Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Balıkesir Örnekleminde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Yerli Sosyal Sermaye Ölçeği (YSSÖ)

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 2039 - 2061, 30.09.2020
https://doi.org/10.15869/itobiad.726159

Öz

Bu makalenin amacı Balıkesir ilinin örneklemini kullanarak, tüm araştırmacıların kullanabileceği bir sosyal sermaye ölçeği geliştirmektir. Makale, bu amaç doğrultusunda 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan sosyal sermayede ilgili alan yazınından bahsedilmiş, sosyal sermaye kavramı genel hatlarıyla tanımlanmış ve sosyal sermayeyi ölçmek için kullanılan araçlar incelenmiştir. İkinci bölüm olan yöntem bölümünde ilgili amaca ulaşmak için kullanılan örneklem (n=1134) detaylı tablolar ile açıklanmıştır. Hane halkları üzerinden tasarlanan çalışmada TÜİK verilerine göre ilgili formüller kullanılarak Balıkesir’i temsil eden örnekleme ulaşılmış ve bu örneklem doğrultusunda ilgili tüm yerlere ulaşılmıştır. Temel betimleyici istatistikleri verilmiştir. Üçüncü ana bölüm olan bulgular kısmında, açıklayıcı faktör analizi yapılmış; 22 soru ve 7 faktörden oluşan yapı tablolarla açıklanmıştır. Ardından doğrulayıcı faktör analizine geçilmiştir. Bu analizde modelin iyilik uyum ölçütlerine uymadığı gözlemlenmiş, bu sebepten ikinci bir model ile bir faktör çıkarılarak analiz tekrarlanmıştır. Ki-Kare/SD istatistiğindeki temel problem ve diğer uyum indexlerindeki problem yüzünden LISREL programının düzeltme önerileri (modification indicies) tablosu incelenmiş ve bu tabloya göre hareket edilerek modelin daha tutarlı hale getirilmesine çalışılmıştır. Gerekli değerler sağlandıktan sonra modelin faktör yükleri tekrardan verilmiş ve açıklanmıştır. 14 soru ve 6 faktörden oluşan son haliyle Yerli Sosyal Sermaye Ölçeği ortaya çıkmıştır. Oluşan ölçek uyum iyilik ölçütlerinden sınırlar içerisinde değerler almıştır. 6 faktör sırasıyla Komşu Sermayesi (KS) 3 soru, Semt Sermayesi (SS) 3 soru, Mali Sermaye (MS) 2 soru, Sivil Toplum Sermayesi (STS) 2 soru, Aile Sermayesi (AS) 2 soru, Güven Sermayesi (GS) 2 sorudan oluşmaktadır. Yerli Sosyal Sermaye Ölçeğinin (YSSÖ) yapısal eşitlik modeli istatistikleri ve uyum iyilik ölçütleri göz önünde bulundurulduğunda, bir ölçekte bulunması gereken asgari şartları sağlayan bir ölçek olduğu gözlemlenmiştir.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK

Teşekkür

Makale içerisinde teşekkür edilmiştir.

