Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI

Yıl 2019, Cilt , Sayı 5, 76 - 99, 23.08.2019

Öz

Abdurrahman b. Muhammed b. Eş’as isyanı Emevîler döneminde 701-704 (hicrî 81-85) yılları arasında meydana gelmiştir. Irak valisi Haccac b. Yusuf tarafından Sicistan bölgesine fetih için gönderilen Abdurrahman b. Muhammed b. Eş’as, Haccac’ın tavırlarına kızarak isyan etmiştir. Bu isyana dönemin âlimlerinin büyük bir kısmı aktif olarak destek vermiştir. İsyan Emevî Devletini derinden sarsmıştır. Deyru’l-Cemacim, Zaviya ve Meskin Savaşları sonucunda vali Haccac b. Yusuf tarafından bastırılmıştır.


Kaynakça

  • Bedevi, Abdülmecîd Ebü’l-Fütûh Muhammed. “Safahât min tarihi’l-muâriza fi’l-asri’l-Emevî (Sevratü Abdirrahman b. el-Eş’as)”. Devriyyetü külliyyeti’l-âdâb 9 (1986): 157-186.Belâzurî, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Yahya b. Cerîr. Ensâbü’l-eşrâf. Tah. Süheyl Zekkâr. 7-8 Cilt. Beyrut: 1992.Belâzurî, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Yahya b. Cerîr. Futûhu’l-buldân. Trc. Mustafa Fayda. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1987.el-Büstânî. “Abdurrahman b. el-Eş’as”, Kitabü dâirati’l-meârif. 11 Cilt. 560-562.Çubukçu, Asri. “Eş’as b. Kays”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 11: 455-456. İstanbul: TDV Yayınları, 1995.ed-Dineverî, Ebû Hanife Ahmed b. Davud. el-Ahbâru’t-tıvâl. Tah. Abdülmun’im Amir. Bağdat: ts.al-Faruque, Muhammad. “The Revolt of Abd al-Rahman Ibn al-Ash’aht its Nature and Causes”, Islâmic Studies 25/3 (1986): 289-304.Halife b. el-Hayyât. et-Tarih. Thk. Ekrem Ziyâ el-Ömerî. Riyad: 1985.İbn Aʻsem el-Kûfî, Ebû Muhammed Ahmed. Kitâbü’l-fütûh. 3, 4 Cilt. Beyrut: 1986.İbnü’l-Esîr, Ebû’l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim. el-Kâmil fi’t-tarih. 4 Cilt. Beyrut: 1979.İbnü’l-Esîr, Ebû’l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim. Üsdü’l-ğâbe fi maʻrifeti’s-sahabe. Thk. Halil Me’mun Şihâb. 1 Cilt. Beyrut: 1997.İbn Hacer, Şihâbüddin Ahmed b. Ali. Tehzibü’t-tehzîb. Thk. Ahmed Halcim. 1, 5 Cilt. Beyrut: 1991. İbn Hazm, Ebû Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Said el-Endelûsî. Cemheratü ensâbi’l-Arab. Thk. Abdüsselâm Muhammed Harun. Kahire: ts.İbnü’l-İmâd, Ebû’l-Felâh Abdülhay b. Ahmed el-Hanbelî. Şezerâtü’z-zeheb fî ahbâri men zeheb. Tah. Abülkadir Arnavut. 1 Cilt. Beyrut: 1988.İbn Kesir, Ebü’l-Fidâ İmadüddin İsmail b. Ömer. el-Bidâye ve’n- Nihâye. 8, 9 Cilt. Beyrut: 1971.İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim. el-İmâme ve’s-siyâse. Thk. Ali Şeyrî. 2 Cilt. Beyrut: 1990.İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim. el-Meârif. Thk. Muhammed İsmail es-Sâvî. Beyrut: 1935.İbn Saʻd, Ebû Abdillah Muhammed. et-Tabakâtü’l-kübrâ. Thk. İhsan Abbas. 5, 6, 8 Cilt. Beyrut: 1968.Macid, Abdülmun’im. et-Tarihu’s-siyasî li’d-devleti’l-Arabiyye. 2 Cilt. Kahire: 1982.el-Mes’ûdî, Ebü’l-Hasan Ali b. el-Hüseyin b. Ali. et-Tenbîh ve’l-işrâf. Ed. Michael Jan De Goeje. Leiden: 1967.Paça, Hüseyin. Abdurrahman b. Muhammed b. Eş’as ve İsyanı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: 2002.Saffet, Ahmet Zeki. Cemheretü resâili’l-Arab fi usûri’l-Arabiyyeti’z-zâhirati; el-asru’l-Emevî. 2 Cilt. Beyrut: ts.Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr. Tarihu'l-ümem ve’l-mülûk. Thk. Muhammed Ebû’l-Fadl İbrahim. 5, 6 Cilt. Beyrut: 1967.Vaglieri, L. Veccia. “Ibn al-Ash’ath”. El 3: 715-719. Leiden, 1971. Welhausen, Julius. Arap Devleti ve Sukutu. Trc. Fikret Işıltan. Ankara: AÜİF Yayınları, 1963.Welhausen, Julius. Islâmiyetin İlk Devirlerinde Dinî Siyasî Muhalefet Partileri. Trc. Fikret Işıltan. Ankara: TTK Yayınları, 1989.Yaʻkubî, İbn Vâzıh Ahmed b. İshakb. Ca’fer. Tarihu’l-Yaʻkubî. 2 Cilt. Beyrut: ts.Yaşaroğlu, Haşan. Muhtar es-Sakafi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 1991.Yıldız, Hakkı Dursun. “İbnü’l-Eş’as, Abdurrahman b. Muhammed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 21: 32-33. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Hüseyin PAÇA
0000-0001-6408-108X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 5

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { itad603535, journal = {İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-2206}, address = {}, publisher = {Adnan DEMİRCAN}, year = {2019}, volume = {}, pages = {76 - 99}, doi = {}, title = {ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI}, key = {cite}, author = {Paça, Hüseyin} }
APA Paça, H. (2019). ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI . İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi , (5) , 76-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad/issue/48177/603535
MLA Paça, H. "ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI" . İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi (2019 ): 76-99 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itad/issue/48177/603535>
Chicago Paça, H. "ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI". İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi (2019 ): 76-99
RIS TY - JOUR T1 - ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI AU - Hüseyin Paça Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 99 VL - IS - 5 SN - -2602-2206 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI %A Hüseyin Paça %T ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI %D 2019 %J İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi %P -2602-2206 %V %N 5 %R %U
ISNAD Paça, Hüseyin . "ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI". İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi / 5 (Ağustos 2019): 76-99 .
AMA Paça H. ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI. İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2019; (5): 76-99.
Vancouver Paça H. ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI. İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2019; (5): 76-99.
IEEE H. Paça , "ABDURRAHMAN B. MUHAMMED B. EŞ’AS İSYANI", İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi, sayı. 5, ss. 76-99, Ağu. 2019