Yıl 2013, Cilt , Sayı 64-65, Sayfalar 87 - 109 2013-10-31

AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması

Sadık KILIÇ [1]


Gelişmiş Avrupa Birliği üye ülkelerinde tek tip bir sosyal güvenlik sistemi yoktur. Fakat Türkiye ile karşılaştırıldığında, bu ülkelerdeki sosyal güvenliğin temel parametrelerinde farklılıklardan ziyade benzerlikler göze çarpmaktadır. Sivil toplum geleneğine dayanan sosyal haklar, nüfusun tümünü kapsamına alan sosyal güvenlik sistemleri ve yüksek sosyal harcamalar bu ülkeleri karakterize etmektedir. Türkiye bu değişkenlerin tümünde önemli ölçüde geridedir ve bunlar Türkiye için önemli sorun alanları içermektedir. AB üyesi ülkelerdeki en temel problem nüfusun yaşlanması iken, Türkiye’de yapısal işgücü piyasası sorunları çok daha fazla dikkat çekmektedir. AB üyesi ülkelerin yaşlanan nüfusun ortaya çıkardığı zorlukları, çeşitli politikalarla çözme potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye ise çok daha hızlı bir şekilde yaşlanan nüfusa sahiptir ve yapısal işgücü piyasası sorunlarını nüfusu yaşlanmadan önce çözmek zorundadır.   

