Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Views of Science Teachers on STEM-based Science Education

Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 2, 182 - 220, 01.10.2019

Öz

DOI: 10.5152/hayef.2019.19016


This study aims to determine the views of science teachers on science education based on STEM (science, technology, engineering and mathematics). The study group includes six teachers acquiring the STEM-based science education organized by the Kayseri Provincial Directorate of National Education R&D team in the academic year of 2017–2018. The study was conducted using qualitative research methods and a case study design. Semi-structured interviews were used as the data collection tool. The data were analyzed through content analysis. Thus, codes, themes made in accordance with these codes, and categories involving the themes were formed. The findings of the study were evaluated using four categories and eleven themes. It is concluded that participant teachers associated science with different disciplines such as mathematics, engineering, and technology. In this study, science teachers participating in STEM-based science education had positive views and thought that this type of training should be organized more often, science education should be interdisciplinary, and that STEM education was important for developing learning output. Further, as a result of the self-evaluation of participant teachers, it was concluded that teachers were aware of their strong and weak aspects in STEM education and thought that STEM activities were practicable in science lessons. Considering these results, it can be suggested that research and applications related to STEM-based science education should be increased.

Cite this article as: Doğan, E., Saraçoğlu, S., (2019). Views of Science Teachers on STEM-based Science Education. HAYEF: Journal of Education, 16(2); 182-220. 

