Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 10, Sayfalar 34 - 57 2019-12-30

POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI

Müzeyyen GÜMÜŞ [1] , Mustafa ÖZTÜRK [2]


“Politik Sinemada İşçi Sınıfı Temalarının İşlenişi: Ken Loach Sineması” başlıklı hem biyografik hem de teknik çalışmada, sinema ve politika kavramlarının kısa bir tarihçesine değinildikten sonra, işçi sınıfının Ken Loach sinemasına yansımaları detaylı biçimde irdelenmiştir. Çalışma, genel hatlarıyla üç bölüm halindedir. İlk bölümde ideoloji, iktidar, politika olgularının tarihsel gelişimi geniş biçimde tanımlandıktan sonra sinemada politik yaklaşımla eserler vermiş olan ilk dönem kuramcıların filmleri kısaca incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda S.M. Eisenstein’ın Stacka (Grev) filmi, Fritz Lang’ın Metropolis filmi, Charlie Chaplin’in Modern Times (Modern/Asri Zamanlar) filmi, Vittorio De Sica’nın Ladri Di Bicciclette (Bisiklet Hırsızları) filmi ve Elio Petri’nin La Classe Operaia Va In Paradiso (İşçi Sınıfı Cennete Gider) filmi çalışmanın başında kapsamlı bir biçimde ele alınan filmler arasındadır. İkinci bölümünde ise yönetmenin hayatına genel anlamda bir bakış yapıldıktan sonra onun sinemasını farklı kılan nitelikler ortaya konulmuştur. Son bölümde ise Loach’un işçi sınıfının sorunlarını bariz biçimde tema olarak kullandığı filmler arasından örneklem olarak seçilen Kes, Riff-Raff, Land And Freedom, Bread And Roses, The Navigators, It’s A Free World, Looking For Eric, I, Daniel Blake adlı filmleri metinsel bir tahlil metoduyla değerlendirilmiştir.
İdeoloji, Politika, Politik Sinema
  • BAKIR, Seren, “Bir Politik Sinema Örneği Olarak Ken Loach Sineması: “Riff-Raff” (Ayaktakımı) ve “I, Daniel Blake” (Ben, Daniel Blake) Filmlerinde İşçi Sınıfının Sunumu”, (Bitirme Projesi), Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Elâzığ-2017. BAŞARAN, F., İşçi Filmleri, Öteki “Sinemalar”, 1.Basım, Yordam Kitap, İstanbul: Nisan- 2015. BAUDRİLLARD, J., Üretimin Aynası ya da Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması, (Çev. Oğuz Adanır), 1.Baskı, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir: Nisan-1998. CLAUSEWİTZ, C. V., Savaş Üzerine, (Çev. Şiar Yalçın), May Yayınları, Nisan-1975, [Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir, 2003]. ERDOĞAN, İ., “Futbol ve Futbolu İnceleme Üzerine”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:26, Kış-Bahar-2008, ss.1-58. ERBAŞ, H. ve ALİOĞLU TÜRKER, Ö. “Göç Filmleri Bağlamında Sınıf, Yoksulluk ve Dayanışma Üzerine Bir Tartışma”, (Der. Mehmet Fatih Elmas, Metin Becermen), Yoksulluk, Dayanışma ve Adalet başlıklı Uludağ Üniversitesi IV. Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Ekim-2016, ss.298. GÜRBÜZ, ERBALABAN, N., “İşçi Sınıfı Cennete Gider Filminde Çalışma İdeolojisinin Eleştirisi Olarak ‘Yabancılaşma’ ve ‘Şeyleşmenin’ Temsili”, SineFilozofi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 2016, ss.113-132. KAPANİ, Münci. (1988). Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara: Eylül-2007. KAPLAN, F. N., Global Kültür ve Kimlik, Birinci Basım, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2013. KAPLAN, F. N., “Kültürel Hegemonyanın Kıskacında Yeni İnsan: Bir Kültür Eleştirisi Olarak Ken Loach Sineması”, Journal of Current Researches on SocialSciences (JoCReSS), Cilt:7, Sayı:1, 2017, ss.365-378. KAPLAN, N. ve KAPLAN, A. B., “Mücadele ve Direnişin” Cesur Ajanı Ken Loach’un Sinemasında İnsanın “Özgürleşme” Sorunu: Psikanalitik Yöntemle “Ülke ve Özgürlük” Filmi