502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 11 - 28 2018-04-05

Factors Affecting the Use of E-Government Services by Companies: An Application on EKAP
Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama

Salih Yıldız [1] , Mehmet Hanefi Topal [2] , Emel Yıldız [3] , Büşra Tosunoğlu [4]


Effective use of information communication technologies is crucial in making public procurements more transparent, fair, reliable, accountable, fast, and competitive In this context, electronic public procurement platform (EKAP) is one of Turkey's most important e-government projects. With the project, labor, time and resources are saved every year in serious numbersIn order for the benefits expected from the system to be high, it is not enough that the technological infrastructure is strong. However, more willing people need to adopt the system. The purpose of this study is to determine the factors that affect the firm’s adoption of system. In this context, these factors were investigated within the framework of technology acceptance model. The collected data from 800 companies in the TR90 region were analyzed by structural equation model. As a result of the research, it has been determined that perceived usefulness, online trust and trust in the state are effective in firm’s adopting of EKAP

Kamu ihalelerinin daha şeffaf, adil, güvenilir, hesap verilebilir, hızlı ve rekabetçi süreçlerle yapılmasında, bilgi iletişim teknolojilerinin etkin kullanımına önemlidir. Bu kapsamda elektronik kamu alımları platformu (EKAP), Türkiye’nin en önemli e-devlet projelerinden biridir. Proje ile her yıl ciddi rakamlarda işgücü, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmaktadır. Sistemden beklenilen faydaların yüksek olması için teknolojik altyapısının güçlü olması tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte daha çok isteklinin sistemi benimsemesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı firmaların sistemi benimsemesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda teknoloji kabul modeli çerçevesinde bu faktörler araştırılmıştır. Araştırmada TR90 bölgesindeki 800 firmadan toplanan veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda algılanan kullanışlılığın, online güvenin ve devlete güvenin firmaların EKAP’ı benimsemelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.
 • Agarwal, R. & Prasad, J. 1999. Are individual differences germane to the acceptance of new information technologies? Decision Sciences 30(2): 361-391.
 • Akyazı, A. (2013). AB Komisyonu’nun AB’de kamu alımları uygulamasının gözden geçirilmesi belgesi üzerine bir çalışma. Uluslararası Ekonomik Sorunlar, 13(Mayıs), 93-121.
 • Amagoh, F. (2016). Determinants of e-government diffusion in Nigeria: An examination of theoretical models. Information Development, 32(4), 1137-1154.
 • Ariffin, Z. Z., Heng, K. T. Yaakop, A. Y., Mokhtar, N. F. & Mahadi, N. (2017). Conceptualızıng gen y online shopping behaviour: integrating task technology fıt (TTF) model and extended technology acceptance model (TAM). 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences, 29-30 March, Langkawi, Malaysia.
 • Bannister, F., & Connolly, R. (2011). Trust and transformational government: A proposed framework for research. Government Information Quarterly, 28(2), 137-147.
 • Bozkurt, C. (2009). 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun son değişiklikler (5812 sayılı kanun) de dikkate alınarak genel bir değerlendirmesi. Denetişim, 2, 60-74.
 • Bülbül, D. (2017). Türkiye’de kamu özel işbirliği uygulamasının mali saydamlık açısından değerlendirilmesi. The Journal of International Scientific Researches, 2(7), 93-108.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The utilization of e‐government services: citizen trust, innovation and acceptance factors. Information Systems Journal, 15(1),5-25.
 • Chang, I. C., Li, Y. C., Hung, W. F., & Hwang, H. G. (2005). An empirical study on the impact of quality antecedents on tax payers' acceptance of Internet taxfiling systems. Government Information Quarterly, 22(3), 389-410.
 • Chau, P.Y.K. & Hu, P.J.H. 2002. Information technology acceptance by individual professionals: A model comparison approach. Decision Science, 32(4): 699-719.
 • Chen, J. V., Jubilado, R. J. M., Capistrano, E. P. S., & Yen, D. C. (2015). Factors affecting online tax filing – An application of the ıs success model and trust theory. Computers in Human Behavior, 43, 251–262.
 • Colesca, S. E. (2009). Increasing e-trust: a solution to minimize risk in egovernment adoption. Journal of Applied Quantitative Methods, 4(1), 31-44.
 • Davison RM, Wagner C and Ma LC (2005) From government to e-government: A transition model. Information Technology & People, 18(3): 280–299.EKAP. (2007). Elektronik kamu alımları platformu. http://ekap.kik.gov.tr.
 • Fisbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Massachusetts, Addison-Wiley Publishing Company. Available in: http://people.umass.edu/aizen/f&a1975.html (02.09.2017).
 • Fu. J.R., Farn. C.K. & Chao. W.P. 2006. Acceptance of electronic tax filing: A study of taxpayer intentions. Information and Management, 43: 109-126.
 • Gefen, D., & Straub, D. W. (2004). Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence: experiments in e-Products and e-Services. Omega, 32(6), 407-424.
 • Gupta, G., Zaidi, S. K., Udo, G., & Bagchi, K. (2015). The Influence of Theory of Planned Behavior, Technology Acceptance Model, and Information System Success Model on the Acceptance of Electronic Tax Filing System in an Emerging Economy. The International Journal of Digital Accounting Research, 15, 155-185.
 • Güler, C. (2015). Kamu kurumlarında elektronik belge yönetimi uygulamalarında karşılaşılan problemler: teknik şartnamelerin incelenmesi. Yayınlanmamış YL tezi, , İstanbul Üniversitesi SBE, Bilgi ve Belge Yönetimi ABD, İstanbul