Kaynakça

  • Acar, D. (2018). STEM eğitimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T. ve Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi. Altınsoy, S. (2011). Yeni devlet üniversitelerinin gelişimi: sorunlar ve politika önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 98-104. Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ. ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75. Aslan-Tutak, F., Akaygün, S. ve Tezsezen, S. (2017). İşbirlikli STEM eğitim uygulaması: kimya ve matematik öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 794-816. Avrupa Komisyonu. (2013). Avrupa’da öğretmenler ve okul liderlerine ilişkin temel veriler. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151TR.pdf. Erişim tarihi: 22. 03. 2018. Bakırcı, H. ve Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. 9(2):367-389. Becker, K., & Park, K. (2011). Effects of integrative approaches among science, technology, engineering and mathematics (STEM) subjects on students‟ learning: A preliminary meta-analysis. Journal of STEM Education, 12(5), 23- 37. Bozkurt, E. (2014). Mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının karar verme becerisi, bilimsel süreç becerileri ve sürece yönelik algılarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. Cho, B., & Lee, J. (2013). The Effects of Creativity and Flow on Learning through the STEAM Education on Elementary School Contexts. Paper presented at the International Conference of Educational Technology, Sejong University, South Korea. Creswell, J. W. (2013). Research Design, Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (Third Edition). California: SAGE Publications. Çavaş, B., Bulut, Ç., Holkbrook, J. ve Rannikmae, M. (2013). Fen eğitiminde mühendislik odaklı bir yaklaşım: ENGINEER projesive uygulamaları. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 12-22. Çevik, M., Danıştay, A. ve Yağcı, A. (2017). Ortaokul öğretmenlerinin STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) farkındalıklarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi. Özgün Araştırma Dergisi, 7(3), 584-599. Çorlu, M. S. (2014). STEM eğitimi makale çağrı mektubu. Türk Eğitim Dergisi, 3(1), 4-10. Doğan, E. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli fen eğitimi hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. Doğan, H., Savran Gencer, A. ve Bilen, K. (2017). Fen ve mühendislik uygulaması: Yenilenebilir ve yenilenebilir araba etkinliği üzerine bir durum çalışması. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 7(2), 62-85. Dönmez, İ. (2018). Ben nasıl bir öğretmenim? Öğrencilerimin fen-teknoloji-mühendislik-matematik (STEM) kariyer gelişimi üzerine öz-incelemem. Yayımlanmış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. Dugger, W. E. (2010). Evolution of STEM in the United States (Paper) Presented at the 6th Biennial International Conference . Technology Education Research on Dec 8-11, 2010 in Australia. Education, 3(1), 4-10. Ensari, Ö. (2017). Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimi ve FeTeMM etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Ünivesitesi. Erduran, S. (2013). Fen bilimlerine alanlar arası bakış ve eğitimde uygulamalar. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 43-49. Eroğlu, S. ve Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67. Fan, S. C. C., & Ritz, J. (2014). International views of STEM education. Proceedings of The Pupils Attitude Toward Technology Conference, Orlando, USA. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1981). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Fransisco, CA: Jossey-Bass. İdin, Ş. ve Kaptan, F. (2017). İlköğretim fen eğitiminde yenilenen öğretim programlarına göre hazırlanan doktora tezlerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 2(1), 29-43. Jesus, S.N., & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teacher motivation. Applied Psychology, 54(1), 119-134. Jolly, A. (2017). STEM by Design. Strategies and Activities for Grade 4-8. New York: Routladge. Jorgenson, O., Vanosdall, R., Massey, V., & Cleveland, J. (2014). Doing Good Science in Middle School: A Practical STEM Guide. (Expanded 2nd Edition). Virginia: National Science Teachers Association. Kayseri MEM. (2017). Kayseri il milli eğitim müdürlüğü AR-GE birimi. http://kayseri.meb.gov.tr/meb_etknlk_dosyalar/2017_08/100225_stemdersetkinlikleri.pdf. Erişim tarihi: 17.11.2017 Kelly, T. (2010). Staking the claim for the “T” in STEM. Journal of Technology Studies, 36(1), 2-11. Kıray, S. A. (2010). İlköğretim ikinci kademede uygulanan fen ve matematik entegrasyonunun etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Kırkıç, K. ve Aydın, E. (2018) Merhaba STEM Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı. Konya: Eğitim Yayınları. Kim, E. J., Kim, S. H., Nam, D. S., & Lee, T.W. (2014). Development of STEAM program math centered for middle school students. Department of Computer Education, Korea Nation­al University of Education, Korea. Lacey, T. A., & Wright, B. (2009). Occupational employment projections to 2018. Monthly Labor Review, 132(11), 82-123. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions for Evaluation, 30, 73-84. MEB (2009). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınevi. MEB (2017). Fen Bilimleri Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. MEB (2018). STEM eğitimleri kulübü. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.15.05.2018 tarih ve 9486921 nolu yazısı. Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (Fourth Edition). San Fransisco, CA: Jossey Bass. Meyrick, K. M. (2011). How STEM Education Improves Student Learning. Meridian K12 School Computer Technologies Journal, 14(1), 1-6. Morrison, J. (2006). TIES STEM Education Monograph Series, Attributes of STEM Education. Baltimore, MD: TIES Özbilen, A. (2018). STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşleri ve farkındalıkları. Bilimsel Eğitim Araştırmaları. 2(1), 1-21. Özcan, H. ve Koştur, H. İ. (2018). Fen bilimleri dersi öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik görüşleri. Özgün Araştırma Dergisi, 8(4), 364-373. Özdemir, N. (2006). İlköğretim 2. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. Roberts, P., & Kellough, D. (2003). A Guide For Developing Interdisciplinary Thematic Units. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall. Siew, N. M., Amir, N., & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. Springer Plus, 4(8), 1-20. STEM Çalıştayı Raporu (2015). İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi, İstanbul. Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82. Taşkın, Ö. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Yayınları. Tseng, K. H., Chang, C.C., Lou, S.J., & Chen, W.P. (2011). Attitudes towards science, technol­ogy, engineering and mathematics (STEM) in a project-based learning (PjBL) environment. International Journal of Technology and Design, 23, 87-102. Wang, H. (2012). A New era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) ıntegration. Doctoral Dissertation. Retrieved from Proquest. (3494678) Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM integration: Teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1(2), 1-13. Williams, J. (2011). STEM education: Proceed with caution, Design and Technology Education: an International Journal, 16(1), 26-35. Yalçın, P. ve Altun Yalçın, S. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM eğitimi konusunda ki metaforik görüşlerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 70, 39-59 Yamak, H., Bulut, N. ve Dündar, S. (2014). 5. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına STEM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265. Yamak, H., Kavak, N. ve Hacıoğlu, Y. (2016). Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi ile ilgili öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 807-830. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, B. (2018). Teoriden Pratiğe Stem Eğitimi Uygulama Kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Yıldırım. B. ve Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuvar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Fen Eğitimi Hakkındaki Görüşleri*

Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 2, 182 - 220, 01.10.2019

Öz

DOI: 10.5152/hayef.2019.19016


Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) temelli fen eğitimi hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibi tarafından verilen STEM temelli fen eğitimini alan altı öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma, desen olarak durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, kodlar, bu kodlara göre oluşturulan temalar ve temaları kapsayan kategoriler oluşturulacak şekilde analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, dört kategori ve on bir tema ile ele alınmıştır. Araştırmada, STEM temelli fen eğitimine katılan fen bilimleri öğretmenlerinin, fen bilimlerini farklı disiplinler ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. Ayrıca, fen bilimleri derslerinde STEM etkinliklerinin kullanılabilir olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. İlave olarak, STEM temelli fen eğitimi hakkında olumlu bakış açısına sahip oldukları, STEM eğitimini öğrencinin öğrenme çıktılarını ve öğretmenin mesleki özelliklerini geliştirmesi açısından önemli olarak gördükleri, bu eğitimin bazı zayıf yönleri bulunmakla beraber kullanımının artırılmasını istedikleri anlaşılmıştır. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin öz değerlendirmeleri sonucunda, STEM temelli fen eğitiminde kendi güçlü ve zayıf yanlarının farkında oldukları sonucuna varılmıştır. STEM temelli fen eğitimine katılan öğretmenlerin STEM eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiği görüşü dikkate alınarak bu tür araştırmaların ve verilen eğitimlerin sayısı ve kapsamı artırılmalıdır.  

Cite this article as: Doğan, E., Saraçoğlu, S., (2019). Views of Science Teachers on STEM-based Science Education. HAYEF: Journal of Education, 16(2); 182-220. 

