Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ebeveynlerin Çocuklarıyla Birlikte Uzamsal Beceriler Hakkındaki Görüşleri ve Etkinliklere Katılma Sıklıklarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 13 - 24, 31.03.2023

Öz

Uzamsal beceriler, el-göz koordinasyonunu geliştirdiği ve kazaları azalttığı için çocukların gelişimi için çok önemlidir. Araştırmalar, yapboz veya blok gibi oyuncakların çocuklarda uzamsal becerileri geliştirebileceğini göstermektedir. Bu aktiviteler sadece oyun gibi görünse de, bilişsel becerilerini de geliştirir. Bu nedenle, ebeveynler çocuklarında daha iyi bilişsel gelişim sağlamak için bu tür oyunları teşvik etmelidir. Bu çalışma, ebeveynlerin uzamsal becerileri nasıl algıladıklarını ve ilkokul çağındaki çocuklarıyla birlikte bu becerilerle ilgili etkinliklere katılımlarını araştırmaktadır. Araştırmanın yöntemi olarak karma desen kullanılmıştır. Bu çalışmaya toplam 56 ebeveyn katılmış ve 12'si nitel bileşende yer almıştır. Veriler, Ebeveyn Katılımı Anketleri, Demografik Özellikler ve Görüşme Formu odaklı anketler kullanılarak toplanmıştır. Çalışma bulguları, ebeveynlerin çocuklarının uzamsal becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere katılımını şekillendirmede bazı önemli faktörlerin önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Bu faktörler arasında hane halkı büyüklüğü, çocukların yaşı ve sınıf düzeyi ile hane halkı ortamındaki toplam çocuk sayısı yer almaktadır ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu tür kritik içgörüler, farklı durumsal unsurların, çocuklarının bilişsel yeteneklerini ve genel öğrenme çıktılarını geliştirmek söz konusu olduğunda ebeveynlerin katılım düzeylerinin nasıl etkileyebileceğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Aktaş Arnas, Y. (2018). Aile eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı. Ankara: Vize Yayıncılık. ,
 • Baker, C. E. (2013). Fathers’ and mothers’ home literacy involvement and children’s cognitive and social emotional development: Implications for family literacy programs. Applied Developmental Science, 17(4), 184-197. https://doi.org/10.1080/10888691.2013.836034
 • Burgess, S. R., Hecht, S. A., & Lonigan, C. J. (2002). Relations of the home literacy environment (HLE) to the development of reading-related abilities: A one-year longitudinal study. Reading Research Quarterly, 37(4), 408–426. https://doi.org/10.1598/RRQ.37.4.4
 • Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E., & Gaviria, J. L. (2015). Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational research review, 14, 33-46. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.01.002
 • Chippett, D. C. (1999). Early home based interventions with developmentally delayed young children (Doctoral dissertation). Memorial University of Newfoundland.
 • Chippett, D. C. (1999). Early homebased interventions with developmentally delayed young children (Doctoral dissertation), Memorial University of Newfoundland, Canada.
 • Çilingir-Altiner, E. (2018). Relationship between spatial thinking and puzzle games of elementary school students. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1), 75-87. https://doi.org/10.15345/iojes.2018.01.008
 • del Río, M. F., Susperreguy, M. I., Salinas, V., Córdova, K., & Marín, A. (2023). El aprendizaje matemático en el hogar durante la pandemia de covid-19 desde la perspectiva de las madres: Diferentes escenarios de acuerdo con el nivel socioeconómico [Mother perspectives on home-learning mathematics during COVID-19 Pandemic: Different Scenarios depending on SES]. Calidad en la Educación, 57, 199-230. http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n57.1252
 • Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A meta-analysis. Educational psychology review, 1-22. https://www.jstor.org/stable/23358867 adresinden alınmıştır.
 • Gunderson, E. A., & Levine, S. C. (2011). Some types of parent number talk count more than others: Relations between parents’ input and children’s cardinal‐number knowledge. Developmental science, 14(5), 1021-1032. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2011.01050.x
