Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Reflections of Out-of-School Learning Environments on Unitized Turkish Lesson Annual Plans

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 5, 3835 - 3852, 29.12.2020
https://doi.org/10.15869/itobiad.741245

Öz

Out-of-school learning environments are educational excursions and activities performed outside the school toembody the learning outcomes students gain at school by making them permanent.Activities to be held for this purpose should be done with a certain plan. Each educational activity to be held in Turkish lessons is determined in the Turkish lesson annual planby the teachers of the relevant lesson. Activities specific to each month are recorded in the annual plan with relevant learning outcomes. The 2023 Education Vision Document, which is a new roadmap in education, was created by the Ministry of National Education.In this document, it is required to associate out-of-school learning environments with the subject and objectives of the lessons. Vision Document conceptuallyshapes the role of schools which is an environment that prepares students for life, where they learn by doing, and where active and dynamic learning experiences are provided.In this study, the status of including out-of-school learning environments in unitized Turkish lesson annual plans was investigated. According to the results of the study, it was determined that there was almost no room for out-of-school learning environments in unitized Turkish lesson annual plans.Out-of-school learning environments were included once in the annual plans of 5th, 6th, and 7th grades. It was observed thatthat out-of-school learning environments were not included at all in 8th grade unitized Turkish lesson annual plans.Standard frequency levelsof out-of-school learning environments should be set for each grade level. This level of frequency can be expressed in the Turkish course curriculum.The reasons why Turkish teachers give little or no space to out-of-school learning environments in their annual plans for Turkish lessons can be investigated. Studies on the opinions of Turkish teachers on this subject can be conducted.The study can be expanded to include Turkish teachers from different cities. Interdisciplinary collaborative studies can be conducted with Turkish teachers and teachers of other subjects. In-service training programs can be organized for Turkish teachers regarding out-of-school learning environments.In each city, at the beginning of the school year, Turkish class teachers can plan out-of-school learning environments for Turkish lessons and include them in their unitized annual lesson plans. Out-of-school learning environments can be planned together with school administrations.

Kaynakça

 • Achor, E. E., Ogbeba, J., Samuel, A. O. (2014). Effects of school outdoor activities on senior secondary two (ss ii) students’ retention in ecology in jalıngo metropolıs. araba, Nigeria, Nigeria Educational Forum, 22 (2), 83-95.Erişim adresi: https://www.academia.edu/19247629/EFFECTS_OF_SCHOOL_OUTDOOR_ACTIVITIES_ON_SENIOR_SECONDARY_TWO_SS_II_STUDENTS_RETENTION_IN_ECOLOGY_IN_JALINGO_METROPOLIS_TARABA_NIGERIA?auto=download
 • Akın, F. (2012). Okul içi ve okul dışı öğrenmelerin öğrenci başarısına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Burdur. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ay, Y., Anagün, Ş.S., Demir, Z.M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde okul dışı öğrenme hakkındaki görüşleri. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140p. Volume 10/15 Fall 2015, p.103-118. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8702
 • Çiçek, Ö., Saraç, E. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarındaki yaşantıları ile ilgili görüşleri. KEFAD. Cilt 18, Sayı 3, Aralık, 2017. doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.027
 • Karademir, E. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında “okul dışı öğrenme etkinliklerini” gerçekleştirme amaçlarının planlanmış davranış teorisi yoluyla belirlenmesi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Erişim adresi:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Kılıç, D., Nalçacı, A. & Erçoşkun, H. M. (2004). İlköğretimde değişen planlar ve karşılaşılan problemler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. Erişim adresi:https://www.pegem.net/Akademi/kongre_detay.aspx?id=5849
 • Kubat, U. (2018). Okul dışı öğrenme ortamları hakkında fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 1, Sayı 48, 111-135 Aralık, 2018. doi:DOI: 10.21764/maeuefd.429575
 • Martin, L. M. W. (2004). An emerging research framework for studying informal learning and schools. Science Education, 88 (S1), 71-82. doi 10.1002/sce.20020 Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com)
 • Malone, K. (2008). Every experience matters: An evidence based research report on the role of learning outside the classroom for children’s whole development from birth to eighteen years. Report commissioned by Farming and Countryside Education for UK Department Children, School and Families, Wollongong, Australia. Erişim adresi: http://attitudematters.org/documents/Every%20Experience%20Matters.pdf
 • Lâçin Şimşek, C. (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi. İçinde Lâçin Şimşek, C. (Ed.), Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları (1-23). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Oktay, Ö,.Ekinci,S. & Şen, A. İ. (2020). Ortaokul öğrencilerinin mobil bir planetaryum faaliyeti hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. İlköğretim Online - Elementary Education Online, 2020; 19 (2): pp. 695-717.Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/3272/2726
 • ODÖOK. Okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu (2019). Erişim tarihi: 13 Kasım 2019, http://ogm.meb.gov.tr/
 • ODÖOA. Okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu (2019). Erişim tarihi: 7 Kasım 2020, https://antalya.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/06122634_bbb04-11-2014_okul_dYYY_son.pdf
 • Özbay, M. (2013). Türkçe özel öğretim yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.
 • Öztürk, Ş. (2009). Okulda eğitimle bütünleştirilmiş mekân dışı eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 181, 131-145.Erişim adresi: https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/181.pdf
 • Smith, R. & Walsh, K. M. (2019) Some things in life can’t be ‘Googled:’ A narrative synthesis of three key questions in outdoor education. Journal of Youth Studies, 312-329, DOI: 10.1080/13676261.2018.1506096
 • Tatar, N. & Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11(4), 883-896.Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1453/1309.tr
 • Tavşancıl, E. & Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Yavuz, M. & Balkan Kıyıcı, F. (2012). İnformal öğrenme ortamlarının ilköğretim öğrencilerinin fene karşı kaygı düzeylerinin değişmesine ve akademik başarılarına etkisi: Hayvanat bahçesi örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde. Erişim adresi: https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=135530
 • Yavuz Topaloğlu, M. &. Balkan Kıyıcı, F. (2018). Okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen etkinliklerin öğrencilerin sosyobilimsel konulara ilişkin görüşlerine etkisi: organ bağışı ve GDO. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 20XX, ss. 36-50, DOI: 10.19160/ijer.350189
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi (2018). Erişim tarihi: 10 Ekim 2019, http://2023vizyonu.meb.gov.tr/

Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Türkçe Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planlarına Yansımaları

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 5, 3835 - 3852, 29.12.2020
https://doi.org/10.15869/itobiad.741245

Öz

Okul dışı öğrenme ortamları öğrencilerin okulda edinecekleri kazanımları pekiştirmek ve kalıcı hala getirerek somutlaştırmak için okulun dışında yapılan eğitim amaçlı gezi faaliyetleri ve etkinlikleridir. Bu amaçla yapılacak olan etkinliklerin belirli bir plan ile yapılması gerekir. Türkçe dersinde yapılacak eğitim amaçlı her etkinlik Türkçe dersi yıllık planında ilgili dersin öğretmenlerince belirlenir. Yıl içersinde hangi ayda hangi etkinliğin yapılacağı kazanımlarla ilişkilendirilerek yıllık plana işlenir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde yeni bir yol haritası niteliğinde olan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi oluşturulmuştur. Bu belgede okul dışı öğrenme ortamlarının derslerin konu ve kazanımlarıyla ilişkilendirilmeleri istenmektedir. Vizyon Belgesi mantık olarak okullara; öğrencileri hayata hazırlayan, yaparak yaşayarak öğrendikleri, aktif ve dinamik öğrenme yaşantıları sunulan bir ortam rolü biçmektedir. Bu çalışmada Türkçe dersi ünitelendirilmiş yıllık planlarında okul dışı öğrenme ortamlarına yer verilme durumu araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkçe dersi ünitelendirilmiş yıllık planlarında okul dışı öğrenme ortamlarına yok denecek kadar az yer verildiği tespit edilmiştir. 5, 6 ve 7. sınıf ünitelendirilmiş yıllık planlarında okul dışı öğrenme ortamlarına 1’er defa yer verilmiştir. 8. sınıf Türkçe dersi ünitelendirilmiş yıllık planlarında okul dışı öğrenme ortamlarına hiç yer verilmediği görülmüştür. Okul dışı öğrenme ortamlarının her sınıf düzeyi için standart sıklık seviyesi ortaya konmalıdır. Türkçe öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarına Türkçe dersi ünitelendirilmiş yıllık planlarında yok denecek kadar az yer vermelerinin nedenleri araştırılabilir. Bu konuda Türkçe öğretmenlerinin görüşlerini alan çalışmalar yapılabilir. Okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili Türkçe öğretmenlerine hizmet içi eğitim programları düzenlenebilir. Her ilde, okulda ders yılı başında Türkçe dersi zümre öğretmenleri Türkçe dersleri için okul dışı öğrenme ortamlarını planlayıp ünitelendirilmiş yıllık ders planlarına koyabilir. Okul idareleri ile birlikte okul dışı öğrenme ortamlarının planlamaları yapılabilir.

