Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 6, 60 - 67, 15.10.2017
https://doi.org/10.23834/isrjournal.338905

Öz

The purpose of this study, Physical
Education Teachers' job satisfaction and burnout levels to reveal. In this
study, occupational burnout and job satisfaction according to the variables of
"Physical Education Teachers", "type of school, sex, age,
service year, place of work, class hours, marital status" The universe of
your research; Physical education teachers who work in Trabzon, a total of 261
physical education teachers who agree to participate in the study.
The findings of job satisfaction and
burnout levels were obtained through a questionnaire. Measuring the researchers
personal information form, Minnesota Job Satisfaction Scale and the Maslach
Burnout Inventory was used. The survey findings, t- test, one-way variance
(ANOVA) analysis based on the results interpreted, in order to find the source
of the difference in the Tukey-HSD test was used. Statistical sense P <.05
level of significance was determined. Data were evaluated by SPSS 21.0
statistical software was used.
There was no significant difference
between the occupational burnout and job satisfaction levels of the physical
education teachers and the school type, gender and marital status. According to
the teachers aged 51-49 and above, the management and supervision job
satisfaction of the Physical Education teachers were between 31-40 years; In
the dimension of social need, it was determined that the teachers between the
ages of 20-30 were significantly higher than the teachers between the ages of
31-40.
Professional Experience; 11-15 years
16-20 years group of teachers who work more than those teachers who are in
their exhaustion, the task is in place, working conditions, job satisfaction,
the size of the profession in the province of the teachers working in the
district according to; social needs in the same way again in size, in the
province of teachers job satisfaction is higher than the teachers in the
borough.

Kaynakça

  • Adıgüzel, Z., Ünsal, Y., Karadağ, M. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin dış kaynaklı iş tatmin düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 133-155.
  • Akçamete, G. S. ve Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Ankara: Nobel Yayınları. California: Page Publicansions.
  • Çelik, V. (2003). Fen bilgisi ve Fizik Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin İş Doyumu (Kırıkkale İli Örneği). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Doyumları ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 6, 60 - 67, 15.10.2017
https://doi.org/10.23834/isrjournal.338905

Öz

Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi
Öğretmenlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerini ortaya koymaktır.Bu
çalışmada, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin “okul türü, cinsiyet, yaş, hizmet
yılı, görev yeri, ders saati, medeni durum” değişkenlerine göre mesleki
tükenmişlik ve iş doyumları incelenmiştir. Araştırmanın evrenini; Trabzon’da
görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, örneklemini ise; çalışmaya katılmayı
kabul eden toplam 261 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır.
Ölçme aracı olarak araştırmacı tarafından
geliştirilen kişisel bilgi formu, Minnesota iş Doyum Ölçeği ve Maslach
Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular bilgisayar ortamına
aktarılmış ve istatistiksel olarak, t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi,
farkın kaynağını bulmak amacıyla da TUKEY-HSD testi uygulanmış ve anlamlılık
düzeyi P<.05 olarak belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21,0
istatistik programı kullanılmıştır.
Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki
tükenmişlik ve iş doyum düzeyleri ile okul türü, cinsiyet ve medeni durumları
arasında anlamlı bir fark bulunmamış, 51 yaş ve üzeri Beden Eğitimi
öğretmenlerinin yönetim ve denetim iş doyumlarının 31-40 yaş arasındaki
öğretmenlere göre; sosyal gereksinim boyutunda ise, 20-30 yaş arasındaki
öğretmenlerin 31-40 yaş arası öğretmenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
Mesleki deneyimde; 11-15 yıl görev yapan
öğretmenlerin 16-20 yıl grubunda olan öğretmenlere göre daha fazla tükenmişlik
yaşadıkları, görev yerlerinde ise, iş doyumunda mesleğin çalışma şartları
boyutunda, ilde görev yapan öğretmenlerin ilçede görev yapanlara göre; yine
aynı şekilde sosyal gereksinim boyutunda, ildeki öğretmenlerin beldedeki
öğretmenlere göre iş doyumları yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Kaynakça

  • Adıgüzel, Z., Ünsal, Y., Karadağ, M. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin dış kaynaklı iş tatmin düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 133-155.
  • Akçamete, G. S. ve Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Ankara: Nobel Yayınları. California: Page Publicansions.
  • Çelik, V. (2003). Fen bilgisi ve Fizik Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin İş Doyumu (Kırıkkale İli Örneği). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Aydın

Mustafa Baş

Fatih Kırkbir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 19 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 6

Kaynak Göster

APA Aydın, E., Baş, M., & Kırkbir, F. (2017). Physical Education Teachers Job Satisfaction and Burnout Levels of Investigation. The Journal of International Scientific Researches, 2(6), 60-67. https://doi.org/10.23834/isrjournal.338905