 • Gürgah- Oğul, İ. (2022). Risk faktörlerini azaltmakta etkili bir yol: Erken müdahale. Edt: İrem Gürgah Oğul, İçinde: Erken Çocukluk Döneminde Risk Altındaki Çocukların Eğitimi, 55-74, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Haight, W. L., Parke, R. D., & Black, J. E. (1997). Mothers' and fathers' beliefs about and spontaneous participation in their toddlers' pretend play. Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 271-290. https://www.jstor.org/stable/23092492 adresinden alınmıştır.
 • Harmandar, D., & Arıkan, A. (2020). Erken okuryazarlık becerilerine yönelik dil destek çalışmalarında ailelerin tercihleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1183-1203. https://doi.org/10.16916/aded.774896
 • Ishikawa, T., & Newcombe, N. S. (2021). Why spatial is special in education, learning, and everyday activities. Cognitive Research: Principles and Implications, 6, 1-5. https://doi.org/10.1186/s41235-021-00274-5
 • Işıkoğlu, N., & İvrendi, A. B. (2008). Anne ve babaların oyuna katılımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 47-57.
 • Jeynes, W. H. (2006). The impact of parental remarriage on children: A meta-analysis. Marriage & family review, 40(4), 75-102. https://doi.org/10.1300/J002v40n04_05
 • Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban education, 42(1), 82-110. s https://doi.org/10.1177/0042085906293818
 • Jirout, J. J., & Newcombe, N. S. (2015). Building blocks for developing spatial skills: Evidence from a large, representative US sample. Psychological science, 26(3), 302-310. https://doi.org/10.1177/0956797614563338
 • Johnson, L. L., Bradley, S. J., Birkenfeld-Adams, A. S., Kuksis, M. A. R., Maing, D. M., Mitchell, J. N., & Zucker, K. J. (2004). A parent-report gender identity questionnaire for children. Archives of sexual behavior, 33, 105-116. https://doi.org/10.1023/B:ASEB.0000014325.68094.f3
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi, (11. baskı) Ankara, Nobel Yayınevi.
 • Lau, S. R., Beilby, J. M., Byrnes, M. L., & Hennessey, N. W. (2012). Parenting styles and attachment in school-aged children who stutter. Journal of communication disorders, 45(2), 98-110. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2011.12.002
 • Lomax-Bream, L. E., Taylor, H. B., Landry, S. H., Barnes, M. A., Fletcher, J. M., & Swank, P. (2007). Role of early parenting and motor skills on development in children with spina bifida. Journal of Applied Developmental Psychology, 28(3), 250-263. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2007.02.004
 • Marcone, R., Affuso, G., & Borrone, A. (2020). Parenting styles and children’s internalizing-externalizing behavior: The mediating role of behavioral regulation. Current Psychology, 39, 13-24. https://doi.org/10.1007/s12144-017-9757-7
 • Memis, K. D., & Gürsoy, F. (2022). Annelerin oyun ve oyun materyallerine ilişkin düşünceleri ile çocuğuyla etkileşimli oyun oynama davranışlarının incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 17, 540-557. https://doi.org/10.38079/igusabder.1001354
 • Muenks, K., Peterson, E. G., Green, A. E., Kolvoord, R. A., & Uttal, D. H. (2020). Parents’ beliefs about high school students’ spatial abilities: Gender differences and associations with parent encouragement to pursue a STEM career and students’ STEM career intentions. Sex Roles, 82, 570-583. https://doi.org/10.1007/s11199-019-01072-6
 • Oğul, İ. G., & Arnas, Y. A. (2020). Erken dönemde matematik konuşmaları. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 186-199. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341171
 • Ortiz, C., Stowe, R. M., & Arnold, D. H. (2001). Parental influence on child interest in shared picture book reading. Early Childhood Research Quarterly, 16(2), 263-281. https://doi.org/10.1016/S0885-2006(01)00101-6
 • Ozbek-Ayaz, C. (2015). Ailelerin okul öncesi dönemdeki çocuklarının okuryazarlık becerilerini desteklemek için kullandıkları okuryazarlık uygulamalarının incelenmesi: Tekirdağ ili örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, Çanakkale.
 • Pletcher, L., & Younggren, N. (2013). The early intervention workbook: Essential practices for quality services. Baltimore, MD: Brookes
 • Pruden, S. M., Levine, S. C., & Huttenlocher, J. (2011). Children’s spatial thinking: Does talk about the spatial world matter?. Developmental science, 14(6), 1417-1430. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2011.01088.x

