PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1, 21 - 36, 05.01.2016

Öz

Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, literatürde oldukça tartışılan bir konudur. Ampirik çalışmaların çoğu, kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Literatürde kamu harcamalarındaki artışların ekonomik büyümeye veya ekonomik büyümedeki bir artışın kamu harcamalarında bir artışa neden olacağına yönelik çalışmalar bulunmaktadır.  Bu çalışmada, 1998-2010 dönemine ait Türkiye’nin üçer aylık verileri kullanılarak kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, ARDL (Autoregressive Distributed Lag) yaklaşımı ve Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme bulunmuştur. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir.

Kaynakça

 • Arısoy, İ. (2005). ‘Türkiye’de Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi 1950-2005’. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 63-80
 • Awokuse, T.O. (2003). ‘Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid For Canada?’ Canadian Journal of Economics, Cilt No: 36, Sayı: 1, 2003, 126-136
 • Bağdigen, M. ve Beşer, B. (2009). ‘Ekonomik Büyüme ile Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Wagner Tezi Kapsamında Bir Analizi: Türkiye Örneği’. Z.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 1–17
 • Bağdigen, M. ve Çetintaş, H. (2003). ‘Causality Between Public Expenditure and Economic Growth: The Turkish Case’. Journal of Economic and Social Research, 6(1), 1-18
 • Bakış, O., Jobert, T. ve Tuncer, R. (2008). ‘Kamu Harcamaları ve Büyüme, Zaman Serileri Analizi’. Betam ve Açık Toplum Enstitüsü Yayını, 81-104 http://www.betam.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/File/ProjeSon.pdf
 • Brown, R. L., Durbin J. ve Evans J. M. (1975). ‘Techniques For Testing The Constancy of Regression Relations Overtime’. Journal of the Royal Statistical Society, 37(13), 149-163
 • Demirbaş, S. (1999). ‘Cointegration Analysis - Causality Testing and Wagner’s Law: The Case of Turkey, 1950-1990’. http://www.econturk.org/safaabi.pdf (22.05.2010)
 • Günaydın, İ. (2000). ‘Türkiye için Wagner ve Keynes Hipotezlerinin Testi’. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 175, 70-8
 • Halıcıoğlu, F. (2003). ‘Testing Wagner’s Law for Turkey: 1960-2000’. Review of Middle East Economy and Finance, 1(2), 129-140
 • Işık, N. ve Alagöz, M. (2005). ‘Kamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlişki’. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, 63-75
 • Kremers, J. J. M., Ericsson, M.L. ve Dolada J. (1992). ‘The Power of Cointegration Tests’. Oxford Bulletien of Economic and Statistic, 54, 325-348
 • Krzyzaniak, M. (1974). ‘Government Expenditures, The Revenue Constraint, and Wagner’s Law The Case of Turkey’. Growth & Change, 5(2), 13-19
 • Mohammadi, H., Cak, M. ve Cak, D. (2008). ‘Wagner’s Hypothesis: New Evidence From Turkey Using The Bounds Testing Approach’. Journal of Economic Studies, 35(1), 94–106
 • Önder, İ. (1974). ‘Türkiye’de Kamu Harcamalarının Seyri: 1927-1967’. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 1925
 • Pesaran, M. H., ve Pesaran, B. (1997). ‘Working with Microfit 4.0, Interactive Econometric Analysis’. Oxford: Oxford University Press
 • Pesaran, H. ve Shin, Y. (1995). ‘Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis’. University of Cambridge DAE Working Paper Series, 9514
 • Pesaran, M. H, Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). ‘Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships’. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326
 • Phillips, P., Perron, P. (1988). ‘Testing for a Unit Root in Time Series Regression’. Biometrica, 75(2), 335-346
 • Sarı, R. (2003). ‘Kamu Harcamalarının Dünyada ve Türkiye'deki Gelişimi ve Türkiye'de Ulusal Gelir ile İlişkisi’. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 209(Ek), 25-38
 • Selen, U. ve Eryiğit, K. (2009). ‘Yapısal Kırılmaların Varlığında Wagner Kanunu Türkiye için Geçerli Mi?’. Maliye Dergisi, 156, 177-198
 • Şimşek, M. (2004). ‘Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme, 1965-2002’. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1/2), 37-52
 • Terzi, H. (1998). ‘Kamu Harcamaları ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme’. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 13(142), 67-78
 • Ulusoy, A. ve Zengin, A. (1998). ‘Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Mali Kriz’. XII. Türkiye Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı, İ. Ü. Maliye Bölümü Yayınları No: 83
 • Yamak, R. ve Zengin, A. (1996). ‘Kalman Filtre Yöntemi ve Wagner Yasası’. DİE Araştırma Sempozyumu. http://www.rahmiyamak.net/downloads.php?cat_id=20.
 • Yamak, N. ve Küçükkale, Y. (1997). ‘Türkiye’de Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi’. İktisat İşletme Finans Dergisi, 12(131), 5-14
 • Yıldırım, Z. R. (1994). ‘Türkiye’de Gayrisafi Milli Hasıla ile Kamu Harcamaları Arasında Nedensellik İlişkisi’. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 25-40

Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1, 21 - 36, 05.01.2016

Öz

Kaynakça

 • Arısoy, İ. (2005). ‘Türkiye’de Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi 1950-2005’. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 63-80
 • Awokuse, T.O. (2003). ‘Is the Export-Led Growth Hypothesis Valid For Canada?’ Canadian Journal of Economics, Cilt No: 36, Sayı: 1, 2003, 126-136
 • Bağdigen, M. ve Beşer, B. (2009). ‘Ekonomik Büyüme ile Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Wagner Tezi Kapsamında Bir Analizi: Türkiye Örneği’. Z.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 1–17
 • Bağdigen, M. ve Çetintaş, H. (2003). ‘Causality Between Public Expenditure and Economic Growth: The Turkish Case’. Journal of Economic and Social Research, 6(1), 1-18
 • Bakış, O., Jobert, T. ve Tuncer, R. (2008). ‘Kamu Harcamaları ve Büyüme, Zaman Serileri Analizi’. Betam ve Açık Toplum Enstitüsü Yayını, 81-104 http://www.betam.bahcesehir.edu.tr/UserFiles/File/ProjeSon.pdf
 • Brown, R. L., Durbin J. ve Evans J. M. (1975). ‘Techniques For Testing The Constancy of Regression Relations Overtime’. Journal of the Royal Statistical Society, 37(13), 149-163
 • Demirbaş, S. (1999). ‘Cointegration Analysis - Causality Testing and Wagner’s Law: The Case of Turkey, 1950-1990’. http://www.econturk.org/safaabi.pdf (22.05.2010)
 • Günaydın, İ. (2000). ‘Türkiye için Wagner ve Keynes Hipotezlerinin Testi’. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 175, 70-8
 • Halıcıoğlu, F. (2003). ‘Testing Wagner’s Law for Turkey: 1960-2000’. Review of Middle East Economy and Finance, 1(2), 129-140
 • Işık, N. ve Alagöz, M. (2005). ‘Kamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlişki’. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, 63-75
 • Kremers, J. J. M., Ericsson, M.L. ve Dolada J. (1992). ‘The Power of Cointegration Tests’. Oxford Bulletien of Economic and Statistic, 54, 325-348
 • Krzyzaniak, M. (1974). ‘Government Expenditures, The Revenue Constraint, and Wagner’s Law The Case of Turkey’. Growth & Change, 5(2), 13-19
 • Mohammadi, H., Cak, M. ve Cak, D. (2008). ‘Wagner’s Hypothesis: New Evidence From Turkey Using The Bounds Testing Approach’. Journal of Economic Studies, 35(1), 94–106
 • Önder, İ. (1974). ‘Türkiye’de Kamu Harcamalarının Seyri: 1927-1967’. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 1925
 • Pesaran, M. H., ve Pesaran, B. (1997). ‘Working with Microfit 4.0, Interactive Econometric Analysis’. Oxford: Oxford University Press
 • Pesaran, H. ve Shin, Y. (1995). ‘Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis’. University of Cambridge DAE Working Paper Series, 9514
 • Pesaran, M. H, Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). ‘Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships’. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326
 • Phillips, P., Perron, P. (1988). ‘Testing for a Unit Root in Time Series Regression’. Biometrica, 75(2), 335-346
 • Sarı, R. (2003). ‘Kamu Harcamalarının Dünyada ve Türkiye'deki Gelişimi ve Türkiye'de Ulusal Gelir ile İlişkisi’. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 209(Ek), 25-38
 • Selen, U. ve Eryiğit, K. (2009). ‘Yapısal Kırılmaların Varlığında Wagner Kanunu Türkiye için Geçerli Mi?’. Maliye Dergisi, 156, 177-198
 • Şimşek, M. (2004). ‘Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme, 1965-2002’. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(1/2), 37-52
 • Terzi, H. (1998). ‘Kamu Harcamaları ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme’. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 13(142), 67-78
 • Ulusoy, A. ve Zengin, A. (1998). ‘Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Mali Kriz’. XII. Türkiye Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı, İ. Ü. Maliye Bölümü Yayınları No: 83
 • Yamak, R. ve Zengin, A. (1996). ‘Kalman Filtre Yöntemi ve Wagner Yasası’. DİE Araştırma Sempozyumu. http://www.rahmiyamak.net/downloads.php?cat_id=20.
 • Yamak, N. ve Küçükkale, Y. (1997). ‘Türkiye’de Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi’. İktisat İşletme Finans Dergisi, 12(131), 5-14
 • Yıldırım, Z. R. (1994). ‘Türkiye’de Gayrisafi Milli Hasıla ile Kamu Harcamaları Arasında Nedensellik İlişkisi’. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 25-40

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Huriye Diler>

Yayımlanma Tarihi 5 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 5 Ocak 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuipad177614, journal = {Journal of Economic Policy Researches}, eissn = {2148-3876}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, number = {1}, pages = {21 - 36}, title = {KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Diler, Huriye} }
APA Diler, H. (2016). KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Journal of Economic Policy Researches , 3 (1) , 21-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/16999/177614
MLA Diler, H. "KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA" . Journal of Economic Policy Researches 3 (2016 ): 21-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuipad/issue/16999/177614>
Chicago Diler, H. "KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Journal of Economic Policy Researches 3 (2016 ): 21-36
RIS TY - JOUR T1 - KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - HuriyeDiler Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Economic Policy Researches JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 36 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-3876 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Huriye Diler %T KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2016 %J Journal of Economic Policy Researches %P -2148-3876 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Diler, Huriye . "KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Journal of Economic Policy Researches 3 / 1 (Ocak 2016): 21-36 .
AMA Diler H. KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA. JEPR. 2016; 3(1): 21-36.
Vancouver Diler H. KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Journal of Economic Policy Researches. 2016; 3(1): 21-36.
IEEE H. Diler , "KAMU HARCAMALARI – EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Journal of Economic Policy Researches, c. 3, sayı. 1, ss. 21-36, Oca. 2016