Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" ve "Yahudiler" Kavramlarının Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Sayı: 9, 42 - 74, 16.06.2022

Öz

Kur’an-ı Kerim’de adından en çok bahsedilen topluluk olan İsrailoğullarından, Allah Kur’an-ı Kerim’de bazen “İsrailoğulları”, bazen de “Yahudiler” şeklinde bahsetmektedir. Allah’ın aynı ‘’millete’’ neden iki farklı şekilde hitap ettiği, ‘’İsrailoğulları’’ ve ‘’Yahudi’’ kavramının geçtiği ayetler incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Genel olarak ‘’Babil Sürgünü’’ öncesi topluma hitap eden ayetlerde ‘’İsrailoğulları’’, ‘’Babil Sürgünü’’ sonrası topluma hitap eden ayetlerde ‘’Yahudiler’’ kavramı kullanıldığı gözlemlenmektedir. Tarihlerinin belli bir dönemini “İsrailoğulları”, belli bir dönemini “Yahudilik” olarak adlandıran bazı Yahudi tarihçileri de, Kur’an-ı Kerim’in kategorileştirme metodu ile paralellik içerisindedirler. Ayrıca ayetlerdeki ‘’İsrailoğulları’’şeklindeki hitap cümlelerinin genelde kavmi eleştirmeyen, ‘’Yahudiler’’ şeklindeki hitabın geçtiği ayetlerinse genelde kavmi eleştiren ayetler olması ve bu ayetlerin çoğunun Medenî ayetler olması da dikkat çekicidir.

