Yıl 2017, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 1 - 33 2017-08-21


Hz. Peygamber’in (s) Mekke’den Medine’ye hicreti dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. Ancak bu hicret Mekke’de yaşanan bazı hadiseler sonucu kararlaştırılan bir süreçtir. Allah Resûlü’nün (s) hicreti keyfî bir yer değiştirme değil, tebliğ faaliyetinin parçası ve Kureyş’in tevhide karşı direnişlerinin sonucudur.

Hz. Peygamber, hicret kararını Mekke’de verdi. Burada Medinelilerle görüşmeler yaptıktan sonra, hicret imkânı bulan bütün Müslümanları gönderip ardından tehlikeli bir yolcullukla Medine’ye ulaşmıştır

Hicret, Medine, Mekke, Hz. Peygamber
 • el-A‘zamî, Mustafa, “Asr-ı Saadette Yazı ve Vahiy Kâtipleri", Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet'te İslâm, I, İstanbul 1994.
 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî (241/855), el-Müsned, Çağrı Yayınları, İstanbul 1413/1992.
 • el-Belâzürî, Ahmed b. Yahya b. Câbir (279/892), Ensâbu'l-eşrâf, thk. Muhammed Hamidullah, 3. Basım, Kahire [1987].
 • el-Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. el-Huseyn (458/1065), Delâilü’n-nübüvve, nşr. Abdülmu‘tî Kal‘acî, Beyrut 1405/1985.
 • Bozkurt, Nebi-Küçükaşçı, Mustafa Sabri, “Medine”, DİA, XXVIII, Ankara 2003.
 • el-Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâîl (256/870), Sahîh, İstanbul 1401/1981.
 • Çağatay, Neşet, İslâm Dönemine Dek Arap Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989.
 • Çubukçu, Asri, “Buâs”, DİA, VI, İstanbul 1992.
 • Demircan, Adnan, Nebevî Direniş Hicret, Beyan Yayınları, İstanbul 2000.
 • Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ, 4. Basım, İstanbul 1980.
 • İbn Habîb, Ebû Ca’fer Muhammed b. Habîb (245/859), Kitâbu’l-muhabber, nşr. Ilse Lichtenstadter, Beyrut (t.y.) [H. 1361 Haydarâbâd basımından ofset], s. 268.
 • İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Ahmed et-Temîmî el-Bustî (354/965), es-Sîretü’n-Nebeviyye ve Ahbârü’l-Hulefâ, thk. es-Seyyid Azîz Bey vd., Beyrut 1407/1987.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik (218/833), Sîretu’n-nebî, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd, Kahire (t.y.).
 • İbn Sa‘d, Muhammed (230/844), et-Tabakâtu’l-kübrâ, thk. Muhammed Abdülkadir Ata, 2. basım, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1418/1997.
 • Karaman, Hayreddin, "Cuma", DİA, VIII, İstanbul 1993.
 • Küçükaşçı, Mustafa S., “Mut‘im b. Adî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006.
 • Mahmûd Es‘ad Seydişehrî (1918), İslâm Tarihi (Tarih-i Dîn-i İslâm), Sadeleştirenler: A. L. Kazancı, O. Kazancı, İstanbul 1983.
 • Muhammed Huseyn Heykel, Hazreti Muhammed Mustafa, çev. Ömer Rıza Doğrul, Genişletilmiş 2. Basım, İstanbul 1948.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyn b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî (261/874), Sahîh, thk. M. Fuâd Abdülbâkî, Çağrı Yayınları: İstanbul 1413/1992.
 • Önkal, Ahmet, "Hicret", DİA, XVII,İstanbul 1998.
 • Özkuyumcu, Nadir, “Asr-ı Saadette Yahudilerle İlişkiler”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, Beyan Yayınları, İstanbul 1994.
 • Semhûdî, Nuruddîn Ali b. Ahmed (911/1505) Vefâ’u’l-vefâ bi-ahbâri dâri’l-Mustafâ, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut (t.y.).
 • et-Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr (310/922), Târîhu’r-rüsul ve’l-mülûk, thk. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim, 5. Basım, Kahire [1986].
 • el-Vâkıdî, Muhammed b. Ömer (207/822), Kitâbu’l-Meğâzî, thk. Marsden Jones, 3. Basım, Beyrut 1404/1984 [Londra 1966 basımından ofset].
 • Watt, Montgomery W., Hz. Muhammed Mekke'de, çev. M. Rami Ayas, Azmi Yüksel, Ankara 1986.
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Adnan DEMİRCAN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { itad335450, journal = {İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2206}, address = {}, publisher = {Adnan DEMİRCAN}, year = {2017}, volume = {}, pages = {1 - 33}, doi = {}, title = {HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ}, key = {cite}, author = {Demi̇rcan, Adnan} }
APA Demi̇rcan, A . (2017). HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ . İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi , (1) , 1-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad/issue/30660/335450
MLA Demi̇rcan, A . "HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ" . İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi (2017 ): 1-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad/issue/30660/335450>
Chicago Demi̇rcan, A . "HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ". İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi (2017 ): 1-33
RIS TY - JOUR T1 - HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ AU - Adnan Demi̇rcan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 33 VL - IS - 1 SN - -2602-2206 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ %A Adnan Demi̇rcan %T HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ %D 2017 %J İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi %P -2602-2206 %V %N 1 %R %U
ISNAD Demi̇rcan, Adnan . "HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ". İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi / 1 (Ağustos 2017): 1-33 .
AMA Demi̇rcan A . HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ. İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2017; (1): 1-33.
Vancouver Demi̇rcan A . HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) HİCRETİ. İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2017; (1): 1-33.