PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 23 - 45, 31.12.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilkokul yöneticilerinin okullarını örgütsel ve toplumsal değerlere göre yönetmesi ve bu değerleri kazandırması ile ilgili öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yönetici ve Öğretmen Görüş Ölçeği” kullanılmıştır. Evren olarak Van il merkezindeki 79 ilkokul, örneklemini ise kura yöntemiyle seçilen 25 ilkokuldaki 250 öğretmen oluşturmuştur. Elde edilen veriler SPSS programıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda,  öğretmenler; yöneticilerin, başarı, yönetim etiğine uyma, özgüven, işe bağlılık, olgunluk ve demokratlık ilkelerini olumlu yönde uyguladıkları, erkek öğretmenlerin; yöneticilerin laiklik, özsaygı ve uyum gibi ilkelerin uygulanmasına kadın öğretmenlere oranla daha olumlu baktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin, kendi bireysel değerlerinin, çalıştıkları okulun değerleriyle uyum içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin)ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinde gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Altay, E. (1971). Yeni sosyoloji. Ticaret ve turizm yüksek öğretmen okulu yayınları: Ankara.
 • Başal, H. A. (2003). Gelişim ve psikoloji: Nasıl mutlu bir çocuk yetiştirebilirim? İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimleri için veri analizi el kitabı istatistik araştırma deseni-SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Carbone, P. F. (1991). Perspectives on values education. The Clearing House, 64, 290-292.
 • Çüçen, A. K. (2001). Felsefeye giriş. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Demirtaş, Z., & Ekmekyapar, M. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin değerlere dayalı yönetim uygulamalarının okul kültürüne etkisi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 18, 523-554.
 • Dewey, J. (1995). Eğitimde ahlak ilkeleri (Çev. F. Oğuzkan) Ankara: Şafak Matbaası.
 • Etzioni, A. (1998). How not to discuss character education. Phi Delta Kappan, 79, 446-449.
 • Fichter, J. (1990). Sosyoloji nedir ? (Çev. N. Çelebi). Konya Selçuk Üniversitesi: Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını.
 • Fichter, J. (2004). Sosyoloji nedir? (Çev. N. Çelebi). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Froese, F. J., & Xiao, S. (2012). Work values, job satisfaction and organizational commitment in China. The International Journal of Human Resource Management, 23, 2144-2162.
 • Gökçe, O. (1994). Türk gençliğinin sosyal ve ahlaki değerleri. Ata Dergisi, 1, 25-30.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30, 169-202.
 • İçli, G. (2005). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kılıç, F. (2012). Ortaöğretim okulları yöneticilerinin değerlerle yönetime ilişkin algıları (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi: Elazığ. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Leming, J. (2000). Tell me a story: An evaluation of a literature-based character education program. Journal of Moral Education, 29, 413-427.
 • Lickona, T. (1991). Educating for character (How our schools can teach respect and responsibility). New York: Bantam Books.
 • Mehmetoğlu, U. (2006). Gençlik, değerler ve din: Küreselleşme, ahlak ve değerler. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Dağlı, A., Öter, Ö, M., & Öter, S. (2015). Anadolu liselerinin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 216-242.
 • Ulusoy, K. (2007). Lise tarih programında yer alan geleneksel ve demokratik değerlere yönelik öğrenci tutumlarının ve görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Veugelers, W. (2000). Different ways of teaching values. Educational Review, 52, 37-46.
 • Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin değerlere göre yönetim ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 639-664.
 • Demirtaş, Z., & Ekmekyapar, M. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin değerlere dayalı yönetim uygulamalarının okul kültürüne etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 523-544.

Teacher Opinions about Primary School Administrators’ Management of Their Schools by Organizational and Social Values and Acquisition of These Values

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 23 - 45, 31.12.2016

Öz

The purpose of this research is to reveal opinions of teachers about primary school administrators’ management of their schools by organizational and social values and acquisition of these values. The research is a descriptive study that is one of the methods of qualitative research. “The scale of administrator and teacher opinion” developed by researcher was used as a data collection The universe of the study was composed of 79 primary schools in Van city center and the sample of the study was composed of 250 teachers chosen from 25 primary schools by lot. The obtained Data were analyzed using SPSS package. As a result of the study research, it was concluded that teachers think administrators implement positively the principles of success, conformity of administration ethics, self-confidence, work commitment, maturity and democracy; compared to female teachers, male teachers lean towards such principles as secularism, self-esteem and accordance that administrators implement. It was also concluded that teachers’ own personal values were in accord with the values of schools that they work.

