Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Developments in The Labour Market in Turkey in The 2000s: A Comparative Analysis

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 3, 260 - 281, 07.10.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1150218

Öz

This study uses analytical methods to analyze the changes and welfare losses in the Turkish labour market before and after the 2008 global crisis. The study first examined unemployment rates in Turkey and the world in the 1990s and 2000s. Turkey's average unemployment rate has increased above the global average. The second main title examines Turkey's labour market during the global economic crisis. Education, urban-rural and non-agricultural unemployment is discussed. The Hodrick-Prescott filter was used to analyze non-farm unemployment rates. As a result, unemployment in our country has increased by about 4 points due to the global crisis. During the crisis and recovery period, men and women have different dynamics. Then, the employment market in Turkey was examined. Sectoral analysis of employment revealed the transition between agriculture and services. Also the effects of the global crisis on employment are explored through the lens of work, education, and gender. In the fourth main title, earnings in Turkey are examined based on gender, education, and work conditions. In conclusion, the labour economy performance of Turkey and European Union countries are compared. The first subheading examines the course of wages and costs. Before and after the global crisis, Turkey's unit labour costs were higher than other countries. Informal employment is another issue. The unregistered employment rate in Turkey has declined, but it remains higher than that in Europe.

Kaynakça

 • Albayrak, N., ve Abdioğlu, Z. (2017). Türkiye’de iç göçü etkileyen faktörlerin analizi. Researcher: Social Science Studies, 5(3), 293-309.
 • Akcan, A. T. (2018). Tarım ve tarım dışı sektörlerde işsizlik histerisi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 24(1), 21-32.
 • Blanchard, O.J. ve Summers, L. H. (1986). Hysteresis and the European unemployment problem, NBER Macroeconomics Annual, 1, 5-78.
 • Çiçen, Y. B. (2020a). Türkiye'de krizin işsizlik üzerinde kalıcı etkisi: Global Kriz Dönemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(2), 1937-1956.
 • Çiçen, Y. B. (2020b). Global krizde cinsiyet ve medeni duruma göre işsizlik histerisi: Türkiye için fourier durağanlık analizi. Akademik Hassasiyetler, 7(13), 505-525.
 • Çiçen, Y. B. (2020c). Global krizde Türkiye’de cinsiyet ve eğitim düzeyine göre işsizlik histerisi: Fourier durağanlık analizinden kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(Ek), 110-120.
 • Dinççağ, A. ve Dündar, H. Ç. (2011). Krizinin kadın ve erkek işgücüne etkileri, TEPAV Değerlendirme Notu, Nisan.
 • Demircan, E. (2012). İstihdam ve işgücü piyasasi raporu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır.
 • Dünya Bankası – http://data.worldbank.org
 • Eurostat - http://ec.europa.eu/Eurostat/Data/Database
 • Fidan, H. ve Genç, S. (2013). Kayıtdışı istihdam ve kayıtdışı istihdama etki eden mikro faktörlerin analizi: Türkiye özel sektör örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 137-150.
 • International Labour Office (2011). Global employment trends: The challenge of a jobs recovery, Geneva.
 • International Labour Office (2013). Global employment trends: Recovering from a second jobs, Geneva.
 • Kaminsky, G. L. ve Schmukler, S. L. (2003). Short run pain, long run gain; the effects of financial liberalization, IMF Working Paper, WP/03/34, 1-59.
 • Kayalıdere, G. ve Şahin, H. (2014). Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının gelişimi ve yoksulluk. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 57-75.
 • Koru, A. T. ve Dinçer, N. N. (2018). Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörleri. İktisat ve Toplum, 88, 5-11.
 • Kösekahyaoğlu, L. ve Özdamar, G. (2011). Türkiye, Çin ve Hindistan’ın sektörel rekabet gücü üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 2, 29-49.
 • Murat, S. ve Yılmaz-Eser, B. (2013). Türkiye’de ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisi: İstihdam yaratmayan büyüme olgusunun geçerliliği. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2(3), 92-123.
 • OECD (2010). OECD factbook 2010, Economic, environmental and social statistics. OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2015). OECD360: Türkiye 2015, Türkiye karşılaştırması. OECD Publishing, Paris.
 • Savaşan, F. (2011). Türkiye’de kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışılıkla mücadelenin serencamı, SETA Analiz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, (35).
 • Özgül, A. T. (2011). 2008 Küresel krizinin emek piyasalarina etkileri, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TÜİK - http://www.turkstat.gov.tr/start.do

2000’li yıllarda Türkiye’de Emek Piyasasında Gelişmeler: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 3, 260 - 281, 07.10.2022
https://doi.org/10.23834/isrjournal.1150218

