Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Impact of Economic Indicators on Life Expectancy: A Panel Data Analysis

Yıl 2020, Cilt: 70 Sayı: 1, 163 - 181, 30.06.2020

Öz

In this study, economic indicators which have an effect on life expectancy were investigated for OECD countries in the early 21st century. When the development levels of countries and their life expectancy are examined, it is seen that underdeveloped countries are significantly behind the life expectancy at birth compared to developed countries. For this reason, it is of great importance to find out why the length of life is higher in economically developed countries and to investigate the economic indicators affecting this situation. When the studies in the literature are evaluated, it is seen that despite the importance of the subject, there are not enough studies examining the relationship between life expectancy and economic variables. In this study, Panel Regression Analysis and Panel Granger Causality Analysis were used for the period 20002016. According to the findings of the study, bidirectional causality was determined between life expectancy and unemployment rate, and life expectancy and gross domestic product. Also, unidirectional causality relationship was determined from health expenditures to life expectancy. In addition, regression analysis revealed that health expenditures are the most important factor affecting the life expectancy for OECD countries. This result shows that in terms of development, providing a better life to individuals and society is possible when the health expenditure of countries is increased to a higher level.

Kaynakça

 • Barlow, R. & Vissandjee, B. (1999). Determinants of national life expectancy. Canadian Journal of Development Studies, 20(1), 9-29. https://doi.org/10.1080/02255189.1999.9668787
 • Bilas, V., Franc, S. & Bosnjak, M. (2014). Determinant factors of Life expectancy at birth in the European Union countries. Collegium Antropologicum, 38(1), 1-9.
 • Delavari, S., Zandian, H., Rezaei, S., Moradinazar, M., Delavari, S., Saber, A. & Fallah, R. (2016). Life expectancy and its socioeconomic determinants in Iran. Electronic Physician, 8(10), 3062-3068. https://doi.org/10.19082/3062
 • Desbordes, R. (2011). The non-linear effects of life expectancy on economic growth, Economics Letters, 112(1), 116-118.
 • Dünya Bankası, Sağlık. (2018). Doğuşta beklenen yaşam süresi. https://data.worldbank.org/indicator/ SP.DYN.LE00.IN?end=2015&locations=FR-DE-GR-JP-TR-GB-US&start=2008
 • Halıcıoğlu F. (2011). Modelling life expectancy in Turkey, Economic Modelling, 28(5), 2075-2082. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2011.05.002
 • Hansen, C. W. (2013). Life expectancy and human capital: Evidence from the international epidemiological transition, Journal of Health Economics, 32(6), 1142-1152. https://doi. org/10.1016/j.jhealeco.2013.09.011
 • Hickson, K. J. (2009). The contribution of increased life expectancy to economic development in twentieth century Japan. Journal of Asian Economics, 20(4), 489-504.
 • Istaiteyeh, R. M. S. (2017). Economic and social factors in shaping Jordan’s life expectancy: Empirical analysis (1990-2014). Advances in Management and Applied Economics, 7(5), 45-59.
 • Jaba, E., Balan, C. B. & Robu, I-B. (2014). The relationship between life expectancy at birth and health expenditures estimated by a cross-country and time-series analysis. Emerging Markets Queries in Finance and Business, 15, 108-114.
 • Linden, M. & Ray, D. (2017). Life expectancy effects of public and private health expenditures in OECD countries 1970–2012: Panel time series approach. Economic Analysis and Policy, 56, 101113.
 • Monsef, A. & Mehrjardi, A. S. (2015). Determinants of life expectancy: A panel data approach. Asian Economic and Financial Review, 5(11), 1251-1257.
 • Özkul, G. ve Örün, E. (2016). Girişimcilik ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Ampirik bir araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), 17-51.
 • Sede, P. & Ohemeng, W. (2015). Socio-economic determinants of life expectancy in Nigeria (1980 – 2011). Health Economics Review, 5(2), 1-11.
 • Sey, N. ve Aydın, B. (2019). Beklenen yaşam süresinin belirleyicileri: Japonya örneği üzerine ekonometrik bir inceleme. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 3(2), 151-170.
 • Sufian, A. J. M. (2013). Life expectancy and its socioeconomic determinants – A discriminant analysis of national level data. International Journal of Humanities and Social Science, 3(12), 303-312.
 • Teker, D., Teker, S. ve Sönmez, M. (2012). Ekonomik değişkenlerin kadın ve erkeğin yaşam süresine etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(3), 118-126.
 • Timothy, P. O. (2018). Macroeconomic implications of low life expectancy in Sub-Saharan Africa nations: A panel technique approach. Social Sciences, 7(1), 7-12.
 • Tüylüoğlu, Ş. ve Tekin, M. (2009). Gelir düzeyi ve sağlık harcamalarının beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm oranı üzerindeki etkileri. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 1-31.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2012). Panel veri ekonometrisi (1.bs). İstanbul: Beta Yayınları.

İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi

Yıl 2020, Cilt: 70 Sayı: 1, 163 - 181, 30.06.2020

Öz

Bu çalışmada 21. yüzyılda OECD ülkelerinde beklenen yaşam süresi üzerinde etkili olan iktisadi göstergeler araştırılmıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve beklenen yaşam süreleri incelendiğinde az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere nazaran doğumda beklenen yaşam süresinde önemli ölçüde geride oldukları görülmektedir. Bu nedenle iktisadi olarak gelişmiş ülkelerde yaşam süresinin neden daha fazla olduğu ve bu durumu etkileyen iktisadi göstergelerin araştırılması büyük önem arz etmektedir. Literatürde yer alan çalışmalar değerlendirildiğinde konunun sahip olduğu öneme rağmen yaşam beklentisi ile iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen yeterli çalışmanın mevcut olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada, 2000-2016 dönemindeki yıllık veriler ile Panel Regresyon Analizi ve Panel Granger Nedensellik Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre beklenen yaşam süresi ile işsizlik oranı ve beklenen yaşam süresi ile kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla arasında çift yönlü nedensellik ayrıca sağlık harcamalarından beklenen yaşam süresine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan regresyon analizinde OECD ülkeleri üzerinde beklenen yaşam süresini etkileyen en önemli unsurun sağlık harcamaları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç; kalkınma açısından bireylere ve topluma daha uzun bir yaşam sağlayabilmenin, ülkelerin sağlık harcamalarını arttırmaları ile daha yukarı seviyelere çıkarılabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Barlow, R. & Vissandjee, B. (1999). Determinants of national life expectancy. Canadian Journal of Development Studies, 20(1), 9-29. https://doi.org/10.1080/02255189.1999.9668787
 • Bilas, V., Franc, S. & Bosnjak, M. (2014). Determinant factors of Life expectancy at birth in the European Union countries. Collegium Antropologicum, 38(1), 1-9.
 • Delavari, S., Zandian, H., Rezaei, S., Moradinazar, M., Delavari, S., Saber, A. & Fallah, R. (2016). Life expectancy and its socioeconomic determinants in Iran. Electronic Physician, 8(10), 3062-3068. https://doi.org/10.19082/3062
 • Desbordes, R. (2011). The non-linear effects of life expectancy on economic growth, Economics Letters, 112(1), 116-118.
 • Dünya Bankası, Sağlık. (2018). Doğuşta beklenen yaşam süresi. https://data.worldbank.org/indicator/ SP.DYN.LE00.IN?end=2015&locations=FR-DE-GR-JP-TR-GB-US&start=2008
 • Halıcıoğlu F. (2011). Modelling life expectancy in Turkey, Economic Modelling, 28(5), 2075-2082. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2011.05.002
 • Hansen, C. W. (2013). Life expectancy and human capital: Evidence from the international epidemiological transition, Journal of Health Economics, 32(6), 1142-1152. https://doi. org/10.1016/j.jhealeco.2013.09.011
 • Hickson, K. J. (2009). The contribution of increased life expectancy to economic development in twentieth century Japan. Journal of Asian Economics, 20(4), 489-504.
 • Istaiteyeh, R. M. S. (2017). Economic and social factors in shaping Jordan’s life expectancy: Empirical analysis (1990-2014). Advances in Management and Applied Economics, 7(5), 45-59.
 • Jaba, E., Balan, C. B. & Robu, I-B. (2014). The relationship between life expectancy at birth and health expenditures estimated by a cross-country and time-series analysis. Emerging Markets Queries in Finance and Business, 15, 108-114.
 • Linden, M. & Ray, D. (2017). Life expectancy effects of public and private health expenditures in OECD countries 1970–2012: Panel time series approach. Economic Analysis and Policy, 56, 101113.
 • Monsef, A. & Mehrjardi, A. S. (2015). Determinants of life expectancy: A panel data approach. Asian Economic and Financial Review, 5(11), 1251-1257.
 • Özkul, G. ve Örün, E. (2016). Girişimcilik ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Ampirik bir araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), 17-51.
 • Sede, P. & Ohemeng, W. (2015). Socio-economic determinants of life expectancy in Nigeria (1980 – 2011). Health Economics Review, 5(2), 1-11.
 • Sey, N. ve Aydın, B. (2019). Beklenen yaşam süresinin belirleyicileri: Japonya örneği üzerine ekonometrik bir inceleme. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 3(2), 151-170.
 • Sufian, A. J. M. (2013). Life expectancy and its socioeconomic determinants – A discriminant analysis of national level data. International Journal of Humanities and Social Science, 3(12), 303-312.
 • Teker, D., Teker, S. ve Sönmez, M. (2012). Ekonomik değişkenlerin kadın ve erkeğin yaşam süresine etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 4(3), 118-126.
 • Timothy, P. O. (2018). Macroeconomic implications of low life expectancy in Sub-Saharan Africa nations: A panel technique approach. Social Sciences, 7(1), 7-12.
 • Tüylüoğlu, Ş. ve Tekin, M. (2009). Gelir düzeyi ve sağlık harcamalarının beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm oranı üzerindeki etkileri. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 1-31.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2012). Panel veri ekonometrisi (1.bs). İstanbul: Beta Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bayram AYDIN 0000-0003-4238-7779