Investigation of Parents' Views on Spatial Skills and Frequency of Participation in Activities with Their Children in Terms of Various Variables

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 13 - 24, 31.03.2023

Öz

Spatial skills are very important for children's development as they improve hand-eye coordination and reduce accidents. Research shows that toys such as puzzles or blocks can develop spatial skills in children. Although these activities may seem like just play, they also develop their cognitive skills. Therefore, parents should encourage this type of play to ensure better cognitive development in their children. This study investigates how parents perceive spatial skills and their involvement in activities related to these skills with their primary school-aged children. A mixed design was used as the research method. A total of 56 parents participated in this study and 12 of them took part in the qualitative phase. The data were collected using questionnaires focused on Parental Involvement Questionnaires, Demographic Characteristics and Interview Forms. The study findings showed that some important factors played a significant role in shaping parents' involvement in activities aimed at developing their children's spatial skills. These factors include but are not limited to, household size, children's age and grade level, and the total number of children in the household setting. Such critical insights demonstrate how different situational factors can influence the level of parental involvement when it comes to developing their children's cognitive abilities and overall learning outcomes.

Kaynakça

 • Aktaş Arnas, Y. (2018). Aile eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı. Ankara: Vize Yayıncılık. ,
 • Baker, C. E. (2013). Fathers’ and mothers’ home literacy involvement and children’s cognitive and social emotional development: Implications for family literacy programs. Applied Developmental Science, 17(4), 184-197. https://doi.org/10.1080/10888691.2013.836034
 • Burgess, S. R., Hecht, S. A., & Lonigan, C. J. (2002). Relations of the home literacy environment (HLE) to the development of reading-related abilities: A one-year longitudinal study. Reading Research Quarterly, 37(4), 408–426. https://doi.org/10.1598/RRQ.37.4.4
 • Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E., & Gaviria, J. L. (2015). Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational research review, 14, 33-46. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.01.002
 • Chippett, D. C. (1999). Early home based interventions with developmentally delayed young children (Doctoral dissertation). Memorial University of Newfoundland.
 • Chippett, D. C. (1999). Early homebased interventions with developmentally delayed young children (Doctoral dissertation), Memorial University of Newfoundland, Canada.
 • Çilingir-Altiner, E. (2018). Relationship between spatial thinking and puzzle games of elementary school students. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1), 75-87. https://doi.org/10.15345/iojes.2018.01.008
 • del Río, M. F., Susperreguy, M. I., Salinas, V., Córdova, K., & Marín, A. (2023). El aprendizaje matemático en el hogar durante la pandemia de covid-19 desde la perspectiva de las madres: Diferentes escenarios de acuerdo con el nivel socioeconómico [Mother perspectives on home-learning mathematics during COVID-19 Pandemic: Different Scenarios depending on SES]. Calidad en la Educación, 57, 199-230. http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n57.1252
 • Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students' academic achievement: A meta-analysis. Educational psychology review, 1-22. https://www.jstor.org/stable/23358867 adresinden alınmıştır.
 • Gunderson, E. A., & Levine, S. C. (2011). Some types of parent number talk count more than others: Relations between parents’ input and children’s cardinal‐number knowledge. Developmental science, 14(5), 1021-1032. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2011.01050.x
 • Gürgah- Oğul, İ. (2022). Risk faktörlerini azaltmakta etkili bir yol: Erken müdahale. Edt: İrem Gürgah Oğul, İçinde: Erken Çocukluk Döneminde Risk Altındaki Çocukların Eğitimi, 55-74, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Haight, W. L., Parke, R. D., & Black, J. E. (1997). Mothers' and fathers' beliefs about and spontaneous participation in their toddlers' pretend play. Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 271-290. https://www.jstor.org/stable/23092492 adresinden alınmıştır.