Kaynakça

 • ADAM, Baki, “Yahudilik”, Yaşayan Dünya Dinleri, (Ed. Şinasi Gündüz) DİB Yay., Ankara, 2007.
 • ……….,‘Yahudilik ve Anadolu’daki Gelişmesi’, http://www.tureb.net/detay.asp?id=189 (17.01.2013).
 • ………..,‘Müslümanların Tevrat’ın Tahrifi Hakkındaki Görüşleri’, http://ebrar.wordpress.com/2007/02/11/muslumanlarin-tevratin-tahrifi-hakkindaki-gorusleri/ (07.01.2021)
 • ………...,‘Müslümanların Yahudilere Yönelttiği Teolojik Eleştiriler’, Dinler Tarihi Araştırmaları IV (Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları), Ankara, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 2004.
 • ATEŞ, Süleyman, ‘Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri’, Yeni Ufuklar Neşr., İstanbul, 1998.
 • AYDIN, Fuat, ‘Yahudilik’, İstanbul, İnsan Yay., 2004.
 • AYDIN, Mahmut, ‘İsa Tanrı Mı İnsan Mı?’, İstanbul, İz Yay., 2002.
 • AYDIN, Mehmet, “Faraklit”, DİA, XII, İstanbul, 165-166.
 • BAYRAMOĞLU, Ertuğrul, Yahudilik ve Siyonizm Tarihi, Pınar Yay., İstanbul, 2006.
 • BASALEL, Yusuf, "Yahudilik Bir Irk Mıdır?" https://www.salom.com.tr/arsiv/haber-87332-yahudilik_bir_irk_midir_.html (12.01.2021)
 • BAŞ, Mustafa. “Hicaz Yahudilerinin Menşe Problemi ve Tanrı Algıları.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 1, Kış 2017.
 • BLECH, Rabi Benjamin, Geçmişten Günümüze Yahudi Tarihi ve Kültürü, çev: Estreya Seval Vali, İstanbul, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 2004.
 • ÇELİK, Muhammed, ‘Kur’an’ın İkna Hususiyeti’, İzmir, Çağlayan Yay., 1996.
 • DURMUŞ, Alpaslan (Editör), Kur’an Anlaşılsın Diye, İstanbul, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği Yay., 2004.
 • En-NESEFÎ, Abdullah b. Ahmet, ‘Tefsîru’n- Nesefî (Medâriku’t- Tenzîl ve Hakâiku’t- Te’vîl)’, Beyrut, 1996.
 • ESED, Muhammed, ‘Kur’an Mesajı Meal-Tefsir’, çev: Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, İstanbul, İşaret Yay., 1999.
 • Ez-ZEMAHŞERÎ, Mahmûd b. Ömer, ‘el-Keşşâf ‘an Hakaiki’t-tenzîl ve ‘uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vil’, Beyrut, 1366/1947.
 • GÜNEL, Fuat, "Hadislere Göre Yahudilik ve Yahudiler", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1991.
 • GÜRKAN, Salime Leyla, 'Temel Kavramlar', 'Kur'an'da Yahudiler' Editör: Ömer Faruk Harman, İstanbul, KURAMER (Kur'an Araştırmaları Merkezi), 2019.
 • GÜNGÖR, Ali İsra, ‘Vatikan, Misyon ve Diyalog’, Ankara, Töre Yay., 1997.
 • GÜNDÜZ, Şinasi, ‘Pavlus Hıristiyanlığın Mimarı’, Ankara, Ankara Okulu Yay., 2001.
 • ………..,‘Sabiîler Son Gnostikler’, Vadi Yay., Ankara 1996.
 • HARMAN, Ömer Faruk, "İsrail (Benî İsrail)", DİA, XXIII, İstanbul, 193.
 • http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/tarih/bunlari-biliyormuydunuz (12.01.2021)
 • İBN ÂŞÛR, Muhammed et-Tâhir, ‘et-Tahrîr ve’t-tenvîr’, Tunus, 1984.
 • İBN KESİR, İsmail, ‘Tefsîrü’l-Kur’ani’l- ‘Azim’, nşr. Muhammed El-İbrahim el-Benna, Kahire, 1390/1971.
 • İncil, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul, 1998.
 • JOHNSON, Paul, Yahudi Tarihi, çev: Filiz Orman, İstanbul, Pozitif Yay., 2001.
 • KARAMAN, Hayrettin, Çağrıcı, Mustafa, Dönmez, İbrahim Kâfi, Gümüş, Sadrettin, Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB Yay., Ankara, 2006.
 • KAUFMANN, Francine- Eisenberg, Josy, “Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIX, çev. Mehmet Aydın, Ankara, 1987.
 • KESLER, M. Fatih, ‘Kur’an-ı Kerim’de Yahudiler ve Hıristiyanlar (Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitab)’, Ankara, TDV Yay., 1995, s. 114.
 • Kitabı Mukaddes, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1981.
 • Kur’an-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2012.
 • KURT, Ali Osman, ‘Erken Dönem Yahudi Tarihi Yahudiliğin Mimarı Ezra’, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yay., 2007.
 • KUTLUAY, Yaşar, ‘Siyonizm ve Türkiye’, İstanbul, Çatı Kitapları, 2005.
 • KUTUB, Seyyid, ‘Fî Zılâl-il Kur’an’, çev. Salih Uçan, Vahdettin İnce, Mehmet Yolcu, İstanbul, Dünya Yay., 1991.
 • KUZGUN, Şaban, ‘Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri’, İstanbul, Fazilet Neşriyat, 2008.
 • MEVDÛDÎ, Ebu’l-A’la, ‘Tefhimu’l-Kur’an Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri’, I, çev. Muhammed Han Kayanî, Yûsuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnalı, Ali Ünal, Hamdi Aktaş, İstanbul, İnsan Yay., 1997.
 • NASR, Seyyid Hüseyin, “İslam-Hıristiyan Diyaloğundaki Teolojik Birkaç Meseleye Dair Yorumlar”, Hıristiyanların İslam’ından Müslümanların İslam’ına (Bir Başka Açıdan Diyalog), Ed. Fuat Aydın, İstanbul, Ataç Yay., 2005.
 • PAÇACI, Mehmet, ‘Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz?’, Ankara, Ankara Okulu Yay., 2000.
 • PAK, Zekeriya, ‘Kur’an’da Kulluk’, İstanbul, Kayıhan Yay., 1999.
 • RAZİ, Fahrettin Muhammed b. Ömer, Mefatihu’l-gayb, Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1990.
 • SARIKÇIOĞLU, Ekrem, Başlangıcından Günümüze Dinler Tarihi, Isparta, Fakülte Kitabevi, 2002.
 • SIDDIKÎ, Mazharuddîn, ‘Kur’an’da Tarih Kavram’ı, (çev:Süleyman Kalkan), Pınar Yay., İstanbul, 1990.
 • ŞAHİNLER, Necmettin, ‘Kur’an’da Sembolik Anlatımlar’, İstanbul, Beyan Yay., 1995.
 • ŞEVKANİ, Muhammed b. Ali, ‘Fethu’l-kadir el-cami ‘beyne fenneyi’r-rivaye ve’d-diraye min ‘ilmi’t-tefsir’, Beyrut, 1412/1991.
 • TÜMER, Günay - Küçük, Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ankara, Ocak Yay., 1997.
 • WATT, W. Montgomery, İslami Hareketler ve Modernlik, çev. Turan Koç, İstanbul, İz Yay.,1997.
 • YAZIR, Elmalılı M. Hamdi, ‘Hak Dini Kur’an Dili’, (sad. İsmail Karaçam, Emin Işık, Nusrettin Bolelli, Abdullah Yücel), Azim Dağıtım, İstanbul, Tsz.
 • YETİK, Zübeyir, ‘Yahudi’, İstanbul, Pınar Yay., 2012.
 • ZEYREK, Servet, 'Kur'an'da Yahudilik ve İsrailoğulları', İstanbul, Bir Yay., Aralık 2017.