Kaynakça

 • Akman, Y , Abaslı, K . "Sosyal Sermaye ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 6 (2017 ): 269-286
 • Aldrich, D. P. (2012). “Social, Not Physical, İnfrastructure: The Critical Role of Civil Society in Disaster Recovery”, Disasters, 36, 398-419.
 • Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). “The effect of Sampling Error on Convergence, Improper Solutions, and Goodness-of-fit Indices for Maximum Likelihood Confirmatory Factor Analysis”. Psychometrika, 49, 155-173.
 • Adler, P. S., & Kwon, S.-W. (2002). “Social Capital: Prospects For A New Concept”, Academy of Management Review, 27(1), 17-40.
 • Ardahan, F. (2014). Bireylerin Sosyal Sermaye Profili: Antalya Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8: 38-56.
 • Aydemir M.A. (2011) Toplumsal İlişkilerin Sosyal Sermaye Değer Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilimdalı Doktora Tezi
 • Bartlett, M. S. (1954). “A note on the multiplying factors for various approximations.” J. Roy. Statisi. Soc. B 16 296-298.
 • Biçer, A , Koçer, M . (2020). Toplumsal Dayanışma Ağlarının Gazetecilikte Kullanımı: Sosyal Sermayenin Kamusal Habercilikteki Rolünün İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi , 7 (1) , 603-628 . DOI: 10.17680/erciyesiletisim.627824
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit In: Bollen KA, Long JS, editors. Testing structural equation models. Beverly Hills, CA: Sage, 111-135.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (1985). The forms of capital. iç. J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (ss. 241-258). New York, NY: Greenwood.
 • Cartell R. B (1966), “The Shree test for number of factors”, Multivariate Behavioral Research, Vol.1, 1966, p 254-276.
 • Chen, Y. and Starobin, S. (2019). Formation of Social Capital for Community College Students: A Second-Order Confirmatory Factor Analysis, Running head: Formatıon Of Socıal Capıtal:1-46.
 • Çetin M., Özdemir An, Akpolat T (2017) “Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sermaye Değerleri Ve Etik Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişki” Uluslarası Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 13, Aralık 2017, s. 247-267 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1492
 • Çam, OM & Baysan-Arabacı L. (2010) “Tutum Ölçeği Hazırlamada Nitel ve Nicel Adımlar” Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi - 2010 -2
 • Çapık, C. (2014) “Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014;17:3
 • Durmuş B, Yurtkoru ES, Çinko M. (2011) Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi.Beta Yayıncılık, 4. Baskı: İstanbul.
 • ERBAŞI, A . (2015). İlçeler Düzeyinde Sosyal Sermaye Analizi: Konya ve Karaman Örneği. Sosyoekonomi , 23 (25) , 47-78 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoekonomi/issue/21085/227027
 • Dynes, R. R. (2002). “The Importance of Social Capital in Disaster Response” University of Delaware Disaster Research Center, Preliminary Paper #327.
 • Garland R. (1991). “The Mid-Point on a Rating Scale: Is it Desirable?” Marketing Bulletin, 1991, 2, 66-70, Research Note 3
 • Gignac, Gilles E.(2009) 'Partial Confirmatory Factor Analysis: Described and Illustrated on the NEO-PIR', Journal of Personality Assessment, 91: 1, 40 — 47
 • Harada, H. (2012). “Social Capital in Disaster: From The Great East Japan Earthquake” The Senshu Social Capital Review, No.3 (2012), Pp.5-21.
 • Hooper D, Coughlan J. & Mullen M.R. (2008) “Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit”. Electronic Journal of Business Research Methods; 6(1): 53-60
 • Hurlbert, J., Haines, V. A., & Beggs, J. (2000). “Core Networks And Tie Activation: What Kinds of Routine Networks Allocated Resources in Nonroutine Situations?”, American Sociological Review, 65, 598-618.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1989). LISREL 7 User's Reference Guide. Chicago: SPSS Publications.
 • Kaiser, H. F. (1970). “A second generation little jiffy”. Psychometrika, 35, 401–416.
 • Kawachi, I., Kim, D., Coutts, A., & Subramanian, S. V. (2004). “Commentary: Reconciling The Three Accounts of Social Capital”, International Journal of Epidemiology, 33, 682-690.
 • Keleş, Ş , Dilmaç, M , Dikmen, A . (2015). Sosyal Sermayenin Kırsal Alanda Yaşama İsteği Üzerinde Etkisi: Erzurum Kırsal Alanında Bir Araştırma. The International New Issues in Social Sciences , 1 (1) , 91-116 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/en/pub/tinisos/issue/52895/699287
 • Koçtürk M. & Salkım Er A. (2017) Sosyal Sermaye Bileşenlerinin Kırsal Alan Yaşam Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Manisa Örneği XII. Tarım Ekonomisi Kongresi http://www.tarimarsiv.com/wp-content/uploads/2017/04/55.pdf
 • Mcpherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). “Birds of A Feather: Homophily in Social Networks”, Annual Review of Sociology, 27(1), 415-444. Doi:10.1146/Annurev.Soc.27.1.415.
 • Mouw, T. (2006). “Estimating The Causal Effect of Social Capital: A Review of Recent Research”, Annual Review of Sociology, 32, 79-102. Doi:10.1146/Annurev.Soc.32.061604.123150
 • Munro B.H. (2005) Statistical Methods For Health Care Research. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins;. p.351-76
 • Onyx, Jenny ve Bullen, Paul (2000). “Measuring Social Capital in Five Communities” The Journal Of Applied Behavioral Science. sayı. 36 (1), s. 23-42.
 • Özpınar, Ş , Özpınar, Ö , Çondur, F , İkizoğlu, M . (2016). Türkiye'de Üç Büyük Kentte Sosyal Sermayenin Bourdieu’nün Kavramsallaştırması Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 167-199 . DOI: 10.24988/deuiibf.2016311496
 • P aks oy, H.M. & Gül. M. (2019). “Sosyal Sermaye Üzerine Bir Araştırma”, International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, (ISSN:2587-21681 Vol:5, Issue:13; pp:321-332
 • Polatcan, M. (2018). Okullarda sosyal sermaye ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2721-2732.
 • Putnam, R. D.(1993). Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy, Princeton University Press.
 • Seçer İ. (2013) SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Small, M. L. (2010). Unanticipated Gains: Origins of Network Inequality in Everyday Life. New York, Ny: Oxford University Press.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve Örnek Uygulama”. Türk Psikoloji Yazıları, Cilt 3, Sayı 6, 49-73.
 • Szreter, S., & Woolcock, M. (2004). “Health by Association? Social Capital, Social Theory, and The Political Economy of Public Health”, International Journal of Epidemiology, 33, 650-667. Doi:10.1093/İje/Dyh013
 • Şahin, C , Ada, Ş . "İlköğretim İle Ortaöğretim Okullarında Sosyal Sermayenin Kullanılma Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2013 ): 131-153
 • Şencan H. (2005) Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara.
 • Şimşek, Ö.F. (2007) Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks; 2007. p.4-22.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th Ed). Needham Heights: Allyn & Bacon
 • Uğuz, H , Örselli, E , Sipahi, E . "SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜMÜ: Türkiye Deneyimi". Akademik İncelemeler Dergisi 6 (2014 ): 8-40
 • Uçar, E . (2016). Sosyal Sermaye Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 19-40 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/ihead/issue/27732/292790
 • Waltz C.F., Strcikland O.L. & Lenz E.R. (2010). Measurement in Nursing and Health Research. New York: SpringerPublishing Company; p.176-8.
 • Walker JT. & Maddan S. (2013). Underslanding statistics for the social Sciences, criminal justice, and criminology. Jones and Bartlett; 1 Pap/Psc edition (15 Feb. 2012)
 • Yıldırım M.T. (2011) Sosyal Sermaye Ve Toplumsal Eşitsizlik İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı – Sosyal Değişme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Yayhya Fidan,Engin Yurdasever.(2017).Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profilleri Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Yıldız, Z , Topuz, H . "Sosyal Sermaye Ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Açısından Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 201-226

