Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Assessment on the Flood and Flash Flood Regulations in Turkey: A Comparison with Different Countries and Legal Deficiency Analysis

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 146 - 161, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.520732

Öz

In this study, the
flood and flash floods legislations in Turkey were evaluated in the national
and international dimensions and compared to regulations of different world
countries such as the United States of America (USA), Canada, Italy and Japan.
As a result of the evaluation, many shortcomings/deficiency at the current
flood and flash flood legislations in Turkey were detected and many flood and
flash floods were occurred in the same year or in different periods in the same
area depending on these shortcomings. The wrong reconstruction arrangements by
making use of the deficiencies in the legislations or wrong engineering studies
form the most significant reason of them. Also, the fact that there is not an
effective insurance system in Turkey according to the type of disaster as in
other world countries can be given as the main reason for all these experienced
negative situations. Because of the large and complex structure of the flood
and flash flood legislation, suitable legal precautions and engineering preventions
to be taken will prevent both the loss of life and property which may occur,
and will also reduce or eliminate the economic losses. Therefore, this situation
will contribute positively to the national economy.

Kaynakça

 • 18132 sayılı Çevre Kanunu.
 • 27261 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
 • 644 numaralı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
 • 8592 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
 • 18749 sayılı İmar Kanunu.
 • 20495 sayılı Kıyı Kanunu.
 • 645 numaralı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
 • 15987 sayılı Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun.
 • EC/60, (2007), Avrupa Birliği Taşkın Direktifi.
 • Ergünay, O. (2002). Afete Hazırlık ve Afet Yönetimi Raporu. Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Afet Operasyon Merkezi, Ankara.
 • FEMA (2018). 1968 Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sel Sigortası Yasası. https://www.fema.gov/media library/assets/documents/20384, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 1973 Amerika Birleşik Devletleri Taşkın Sigortası Koruma Kanunu. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/20384, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 1994 Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sel Sigortası Reform Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/20387, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2004 Amerika Birleşik Devletleri Sel Sigortası Reform Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/20381, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2012 Amerika Birleşik Devletleri Biggert-Waters Taşkın Sigortası Reform Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31873 ve https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31946, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2014 Amerika Birleşik Devletleri Konsolide Tahsisat Yasası ve Ulusal Sel Sigortası Programı. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/90829, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2014 Amerika Birleşik Devletleri Ev Sahibi Taşkın Sigortası Ekonomikliği Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/90829, (01.26.2018).
 • Foley, D. & McKenzie, G.D. & Utgarol R.O. (1993). İnvestigations in Environmental Geology, Newyork: Mcmillan Publishing Company, 866 Third Avenue.
 • Güler, E. (2012). Afet Yönetimi: Cumhuriyet dönemi Afet Yönetimi Mevzuatı ve Uygulaması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaaslan, A. (2015). Amerika Birleşik Devletlerinde Afet Yönetimi ile Türkiye’deki Afet Yönetiminin Karşılaştırılması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Korkanç, S. Y. & Korkanç, M. (2006). Sel ve Taşkınların İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9), 42-50.
 • Lundgren, L. (1986). Environmental Geology. Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey 07632, USA.
 • Öner, Z. S. (2010). Türkiye'de Afet Yönetimi ve Niğde Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Özcan, S. (2016). Taşkın İle İlgili Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Yasal Boşluk Analizi Yapılması. Yayımlanmış Uzmanlık Tezi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.
 • Özden, A. T. & Özmen, B. (2013). Afet yönetiminde yeniden yapılanma: FEMA-ABD ve AFAD TÜRKİYE karşılaştırması, 66.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan, Ankara, Türkiye.
 • Özmen, M. T. (2015). Sel-Taşkın Türkiye ve Antalya. Antalya.
 • Topdağ, B. (2003). Sivas ili dolayının sel ve taşkınlar açısından incelenmesi ve alınması gereken önlemler. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Uzuntaş, Ö. & Doğan, G. & Yücel, H. & Öztürk, S. (2018). Sel ve Taşkın Afetlerine Hazırlıklı Olma ve Yerel Düzeyde Yanıt Verebilme Stratejileri: Beşikdüzü İlçesi Örneği. 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, 22-24 Ekim, Gümüşhane, Türkiye.
 • Üneri, D. (2010). Antropojenik süreçlerin kontrolünde Ayamama Deresi’inde meydana gelen sel ve taşkınların coğrafi özellikleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Warfield, C. (2018). The Disaster Management Cycle. http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html, (09.10.2018).
 • Yahşi, A. S. (2007). Afet yönetimi ve Bandırma örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 146 - 161, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.520732

