Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, Sayfalar 1 - 14 2019-08-23

HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU

İbrahim KONAK [1]


Quveiq Irmağı kıyısında Halep’e yaklaşık 30 km mesafede olan Chalcis Ad Belum İslam fetihleri öncesi Şam bölgesinin önemli bir vilayeti idi. Urfa, Antakya, Nusaybin ve Chalcis Ad Belum okulları dönemin önemli Süryani okulları idi. Şehir aynı zamanda ticaret yollarının kesişme noktasında olduğundan ticaret merkezi, toprakları münbit olduğu için de bir tahıl ambarı konumundaydı. Hz. Ömer döneminde Suriye fetihleri kapsamında Halid bin Velid’in ordusu tarafından fethedilen şehrin adı Kınnesrin olarak değiştirildi. Emeviler döneminde Halep ve Kınnesrin, Humus Ordugahına bağlı iken Yezid bin Muaviye Halep’i Kınnesrin Ordugahına bağladı. Abbasi Halifelerinden Harun Reşid döneminde sınırları daraltılan Kınnesrin Ordugahı bundan sonra büyüyen ve gelişen Halep’in gölgesinde kaldı. Böylece bölgedeki önemini kaybeden şehir yavaş yavaş harabeleşip önemini yitirmeye ve nihayet Halep ile birleşip yok olmaya başladı. Kınnesrin yok olmaya başlayınca onun yerini alan Halep, Doğu ile Batıyı birbirine bağlayan bir ticaret merkezi haline geldi. Günümüzde ise şehirden geriye birkaç küçük kalıntıdan başka bir şey kalmamıştır.
Kınnesrîn, Halep
  • BİBLİYOGRAFYAApak, Adem. “Fethinden Emevilerin Sonuna Kadar Harran". I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu. (Türkiye, Şanlıurfa, 28-30 Nisan 2006). Ed. Prof. Dr. Ali Bakkal. 28-41. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006.Bakkal, Ali. "Medreseleşme Sürecinde Harran Okulu". I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu. (Şanlıurfa, 28-30 Nisan 2006). Ed. Prof. Dr. Ali Bakkal. 249-259. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006.Çakar, Enver. 17. y.y.da Haleb Eyaleti ve Türkmenleri. Elazığ: Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2006.Deradike, Salih. Dirasat fi'l-Cuğrafya't-Tarihiyye Li Biladi'ş-Şam. Ürdün: Vezaretüs-Sekafe, 2011.Ebu Cerade, Kemalü'd-din Ömer bin Ahmed. Zübdetü Haleb min Tarih-i Haleb. Thk. Süheyl Zekkar. Beyrut: Darü'l-Kitabi'l-Arabiyye, 1997.Ebu’l-Fida, İmadü'd-din İsmail bin Muhammed bin Ömer. Takvimu'l-Büldan. Beyrut: Dar-ü Sadr, 1860.El-Ğazzî, Kâmil el-Bali el-Halebi. Kitabü Nehri'z-Zeheb Fi Tarihi Haleb. Halep: Darü'l-Kalemi'l-Arabi, 1991.El-Hamevi, Şihabü'd-Din Ebu Abdillah Yakut bin Abdillah er-Rumi. Mu'cemü'l-Büldan. Beyrut: Dar-ü Sadr, 1995.El-Huveylid, Ali Cuma. Min Tarih-i Kınnesrîn. Et-Türasü'l-Arabiyyi. Dimaşk: Et-Türasü'l-Arabiyyi, 1995.N. Elisseeff. “Kınnasrin”. The Encyclopaedia Of Islam. 5:125. Leiden: New Edition, 1979.Fahri, Macit. İslam Felsefesi Tarihi. Trc. Kasım Turhan. İstanbul: İklim Yayınları,1987.Gılson, Etienne. “Şark Filozofları”. Trc. İbrahim Agah Çubukçu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 9/1 (1961), 196-206.Himyeri, Ebu Abdullah Muhammed bin Abdu'l-Mun'im. Ravdu'l-Mi'tar fi Haberi'l-Aktar. Thk. İhsan Abbas, Beyrut: Müessesetü Nasir Li’s-Sekafe, 1980.Honigmann, E. “Kınnesrîn”, MEB İslam Ansiklopedisi. 6:711 Eskişehir: MEB, 1997.İbn Şeddad, İzzeddin Muhammed bin Ali bin İbrahim. A'lakü'l-Hatıra fi Zikr-i Ümerai'ş-Şami ve'l-Cezire. Thk. Yahya Zekeriyya Abbare. Dımeşk: Vezaretü’s-Sekafe, 1991.İbn-i Cübeyr, Muhammed bin Ahmed bin Cubeyr el-Kenani el-Endülüsi. Rihletü İbn Cübeyr. Beyrut: Dar-ı Sadr, t.y.Kennedy, Hugh. “The Monuments of Syria”. New York: I.B.Tauris, 2009.Macit, Muhittin, “Tercüme Hareketleri”. TDV İslam Ansiklopedisi. 40:497-504. İstanbul: TDV Yayınları, 2011.Mes’udi, Ebu’l-Hasan Ali bin Hüseyin. Mürucu’z-Zeheb. İstanbul: Selenge Yayınları, 2004.Monceaux, Paul Brosse Leonce. “Chalcis Ad Belum Notes Sur L'histoire et les Ruinesde La Ville”. Syria Archeologie Art Et Histoire 6/4 (1925): 339-350, 1925. https://www.jstor.org/stable/4195293?seq=1#metadata_info_tab_contentsTaberi, Muhammed bin Cerir bin Yezid Ebu Cafer. Târih-ül-Ümem vel-Mülûk. 2. Baskı. Beyrut: Darü’t-Türas, 1968.Tanrıverdi, Eyüp. "Yunanca-Arapça Çeviri Sürecinde Harran Okulu". I. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, Ed. Prof. Dr. Ali Bakkal.176-186. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006.Taşdelen, İskender. Mantığın Gelişimi. Eskişehir: Veb Ofset, 2013.Yiğit, İsmail, “Kınnesrîn”, TDV İslam Ansiklopedisi, 25:419-420. İstanbul: TDV Yayınları, 1994. Zehebi, Şemsü'd-Din Ebu Abdillah Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymaz. Siyer-ü A'lami'n-Nübela. 2. Baskı. Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 1985.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3478-8479
Yazar: İbrahim KONAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itad556320, journal = {İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2206}, address = {}, publisher = {Adnan DEMİRCAN}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU}, key = {cite}, author = {KONAK, İbrahim} }
APA KONAK, İ . (2019). HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU. İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi , (5) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad/issue/48177/556320
MLA KONAK, İ . "HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU". İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi (2019 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad/issue/48177/556320>
Chicago KONAK, İ . "HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU". İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi (2019 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU AU - İbrahim KONAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - IS - 5 SN - -2602-2206 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU %A İbrahim KONAK %T HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU %D 2019 %J İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi %P -2602-2206 %V %N 5 %R %U
ISNAD KONAK, İbrahim . "HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU". İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi / 5 (Ağustos 2019): 1-14 .
AMA KONAK İ . HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU. İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2019; (5): 1-14.
Vancouver KONAK İ . HİCRETİN İLK 200 YILINDA KINNESRÎN ŞEHRİNİN İDARÎ VE KÜLTÜREL DURUMU. İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2019; (5): 14-1.