A Scale Development Survey in Balıkesir Sampling: Local Social Capital Scale (LSCS)

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 3, 2039 - 2061, 30.09.2020
https://doi.org/10.15869/itobiad.726159

Öz

The aim of this study is, using Balıkesir region sampling, to develop a social capital scale that all researchers can benefit. For this reason, this paper is made up of four main parts. In this first part social capital, the relevant literature is given, social capital is defined generally, the tools to measure social capital are analyzed and given. In second part named as method, the sampling (n=1134) to reach the aim is given in detailed tables. This study is designed over households, based on the data retrieved from Turkish Statistics Agency and using the appropriate formulas the sampling that represents Balıkesir all the households has been reached. Descriptive basic statics is also given. In third main part findings, explanatory factor analysis is made, the structure revealed is made up of 22 items and 7 factors are explained by tables. Following that, confirmatory factor analysis is made, in this analysis it is observed that the model does not fit goodness of fit measures therefore by a second model removing a factor analysis is remade. Because of the problem in Chi-square/df and other goodness of fit statistics modification indices table in LISREL is examined, acted accordingly for the model to be more consistent. After necessary measures are reached, factor loadings of items are given again and explained. Local Social Capital Scale (LSCS) made up of 14 questions, 6 factors. The revealed scale get score between acceptable ranges from goodness of fit indexes. 6 factors respectively are; Neighbor Social capital (NSC) 3 items; Neighborhood Social Capital (NHSC) 3 items; Financial Social Capital (FSC) 2 items; Civic Society Capital (CSC) 2 items; Family Capital (FC) 2 items; Thrust Capital (TC) 2 items. Local Social Capital has the minimum standards of a scale; when structural equation model and goodness of fit indexes are considered.  

