi (Tez No. 436706) [Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Demir, N. ve Bilgin, E. A. (2021). Ortaokul 8. sınıf matematik dersinde oyun tabanlı öğretim yönteminin akademik başarıya ve tutuma etkisi. e-uluslararası eğitim araştırmaları dergisi, 12(3), 28-48. https://doi.org/10.19160/e-ijer.909639
 • *Dinçer, M. (2008). İlköğretim okullarında müziklendirilmiş matematik oyunlarıyla yapılan öğretimin akademik başarı ve tutuma etkisi (Tez No. 241811) [Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Doğan, Z. ve Sönmez, D. (2019). İlkokul öğretmenlerinin matematiksel oyunların matematik derslerinde kullanılması süreçlerine ilişkin görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 50(50), 96-108. https://doi.org/10.15285/maruaebd.545417
 • Duran, M. ve Kaplan, A. (2014). Matematiksel kavramlarla geliştirilen “kelimeden kavrama” oyununa ilişkin öğrenci-öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(2), 155-173. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1489981
 • Durgut, A. (2016). Meslek yüksekokulu öğrencileri için eğitsel matematik oyunu geliştirilmesi ve başarıya etkisinin incelenmesi (Tez No. 456152) [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Dönmez, A. (2017). Oyun destekli öğretim ortamı ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sayı örüntülerindeki üstbilişsel farkındalıklarını ve üstbilişsel strateji kullanma becerilerini nasıl etkiler? (Tez No. 472227) [Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Dönmez, B., Dönmez, K. H., Kolukısa, Ş. ve Yılmaz, Ş. (2021). İlkokul matematik dersinde oyunla öğretim yöntemi kullanılmasının tutum ve başarıya etkisi. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 58-70. https://besyodergi.bozok.edu.tr/upload/pdf/tam-metin-37am.pdf
 • Dündar, B. (2015). Eğitsel bilgisayar oyunlarının 5. sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki matematik başarısına, matematiğe karşı tutumuna ve üstbilişsel becerilerine etkisi (Tez No. 463399) [Yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Ergül, E. (2021). Matematik öğretiminde oyun temelli yaklaşım (Tez No. 676485) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Eser, M. T., Yurtçu, M. ve Aksu, G. (2020). R programlama dili ve jamovi ile meta analiz uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık. Fadda, D., Pellegrini, M., Vivanet, G. ve Zandonella Callegher, C. (2022). Effects of digital games on student motivation in mathematics: A meta-analysis in K-12. Journal of Computer Assisted Learning, 38(1), 304-325. https://doi.org/10.1111/jcal.12618 adresinden erişildi.
 • Fırat, S. (2011). Bilgisayar destekli eğitsel oyunlarla gerçekleştirilen matematik öğretiminin kavramsal öğrenmeye etkisi (Tez No. 301095) [Yüksek lisans tezi, Adıyaman Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Gafoor, K. A., & Kurukkan, A. (2015). Why high school students feel mathematics difficult? an exploration of affective beliefs. Online Submission, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED560266.pdf
 • Galiç, S. (2020). Oyun ögeleri ile zenginleştirilmiş matematik etkinliklerinin öğrencilerin başarı, tutum ve motivasyonları üzerine etkisinin incelenmesi (Tez No. 646615) [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • *Gökbulut, Y. ve Yücel Yumuşak, E. (2014). Oyun destekli matematik öğretiminin 4. sınıf kesirler konusundaki erişi ve kalıcılığa etkisi. Turkish Studies, 9(2), 673-689. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6117
 • Gülleci, P. (2019). Oyun temelli matematik eğitim programının okul öncesi çocukların dikkat ve sayı korunumu becerilerine etkisinin incelenmesi (Tez No. 551730) [Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Gün, H. K., Işık, O. R. ve Şahin, B. (2021). Oyunla öğretimin sayma ve olasılık başarısına ve matematik dersine yönelik tutuma etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 263-276. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1454433
 • Gür, H. ve Kobak Demir (2016). Oyun temelli matematik öğrenme laboratuvarı projesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) 10(1), 415-438. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/224379
 • Gürbüz, R., Gülburnu, M. ve Şahin, S. (2017). Oyun destekli kesir öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri: video destekli bir çalışma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 98-132. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/482021
 • Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2017). Geleneksel çocuk oyunlarının matematiğe uyarlanması ve uygulanması sürecindeki kazanım ve problemlere genel bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2245-2262. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369875
 • *Hava, K. (2012). Eğitsel bilgisayar oyunu tasarlama yönteminin, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisi (Tez No. 317078) [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Hava, K. ve Şen, E. Ö. (2021). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının kahoot uygulamasına yönelik görüşleri ile memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 559-573. https://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.62826-823135
 • Hoşgör, A. (2010). İlköğretim 1. sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde oyun etkinliklerinin kullanımına ilişkin görüşleri (Tez No. 299888) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Hussein, M.H., Ow, S.H., Elaish, M.M. Jensen, E. O. (2021). Digital game-based learning in K-12 mathematics education: a systematic literature review. Education and Information Technologies, https://doi.org/10.1007/s10639-021-10721-x
 • İncekara, H. ve Taşdemir, Ş. (2019). Matematikte dört işlem becerisinin geliştirilmesi için dijital oyun tasarımı ve öğrenci başarısına etkileri. Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5(3), 227-236. https://dx.doi.org/10.30855/gmbd.2019.03.03
 • *İlhan, A. (2021). The impact of game-based, modeling, and collaborative learning methods on the achievements, motivations, and visual mathematical literacy perceptions. SAGE Open, https://doi.org/10.1177/21582440211003567
 • *İşmarcı, Z. ve Yeşilyurt, M. (2021). Web tabanlı oyunun onluğa yuvarlamaya etkisi. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, (8), 113-121. http://dx.doi.org/10.51296/newera.61
 • Kacmaz, G. ve Dubé, A. K. (2022). Examining pedagogical approaches and types of mathematics knowledge in educational games: A meta-analysis and critical review. Educational Research Review, 35 (100428). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1747938X21000518 adresinden erişilmiştir.
