Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DEVLET VE ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 19, Sayı 39, 1286 - 1308, 27.12.2020
https://doi.org/10.46928/iticusbe.804129

Öz

Bu araştırmanın genel amacı, okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerinin incelenmesidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın örneklemi, 2016-2017 öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçesinde devlet okullarında görev yapan 476, özel okulda görev yapan 205, toplamda 681 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ve yöneticilerin yenilik yönetimi becerilerini incelemek için Bülbül (2012a) tarafından geliştirilen “Okullarda Yenilik Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; devlet ve özel okullarda görevli öğretmenler, okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerini “Çok Katılıyorum” düzeyinde görmelerine karşın özel okul yöneticilerinin puan ortalaması devlet okullarındaki okul yöneticilerinin aldığı puan ortalamasından daha yüksek bulunmuştur. Devlet okulları ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerine ilişkin görüşleri demografik değişkenler açısından incelenmiş ve toplam ölçek puanı dikkate alındığında cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, okul kademesi gibi değişkenlerde anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Adair, J. (2007). Leadership for İnnovation. London: Kogan Page.
 • Adair, J. (2008). Yenilikçi Liderlik. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
 • Adams, R., Bessant, J. and Phelps, R. (2006). Innovation management measurement: A review. International Journal of Management Reviews, 8 (1) p.21–47.
 • Adıgüzel, B. (2012). İnovasyon ve inovasyon yönetimi: Steve Jobs örneği. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Altın, H. A., ve Kalelioğlu, F. (2015). Fatih projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent Unıversıty Journal Of Educatıon, 2(1), ss.89-105.
 • Akdur, T. E., Kurbanoğlu, H. M. ve Gönülalan, N. (2015). Scıentıx projesi kapsamında genel müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 05 Aralık 2015, MEB Meter Matbaacılık, Ankara, ss.275-280.
 • Aksay, K. (2011). Yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerine etkisi: Konya ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerde bir uygulama. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Argon, T. ve Özçelik, N. (2007). İlköğretim okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterlikleri. Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, ss. 77- 94.
 • Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yayın.
 • Bakan, İ. (2011). Yöneticiler İçin Başarı Stratejileri. İstanbul:Beta Basım Yayım(ikinci baskı).
 • Barutçuğil, İ. (1981). Teknolojik Yenilik ve Araştırma ve Geliştirme Yönetimi. Bursa: Bursa Üniversitesi Basımevi.
 • Bayrakcı, M. ve Eraslan, F. (2014). Ortaöğretim okul yöneticilerinin inovasyon yeterlilikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 28, ss.96-136.
 • Beycioğlu, K. ve Aslan, M. (2010). Okul gelişiminde temel dinamik olarak değişim ve yenileşme: Okul yöneticileri ve öğretmenlerin rolleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:VII, Sayı:I, ss.153-173.
 • Bubner, D. 2009. Leading and benchmarking system-wide educational innovatıon. Paper Presented at the 9th International Confederation of Principals World Convention, ss.205
 • Budak, G. (1998). Yenilikçi Yönetim ve Yaratıcı Birey. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Buluç, B. (1998). Bilgi çağı ve örgütsel liderlik. Yeni Türkiye Dergisi 21.Yüzyıl Özel Sayısı, Sayı: 20, ss.1205-1213.
 • Boydak Ozan, M. ve Karabatak, S. (2013). “Ortaöğretim okul yöneticilerinin yenilik yönetimine yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunlar. International Journal of Educational Science, 5(1), ss.258-273.
 • Bülbül, T. (2012). Okullarda yenilik yönetimi ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, ss. 168-174.
 • Bülbül, T. (2012). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin yeterlik inançları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss.45-68.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2016). Spss İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çeliktaş, H. (2008). İnovasyon yönetimi: Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerde inovasyon uygulamalarının tespitine yönelik bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Cormican, K. and O’sullivan, D. (2004). Auditing best practice for effective product innovation management, Technovation, Vol: 24, pp.819–829.
 • Çömez, P. (2012). Örgütlerde çift yeteneklilik ve örgütsel yenilik ilişkisinde liderlik tiplerinin rolü ve firma yenilik performansına etkileri. Doktora Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Sosyal Bilimler Enstitüsü), Gebze.