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’deki sel ve taşkın mevzuatları
ulusal ve uluslararası boyutta değerlendirilmiş, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), Kanada, İtalya ve Japonya gibi farklı dünya ülkelerine ait
yönetmeliklerle karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda,
Türkiye’deki mevcut sel ve taşkın mevzuatlarında birçok eksiklik/açıklık
saptanmış ve bu eksikliklere bağlı olarak aynı bölgede aynı yılda ya da farklı dönemlerde
birçok sel ve taşkın meydana gelmiştir. Bunların başlıca nedenini,
mevzuatlardaki açıklıklardan yararlanılarak yapılan yanlış imar düzenlemeleri
veya yanlış mühendislik çalışmaları oluşturmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de, diğer
dünya ülkelerinde olduğu gibi afetin türüne göre etkin bir sigorta sisteminin
bulunmayışı yaşanan bütün olumsuz durumların başlıca nedeni olarak verilebilir.
Sel ve taşkın mevzuatının geniş ve karmaşık yapısından dolayı, alınacak uygun
yasal tedbirler ve mühendislik önlemleri, hem oluşabilecek can ve mal
kayıplarının önüne geçecek hem de ekonomik olarak oluşabilecek zararları
azaltacak veya ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla, bu durum ülke ekonomisine
olumlu yönde katkı sağlayacaktır
.

Kaynakça

 • 18132 sayılı Çevre Kanunu.
 • 27261 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
 • 644 numaralı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
 • 8592 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.
 • 18749 sayılı İmar Kanunu.
 • 20495 sayılı Kıyı Kanunu.
 • 645 numaralı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
 • 15987 sayılı Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun.
 • EC/60, (2007), Avrupa Birliği Taşkın Direktifi.
 • Ergünay, O. (2002). Afete Hazırlık ve Afet Yönetimi Raporu. Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü Afet Operasyon Merkezi, Ankara.
 • FEMA (2018). 1968 Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sel Sigortası Yasası. https://www.fema.gov/media library/assets/documents/20384, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 1973 Amerika Birleşik Devletleri Taşkın Sigortası Koruma Kanunu. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/20384, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 1994 Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sel Sigortası Reform Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/20387, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2004 Amerika Birleşik Devletleri Sel Sigortası Reform Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/20381, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2012 Amerika Birleşik Devletleri Biggert-Waters Taşkın Sigortası Reform Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31873 ve https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/31946, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2014 Amerika Birleşik Devletleri Konsolide Tahsisat Yasası ve Ulusal Sel Sigortası Programı. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/90829, (01.26.2018).
 • FEMA (2018). 2014 Amerika Birleşik Devletleri Ev Sahibi Taşkın Sigortası Ekonomikliği Yasası. https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/90829, (01.26.2018).
 • Foley, D. & McKenzie, G.D. & Utgarol R.O. (1993). İnvestigations in Environmental Geology, Newyork: Mcmillan Publishing Company, 866 Third Avenue.
 • Güler, E. (2012). Afet Yönetimi: Cumhuriyet dönemi Afet Yönetimi Mevzuatı ve Uygulaması. Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Karaaslan, A. (2015). Amerika Birleşik Devletlerinde Afet Yönetimi ile Türkiye’deki Afet Yönetiminin Karşılaştırılması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Korkanç, S. Y. & Korkanç, M. (2006). Sel ve Taşkınların İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9), 42-50.
 • Lundgren, L. (1986). Environmental Geology. Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey 07632, USA.
 • Öner, Z. S. (2010). Türkiye'de Afet Yönetimi ve Niğde Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Özcan, S. (2016). Taşkın İle İlgili Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Yasal Boşluk Analizi Yapılması. Yayımlanmış Uzmanlık Tezi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara.
 • Özden, A. T. & Özmen, B. (2013). Afet yönetiminde yeniden yapılanma: FEMA-ABD ve AFAD TÜRKİYE karşılaştırması, 66.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan, Ankara, Türkiye.
 • Özmen, M. T. (2015). Sel-Taşkın Türkiye ve Antalya. Antalya.
 • Topdağ, B. (2003). Sivas ili dolayının sel ve taşkınlar açısından incelenmesi ve alınması gereken önlemler. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Uzuntaş, Ö. & Doğan, G. & Yücel, H. & Öztürk, S. (2018). Sel ve Taşkın Afetlerine Hazırlıklı Olma ve Yerel Düzeyde Yanıt Verebilme Stratejileri: Beşikdüzü İlçesi Örneği. 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi, 22-24 Ekim, Gümüşhane, Türkiye.
 • Üneri, D. (2010). Antropojenik süreçlerin kontrolünde Ayamama Deresi’inde meydana gelen sel ve taşkınların coğrafi özellikleri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Warfield, C. (2018). The Disaster Management Cycle. http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html, (09.10.2018).
 • Yahşi, A. S. (2007). Afet yönetimi ve Bandırma örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan Öztürk 0000-0003-1322-5164

Ömer Uzuntaş Bu kişi benim 0000-0003-1710-6760

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 1 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öztürk, S., & Uzuntaş, Ö. (2019). Türkiye’deki Sel ve Taşkın Yönetmelikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Farklı Ülkeler ile Karşılaştırma ve Yasal Boşluk Analizi. The Journal of International Scientific Researches, 4(2), 146-161. https://doi.org/10.23834/isrjournal.520732