Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

REKLAM GİDERLERİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİNİN PANEL REGRESYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DEKİ FİRMALARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1, 107 - 123, 15.07.2020
https://doi.org/10.18825/iremjournal.743292

Öz

Bu araştırmanın amacı, reklam giderlerinin marka değeri üzerindeki etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla, Brand Finance Turkey-100 raporunda yer alan marka değeri açıklanan firmalar içinden reklam giderleri eksiksiz olarak tespit edilen 24 firma araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Elde edilen veriler stata 14.1 paket programı yardımıyla panel regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda reklam giderlerinin marka değeri üzerine anlamlı etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Altın, H. 2010. Reklam harcamalarının şirketin piyasa değerine olan etkisi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (1).
 • Baltagi, B.H. Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley&Sons Inc., England, 2005.
 • Breusch, T., S., ve Pagan, A., R., 1980. The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Dickey, D. A., ve Fuller, W. A. 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit roo, Journal Of The American Statistical Association, 74(366a), 427-431.
 • Eng, L. L., & Keh, H. T. 2007. The effects of advertising and brand value on future operating and market performance. Journal of Advertising, 36(4), 91-100.
 • Friedman, M., 1937. The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. Journal of the American Statistical Association, 32, 675-701.
 • Gerekan, B., & Koçan, M. 2018. Marka değerindeki değişimin incelenmesi üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(4), 210-228.
 • Green, W.H. Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 2003. Green, W.H. Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 2003.
 • Gür, F. A. ve A. Bayraktar. 2011. Reklamın finansal geri dönüşü ve bir örnek olay. Öneri Dergisi, 9 (35).
 • Hausman, J., A., 1978. Specification tests in econometrics, econometrica. Journal of the Econometric Society, 1251-1271.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H., ve Shin, Y., 2003. Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal Of Econometrics, 115(1), 53-74.
 • Keser, H., Y., ve Çetin, I., 2016. Kara ile çevrili olmanın ihracat üzerine etkisi: gelişmekte olan avrupa ve orta asya ülkeleri üzerine bir analiz. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 71, No: 1, s:199-230.
 • Liu, L., Zhang, J., & Keh, H. T. 2018. Event-marketing and advertising expenditures: the differential effects on brand value and company revenue. Journal of advertising research, 58(4), 464-475.
 • Nadanyiova, M., Kliestikova, J., & Olah, J. 2019. Financing of adverts and its impact on the brand value. Littera Scripta, 96.
 • Önder, K., 2017. Pamuk arzını etkileyen faktörlerin panel veri ile analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 12, S. 1, 83- 98.
 • Perasan, M., H., 2004. General diagnostic tests for cross section dependence in panels, University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics No: 0435.
 • Peterson, R. A. ve J. Jeong. 2010. Exploring the impact of advertising and R&D expenditures on corporate brand value and firm-level financial performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 38.
 • Qureshi, M. 2007. Asset value of UK firms advertising expenditures. Global Journal of International Business Research (GJIBR), 1(1).
 • Shah, S. Z. A., Mirza, H. H., & Abbas, Q. 2013. Advertising effects on firm economic performance. Актуальні проблеми економіки, (3), 519-525.
 • Şak, N., 2018 Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi, Panel Birim Kök Testleri, Ed. S. Güriş, Der Kitabevi, İstanbul.
 • Tatoğlu Yerdelen, F., 2018a. Panel Zaman Serileri Analizi Stata Uygulamalı, Beta Yayınları, 2.Baskı İstanbul.
 • Tatoğlu Yerdelen, F., 2018b. Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı, Beta Yayınları, 4.Baskı İstanbul.
 • Tatoğlu Yerdelen, F., 2020. Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı, Beta Yayınları, 4.Baskı İstanbul.
 • Ün, T., 2018. Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi, Stata ile Panel Veri Modellerinin Tahmini, Ed. S. Güriş, Der Kitabevi, İstanbul.
 • Yaman, S., Korkmaz, T., Açıkgöz, E., 2017. Pay getirilerine etki eden finansal oranların panel veri analiz yöntemi ile tespiti: BİST gıda firmaları üzerine bir uygulama, Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı: 10(4) ss: 187-204, ISSN: 2564-6931.
 • Yapraklı, Ş., & Can, P. 2009. Pazarlama Faaliyetlerinin ve Ailenin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutlarına Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1), 265-290.
 • Brand Finance Turkey 100.2019. Türkiye'nin En Değerli ve En Güçlü Markaları Raporu, Haziran.
 • Brand Finance Turkey 100. 2018. Türkiye’nin En Değerli Markalarının Yıllık Raporu, Haziran.
 • Brand Finance Turkey 100. 2017. Türkiye’nin En Değerli Markalarının Yıllık Raporu, Haziran.
 • Brand Finance Turkey 100. 2016. Türkiye’nin En Değerli Markalarının Yıllık Raporu, Haziran.
 • Brand Finance Turkey 100. 2015. Türkiye’nin En Değerli Markalarının Yıllık Raporu, Haziran.
 • Brand Finance Turkey 100. 2014. Türkiye’nin En Değerli Markalarının Yıllık Raporu, Haziran.
 • Brand Finance Turkey 100. 2013. Türkiye’nin En Değerli Markalarının Yıllık Raporu, Temmuz.
 • Brand Finance Turkey 100. 2012. Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması, Eylül.
 • Brand Finance Turkey 100. 2011. Türkiye’nin En Değerli Markalarının Yıllık Raporu.
 • https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html (Erişim Tarihi: 02.03.2020)
 • https://www.kap.org.tr/tr/bildirim-sorgu (Erişim Tarihi: 25.02.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi YAZ
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Erkan POYRAZ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6442-4705
Türkiye


Çağatay MİRGEN (Sorumlu Yazar)
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0970-0121
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2020
Başvuru Tarihi 27 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 23 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Poyraz, E. & Mirgen, Ç. (2020). REKLAM GİDERLERİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİNİN PANEL REGRESYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DEKİ FİRMALARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . International Review of Economics and Management , 8 (1) , 107-123 . DOI: 10.18825/iremjournal.743292