Kaynakça

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin)ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinde gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Altay, E. (1971). Yeni sosyoloji. Ticaret ve turizm yüksek öğretmen okulu yayınları: Ankara.
 • Başal, H. A. (2003). Gelişim ve psikoloji: Nasıl mutlu bir çocuk yetiştirebilirim? İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimleri için veri analizi el kitabı istatistik araştırma deseni-SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Carbone, P. F. (1991). Perspectives on values education. The Clearing House, 64, 290-292.
 • Çüçen, A. K. (2001). Felsefeye giriş. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Demirtaş, Z., & Ekmekyapar, M. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin değerlere dayalı yönetim uygulamalarının okul kültürüne etkisi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 18, 523-554.
 • Dewey, J. (1995). Eğitimde ahlak ilkeleri (Çev. F. Oğuzkan) Ankara: Şafak Matbaası.
 • Etzioni, A. (1998). How not to discuss character education. Phi Delta Kappan, 79, 446-449.
 • Fichter, J. (1990). Sosyoloji nedir ? (Çev. N. Çelebi). Konya Selçuk Üniversitesi: Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını.
 • Fichter, J. (2004). Sosyoloji nedir? (Çev. N. Çelebi). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Froese, F. J., & Xiao, S. (2012). Work values, job satisfaction and organizational commitment in China. The International Journal of Human Resource Management, 23, 2144-2162.
 • Gökçe, O. (1994). Türk gençliğinin sosyal ve ahlaki değerleri. Ata Dergisi, 1, 25-30.
 • Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30, 169-202.
 • İçli, G. (2005). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kılıç, F. (2012). Ortaöğretim okulları yöneticilerinin değerlerle yönetime ilişkin algıları (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi: Elazığ. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyoloji ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Leming, J. (2000). Tell me a story: An evaluation of a literature-based character education program. Journal of Moral Education, 29, 413-427.
 • Lickona, T. (1991). Educating for character (How our schools can teach respect and responsibility). New York: Bantam Books.
 • Mehmetoğlu, U. (2006). Gençlik, değerler ve din: Küreselleşme, ahlak ve değerler. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Dağlı, A., Öter, Ö, M., & Öter, S. (2015). Anadolu liselerinin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 216-242.
 • Ulusoy, K. (2007). Lise tarih programında yer alan geleneksel ve demokratik değerlere yönelik öğrenci tutumlarının ve görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Veugelers, W. (2000). Different ways of teaching values. Educational Review, 52, 37-46.
 • Yılmaz, K. (2007). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin değerlere göre yönetim ile ilgili görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 639-664.
 • Demirtaş, Z., & Ekmekyapar, M. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin değerlere dayalı yönetim uygulamalarının okul kültürüne etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 523-544.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet AKBABA Bu kişi benim


Ferdi SOYCAN Bu kişi benim
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { itbhssj296660, journal = {Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi}, eissn = {2548-0545}, address = {http://hssj.artuklu.edu.tr/}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, number = {1}, pages = {23 - 45}, title = {İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {Akbaba, Ahmet and Soycan, Ferdi} }
APA Akbaba, A. & Soycan, F. (2016). İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi , 1 (1) , 23-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/issue/27927/296660
MLA Akbaba, A. , Soycan, F. "İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri" . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 (2016 ): 23-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/issue/27927/296660>
Chicago Akbaba, A. , Soycan, F. "İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 (2016 ): 23-45
RIS TY - JOUR T1 - İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri AU - AhmetAkbaba, FerdiSoycan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 45 VL - 1 IS - 1 SN - -2548-0545 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri %A Ahmet Akbaba , Ferdi Soycan %T İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri %D 2016 %J Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi %P -2548-0545 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akbaba, Ahmet , Soycan, Ferdi . "İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 1 / 1 (Aralık 2016): 23-45 .
AMA Akbaba A. , Soycan F. İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri. itbhssj. 2016; 1(1): 23-45.
Vancouver Akbaba A. , Soycan F. İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi. 2016; 1(1): 23-45.
IEEE A. Akbaba ve F. Soycan , "İlkokullarda Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Okullarını Örgütsel ve Toplumsal Değerlere Göre Yönetmesi ve Bu Değerleri Kazandırması ile İlgili Öğretmen Görüşleri", Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 23-45, Ara. 2016