Kaynakça

  • Acar, D. (2018). STEM eğitimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi üzerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T. ve Özdemir, S. (2015). STEM eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi. Altınsoy, S. (2011). Yeni devlet üniversitelerinin gelişimi: sorunlar ve politika önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 98-104. Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ. ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75. Aslan-Tutak, F., Akaygün, S. ve Tezsezen, S. (2017). İşbirlikli STEM eğitim uygulaması: kimya ve matematik öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 794-816. Avrupa Komisyonu. (2013). Avrupa’da öğretmenler ve okul liderlerine ilişkin temel veriler. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151TR.pdf. Erişim tarihi: 22. 03. 2018. Bakırcı, H. ve Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. 9(2):367-389. Becker, K., & Park, K. (2011). Effects of integrative approaches among science, technology, engineering and mathematics (STEM) subjects on students‟ learning: A preliminary meta-analysis. Journal of STEM Education, 12(5), 23- 37. Bozkurt, E. (2014). Mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının karar verme becerisi, bilimsel süreç becerileri ve sürece yönelik algılarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. Cho, B., & Lee, J. (2013). The Effects of Creativity and Flow on Learning through the STEAM Education on Elementary School Contexts. Paper presented at the International Conference of Educational Technology, Sejong University, South Korea. Creswell, J. W. (2013). Research Design, Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches (Third Edition). California: SAGE Publications. Çavaş, B., Bulut, Ç., Holkbrook, J. ve Rannikmae, M. (2013). Fen eğitiminde mühendislik odaklı bir yaklaşım: ENGINEER projesive uygulamaları. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 12-22. Çevik, M., Danıştay, A. ve Yağcı, A. (2017). Ortaokul öğretmenlerinin STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) farkındalıklarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi. Özgün Araştırma Dergisi, 7(3), 584-599. Çorlu, M. S. (2014). STEM eğitimi makale çağrı mektubu. Türk Eğitim Dergisi, 3(1), 4-10. Doğan, E. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM temelli fen eğitimi hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. Doğan, H., Savran Gencer, A. ve Bilen, K. (2017). Fen ve mühendislik uygulaması: Yenilenebilir ve yenilenebilir araba etkinliği üzerine bir durum çalışması. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 7(2), 62-85. Dönmez, İ. (2018). Ben nasıl bir öğretmenim? Öğrencilerimin fen-teknoloji-mühendislik-matematik (STEM) kariyer gelişimi üzerine öz-incelemem. Yayımlanmış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. Dugger, W. E. (2010). Evolution of STEM in the United States (Paper) Presented at the 6th Biennial International Conference . Technology Education Research on Dec 8-11, 2010 in Australia. Education, 3(1), 4-10. Ensari, Ö. (2017). Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimi ve FeTeMM etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Ünivesitesi. Erduran, S. (2013). Fen bilimlerine alanlar arası bakış ve eğitimde uygulamalar. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 43-49. Eroğlu, S. ve Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67. Fan, S. C. C., & Ritz, J. (2014). International views of STEM education. Proceedings of The Pupils Attitude Toward Technology Conference, Orlando, USA. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1981). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Fransisco, CA: Jossey-Bass. İdin, Ş. ve Kaptan, F. (2017). İlköğretim fen eğitiminde yenilenen öğretim programlarına göre hazırlanan doktora tezlerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, 2(1), 29-43. Jesus, S.N., & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teacher motivation. Applied Psychology, 54(1), 119-134. Jolly, A. (2017). STEM by Design. Strategies and Activities for Grade 4-8. New York: Routladge. Jorgenson, O., Vanosdall, R., Massey, V., & Cleveland, J. (2014). Doing Good Science in Middle School: A Practical STEM Guide. (Expanded 2nd Edition). Virginia: National Science Teachers Association. Kayseri MEM. (2017). Kayseri il milli eğitim müdürlüğü AR-GE birimi. http://kayseri.meb.gov.tr/meb_etknlk_dosyalar/2017_08/100225_stemdersetkinlikleri.pdf. Erişim tarihi: 17.11.2017 Kelly, T. (2010). Staking the claim for the “T” in STEM. Journal of Technology Studies, 36(1), 2-11. Kıray, S. A. (2010). İlköğretim ikinci kademede uygulanan fen ve matematik entegrasyonunun etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Kırkıç, K. ve Aydın, E. (2018) Merhaba STEM Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı. Konya: Eğitim Yayınları. Kim, E. J., Kim, S. H., Nam, D. S., & Lee, T.W. (2014). Development of STEAM program math centered for middle school students. Department of Computer Education, Korea Nation­al University of Education, Korea. Lacey, T. A., & Wright, B. (2009). Occupational employment projections to 2018. Monthly Labor Review, 132(11), 82-123. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions for Evaluation, 30, 73-84. MEB (2009). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayınevi. MEB (2017). Fen Bilimleri Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. MEB (2018). STEM eğitimleri kulübü. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.15.05.2018 tarih ve 9486921 nolu yazısı. Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (Fourth Edition). San Fransisco, CA: Jossey Bass. Meyrick, K. M. (2011). How STEM Education Improves Student Learning. Meridian K12 School Computer Technologies Journal, 14(1), 1-6. Morrison, J. (2006). TIES STEM Education Monograph Series, Attributes of STEM Education. Baltimore, MD: TIES Özbilen, A. (2018). STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşleri ve farkındalıkları. Bilimsel Eğitim Araştırmaları. 2(1), 1-21. Özcan, H. ve Koştur, H. İ. (2018). Fen bilimleri dersi öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik görüşleri. Özgün Araştırma Dergisi, 8(4), 364-373. Özdemir, N. (2006). İlköğretim 2. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi. Roberts, P., & Kellough, D. (2003). A Guide For Developing Interdisciplinary Thematic Units. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall. Siew, N. M., Amir, N., & Chong, C. L. (2015). The perceptions of pre-service and in-service teachers regarding a project-based STEM approach to teaching science. Springer Plus, 4(8), 1-20. STEM Çalıştayı Raporu (2015). İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi, İstanbul. Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82. Taşkın, Ö. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Yayınları. Tseng, K. H., Chang, C.C., Lou, S.J., & Chen, W.P. (2011). Attitudes towards science, technol­ogy, engineering and mathematics (STEM) in a project-based learning (PjBL) environment. International Journal of Technology and Design, 23, 87-102. Wang, H. (2012). A New era of science education: science teachers‘ perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) ıntegration. Doctoral Dissertation. Retrieved from Proquest. (3494678) Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM integration: Teacher perceptions and practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research, 1(2), 1-13. Williams, J. (2011). STEM education: Proceed with caution, Design and Technology Education: an International Journal, 16(1), 26-35. Yalçın, P. ve Altun Yalçın, S. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM eğitimi konusunda ki metaforik görüşlerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 70, 39-59 Yamak, H., Bulut, N. ve Dündar, S. (2014). 5. Sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına STEM etkinliklerinin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265. Yamak, H., Kavak, N. ve Hacıoğlu, Y. (2016). Mühendislik tasarım temelli fen eğitimi ile ilgili öğretmen görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 807-830. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yıldırım, B. (2018). Teoriden Pratiğe Stem Eğitimi Uygulama Kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Yıldırım. B. ve Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuvar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ertuğrul DOĞAN Bu kişi benim
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri, Türkiye