Evaluation of the Concepts of "Children of Israel" and "Jews" According to the Holy Qur’an

Yıl 2021, Sayı: 9, 42 - 74, 16.06.2022

Öz

Allah mentions Children of Israel as Jews and sometimes Children of Israel whose name has been mentioned most frequently in Holy Qur’an as a society. The reason why Allah addresses the same society in two different ways can be revealed while studying the verses in which the concepts of “Children of Israel” and “Jews” have been mentioned. Generally it is observed that the name “Children of Israelis” is used in the particular verses of Holy Qur’an which adress to the society prior to “exile of Babylon” while the name “Jews” is used in the verses addressing to the post exile society. Some Jewish historians specify their history as either “Children of Israel” or “Jews” just like Holy Qur’an’s categorization method. Additionally it is noticeable that the verses which include the name “Children of Israel” are the ones that don’t criticize the tribe. On the other hand the ones that include the name “Jews” are the critical ones as well as being Medina surahs.

Kaynakça

 • ADAM, Baki, “Yahudilik”, Yaşayan Dünya Dinleri, (Ed. Şinasi Gündüz) DİB Yay., Ankara, 2007.
 • ……….,‘Yahudilik ve Anadolu’daki Gelişmesi’, http://www.tureb.net/detay.asp?id=189 (17.01.2013).
 • ………..,‘Müslümanların Tevrat’ın Tahrifi Hakkındaki Görüşleri’, http://ebrar.wordpress.com/2007/02/11/muslumanlarin-tevratin-tahrifi-hakkindaki-gorusleri/ (07.01.2021)
 • ………...,‘Müslümanların Yahudilere Yönelttiği Teolojik Eleştiriler’, Dinler Tarihi Araştırmaları IV (Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları), Ankara, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 2004.
 • ATEŞ, Süleyman, ‘Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri’, Yeni Ufuklar Neşr., İstanbul, 1998.
 • AYDIN, Fuat, ‘Yahudilik’, İstanbul, İnsan Yay., 2004.
 • AYDIN, Mahmut, ‘İsa Tanrı Mı İnsan Mı?’, İstanbul, İz Yay., 2002.
 • AYDIN, Mehmet, “Faraklit”, DİA, XII, İstanbul, 165-166.
 • BAYRAMOĞLU, Ertuğrul, Yahudilik ve Siyonizm Tarihi, Pınar Yay., İstanbul, 2006.
 • BASALEL, Yusuf, "Yahudilik Bir Irk Mıdır?" https://www.salom.com.tr/arsiv/haber-87332-yahudilik_bir_irk_midir_.html (12.01.2021)
 • BAŞ, Mustafa. “Hicaz Yahudilerinin Menşe Problemi ve Tanrı Algıları.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 1, Kış 2017.
 • BLECH, Rabi Benjamin, Geçmişten Günümüze Yahudi Tarihi ve Kültürü, çev: Estreya Seval Vali, İstanbul, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 2004.
 • ÇELİK, Muhammed, ‘Kur’an’ın İkna Hususiyeti’, İzmir, Çağlayan Yay., 1996.
 • DURMUŞ, Alpaslan (Editör), Kur’an Anlaşılsın Diye, İstanbul, Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği Yay., 2004.
 • En-NESEFÎ, Abdullah b. Ahmet, ‘Tefsîru’n- Nesefî (Medâriku’t- Tenzîl ve Hakâiku’t- Te’vîl)’, Beyrut, 1996.
 • ESED, Muhammed, ‘Kur’an Mesajı Meal-Tefsir’, çev: Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, İstanbul, İşaret Yay., 1999.
 • Ez-ZEMAHŞERÎ, Mahmûd b. Ömer, ‘el-Keşşâf ‘an Hakaiki’t-tenzîl ve ‘uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vil’, Beyrut, 1366/1947.
 • GÜNEL, Fuat, "Hadislere Göre Yahudilik ve Yahudiler", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1991.
 • GÜRKAN, Salime Leyla, 'Temel Kavramlar', 'Kur'an'da Yahudiler' Editör: Ömer Faruk Harman, İstanbul, KURAMER (Kur'an Araştırmaları Merkezi), 2019.
 • GÜNGÖR, Ali İsra, ‘Vatikan, Misyon ve Diyalog’, Ankara, Töre Yay., 1997.
