Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

1. Sınıf Ana Dili Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye ve İngiltere Örneği

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 3, 173 - 182, 30.11.2022

Öz

Ana dili dersi tüm öğretim programlarının merkezinde yer alan temel derslerden biridir. Öğrenciler eğitim ve öğretim süreçlerinin tamamında anadillerini kullanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin günlük hayatlarında da ana dili çok önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda okullarda verilen ana dili eğitimi için hazırlanan ana dili öğretim programları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, PISA’da önemli bir başarı elde etmiş İngiltere’de birinci sınıf düzeyinde kullanılan 2013 İngilizce öğretim programı ile Türkiye’de birinci sınıflarda kullanılan 2019 Türkçe öğretim programının karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklarının ortaya koyulması ve analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın kaynaklarını 2014 yılında hazırlanan İngiltere Ulusal Müfredatı ile 2019 Türkçe Öğretim Programı oluşturmaktadır. Çalışmada her iki ülkenin öğretim programları; yapısı, amaçları ve hedefleri/kazanımları bakımından incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; öğretim programları yapısal olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca öğretim programları amaçlar ve hedefler açısından benzerlikler göstermektedir. Çalışma sonucunda öğretim programlarının olumlu bulunan özellikleri program geliştirme süreçlerinde program geliştirme uzmanlarına örnek teşkil edebilir.

Kaynakça

 • Aslan, M. & Atik, U. (2018). 2015 ve 2017 ilkokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7 (1), 528-547.
 • Campbell, R. J. ve Kyridakides, L. (2000). The national curriculum and standards in primary schools: A comparative perspective. Comparative Education. Vol. 36, 4. 383- 395.
 • Çelebi, C. (2012). Türkiye ve İngiltere ilköğretim anadili öğretim programlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya program geliştirme (10. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Department for Education (2013). The national curriculum in England: Key stages 1 and 2 framework document. England. Erişim Adresi: https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum
 • Durmuşçelebi, M. (2007). Türkiye ve Almanya'da ı̇lköğretimde anadili öğretimi – eğitim programları ve ders kitapları açısından bir karşılaştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı.
 • Gülcan, M. G. & Şahin, F. (2021). Karşılaştırmalı Eğitim: Tematik Bir Yaklaşım. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel, İ., Karataş, İ. & Çetinkaya, B. (2013). Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 309-325.
 • Johnson, R. B. & Christensen, L. (2014). Educational research quantitative, qualitative, and mixed approaches. SAGE Publications Inc.
 • Karababa, Z. C. (2005). Avrupa'da anadili öğretimi Türkçe ve İngilizce anadili ders kitaplarının ıincelenmesi ve karşılaştırılması (Kuzey İrlanda, İskoçya ve İngiltere Örneği). Millı̂ Eğitim(167). http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-karababa.htm adresinden alınmıştır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe öğretim programı. Ankara. Erişim Adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-Türkçe%20Öğretim%20Programı%202019.pdf
 • OECD (2018). PISA 2018 Raporu. Erişim Adresi: https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
 • Osmanoğlu, A. E., & Yıldırım, G. (2013). Mısır ve Türkiye 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programları karşılaştırması. Turkish Studies, 8(6), 511-535.
 • Ruddock, G. ve Sainsbury, M. (2008). Comparison of the core primary curriculum in England to those of other high performing countries. National Foundation for Educational Research Report.
 • Serin, E. (2019). 12-15 yaş grubu çocuklarına ana dili öğretiminde Türkiye ve İngiltere’nin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Sevim, O. & Toyran, M. (2021). Türkiye ve İngiltere’de ilköğretim birinci kademede kullanılan ana dili öğretimi ders kitaplarının temel dil becerileri açısından karşılaştırılması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (23), 87-104. DOI: 10.29000/rumelide.948299
 • Şentürk, L. & Aktaş, E. (2015). Türkiye’de ve Romanya’da okutulan ana dili Türkçe ders kitaplarının değer eğitimi açısından karşılaştırılması. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 215-243.
 • Topçuoğlu, F. (2010). Türkiye ve İngiltere’de İlköğretim İkinci kademede Kullanılan ana dili öğretimi ders kitaplarındaki Beceri alanlarının karşılaştırılması. Ankara: Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

A Comparison of Primary School 1st Grade Mother Tongue Course Curriculum: Turkey and England

