Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÜSKÜDAR POLİTİK LİDERLİK VE ÜSKÜDAR SEÇMEN KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZLERİ

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 22, 175 - 198, 26.12.2022

Öz

Günümüz politikasına psikoloji biliminin katkısı şüphesizdir. Bu yönde siyaseten mevcut durumun daha net olarak anlaşılabilmesi açısından; seçmenin, bir seçmen olarak kendi farkındalık düzeyi ve liderlik beklentilerinin ölçümlenebilmesi ihtiyacı, politik psikoloji alanında ölçek geliştirme gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu çalışmada “Üsküdar Politik Liderlik Ölçeği (ÜSPOLİD)” ile “Üsküdar Seçmen Kendini Değerlendirme Ölçeği (ÜSSEÇMEN)” isimlerinde iki ölçeğin geçerlilik ve güvenirliğinin yapılarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece seçmenlerin politik liderlik beklenti-algısı ile seçim kararlarındaki farkındalık düzeylerinin belirlenebilmesi için geliştirilecek ölçeklerin madde havuzunun oluşturulması ardından verilerin toplanabilmesi için örneklemi 414 kişi oluşturmuştur. Yapılan analizler sonucunda ÜSPOLİD’in tek boyuttan ve 18 maddeden oluşarak varyansın %73,84’ünü açıkladığı, ÜSSEÇMEN’in ise iki boyuttan ve 16 maddeden oluşarak varyansın %60,57’sini açıkladığı bulunmuştur. Ayrıca ÜSSEÇMEN’in, “Rasyonel Ölçü ile Karar Verme” ve “Emosyonel/Etik Ölçü ile Karar Verme” olarak adlandırılan iki boyuttan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları oldukça yüksek bulunmuştur (ÜSPOLİD: ,94; ÜSSEÇMEN: ,90). Yapılan çalışmalar sonucunda, ölçeklerin geçerli ve güvenilir oldukları anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akın, A., Uysal, R., & Çitemel, N. (2013). Sosyal güvende hissetme ve memnuniyet ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 34-40.
 • Arıkan, S. (1997). Kadın Yöneticilerin Liderlik Davranışları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Aydın, K., & Özbek, V. (2004). Ailenin seçmen davranışları üzerindeki etkisi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 144-167.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Atıf İndeksi.
 • Certo, C. S. (1998). Modern Management. USA: Prentice- Hall Int. Inc.
 • Dessler, G. (1998). Management. USA: Prentice Hall.
 • Dinç, B. (2020). Konfüçyüs’ün otantik ve dönüşümcü liderliği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 109-116.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Maslow, A. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 370-396.
 • Preacher, K., & MacCallum, R. C. (2002). Exploratory factor analysis in behavior genetics research: factor recovery with small sample sizes. Behav Genet, 32(2),153-61.
 • Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. New York: John Wiley&Sons Inc.
 • Şimşek, M. Ş., Akgemici, T., & Çelik, A. (2001). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tarhan, N. (2017). Psikolojik Savaş, 22. Baskı. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Tarhan, N., & Tutgun-Ünal, A. (2021). Uskudar democratic leadership scale validity and reliability studies. The Journal of Neurobehavioral Sciences- JNBS, 8(2), 96-106.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2021). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Tinsley, H., & Tinsley, D. (1987). Uses of factor analysis in counseling psychology research. J Couns Psychol, 34(4), 414-424.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nevzat Tarhan 0000-0002-6810-7096

Ayça Ferda Kansu 0000-0002-9601-8242

Aylin Tutgun-ünal 0000-0003-2430-6322

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 4 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 10 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Tarhan, N., Kansu, A. F., & Tutgun-ünal, A. (2022). ÜSKÜDAR POLİTİK LİDERLİK VE ÜSKÜDAR SEÇMEN KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZLERİ. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 10(22), 175-198.