 • Kanadlı, S. (2021). Sosyal bilimlerde teoriden uygulamaya araştırma sentezi nicel, nitel ve karma yöntemler (4. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kara, N. (2021). Eğitsel mobil matematik oyunu ile sınıf içi oyunlaştırma: bir durum çalışması örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi [MSKU Journal of Education], 8(1), 85-101. https://doi.org/10.21666/muefd.764044
 • Karakoç, B., Eryılmaz, K., Turan Özpolat, E., ve Yıldırım, İ. (2020). The efect of game‑based learning on student achievement: A meta‑analysis study. Technology, Knowledge and Learning, https://doi.org/10.1007/s10758-020-09471-5
 • Karakuş, F. ve Baki, A. (2020). From chaotic to order: Using chaos game in mathematics teaching. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. http://doi.org/10.16949/turkbilmat.541136
 • Karamustafaoğlu, O. ve Kılıç, M.F. (2020). Eğitsel oyunlar üzerine yapılan ulusal bilimsel araştırmaların incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-25. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1137671
 • Kundu, A. ve Ghose, A. (2016). The relationship between attitude and self efficacy ın mathematics among higher secondary students. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 21(4), 25-31. https://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue4/Version-5/F0214052531.pdf
 • Naik, N. (2014a). Non-digital game-based learning in the teaching of mathematics in higher education. C. Busch (Ed.), Proceedings of the european conference on games-based learning içinde (s. 431-436). DECHEMA.
 • Naik, N. (2014b). A comparative evaluation of game-based learning: Digital or non-digital games? C. Busch (Ed.), Proceedings of the european conference on games-based learning içinde (s. 437-445). DECHEMA.
 • Okoro, U.R., Adegbenro, O., Ani, S.O. ve Ayeni, T.P. (2016). Sylverine: A cross-cultural african educational game. Journal of Culture, Society and Development, (16), 1-10. https://iiste.org/Journals/index.php/JCSD/article/view/28794/29557
 • Özata, M. ve Çoşkuntuncel, O. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde eğitsel matematik oyunlarının kullanımına ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 662-683. https://doi.org/10.17860/mersinefd.619983
 • Özer, B. Kaplan, N. Ö. ve Kaplan, Ç. (2014). An analysis of theses conducted in Turkey between 1992 and 2012 focused on educational games. Mevlana International Journal of Moral and Values Education (MIJMVE), 1(1), 46-56. https://www.academia.edu/9336391/An_Analysis_of_Theses_Conducted_in_Turkey_between_1992_and_2012_Focused_on_Educational_Games
 • Pambudi, D. S. (2022). The effect of outdoor learning method on elementary students’ motivation and achievement in geometry. International Journal of Instruction, 15(1), 747-764. https://doi.org/10.29333/iji.2022.15143a
 • Petri, G., Gresse von Wangenheim, C. ve Borgatto, A. F. (2017). Quality of games for teaching software engineering: an analysis of empirical evidences of digital and non-digital games. Proc. of the 39th ınt. conf. on software engineering: software engineering education and training track içinde (s. 150-159). IEEE
 • Satiti, W. S., Alfatah, D. A., & Umardiyah, F. (2021). Development of PISA-like mathematics problems within personal-context for junior high school students. Application: Applied science in Learning Research, 1(2), 99-105. https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/application/article/view/1966
 • Sarıer, Y. (2020). Aktif öğretim yöntemlerinin, matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 115-132. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/996001
 • *Sayan, H. (2015). The effects of computer games on the achievement of basic mathematical skills. Educational Research and Reviews, 10(22), 2846-2853. https://doi.org/10.5897/ERR2015.2172
 • Sönmez, D. (2018). İlkokul matematik öğretiminde öğrencilerin duyuşsal farkındalıklarını artırmada matematiksel oyunların kullanımı (Tez No. 510730) [Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Şahin, H. B. (2016). Eğitsel bilgisayar oyunlarıyla destekli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve duyuşsal özelliklerine etkisi (Tez No. 435990) [Yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Şen, S. ve Yıldırım, İ. (2020). CMA ile meta-analiz uygulamaları. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Şirin, S. (2011). Anaokuluna devam eden beş yaş grubu çocuklara sayı ve işlem kavramlarını kazandırmada oyun yönteminin etkisi (Tez No. 277422) [Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Talan, Doğan ve Batdı, (2020). Efficiency of digital and non-digital educational games: A comparative meta-analysis and a meta-thematic analysis. Journal of Research on Technology in Education, 52 (4), 474–514. https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1743798
 • Tokac, U. Novak, E. ve Thompson, C. G. (2019). Effects of game‐based learning on students' mathematics achievement: A meta‐analysis. Journal of Computer Assisted Learning, 35(3), 407–420. https://doi.org/10.1111/jcal.12347