 • Deniz, A. (2012). Tüketici yenilikçiliği boyutları ve yenilikçiliği etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Drucker, P. F. (2003). Yenilikçilik İçerisinde Yenilikçilik Disiplini. Çeviren: A. Kardam. İstanbul: Mess Yayınları. Durna, U. (2002). Yenilik Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Elbaşı, İ. H. (2014). Yenilik özümseme algısı ve yenilik özümseme algısının yenilikçi iş performansı üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Gebze Teknik Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Sosyal Bilimler Enstitüsü), Gebze.
 • Elçi, Ş. (2006). İnovasyon Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı. Ankara: Meteksan Bilişim (7. Baskı).
 • Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (12. Baskı).
 • Göl, E. (2012). İlkögretim okulu yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları (Kırklareli ili örneği). Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Göl, E. ve Bülbül, T. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliliklerine ilişkin öğretmen algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), ss.97-109.
 • Güleş, H. K. ve Bülbül, H. (2004). Yenilikçilik İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gökcek, O. (2007). Yenilik yönetimi süreci ve yenilik stratejileri: Otomotiv sektöründe bir alan çalışması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Gülşen, C. (2014). The readıness levels of secondary school admınıstrators to the ınnovatıon management. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Volume:5, Issue:2 Article:07, pp.77-86.
 • Karataş, S., Gök, S. ve Özçetin, S. (2015). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, ss.167-185.
 • Köse, B. (2012). Tüketici yenilikçiliği ve yeniliklerin benimsenmesi: Bir yenilik olarak mobil internet. Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F. Ve Gültekin, M. (2013). FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, Cilt:1:, Sayı:2, ss.1-23.
 • Kuşçu, M. (2016). Yöneticiler açısından millî eğitim’de mebbis uygulamasının rolü ve önemi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Mürtezaoğlu, S. (2015). Pozitif-Negatif duyguların, otomatik düşüncelerin ve bazı kişisel değişkenlerin okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterlik inanç düzeyleri üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • OECD ve Eurostat. (2006). Oslo Kılavuzu Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler (3. Baskı), OECD ve Eurostat ortak yayımı.
 • Oke, A. (2004). Barriers to innovation management in servive companies. Journal of Change Management, Vol. 4, Issue:1, pp.31- 44.
 • Ömür, Y. E. (2014). Lise yöneticilerinin yenilik yönetimi becerileri ile okullardaki örgütsel öğrenme mekanizmalarına yönelik görüşleri. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Özkan, C. (2009). Stratejik rekabet üstünlüğü sağlama aracı olarak yenilik stratejileri ve bir uygulama, Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Özkan, M. (2009). Milli eğitim bakanlığı bilişim sistemlerinin Türk eğitim sistemine katkılarına yönelik yönetici görüşleri. Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Öztürk, M. (2017). İlkokul müdürlerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları: İstanbul ili avcılar ilçesi örneği. Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(3), ss.1799-1822.
 • Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovation. 4th Ed. New York: The Free Press.
 • Sayın, Z. ve Muharremoğlu, M. (2015). İtec projesi: Geleceğin dersliğini tasarlamak. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 05 Aralık 2015, MEB Meter Matbaacılık, Ankara, ss.309-319.
 • Smith,M., Busi, M., Ball, P. and Meer, R. (2008). Factors influencing an organisations ability to manage innovation: A structured literature review and conceptual model. International Journal of Innovation Management, 12 (4), pp.655-676.
 • Top, M. Z. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Uzkurt, C. (2017). Yenilik (İnovasyon) Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü (Kültürel, Yönetimsel ve Makro Yaklaşım). İstanbul: Beta Yayınları (2. Baskı).
 • www.tdk.gov.tr (Erişim tarihi:11.12.2019, Yenilik tanımı)
 • http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ (Erişim Tarihi: 27.11.2019 )
 • http://e-okul.meb.gov.tr, (Erişim Tarihi:29.11.2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ramazan YİRCİ (Sorumlu Yazar)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
0000-0003-4696-7420
Türkiye


Nejmettin AYDOĞAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0002-4954-5242
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 5 Ekim 2020
Kabul Tarihi 28 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 19, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Yirci, R. & Aydoğar, N. (2020). DEVLET VE ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: NİCEL BİR ARAŞTIRMA . İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (39) , 1286-1308 . DOI: 10.46928/iticusbe.804129