Sosyal Güvenlik, Yaşlanan Nüfus, İşgücü Piyasası, Sivil Toplum, Sosyal Güvenliğin Kapsamı, Sosyal Güvenliğin Finansmanı
  • Akgeyik, Tekin, Binhan E. Yılmaz, Murat Şeker (2007), En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo-Ekonomik Yansımaları, İstanbul, TSEV Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları 11. Alper, Yusuf (2009), “Kayıtdışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Reformunun Başarısı”, Sosyal Güvenlik, Yıl: 1, Sayı: 2, s. 20-25. Atkinson, Robert D. (2012), “In Praise of Big Business: Part 1,” The Innovation Files, Agust 14, 2012, Çevrimiçi: http://www.innovationfiles.org/in-praise-of-big-business-part-1/. Berkes, Niyazi, (1964), The Development of Secularism in Turkey, London: Hurst & Company. Blake, David (2000), “Two Decades of Pension Reform in The UK: What are the Implications for Occupational Pension Schemes?”, Employee Relations, Vol. 22, No. 3, p. 223-245. Blanchard, Oliver (2004). “The Economic Future of Europe”, NBER Working Paper Series, No. 10310. Buğra, Ayşe ve Sinem Adar (2007), Türkiye’nin Kamu Sosyal Koruma Harcamalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi, İstanbul: B.Ü. Sosyal Politikaları İzleme Birimi. Bonoli, Giuliano (2003), “Two Worlds of Pension Reform in Western Europe”, Comparative Politics, Vol. 35, No. 4, p. 399-416. Börsch-Supan A. ve Christina B. Wilke (2004), “The German Public Pension System: How It Was, How It Will Be”, NBER Working Paper Series, No. 10525. Coppel, Jonathan, Jean C. Dumont ve Ignazio Visco, (2001), “Trends in Immigration and Economic Consequences”, OECD Economics Department Vorking Papers, No. 284. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2010), Çalışma Hayatı İstatistikleri 2009, Yayın No. 162. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2012), Çalışma Hayatı İstatistikleri 2011, Yayın No. 169. Çelik, Aziz (2006), AB Sosyal Politikası: Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı, İstanbul, Kitap Yayınevi. CEU (2009), Stability Programme 2009-2013 Complement, Brussels: Council of European Union. Ekdemir, H. Şadi (2005), Avrupa Birliği-Türkiye Sosyal Güvenlik Normları, Ankara, TİSK Yayınları. Esping-Andersen, Gosta (1995), “Welfare States Without Work: The Impasse of Labor Shedding and Familialism in Continental European Social Policy”, Estudio/Working Paper 1995. Esping-Andersen, Gosta (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton: Princeton University Press. EUROstat, (Çevrimiçi) www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2010. Eurostat (2010), “Income and Living Conditions in Europa”, EUROSTAT Newsrelease, No. 190/2010. Eurostat & European Commission (2010), The Social Situation in The European Union 2009, Belgium. Falk, Martin (2004), “ICT-Linked Firm Reorganisation and Productivity Gains”, WIFO Working Papers, No. 216. Flora, Peter ve Jens Alber (2009), “Modernization, Democratization, and the Development of Welfare States in Western Europe”, Peter Flora ve Arnold J. Heidenheimer içinde, The Development of Welfare States in Europe and America, 8nd Edition, New Brunswick and London: Transaction Publishers, p. 37-80. Flora, Peter ve Arnold J. Heidenheimer (2009). The Historical Core and Changing Boundaries of the Welfare State. Peter Flora ve Arnold J. Heidenheimer içinde, The Development of Welfare States in Europe and America, 8nd Edition, New Brunswick and London: Transaction Publishers, p. 17-34. Friedberg, Rachel M. ve Jennifer Hunt (1995), “The Impact of Immigrants on Host Country Wages”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 2, p. 23-44. Galasso, Vincenzo (2006), The Political Future of Social Security in Aging Societies, Cambridge: MIT Press. GCAE, (2012), “Sustainability of Pension Systems in Europe-the Demographic Challange”, Groupe Consultatif Actuariel Européen Position Paper, July 2012, Brussels. Gerek, Nüvit ve Abdurrahman İ. Oral (2008), Sosyal Güvenlik Hukuku (3. Baskı), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. Güzel, Ali (2006) “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform!” Çalışma ve Toplum, Sempozyum/Özel Sayı, II. Oturum, s. 171-178. Gruber, Jonathan ve David A Wise (2002), “Social Security Programs and Retirement Around the World: Micro Estimation”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 9407. Gruber, Jonathan ve David A Wise (1999), Social Security and Retirement Around The World, Chicago: University of Chicago Press. Habermas, Jürgen, (1997), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev. Tanıl Bora ve Mithat Sancar, İstanbul: İletişim Yayınları. Haverland, Markus (2007), “When The Welfare State Meets The Regulatory State: EU Occupational Pension Policy”, Journal of European Public Policy, Vol. 14, No. 6, p. 886-904. Husmann, Jürgen (2001), “Germany: Efficiency and Affordability in Social Security through Partial Privatization of Provision for Risks”, Building Social Security: The Challange of Privatization, New Jersey: Transaction Publishers, p. 95-99. Hyde, Mark, John Dixon ve Glenn Drover (2003), “Welfare Retrenchment or Collective Responsibility? The Privatisation of Public Pensions in Western Europe”, Social Policiy & Society, Vol. 2, No. 3, p. 189-197. ILO (2010), World’s Social Security Report 2010-2011, Geneva, ILO. Kağıtçıbaşı, Çiğdem (2007), Kültürel Psikoloji: Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, 3. Baskı, İstanbul: Evrim. Kapar, Recep (2004),“Taslak Metne İlişkin Eleştiriler: Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi”, Petrol-İş, Sendikal Notlar, s. 1-30. Kaufman, Bruce (2008), Paradigms in Industrial Relations: Original, Modern and Versions In-between”, British Journal of Industrial Relations, Vol. 46, No. 2, p. 314-339. Koray, Meryem (2007), “Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak”, Çalışma ve Toplum, Sayı: 4, s. 19-56. Korpi, Walter ve Joakim Palme (2003), “New Politics and Class Politics in the Context of Austerity and Globalization: Welfare State Regress in 18 Countries 1975-1995”, The American Political Science Review, Vol. 97, No. 3, p. 425-446. Leung, Danny, Cesaire Meh ve Yaz Terajima (2008), “Firm Size and Productivity”, Bank of Canada Working Papers, No. 2008-45. Lewis, Bernard, (1969), The Emergence of Modern Turkey, 2nd Edition, London: Oxford University Press. Mardin, Şerif (2009), Türkiye’de Toplum ve Siyaset, 16.