 • GÜNDÜZ, Şinasi, ‘Pavlus Hıristiyanlığın Mimarı’, Ankara, Ankara Okulu Yay., 2001.
 • ………..,‘Sabiîler Son Gnostikler’, Vadi Yay., Ankara 1996.
 • HARMAN, Ömer Faruk, "İsrail (Benî İsrail)", DİA, XXIII, İstanbul, 193.
 • http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/tarih/bunlari-biliyormuydunuz (12.01.2021)
 • İBN ÂŞÛR, Muhammed et-Tâhir, ‘et-Tahrîr ve’t-tenvîr’, Tunus, 1984.
 • İBN KESİR, İsmail, ‘Tefsîrü’l-Kur’ani’l- ‘Azim’, nşr. Muhammed El-İbrahim el-Benna, Kahire, 1390/1971.
 • İncil, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul, 1998.
 • JOHNSON, Paul, Yahudi Tarihi, çev: Filiz Orman, İstanbul, Pozitif Yay., 2001.
 • KARAMAN, Hayrettin, Çağrıcı, Mustafa, Dönmez, İbrahim Kâfi, Gümüş, Sadrettin, Kuran Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB Yay., Ankara, 2006.
 • KAUFMANN, Francine- Eisenberg, Josy, “Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIX, çev. Mehmet Aydın, Ankara, 1987.
 • KESLER, M. Fatih, ‘Kur’an-ı Kerim’de Yahudiler ve Hıristiyanlar (Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitab)’, Ankara, TDV Yay., 1995, s. 114.
 • Kitabı Mukaddes, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1981.
 • Kur’an-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara, 2012.
 • KURT, Ali Osman, ‘Erken Dönem Yahudi Tarihi Yahudiliğin Mimarı Ezra’, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yay., 2007.
 • KUTLUAY, Yaşar, ‘Siyonizm ve Türkiye’, İstanbul, Çatı Kitapları, 2005.
 • KUTUB, Seyyid, ‘Fî Zılâl-il Kur’an’, çev. Salih Uçan, Vahdettin İnce, Mehmet Yolcu, İstanbul, Dünya Yay., 1991.
 • KUZGUN, Şaban, ‘Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri’, İstanbul, Fazilet Neşriyat, 2008.
 • MEVDÛDÎ, Ebu’l-A’la, ‘Tefhimu’l-Kur’an Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri’, I, çev. Muhammed Han Kayanî, Yûsuf Karaca, Nazife Şişman, İsmail Bosnalı, Ali Ünal, Hamdi Aktaş, İstanbul, İnsan Yay., 1997.
 • NASR, Seyyid Hüseyin, “İslam-Hıristiyan Diyaloğundaki Teolojik Birkaç Meseleye Dair Yorumlar”, Hıristiyanların İslam’ından Müslümanların İslam’ına (Bir Başka Açıdan Diyalog), Ed. Fuat Aydın, İstanbul, Ataç Yay., 2005.
 • PAÇACI, Mehmet, ‘Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz?’, Ankara, Ankara Okulu Yay., 2000.
 • PAK, Zekeriya, ‘Kur’an’da Kulluk’, İstanbul, Kayıhan Yay., 1999.
 • RAZİ, Fahrettin Muhammed b. Ömer, Mefatihu’l-gayb, Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1990.
 • SARIKÇIOĞLU, Ekrem, Başlangıcından Günümüze Dinler Tarihi, Isparta, Fakülte Kitabevi, 2002.
 • SIDDIKÎ, Mazharuddîn, ‘Kur’an’da Tarih Kavram’ı, (çev:Süleyman Kalkan), Pınar Yay., İstanbul, 1990.
 • ŞAHİNLER, Necmettin, ‘Kur’an’da Sembolik Anlatımlar’, İstanbul, Beyan Yay., 1995.
 • ŞEVKANİ, Muhammed b. Ali, ‘Fethu’l-kadir el-cami ‘beyne fenneyi’r-rivaye ve’d-diraye min ‘ilmi’t-tefsir’, Beyrut, 1412/1991.
 • TÜMER, Günay - Küçük, Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ankara, Ocak Yay., 1997.
 • WATT, W. Montgomery, İslami Hareketler ve Modernlik, çev. Turan Koç, İstanbul, İz Yay.,1997.
 • YAZIR, Elmalılı M. Hamdi, ‘Hak Dini Kur’an Dili’, (sad. İsmail Karaçam, Emin Işık, Nusrettin Bolelli, Abdullah Yücel), Azim Dağıtım, İstanbul, Tsz.
 • YETİK, Zübeyir, ‘Yahudi’, İstanbul, Pınar Yay., 2012.
 • ZEYREK, Servet, 'Kur'an'da Yahudilik ve İsrailoğulları', İstanbul, Bir Yay., Aralık 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Servet ZEYREK Bu kişi benim 0000-0003-3937-1493