Analizi, Marmara İletişim Dergisi, Sayı:18, Ocak-2011, ss.131-137. KARABAĞ SARI, Ç., “12 Eylül Filmlerinin Üniversiteli Gençler Tarafından Alımlanması”, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Ankara-2012. LOTMAN, Y. M., Sinema Estetiğinin Sorunları: Filmin Semiotiğine Giriş, (Çev. Oğuz Özügül), Birinci Basım, De Yayınevi, Ankara: Mart-1986. MARX, K., Yabancılaşma, (Çev. Kenan Somer-Ahmet Kardam-Sevim Belli-Arif Gelen-Yurdakul Fincancı-Alaattin Bilgi), Beşinci Baskı, Sol Yayınları, Ankara, 2013. OKYAY, S., vd., Avrupalı Yönetmenler: “Proletaryanın Şairi: Ken(neth) Loach”, Birinci Basım, Kitle Yayınları, Ankara: Ekim-1997. ONARAN, A. Ş., Sinemaya Giriş, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1986. ORHANGAZİ, O. N., “Politik Sinema Kavramı Üzerine Bir İnceleme: Demiryolculardan Postacılara Ken Loach Sineması”, (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara-2012. OYLUM, R., Dünya Yönetmenlerinden Sinema Dersleri, Seyyah Kitap, İstanbul: Şubat-2016. TÜL, Z. ve AKBAL S., Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar: “Marksizm ve Sinema: Hacimde İlmek Atmak”, (Der. Murat İri), 2. Basım, Derin Yayınları, İstanbul: Ağustos-2011. YÜCEL, V., “Orta Sınıf Olma Komedisi: Little Britain ve Vicky”, TRT Akademi Hakemli Dergi, Cilt:03, Sayı:06, Temmuz-2018, ss.542- 561. https://www.sinemalar.com/filmleri/25931/ken-loach ,(Erişim Tarihi:01.02.2018)
  • https://www.intersinema.com/ulke-ve-ozgurluk-filmi/ (Erişim Tarihi:05.02.2018)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Müzeyyen GÜMÜŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @olgu sunumu { isvehayat679994, journal = {İş ve Hayat}, issn = {2547-9873}, address = {Şeker-İŞ Genel Merkezi Karanfil sokak no 59, Ankara}, publisher = {Şeker-İş Sendikası}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {34 - 57}, doi = {}, title = {POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI}, key = {cite}, author = {Gümüş, Müzeyyen and Öztürk, Mustafa} }
APA Gümüş, M , Öztürk, M . (2019). POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI . İş ve Hayat , 5 (10) , 34-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/679994
MLA Gümüş, M , Öztürk, M . "POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI" . İş ve Hayat 5 (2019 ): 34-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/issue/52080/679994>
Chicago Gümüş, M , Öztürk, M . "POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI". İş ve Hayat 5 (2019 ): 34-57
RIS TY - JOUR T1 - POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI AU - Müzeyyen Gümüş , Mustafa Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İş ve Hayat JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 57 VL - 5 IS - 10 SN - 2547-9873- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İş ve Hayat POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI %A Müzeyyen Gümüş , Mustafa Öztürk %T POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI %D 2019 %J İş ve Hayat %P 2547-9873- %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD Gümüş, Müzeyyen , Öztürk, Mustafa . "POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI". İş ve Hayat 5 / 10 (Aralık 2020): 34-57 .
AMA Gümüş M , Öztürk M . POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 34-57.
Vancouver Gümüş M , Öztürk M . POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI. İş ve Hayat. 2019; 5(10): 34-57.
IEEE M. Gümüş ve M. Öztürk , "POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI", İş ve Hayat, c. 5, sayı. 10, ss. 34-57, Ara. 2020