Kaynakça

 • Achor, E. E., Ogbeba, J., Samuel, A. O. (2014). Effects of school outdoor activities on senior secondary two (ss ii) students’ retention in ecology in jalıngo metropolıs. araba, Nigeria, Nigeria Educational Forum, 22 (2), 83-95.Erişim adresi: https://www.academia.edu/19247629/EFFECTS_OF_SCHOOL_OUTDOOR_ACTIVITIES_ON_SENIOR_SECONDARY_TWO_SS_II_STUDENTS_RETENTION_IN_ECOLOGY_IN_JALINGO_METROPOLIS_TARABA_NIGERIA?auto=download
 • Akın, F. (2012). Okul içi ve okul dışı öğrenmelerin öğrenci başarısına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Burdur. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ay, Y., Anagün, Ş.S., Demir, Z.M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde okul dışı öğrenme hakkındaki görüşleri. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140p. Volume 10/15 Fall 2015, p.103-118. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8702
 • Çiçek, Ö., Saraç, E. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarındaki yaşantıları ile ilgili görüşleri. KEFAD. Cilt 18, Sayı 3, Aralık, 2017. doi:http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.027
 • Karademir, E. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında “okul dışı öğrenme etkinliklerini” gerçekleştirme amaçlarının planlanmış davranış teorisi yoluyla belirlenmesi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Erişim adresi:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Kılıç, D., Nalçacı, A. & Erçoşkun, H. M. (2004). İlköğretimde değişen planlar ve karşılaşılan problemler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. Erişim adresi:https://www.pegem.net/Akademi/kongre_detay.aspx?id=5849
 • Kubat, U. (2018). Okul dışı öğrenme ortamları hakkında fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 1, Sayı 48, 111-135 Aralık, 2018. doi:DOI: 10.21764/maeuefd.429575
 • Martin, L. M. W. (2004). An emerging research framework for studying informal learning and schools. Science Education, 88 (S1), 71-82. doi 10.1002/sce.20020 Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com)
 • Malone, K. (2008). Every experience matters: An evidence based research report on the role of learning outside the classroom for children’s whole development from birth to eighteen years. Report commissioned by Farming and Countryside Education for UK Department Children, School and Families, Wollongong, Australia. Erişim adresi: http://attitudematters.org/documents/Every%20Experience%20Matters.pdf
 • Lâçin Şimşek, C. (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi. İçinde Lâçin Şimşek, C. (Ed.), Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları (1-23). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Oktay, Ö,.Ekinci,S. & Şen, A. İ. (2020). Ortaokul öğrencilerinin mobil bir planetaryum faaliyeti hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi. İlköğretim Online - Elementary Education Online, 2020; 19 (2): pp. 695-717.Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/3272/2726
 • ODÖOK. Okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu (2019). Erişim tarihi: 13 Kasım 2019, http://ogm.meb.gov.tr/
 • ODÖOA. Okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu (2019). Erişim tarihi: 7 Kasım 2020, https://antalya.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/06122634_bbb04-11-2014_okul_dYYY_son.pdf
 • Özbay, M. (2013). Türkçe özel öğretim yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap.
 • Öztürk, Ş. (2009). Okulda eğitimle bütünleştirilmiş mekân dışı eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 181, 131-145.Erişim adresi: https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/181.pdf
 • Smith, R. & Walsh, K. M. (2019) Some things in life can’t be ‘Googled:’ A narrative synthesis of three key questions in outdoor education. Journal of Youth Studies, 312-329, DOI: 10.1080/13676261.2018.1506096
 • Tatar, N. & Bağrıyanık, K. E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11(4), 883-896.Erişim adresi: http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1453/1309.tr
 • Tavşancıl, E. & Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Yavuz, M. & Balkan Kıyıcı, F. (2012). İnformal öğrenme ortamlarının ilköğretim öğrencilerinin fene karşı kaygı düzeylerinin değişmesine ve akademik başarılarına etkisi: Hayvanat bahçesi örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özet Kitabı. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Niğde. Erişim adresi: https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=135530
 • Yavuz Topaloğlu, M. &. Balkan Kıyıcı, F. (2018). Okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen etkinliklerin öğrencilerin sosyobilimsel konulara ilişkin görüşlerine etkisi: organ bağışı ve GDO. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 20XX, ss. 36-50, DOI: 10.19160/ijer.350189
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi (2018). Erişim tarihi: 10 Ekim 2019, http://2023vizyonu.meb.gov.tr/
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yavuz Selim Bayburtlu 0000-0002-6128-6239

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Bayburtlu, Y. S. (2020). Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Türkçe Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planlarına Yansımaları. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3835-3852. https://doi.org/10.15869/itobiad.741245
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.