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 3, 173 - 182, 30.11.2022

Öz

Mother tongue course is a basic course that is at the center of all teaching curricula. Students use their mother tongue in the whole process of education. In addition, the mother tongue has a very important place in the daily lives of students. In this context, mother tongue teaching curricula prepared for mother tongue education given in schools are of great importance. In this study, it is aimed to reveal the similarities and differences between the English curriculum used in the UK at the first-grade level and the Turkish curriculum used in the first grade in Türkiye. The case study design, one of the qualitative research methods, was used in the research. The data were analyzed through document analysis. The sources of the research are the British National Curriculum prepared in 2014 and the 2019 Turkish Curriculum. In the study, the curricula of both countries; analyzed and compared in terms of its structure, aims and objectives/learning outcomes. According to the findings of the research, curriculum differs structurally. In addition, curricula show similarities in terms of aims and objectives. As a result of the study, the positive features of the curriculum can set an example for curriculum development experts in curriculum development processes.

Kaynakça

 • Aslan, M. & Atik, U. (2018). 2015 ve 2017 ilkokul Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının revize edilmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7 (1), 528-547.
 • Campbell, R. J. ve Kyridakides, L. (2000). The national curriculum and standards in primary schools: A comparative perspective. Comparative Education. Vol. 36, 4. 383- 395.
 • Çelebi, C. (2012). Türkiye ve İngiltere ilköğretim anadili öğretim programlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Demirel, Ö. (2007). Kuramdan uygulamaya program geliştirme (10. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Department for Education (2013). The national curriculum in England: Key stages 1 and 2 framework document. England. Erişim Adresi: https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum
 • Durmuşçelebi, M. (2007). Türkiye ve Almanya'da ı̇lköğretimde anadili öğretimi – eğitim programları ve ders kitapları açısından bir karşılaştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı.
 • Gülcan, M. G. & Şahin, F. (2021). Karşılaştırmalı Eğitim: Tematik Bir Yaklaşım. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel, İ., Karataş, İ. & Çetinkaya, B. (2013). Ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırılması: Türkiye, Almanya ve Kanada. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(3), 309-325.
 • Johnson, R. B. & Christensen, L. (2014). Educational research quantitative, qualitative, and mixed approaches. SAGE Publications Inc.
 • Karababa, Z. C. (2005). Avrupa'da anadili öğretimi Türkçe ve İngilizce anadili ders kitaplarının ıincelenmesi ve karşılaştırılması (Kuzey İrlanda, İskoçya ve İngiltere Örneği). Millı̂ Eğitim(167). http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/167/index3-karababa.htm adresinden alınmıştır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe öğretim programı. Ankara. Erişim Adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-Türkçe%20Öğretim%20Programı%202019.pdf
 • OECD (2018). PISA 2018 Raporu. Erişim Adresi: https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm
 • Osmanoğlu, A. E., & Yıldırım, G. (2013). Mısır ve Türkiye 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programları karşılaştırması. Turkish Studies, 8(6), 511-535.
 • Ruddock, G. ve Sainsbury, M. (2008). Comparison of the core primary curriculum in England to those of other high performing countries. National Foundation for Educational Research Report.
 • Serin, E. (2019). 12-15 yaş grubu çocuklarına ana dili öğretiminde Türkiye ve İngiltere’nin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Sevim, O. & Toyran, M. (2021). Türkiye ve İngiltere’de ilköğretim birinci kademede kullanılan ana dili öğretimi ders kitaplarının temel dil becerileri açısından karşılaştırılması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (23), 87-104. DOI: 10.29000/rumelide.948299
 • Şentürk, L. & Aktaş, E. (2015). Türkiye’de ve Romanya’da okutulan ana dili Türkçe ders kitaplarının değer eğitimi açısından karşılaştırılması. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 215-243.
 • Topçuoğlu, F. (2010). Türkiye ve İngiltere’de İlköğretim İkinci kademede Kullanılan ana dili öğretimi ders kitaplarındaki Beceri alanlarının karşılaştırılması. Ankara: Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülşah Açıkgöz 0000-0001-6234-0826

Midarbi Cihangir Doğan 0000-0003-1473-7866

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2022
Gönderilme Tarihi 2 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Açıkgöz, G., & Doğan, M. C. (2022). 1. Sınıf Ana Dili Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: Türkiye ve İngiltere Örneği. International Primary Education Research Journal, 6(3), 173-182.