 • Hair, Joseph F., Black, William C., Babin, Barry J. & Anderson, Rolph E. (2014). Multivariate analysis. Essex: Pearson Education Limited.Heeks R (2006) Implementing and managing e-government: an international text. London: Sage Publication.
 • Horst, M., Kuttschreuter, M., & Gutteling, J. M. (2007). Perceived usefulness, personal experiences, risk perception and trust as determinants of adoption of e-government services in The Netherlands. Computers in Human Behavior, 23(4), 1838-1852.
 • Huang Z and Benyoucef M(2014) Usability and credibility of e-government websites. Government Information Quarterly, 31: 584–595.
 • Hujran, O., Al-Debei, M. M., Chatfield, A., & Migdadi, M. (2015). The imperative of influencing citizen attitude toward e-government adoption and use. Computers in Human Behavior, 53, 189-203.
 • Hung SY, Chang CM and Yu TJ (2006) Determinants of user acceptance of the government services: The case of online tax filing and payment system. Government Information Quarterly, 23: 97–122.
 • Hung, S. Y., Chang, C. M., & Kuo, S. R. (2013). User acceptance of mobile egovernment services: An empirical study. Government Information Quarterly, 30(1), 33-44.
 • Lee, J., Kim, H. J., & Ahn, M. J. (2011). The willingness of e-Government service adoption by business users: The role of offline service quality and trust in technology. Government Information Quarterly, 28(2), 222-230
 • Lee, G.-G., & Lin, H.-F. (2005). Customer perceptions of e-service quality in online shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 33(2), 161-176.
 • KİK. (2017a). Kamu alımları izleme raporu 2016. Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Şubat, Ankara.
 • KİK. (2017b). Kamu alımları izleme raporu, 2017. Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ağustos, Ankara.
 • Koyuncu, C. & Ünver, M. (2017). Information and communication technologies (ICTs) and corruption level: empirical evidence from panel data analysis. The Journal of International Scientific Researches, 2(6), 1-10.
 • Martins C, Oliviera T and Popovic A (2014) Understanding the Internet banking adoption: A Unified Theory of Acceptance and Use of Technology and perceived risk application. International Journal of Information Management, 34: 1–13.
 • Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. NY: Sage Publication.
 • Özer, B. & Miynat, M. (2016). Türkiye’de uygulanan kamu tedarik usullerinin yolsuzluk riski açısından analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 21-50.
 • Özkan, S., & Kanat, I. E. (2011). e-Government adoption model based on theory of planned behavior: Empirical validation. Government Information Quarterly, 28(4), 503-513.
 • Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. International Journal of Electronic Commerce, 7(3), 101-134.
 • Schaupp, L.C. & Carter, L.D. 2009. Antecedents to e-file adoption: The U.S. citizen’s perspective. E-journal of Tax Research, 7(2): 158-170.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Sezerel, H., Bostan, S., & Okan, T. (2015). Kişiliğe yönelik yıldırma (mobbing) davranışları ve fizyolojik etkiler arasındaki ilişkide psikolojik etkilerin aracılık rolü. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(3), 93-118.
 • Shareef MA, Kumar V, Kumar U and Dwivedi YK (2011) E-government adoption model (GAM): Differing service maturity levels. Government Information Quarterly, 28: 17–35.
 • Siau, K., & Long, Y. (2005). Synthesizing e-government stage models-a metasynthesis based on meta-ethnography approach. Industrial Management & Data Systems, 105(4), 443-458.
 • Solak, F. & Koçberber, G. (2011). Bir e-devlet projesi olarak EKAP. Dış Denetim, 54(Eylül), 53-62.
 • Sun PL, Ku CY & Shih DH (2015) An implementation framework for e-government 2.0. Telematics and Informatics, 32: 504–520.
 • Susanto, T. D., & Goodwin, R. (2013). User acceptance of SMS-based e-government services: Differences between adopters and non-adopters. Government Information Quarterly, 30(4), 486–497.
 • Tallaha, A. F., Shukor, Z. A. & Abu-Hasan, N. S. (2014). Factors influencing e-filing usage among malaysian taxpayers: does tax knowledge matters?. Jurnal Pengurusan, 40, 91-101.
 • TÜİK (2016). Konularına göre istatistikler. www.tuik.gov.tr, (02.09.2017).
 • Türedi, S. (2013). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için panel veri analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 298-322.
 • Ustasüleyman, T., & Eyüboglu, K. (2010). Bireylerin internet bankacılığını benimsemesini etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 4(2), 11-38.
 • Venkatesh, V. & Davis, F.D. 2000. A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2): 186-204.
 • Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.
 • Warkentin, M., Gefen, D., Pavlou, P. A., & Rose, G. M. (2002). Encouraging citizen adoption of e-government by building trust. Electronic Markets, 12(3), 157-162.
 • Yıldırım-İmamoğlu, M. & Özbilgin, İ. G. (2012). Türkiye’de elektronik kamu ihale sisteminde kurumsal yönetim ve birlikte çalışabilirliğin önemi. Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, 7(1), 20-34.
 • Yıldız, S. & Topal, M. H. (2017). Increasing e-trust in e-government services: a case study on the users of internet tax office. The Journal of International Scientific Researches, 2(5), 9-23.
 • Yılmaz, İ. (2015). Elektronik kamu alımları platformu (EKAP)’nun kamu ihale sistemine getirmiş olduğu yenilikler ve bu yeniliklerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda EKAP uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmesi. yayınlanmamış idari uzmanlık tezi. BTK, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1002-5960
Yazar: Salih Yıldız (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0003-4014-8694
Yazar: Mehmet Hanefi Topal
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7190-593X
Yazar: Emel Yıldız