Sibel SARAÇOĞLU> (Sorumlu Yazar)
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri, Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 16, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iuhayefd628818, journal = {HAYEF Journal of Education}, eissn = {2602-4829}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2019}, volume = {16}, number = {2}, pages = {182 - 220}, title = {Views of Science Teachers on STEM-based Science Education}, key = {cite}, author = {Doğan, Ertuğrul and Saraçoğlu, Sibel} }
APA Doğan, E. & Saraçoğlu, S. (2019). Views of Science Teachers on STEM-based Science Education . HAYEF Journal of Education , 16 (2) , 182-220 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhayefd/issue/49964/628818
MLA Doğan, E. , Saraçoğlu, S. "Views of Science Teachers on STEM-based Science Education" . HAYEF Journal of Education 16 (2019 ): 182-220 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhayefd/issue/49964/628818>
Chicago Doğan, E. , Saraçoğlu, S. "Views of Science Teachers on STEM-based Science Education". HAYEF Journal of Education 16 (2019 ): 182-220
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Fen Eğitimi Hakkındaki Görüşleri* AU - ErtuğrulDoğan, SibelSaraçoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - HAYEF Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 220 VL - 16 IS - 2 SN - -2602-4829 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 HAYEF Journal of Education Views of Science Teachers on STEM-based Science Education %A Ertuğrul Doğan , Sibel Saraçoğlu %T Views of Science Teachers on STEM-based Science Education %D 2019 %J HAYEF Journal of Education %P -2602-4829 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD Doğan, Ertuğrul , Saraçoğlu, Sibel . "Views of Science Teachers on STEM-based Science Education". HAYEF Journal of Education 16 / 2 (Ekim 2019): 182-220 .
AMA Doğan E. , Saraçoğlu S. Views of Science Teachers on STEM-based Science Education. HAYEF Journal of Education. 2019; 16(2): 182-220.
Vancouver Doğan E. , Saraçoğlu S. Views of Science Teachers on STEM-based Science Education. HAYEF Journal of Education. 2019; 16(2): 182-220.
IEEE E. Doğan ve S. Saraçoğlu , "Views of Science Teachers on STEM-based Science Education", HAYEF Journal of Education, c. 16, sayı. 2, ss. 182-220, Eki. 2019