Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 1, 59 - 91, 30.06.2011

Öz

Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programı hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla

yürütülen bu çalışmada, nitel araştırma türlerinden yaygın olarak bilinen özel durum

araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde ise amaçlı

örnekleme çeşitlerinden homojen örneklemesinden yararlanılmış; Trabzon il merkezinde

bulunan 3 okulda çalışmakta olan 10 sınıf öğretmeni araştırmanın katılımcılarını

oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan 7 açık uçlu sorudan

oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Analizde, elde edilen veriler

kategoriler altında sınıflandırılarak sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre, okulların ve

sınıfların fiziki şartlarının ilköğretim programının uygulanmasına elverişli olmadığı, okullarda

uygulanan eğitimin “öğrenci merkezli” olmasının aksine “öğretmen-öğrenci merkezli eğitim”

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Acat, M. B. ve Uzunkol, E. D. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki
 • Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (31), 1-27.
 • Aykaç, N. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim-Öğretim Programına Yönelik Öğretmen
 • Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 46-73.
 • Ayvaz-Tuncel, Z. (2007). Kuantum Öğrenme Modeli. Ö. Demirel (ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler, (s. 277-
 • 294), Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bal, P. A. (2008). Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından
 • Değerlendirilmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 53-68.
 • Büyüköztürk, Ş. , Çakmak, E. K. , Akgün, Ö. E, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma
 • Yöntemleri, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe
 • Dersi Öğretim Programıyla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada
 • Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 421-476.
 • Dengiz, A. Ş. ve Yılmaz, B. (2007). 2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma
 • Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Bilgi Dünyası, 8 (2), 203-229.
 • Eğitim Reformu Girişimi (2005). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme
 • Raporu,http://www.erg.sabanciuniv.edu/, 09.03.2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Ekiz, D. (2001). İlköğretimde Fen Bilimi Öğretimi ve Öğrenimi, Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2010). Öğretimle İlgili Temel Kavramlar ve Program Geliştirme, S. Çepni ve S. Akyıldız (ed.),
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri, (s.12-41), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi,
 • Uluslar arası Soysal araştırmalar Dergisi, 1(4), 182 - 202
 • Erdoğan, M. (2007). Yeni Geliştirilen Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim
 • Programının Analizi: Nitel bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 221 - 259.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2007). Yeni İlköğretim Programlarının Dayandığı Temel İlke ve
 • Yaklaşımlar, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5 (2), 60 – 66.
 • Güven, S. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin
 • Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 177 (36), 224 – 236.
 • Kabapınar, F. (2003). Oluşturmacı Anlayışı Yan-Sıtması Açısından Türk ve İngiliz Fen Bilgisi ve
 • Kimya Ders Kitaplarındaki Görsel Öğeler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 119-
 • 126.
 • Kabapınar, Y. ve Ataman, M. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programları’ndaki Ölçme ve
 • Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, İlköğretim Online, 9 (2), 776 - 791.
 • Kılıç, G. B. (2001). Oluşturmacı Fen Öğretimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1 (1), 8 - 22.
 • Koç, G. ve Demirel, M. (2004). Davranışçılıktan Yapılandırmacılığa: Eğitimde Yeni Bir Paradigma,
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 174 - 180.
 • MEB, (2004). Tebliğler Dergisi Cilt 67, Sayı 2566, Kasım.
 • Özden, M. ve Yılmaz, F. (2008). 4 – 5. Sınıflar İlköğretim Programının Internet Kullanımına Etkisinin
 • Aile Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Anadolu University 8th International Technology
 • Conference, 695 - 699.
 • Şahin, Ç. (2008). Yeni İlköğretim Programı Çerçevesinde Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim
 • Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2) 24, 101-112.
 • Şahinel, M. G. (2005). Yeni Türkçe Öğretim Programına Göre Öğrenme Öğretme Ortamının
 • Düzenlenmesi, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme
 • Sempozyumu, 14 – 16 Kasım 2005, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epilson Yayınları, Ankara.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını
 • Kabullenmeye ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik
 • Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2 (2), 23-37.
 • Toptaş, V. (2007). İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programında Yer Alan 1. Sınıf Geometri
 • Öğrenme Alanı Öğrenme-Öğretme Sürecinin İncelenmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi
 • Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Toptaş, V. ( 2010). İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programı ve Ders Kitaplarında Geometri
 • Kavramlarının Sunuluşunun İncelenmesi, İlköğretim Online, 9 (1), 136-149.
 • Umay, A. , Akkufi, O. ve Paksu, A. D. ( 2006). Matematik Dersi 1.-5. Sınıf Öğretim Programının NCTM
 • Prensip ve Standartlarına Göre İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi 31,
 • 198 - 211.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinler Arası Öğretim Kavramı Ve Programlar Açısından Doğurduğu
 • Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89 - 94.