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 13 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 70 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA AYDIN, B. (2020). İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi. İstanbul İktisat Dergisi, 70(1), 163-181. https://doi.org/10.26560/istjecon.761472
AMA AYDIN B. İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi. İstanbul İktisat Dergisi. Haziran 2020;70(1):163-181. doi:10.26560/istjecon.761472
Chicago AYDIN, Bayram. “İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi”. İstanbul İktisat Dergisi 70, sy. 1 (Haziran 2020): 163-81. https://doi.org/10.26560/istjecon.761472.
EndNote AYDIN B (01 Haziran 2020) İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi. İstanbul İktisat Dergisi 70 1 163–181.
IEEE B. AYDIN, “İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi”, İstanbul İktisat Dergisi, c. 70, sy. 1, ss. 163–181, 2020, doi: 10.26560/istjecon.761472.
ISNAD AYDIN, Bayram. “İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi”. İstanbul İktisat Dergisi 70/1 (Haziran 2020), 163-181. https://doi.org/10.26560/istjecon.761472.
JAMA AYDIN B. İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi. İstanbul İktisat Dergisi. 2020;70:163–181.
MLA AYDIN, Bayram. “İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi”. İstanbul İktisat Dergisi, c. 70, sy. 1, 2020, ss. 163-81, doi:10.26560/istjecon.761472.
Vancouver AYDIN B. İktisadi Göstergelerin Beklenen Yaşam Süresi Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi. İstanbul İktisat Dergisi. 2020;70(1):163-81.