Orcid: 0000-0001-6292-2770
Yazar: Büşra Tosunoğlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal391592, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {11 - 28}, doi = {10.23834/isrjournal.391592}, title = {Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Yıldız, Salih and Topal, Mehmet Hanefi and Yıldız, Emel and Tosunoğlu, Büşra} }
APA Yıldız, S , Topal, M , Yıldız, E , Tosunoğlu, B . (2018). Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama. The Journal of International Scientific Researches , 3 (1) , 11-28 . DOI: 10.23834/isrjournal.391592
MLA Yıldız, S , Topal, M , Yıldız, E , Tosunoğlu, B . "Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama". The Journal of International Scientific Researches 3 (2018 ): 11-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/36450/391592>
Chicago Yıldız, S , Topal, M , Yıldız, E , Tosunoğlu, B . "Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama". The Journal of International Scientific Researches 3 (2018 ): 11-28
RIS TY - JOUR T1 - Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama AU - Salih Yıldız , Mehmet Hanefi Topal , Emel Yıldız , Büşra Tosunoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.391592 DO - 10.23834/isrjournal.391592 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 28 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.391592 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.391592 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama %A Salih Yıldız , Mehmet Hanefi Topal , Emel Yıldız , Büşra Tosunoğlu %T Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama %D 2018 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 3 %N 1 %R doi: 10.23834/isrjournal.391592 %U 10.23834/isrjournal.391592
ISNAD Yıldız, Salih , Topal, Mehmet Hanefi , Yıldız, Emel , Tosunoğlu, Büşra . "Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama". The Journal of International Scientific Researches 3 / 1 (Nisan 2018): 11-28 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.391592
AMA Yıldız S , Topal M , Yıldız E , Tosunoğlu B . Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama. ISRjournal. 2018; 3(1): 11-28.
Vancouver Yıldız S , Topal M , Yıldız E , Tosunoğlu B . Firmaların E-Devlet Hizmetleri Kullanımını Etkileyen Faktörler: EKAP Üzerine Bir Uygulama. The Journal of International Scientific Researches. 2018; 3(1): 28-11.