Investigating Primary School Teachers’ Views of The Primary School Curriculum: An Holistic Approach

Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 1, 59 - 91, 30.06.2011

Öz

The purpose of this research is to investigate the views of primary school teachers’ about primary

school curriculum. A case study method, which is widely known in a qualitative research tradition,

was chosen in the study. The sample of the study consists of ten primary school teachers working at

three primary schools in the city of Trabzon. Purposive sampling is adapted in the study. The data of

the study were collected with semi-structured interview form, which included seven open-ended

questions, constructed by the researchers. In the analysis, the data are classified and presented under

the categories. Based on the data, it is seen that physical conditions of schools and classes are not

suitable for the implementation of the current primary school curriculum. Furthermore, it is reached a

conclusion that primary school curriculum is “teacher-pupil centred education” rather than “pupil

centred education”.

Kaynakça

 • Acat, M. B. ve Uzunkol, E. D. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programlarındaki
 • Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (31), 1-27.
 • Aykaç, N. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim-Öğretim Programına Yönelik Öğretmen
 • Görüşleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 46-73.
 • Ayvaz-Tuncel, Z. (2007). Kuantum Öğrenme Modeli. Ö. Demirel (ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler, (s. 277-
 • 294), Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bal, P. A. (2008). Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından
 • Değerlendirilmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 53-68.
 • Büyüköztürk, Ş. , Çakmak, E. K. , Akgün, Ö. E, Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma
 • Yöntemleri, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe
 • Dersi Öğretim Programıyla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada
 • Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 421-476.
 • Dengiz, A. Ş. ve Yılmaz, B. (2007). 2004 İlköğretim Programı'nda Okuma ve Kütüphane Kullanma
 • Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Bilgi Dünyası, 8 (2), 203-229.
 • Eğitim Reformu Girişimi (2005). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme
 • Raporu,http://www.erg.sabanciuniv.edu/, 09.03.2010 tarihinde indirilmiştir.
 • Ekiz, D. (2001). İlköğretimde Fen Bilimi Öğretimi ve Öğrenimi, Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2010). Öğretimle İlgili Temel Kavramlar ve Program Geliştirme, S. Çepni ve S. Akyıldız (ed.),
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri, (s.12-41), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi,
 • Uluslar arası Soysal araştırmalar Dergisi, 1(4), 182 - 202
 • Erdoğan, M. (2007). Yeni Geliştirilen Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim
 • Programının Analizi: Nitel bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 221 - 259.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2007). Yeni İlköğretim Programlarının Dayandığı Temel İlke ve
 • Yaklaşımlar, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5 (2), 60 – 66.
 • Güven, S. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Ders Programlarının Uygulanmasına İlişkin
 • Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 177 (36), 224 – 236.
 • Kabapınar, F. (2003). Oluşturmacı Anlayışı Yan-Sıtması Açısından Türk ve İngiliz Fen Bilgisi ve
 • Kimya Ders Kitaplarındaki Görsel Öğeler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 119-
 • 126.
 • Kabapınar, Y. ve Ataman, M. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programları’ndaki Ölçme ve
 • Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, İlköğretim Online, 9 (2), 776 - 791.
 • Kılıç, G. B. (2001). Oluşturmacı Fen Öğretimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1 (1), 8 - 22.
 • Koç, G. ve Demirel, M. (2004). Davranışçılıktan Yapılandırmacılığa: Eğitimde Yeni Bir Paradigma,