Kaynakça

 • Akman, Y , Abaslı, K . "Sosyal Sermaye ve Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 6 (2017 ): 269-286
 • Aldrich, D. P. (2012). “Social, Not Physical, İnfrastructure: The Critical Role of Civil Society in Disaster Recovery”, Disasters, 36, 398-419.
 • Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1984). “The effect of Sampling Error on Convergence, Improper Solutions, and Goodness-of-fit Indices for Maximum Likelihood Confirmatory Factor Analysis”. Psychometrika, 49, 155-173.
 • Adler, P. S., & Kwon, S.-W. (2002). “Social Capital: Prospects For A New Concept”, Academy of Management Review, 27(1), 17-40.
 • Ardahan, F. (2014). Bireylerin Sosyal Sermaye Profili: Antalya Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8: 38-56.
 • Aydemir M.A. (2011) Toplumsal İlişkilerin Sosyal Sermaye Değer Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilimdalı Doktora Tezi
 • Bartlett, M. S. (1954). “A note on the multiplying factors for various approximations.” J. Roy. Statisi. Soc. B 16 296-298.
 • Biçer, A , Koçer, M . (2020). Toplumsal Dayanışma Ağlarının Gazetecilikte Kullanımı: Sosyal Sermayenin Kamusal Habercilikteki Rolünün İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi , 7 (1) , 603-628 . DOI: 10.17680/erciyesiletisim.627824
 • Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit In: Bollen KA, Long JS, editors. Testing structural equation models. Beverly Hills, CA: Sage, 111-135.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bourdieu, P. (1985). The forms of capital. iç. J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (ss. 241-258). New York, NY: Greenwood.
 • Cartell R. B (1966), “The Shree test for number of factors”, Multivariate Behavioral Research, Vol.1, 1966, p 254-276.
 • Chen, Y. and Starobin, S. (2019). Formation of Social Capital for Community College Students: A Second-Order Confirmatory Factor Analysis, Running head: Formatıon Of Socıal Capıtal:1-46.
 • Çetin M., Özdemir An, Akpolat T (2017) “Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sermaye Değerleri Ve Etik Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişki” Uluslarası Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 13, Aralık 2017, s. 247-267 https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1492
 • Çam, OM & Baysan-Arabacı L. (2010) “Tutum Ölçeği Hazırlamada Nitel ve Nicel Adımlar” Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi - 2010 -2
 • Çapık, C. (2014) “Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014;17:3
 • Durmuş B, Yurtkoru ES, Çinko M. (2011) Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi.Beta Yayıncılık, 4. Baskı: İstanbul.
 • ERBAŞI, A . (2015). İlçeler Düzeyinde Sosyal Sermaye Analizi: Konya ve Karaman Örneği. Sosyoekonomi , 23 (25) , 47-78 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoekonomi/issue/21085/227027
 • Dynes, R. R. (2002). “The Importance of Social Capital in Disaster Response” University of Delaware Disaster Research Center, Preliminary Paper #327.
 • Garland R. (1991). “The Mid-Point on a Rating Scale: Is it Desirable?” Marketing Bulletin, 1991, 2, 66-70, Research Note 3
 • Gignac, Gilles E.(2009) 'Partial Confirmatory Factor Analysis: Described and Illustrated on the NEO-PIR', Journal of Personality Assessment, 91: 1, 40 — 47
 • Harada, H. (2012). “Social Capital in Disaster: From The Great East Japan Earthquake” The Senshu Social Capital Review, No.3 (2012), Pp.5-21.
 • Hooper D, Coughlan J. & Mullen M.R. (2008) “Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit”. Electronic Journal of Business Research Methods; 6(1): 53-60
 • Hurlbert, J., Haines, V. A., & Beggs, J. (2000). “Core Networks And Tie Activation: What Kinds of Routine Networks Allocated Resources in Nonroutine Situations?”, American Sociological Review, 65, 598-618.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1989). LISREL 7 User's Reference Guide. Chicago: SPSS Publications.
 • Kaiser, H. F. (1970). “A second generation little jiffy”. Psychometrika, 35, 401–416.
 • Kawachi, I., Kim, D., Coutts, A., & Subramanian, S. V. (2004). “Commentary: Reconciling The Three Accounts of Social Capital”, International Journal of Epidemiology, 33, 682-690.