 • Harmandar, D., & Arıkan, A. (2020). Erken okuryazarlık becerilerine yönelik dil destek çalışmalarında ailelerin tercihleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1183-1203. https://doi.org/10.16916/aded.774896
 • Ishikawa, T., & Newcombe, N. S. (2021). Why spatial is special in education, learning, and everyday activities. Cognitive Research: Principles and Implications, 6, 1-5. https://doi.org/10.1186/s41235-021-00274-5
 • Işıkoğlu, N., & İvrendi, A. B. (2008). Anne ve babaların oyuna katılımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 47-57.
 • Jeynes, W. H. (2006). The impact of parental remarriage on children: A meta-analysis. Marriage & family review, 40(4), 75-102. https://doi.org/10.1300/J002v40n04_05
 • Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A meta-analysis. Urban education, 42(1), 82-110. s https://doi.org/10.1177/0042085906293818
 • Jirout, J. J., & Newcombe, N. S. (2015). Building blocks for developing spatial skills: Evidence from a large, representative US sample. Psychological science, 26(3), 302-310. https://doi.org/10.1177/0956797614563338
 • Johnson, L. L., Bradley, S. J., Birkenfeld-Adams, A. S., Kuksis, M. A. R., Maing, D. M., Mitchell, J. N., & Zucker, K. J. (2004). A parent-report gender identity questionnaire for children. Archives of sexual behavior, 33, 105-116. https://doi.org/10.1023/B:ASEB.0000014325.68094.f3
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi, (11. baskı) Ankara, Nobel Yayınevi.
 • Lau, S. R., Beilby, J. M., Byrnes, M. L., & Hennessey, N. W. (2012). Parenting styles and attachment in school-aged children who stutter. Journal of communication disorders, 45(2), 98-110. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2011.12.002
 • Lomax-Bream, L. E., Taylor, H. B., Landry, S. H., Barnes, M. A., Fletcher, J. M., & Swank, P. (2007). Role of early parenting and motor skills on development in children with spina bifida. Journal of Applied Developmental Psychology, 28(3), 250-263. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2007.02.004
 • Marcone, R., Affuso, G., & Borrone, A. (2020). Parenting styles and children’s internalizing-externalizing behavior: The mediating role of behavioral regulation. Current Psychology, 39, 13-24. https://doi.org/10.1007/s12144-017-9757-7
 • Memis, K. D., & Gürsoy, F. (2022). Annelerin oyun ve oyun materyallerine ilişkin düşünceleri ile çocuğuyla etkileşimli oyun oynama davranışlarının incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 17, 540-557. https://doi.org/10.38079/igusabder.1001354
 • Muenks, K., Peterson, E. G., Green, A. E., Kolvoord, R. A., & Uttal, D. H. (2020). Parents’ beliefs about high school students’ spatial abilities: Gender differences and associations with parent encouragement to pursue a STEM career and students’ STEM career intentions. Sex Roles, 82, 570-583. https://doi.org/10.1007/s11199-019-01072-6
 • Oğul, İ. G., & Arnas, Y. A. (2020). Erken dönemde matematik konuşmaları. Yaşadıkça Eğitim, 34(1), 186-199. https://doi.org/10.33308/26674874.2020341171
 • Ortiz, C., Stowe, R. M., & Arnold, D. H. (2001). Parental influence on child interest in shared picture book reading. Early Childhood Research Quarterly, 16(2), 263-281. https://doi.org/10.1016/S0885-2006(01)00101-6
 • Ozbek-Ayaz, C. (2015). Ailelerin okul öncesi dönemdeki çocuklarının okuryazarlık becerilerini desteklemek için kullandıkları okuryazarlık uygulamalarının incelenmesi: Tekirdağ ili örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, Çanakkale.
 • Pletcher, L., & Younggren, N. (2013). The early intervention workbook: Essential practices for quality services. Baltimore, MD: Brookes
 • Pruden, S. M., Levine, S. C., & Huttenlocher, J. (2011). Children’s spatial thinking: Does talk about the spatial world matter?. Developmental science, 14(6), 1417-1430. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2011.01088.x
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emel Çilingir Altıner 0000-0002-8085-553X

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2023
Gönderilme Tarihi 3 Şubat 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çilingir Altıner, E. (2023). Investigation of Parents’ Views on Spatial Skills and Frequency of Participation in Activities with Their Children in Terms of Various Variables. International Primary Education Research Journal, 7(1), 13-24.