Erken Görünüm Tarihi 16 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA ZEYREK, S. (2022). Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" ve "Yahudiler" Kavramlarının Değerlendirilmesi. İsrailiyat(9), 42-74.
AMA ZEYREK S. Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" ve "Yahudiler" Kavramlarının Değerlendirilmesi. İSRAİLİYAT. Haziran 2022;(9):42-74.
Chicago ZEYREK, Servet. “Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" Ve ‘Yahudiler’ Kavramlarının Değerlendirilmesi”. İsrailiyat, sy. 9 (Haziran 2022): 42-74.
EndNote ZEYREK S (01 Haziran 2022) Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" ve "Yahudiler" Kavramlarının Değerlendirilmesi. İsrailiyat 9 42–74.
IEEE S. ZEYREK, “Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" ve ‘Yahudiler’ Kavramlarının Değerlendirilmesi”, İSRAİLİYAT, sy. 9, ss. 42–74, Haziran 2022.
ISNAD ZEYREK, Servet. “Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" Ve ‘Yahudiler’ Kavramlarının Değerlendirilmesi”. İsrailiyat 9 (Haziran 2022), 42-74.
JAMA ZEYREK S. Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" ve "Yahudiler" Kavramlarının Değerlendirilmesi. İSRAİLİYAT. 2022;:42–74.
MLA ZEYREK, Servet. “Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" Ve ‘Yahudiler’ Kavramlarının Değerlendirilmesi”. İsrailiyat, sy. 9, 2022, ss. 42-74.
Vancouver ZEYREK S. Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen "İsrailoğulları" ve "Yahudiler" Kavramlarının Değerlendirilmesi. İSRAİLİYAT. 2022(9):42-74.