 • Topçu, H., Küçük, S. ve Göktaş, Y. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(2), 119-136. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201344
 • Toraman, Ç., Çelik, Ö.C. ve Çakmak, M. (2018). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının akademik başarıya etkisi: bir meta–analiz çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1803-1811. doi: 10.24106/kefdergi.2074
 • Turgut, S. ve Dogan Temur, Ö. (2017). The effect of game-assisted mathematics education on academic achievement in Turkey: A meta-analysis study. International Electronic Journal of Elementary Education 10(2), 195-206. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/319
 • Türker, K. N. ve Arslan, S. (2021). Examination of the studies related to teaching mathematics through games in Turkey. Turkish Journal of Mathematics Education, 2(2), 110-132. https://tujme.org/index.php/tujme/article/download/16/12
 • Türker, K. N. (2020). Oyun destekli olasılık öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin olasılıklı düşünmelerine etkisi (Tez No. 627487) [Yüksek lisans tezi, Trabzon Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Uğurel. I. ve Moralı, S. (2008). Matematik ve Oyun Etkileşimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 75-98. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/77106
 • Uğurel, I. ve Moralı, S. (2010). Ortaöğretim matematik derslerinde oyunların kullanılabilirliği. Millî Eğitim, (185), 328-352. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/442816
 • Uluçay, İ. S. ve Çakır, H. (2014). İnteraktif oyunların matematik öğretiminde kullanılması üzerine araştırmaların incelenmesi. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama, 4(1), 13-34. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/71800
 • Usta, N., Işık, A. D., Şahan, G., Genç, S., Taş, F., Gülay, G., Diril, F., Demir, Ö. ve Küçük, K. (2017). Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde oyunların kullanımı ile ilgili görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 328-344. https://doi.org/10.24289/ijsser.270771
 • Usta, N., Işık, A. D., Taş, F., Gülay, G., Şahan, G., Genç, S., Diril, F., Demir, Ö. ve Küçük, K. (2018). Oyunlarla matematik öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına etkisi. Elementary Education Online, 17(4), 1972-1987. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.506917
 • Uygun, N. ve Hakkoymaz, S. (2019). Hakeke: Gaziantep geleneksel çocuk oyunları aracılığıyla Türkçe ve matematik öğretimi. İstanbul: Hiperyayın.
 • Ünveren Bilgiç, E. N. (2021). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının eğitsel matematik oyun tasarlama ve uygulama deneyimleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2090-2128. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2182847
 • Vankúš, P. (2021). Influence of game-based learning in mathematics education on students’ affective domain: A systematic review. Mathematics, 9 (986), 1-10. https://doi.org/10.3390/math9090986
 • Yağmur, B. E. (2020). A game-based teaching activity related to prime numbers. Journal of Inquiry Based Activities, 10(1), 18-30. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1265707.pdf
 • Yavuzkan, H. (2019). Eğitsel dijital oyunların 5. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına ve tutumuna etkisi (Tez No. 590402) [Yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Yıldız Durak, H. ve Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2019). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik eğitsel dijital oyun tasarımlarının ve tasarım sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 262-278. https://dx.doi.org/10.12984/egeefd.439146
 • *Yiğit, A. (2007). İlköğretim 2. sınıf seviyesinde bilgisayar destekli eğitici matematik oyunlarının başarıya ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 206271) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • *Zaif Kılıç, A. (2010). İlköğretim 1. sınıf matematik dersindeki işlem becerilerinin kazandırılmasında oyunla öğretimin başarıya etkisi (Tez No. 264630) [Yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Zain, N. H. M., Osman, I., Samuel, R., Kassim, S., Mastor, S. H. ve Borhan, H. (2021). Talent cap module: the implementation of digital and non-digital assessment game in collaborative learning environment. International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration, 8(76), 496-510. http://dx.doi.org/10.19101/IJATEE.2020.762184
 • Zorluoğlu, S.L. ve Çakır-Elbir, B. (2019). Eğitsel oyuncak ve eğitsel oyun içerikli araştırmalardaki eğilimler: İçerik analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 1-22. https://doi.org/10.35675/befdergi.420203
Toplam 110 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feyyaz Öztop 0000-0002-3462-145X

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 3 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öztop, F. (2022). İlkokul Matematik Öğretiminde Dijital ve Dijital Olmayan Oyun Kullanımının Etkililiği: Bir Meta-Analiz Çalışması. International Primary Education Research Journal, 6(1), 65-80.