Öz

Bu çalışmanın temel amacı 2008 küresel krizi öncesi ve sonrasında Türkiye emek piyasasında oluşan değişimleri ve refah kayıplarını analitik yöntemler kullanarak incelemektir. Çalışmada öncelikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda Türkiye ve Dünya’da işsizliğin seyri ele alınmıştır. Görülmektedir ki, Türkiye’nin işsizlik oranı ortalaması dünya ortalamasının üzerinde artmıştır. İkinci ana başlıkta küresel krizde Türkiye’nin emek piyasası incelenmiştir. Burada eğitim, kent-kır ve tarım dışı işsizlik konuları ele alınmıştır. Tarım dışı işsizlik oranları Hodrick-Prescott filtresi kullanılarak analiz edilmiştir. Buna göre ülkemizde küresel kriz, işsizliği yaklaşık 4 puan artırmıştır ve işsizlik serisi asimetriktir. Ayrıca kriz ve toparlanma döneminde erkek ve kadınlar farklı dinamiklere sahiptir. Devamında Türkiye istihdam piyasasındaki değişimler incelenmiştir. İstihdam önce sektörel bazlı olarak değerlendirilmiş, tarım ve hizmetler sektörleri arasındaki geçişlilik ortaya konulmuştur. Diğer alt başlıklarda küresel krizin istihdama etkileri işteki durum, eğitim ve cinsiyet üzerinden incelenmiştir. Dördüncü ana başlıkta Türkiye’de krizlerde kazançların seyri işteki durum ile cinsiyet ve eğitim açısından incelenmiştir. Son olarak Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin emek ekonomisi performansı karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. İlk alt başlıkta ücretler ve maliyetlerin seyri analiz edilmiştir. Türkiye’nin küresel kriz öncesi ve sonrasında birim işgücü maliyetleri diğer ülkelerden yüksektir. Diğer bir konu kayıt dışı istihdamdır. Türkiye kayıt dışı istihdam oranlarını azaltmasına rağmen, hâlen Avrupa ülkelerinin üzerinde bir orana sahiptir.

Kaynakça

 • Albayrak, N., ve Abdioğlu, Z. (2017). Türkiye’de iç göçü etkileyen faktörlerin analizi. Researcher: Social Science Studies, 5(3), 293-309.
 • Akcan, A. T. (2018). Tarım ve tarım dışı sektörlerde işsizlik histerisi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 24(1), 21-32.
 • Blanchard, O.J. ve Summers, L. H. (1986). Hysteresis and the European unemployment problem, NBER Macroeconomics Annual, 1, 5-78.
 • Çiçen, Y. B. (2020a). Türkiye'de krizin işsizlik üzerinde kalıcı etkisi: Global Kriz Dönemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(2), 1937-1956.
 • Çiçen, Y. B. (2020b). Global krizde cinsiyet ve medeni duruma göre işsizlik histerisi: Türkiye için fourier durağanlık analizi. Akademik Hassasiyetler, 7(13), 505-525.
 • Çiçen, Y. B. (2020c). Global krizde Türkiye’de cinsiyet ve eğitim düzeyine göre işsizlik histerisi: Fourier durağanlık analizinden kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(Ek), 110-120.
 • Dinççağ, A. ve Dündar, H. Ç. (2011). Krizinin kadın ve erkek işgücüne etkileri, TEPAV Değerlendirme Notu, Nisan.
 • Demircan, E. (2012). İstihdam ve işgücü piyasasi raporu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır.
 • Dünya Bankası – http://data.worldbank.org
 • Eurostat - http://ec.europa.eu/Eurostat/Data/Database
 • Fidan, H. ve Genç, S. (2013). Kayıtdışı istihdam ve kayıtdışı istihdama etki eden mikro faktörlerin analizi: Türkiye özel sektör örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 137-150.
 • International Labour Office (2011). Global employment trends: The challenge of a jobs recovery, Geneva.
 • International Labour Office (2013). Global employment trends: Recovering from a second jobs, Geneva.
 • Kaminsky, G. L. ve Schmukler, S. L. (2003). Short run pain, long run gain; the effects of financial liberalization, IMF Working Paper, WP/03/34, 1-59.
 • Kayalıdere, G. ve Şahin, H. (2014). Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde Türkiye’de sosyal koruma harcamalarının gelişimi ve yoksulluk. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 57-75.
 • Koru, A. T. ve Dinçer, N. N. (2018). Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörleri. İktisat ve Toplum, 88, 5-11.
 • Kösekahyaoğlu, L. ve Özdamar, G. (2011). Türkiye, Çin ve Hindistan’ın sektörel rekabet gücü üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 2, 29-49.
 • Murat, S. ve Yılmaz-Eser, B. (2013). Türkiye’de ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisi: İstihdam yaratmayan büyüme olgusunun geçerliliği. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2(3), 92-123.
 • OECD (2010). OECD factbook 2010, Economic, environmental and social statistics. OECD Publishing, Paris.
 • OECD (2015). OECD360: Türkiye 2015, Türkiye karşılaştırması. OECD Publishing, Paris.
 • Savaşan, F. (2011). Türkiye’de kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışılıkla mücadelenin serencamı, SETA Analiz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, (35).
 • Özgül, A. T. (2011). 2008 Küresel krizinin emek piyasalarina etkileri, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TÜİK - http://www.turkstat.gov.tr/start.do
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yıldırım Beyazıt Çiçen 0000-0002-3425-280X

Yayımlanma Tarihi 7 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 28 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çiçen, Y. B. (2022). 2000’li yıllarda Türkiye’de Emek Piyasasında Gelişmeler: Karşılaştırmalı Bir Analiz. The Journal of International Scientific Researches, 7(3), 260-281. https://doi.org/10.23834/isrjournal.1150218