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları. Murat, Sedat (2006), Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfus ve Demografik Yapısı, İstanbul: İTO Yayınları. OECDstat, (Çevrimiçi) www.oecd.org, 2010. OECD, “Pensions in France and Abroad: 7 Key İndicator” (Çevrimiçi) www.oecd.org, 2010. Özdemir, Süleyman (2004), “Sosyal Gelişim Düzeyi Farklı Refah Devletlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir İnceleme”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 49, s. 231-266. Özdemir, Süleyman (2007), Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, 2. Baskı, İstanbul, İTO Yayınları. Özşuca, Şerife (2003), “Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı: 56-2, s. 133-152. Reher, David S. (2011), “Economic and Social Implications of the Demographic Transition”, Ronald D. Lee ve David S. Reher içinde, Demographic Transition and Its Consequences, New York: Population and Development Review, Vol. 37, pp. 11-33. Sarfati, Hedva (2006), “Social Dialogue: A Potantial ‘Highroad’ to Policies Addressing Ageing in The EU Member States”, International Social Security Review, Vol. 53, No. 1, p. 49-74. Seidman, Laurence S. (1999), Funding Social Security: A Strategic Alternative, New York: Cambridge University Press. Stevens, Yves (2001), “The Role of Occupational Pensions in Europe: Elements and Techniques of Solidarity Used within Funded Occupational Pension Schemes”, The Ninth Annual Colloquium of Superannuation Researchers, Sydney: University of New South Wales. Şenocak, Hasan (2009), “Sosyal Güvenlik Sistemini Oluşturan Bileşenlerin Tarihi Süreç İçinde Değerlendirilmesi” Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 56, s. 409-468. Tangian, Andranik (2009), “Decent Work: Indexing European Working Conditions and Imposing Workplace Tax”, Transfer: European Review of Labour and Research, Vol. 15, p. 527-556. Tuna, Orhan ve Nevzat Yalçıntaş (1999), Sosyal Siyaset, İstanbul, Filiz Kitabevi. Turner, John (2007), “Social Security Pensionable Ages in OECD Countries: 1949-2035”, International Social Security Review, Vol. 60, No. 1, p. 81-99. TÜİK, (Çevrimiçi) www.tuik.gov.tr, 2012. TÜİK (2009), “2008 Yoksulluk Çalışması Sonuçları”, Haber Bülteni, Sayı: 205. Uğur, Suat (2004), Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik Programlarının Yeri ve Gelişimi, TİSK Yayınları, Yayın No: 244, Çevrimiçi: http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ana&ana_id=54, 2011. United Nations (2010), (Çevrimiçi) http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2, 2010. Van Ark, Bart, Johanna Melka, Nanno Mulder, Marcel Timmer ve Gerard Ypma (2003), “ICT Investments and Growth Accounts for the European Union”, Groningen Growth and Development Centre: Research Memorandum GD-56. Van Ark, Bart, Robert Inklaar ve Robert H. McGuckin (2002), “‘Changing Gear’ Productivity, ICT and Service Industries: Europe and the United States”, The Conference Board Economics Program Working Paper Series, No. #02-02. World Bank (2010), “How We Classify Countries” (Çevrimiçi) www.worldbank.org, 2010. 4447 sayılı Kanun, (Çevrimiçi) www.mevzuat.adalet.gov.tr, 2010. 5510 sayılı Kanun, (Çevrimiçi) www.mevzuat.adalet.gov.tr, 2010.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sadık KILIÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2013

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd348207, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {}, pages = {87 - 109}, doi = {}, title = {AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Kılıç, Sadık} }
APA Kılıç, S . (2013). AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması . Journal of Social Policy Conferences , (64-65) , 87-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/31770/348207
MLA Kılıç, S . "AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması" . Journal of Social Policy Conferences (2013 ): 87-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/31770/348207>
Chicago Kılıç, S . "AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması". Journal of Social Policy Conferences (2013 ): 87-109
RIS TY - JOUR T1 - AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması AU - Sadık Kılıç Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 109 VL - IS - 64-65 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması %A Sadık Kılıç %T AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması %D 2013 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 64-65 %R %U
ISNAD Kılıç, Sadık . "AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması". Journal of Social Policy Conferences / 64-65 (Ekim 2013): 87-109 .
AMA Kılıç S . AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması. Journal of Social Policy Conferences. 2013; (64-65): 87-109.
Vancouver Kılıç S . AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması. Journal of Social Policy Conferences. 2013; (64-65): 87-109.
IEEE S. Kılıç , "AB Ülkeleri ve Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sorunlarının Genel Bir Karşılaştırması", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 64-65, ss. 87-109, Eki. 2013