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 174 - 180.
 • MEB, (2004). Tebliğler Dergisi Cilt 67, Sayı 2566, Kasım.
 • Özden, M. ve Yılmaz, F. (2008). 4 – 5. Sınıflar İlköğretim Programının Internet Kullanımına Etkisinin
 • Aile Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Anadolu University 8th International Technology
 • Conference, 695 - 699.
 • Şahin, Ç. (2008). Yeni İlköğretim Programı Çerçevesinde Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim
 • Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2) 24, 101-112.
 • Şahinel, M. G. (2005). Yeni Türkçe Öğretim Programına Göre Öğrenme Öğretme Ortamının
 • Düzenlenmesi, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme
 • Sempozyumu, 14 – 16 Kasım 2005, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epilson Yayınları, Ankara.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını
 • Kabullenmeye ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik
 • Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2 (2), 23-37.
 • Toptaş, V. (2007). İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programında Yer Alan 1. Sınıf Geometri
 • Öğrenme Alanı Öğrenme-Öğretme Sürecinin İncelenmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi
 • Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Toptaş, V. ( 2010). İlköğretim Matematik Dersi (1–5) Öğretim Programı ve Ders Kitaplarında Geometri
 • Kavramlarının Sunuluşunun İncelenmesi, İlköğretim Online, 9 (1), 136-149.
 • Umay, A. , Akkufi, O. ve Paksu, A. D. ( 2006). Matematik Dersi 1.-5. Sınıf Öğretim Programının NCTM
 • Prensip ve Standartlarına Göre İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi 31,
 • 198 - 211.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinler Arası Öğretim Kavramı Ve Programlar Açısından Doğurduğu
 • Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89 - 94.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Durmuş EKİZ>
KARADENIZ TEKNIK UNIV
Türkiye


Zehra Duygu ŞAHİN Bu kişi benim
KARADENIZ TEKNIK UNIV
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2011
Gönderilme Tarihi 15 Haziran 2011
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { issej278881, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi}, eissn = {2146-6297}, address = {}, publisher = {Abdulkadir UZUNÖZ}, year = {2011}, volume = {1}, number = {1}, pages = {59 - 91}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım}, key = {cite}, author = {Ekiz, Durmuş and Şahin, Zehra Duygu} }
APA Ekiz, D. & Şahin, Z. D. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi , 1 (1) , 59-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/issej/issue/26444/278881
MLA Ekiz, D. , Şahin, Z. D. "Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım" . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 1 (2011 ): 59-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/issej/issue/26444/278881>
Chicago Ekiz, D. , Şahin, Z. D. "Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 1 (2011 ): 59-91
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım AU - DurmuşEkiz, Zehra DuyguŞahin Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 91 VL - 1 IS - 1 SN - -2146-6297 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım %A Durmuş Ekiz , Zehra Duygu Şahin %T Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım %D 2011 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi %P -2146-6297 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ekiz, Durmuş , Şahin, Zehra Duygu . "Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 1 / 1 (Haziran 2011): 59-91 .
AMA Ekiz D. , Şahin Z. D. Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım. USBED. 2011; 1(1): 59-91.
Vancouver Ekiz D. , Şahin Z. D. Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi. 2011; 1(1): 59-91.
IEEE D. Ekiz ve Z. D. Şahin , "Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin Tespit Edilmesi: Holistik Bir Yaklaşım", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 59-91, Haz. 2011

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

SOBIAD ETKİ DEĞERİ .458