 • Keleş, Ş , Dilmaç, M , Dikmen, A . (2015). Sosyal Sermayenin Kırsal Alanda Yaşama İsteği Üzerinde Etkisi: Erzurum Kırsal Alanında Bir Araştırma. The International New Issues in Social Sciences , 1 (1) , 91-116 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/en/pub/tinisos/issue/52895/699287
 • Koçtürk M. & Salkım Er A. (2017) Sosyal Sermaye Bileşenlerinin Kırsal Alan Yaşam Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Manisa Örneği XII. Tarım Ekonomisi Kongresi http://www.tarimarsiv.com/wp-content/uploads/2017/04/55.pdf
 • Mcpherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M. (2001). “Birds of A Feather: Homophily in Social Networks”, Annual Review of Sociology, 27(1), 415-444. Doi:10.1146/Annurev.Soc.27.1.415.
 • Mouw, T. (2006). “Estimating The Causal Effect of Social Capital: A Review of Recent Research”, Annual Review of Sociology, 32, 79-102. Doi:10.1146/Annurev.Soc.32.061604.123150
 • Munro B.H. (2005) Statistical Methods For Health Care Research. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins;. p.351-76
 • Onyx, Jenny ve Bullen, Paul (2000). “Measuring Social Capital in Five Communities” The Journal Of Applied Behavioral Science. sayı. 36 (1), s. 23-42.
 • Özpınar, Ş , Özpınar, Ö , Çondur, F , İkizoğlu, M . (2016). Türkiye'de Üç Büyük Kentte Sosyal Sermayenin Bourdieu’nün Kavramsallaştırması Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 167-199 . DOI: 10.24988/deuiibf.2016311496
 • P aks oy, H.M. & Gül. M. (2019). “Sosyal Sermaye Üzerine Bir Araştırma”, International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, (ISSN:2587-21681 Vol:5, Issue:13; pp:321-332
 • Polatcan, M. (2018). Okullarda sosyal sermaye ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2721-2732.
 • Putnam, R. D.(1993). Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy, Princeton University Press.
 • Seçer İ. (2013) SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Small, M. L. (2010). Unanticipated Gains: Origins of Network Inequality in Everyday Life. New York, Ny: Oxford University Press.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve Örnek Uygulama”. Türk Psikoloji Yazıları, Cilt 3, Sayı 6, 49-73.
 • Szreter, S., & Woolcock, M. (2004). “Health by Association? Social Capital, Social Theory, and The Political Economy of Public Health”, International Journal of Epidemiology, 33, 650-667. Doi:10.1093/İje/Dyh013
 • Şahin, C , Ada, Ş . "İlköğretim İle Ortaöğretim Okullarında Sosyal Sermayenin Kullanılma Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2013 ): 131-153
 • Şencan H. (2005) Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara.
 • Şimşek, Ö.F. (2007) Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks; 2007. p.4-22.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics (4th Ed). Needham Heights: Allyn & Bacon
 • Uğuz, H , Örselli, E , Sipahi, E . "SOSYAL SERMAYENİN ÖLÇÜMÜ: Türkiye Deneyimi". Akademik İncelemeler Dergisi 6 (2014 ): 8-40
 • Uçar, E . (2016). Sosyal Sermaye Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 19-40 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/ihead/issue/27732/292790
 • Waltz C.F., Strcikland O.L. & Lenz E.R. (2010). Measurement in Nursing and Health Research. New York: SpringerPublishing Company; p.176-8.
 • Walker JT. & Maddan S. (2013). Underslanding statistics for the social Sciences, criminal justice, and criminology. Jones and Bartlett; 1 Pap/Psc edition (15 Feb. 2012)
 • Yıldırım M.T. (2011) Sosyal Sermaye Ve Toplumsal Eşitsizlik İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı – Sosyal Değişme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Yayhya Fidan,Engin Yurdasever.(2017).Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Profilleri Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Yıldız, Z , Topuz, H . "Sosyal Sermaye Ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Açısından Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme". Journal of Social Policy Conferences 0 (2012 ): 201-226

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bariş ŞENTUNA 0000-0001-9982-8382

Fahri ÇAKI 0000-0002-8895-2297

Proje Numarası 116K208
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ŞENTUNA, B., & ÇAKI, F. (2020). Balıkesir Örnekleminde Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Yerli Sosyal Sermaye Ölçeği (YSSÖ). İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2039-2061. https://doi.org/10.15869/itobiad.726159
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.