Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)

Yıl 2021, Sayı: 80, 403 - 422, 09.07.2021

Öz

Ekonomilerde işsizlikte artış yaşandığında, bireylerin gelecekte elde edecekleri gelir akışına ilişkin belirsizlikler de artmaktadır. Bu durum bireylerin konut talebini azaltabilmektedir. Bununla birlikte bireylerin konut alabilmesi amacıyla bankalar tarafından verilen konut kredileri ise, konut talebini artırmaktadır. Ancak işsizliğin artması, konut kredilerine yönelik talebi ve dolayısıyla konut satışlarını azaltacaktır. Bu bakımdan çalışma, Türkiye ekonomisinde bankalar tarafından verilen konut kredileri, işsizlik ve konut satışları arasındaki ilişkiyle ilgilenmektedir. Çalışmada Türkiye’de 2010:Q1-2020:Q3 dönemini kapsayan çeyreklik verilerle Türkiye’de işsizlik, konut kredileri ve konut satışları arasındaki ilişki test edilmiştir. Bu kapsamda serilerin durağanlığı ADF birim kök testi ile sınanmış ve serilerin farkları alındığında durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. Daha sonra eşbütünleşme ve nedensellik analizi yapılmıştır. Değişkenlere ait katsayı tahmini için ise CCR tahmincisi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, konut kredilerindeki %1’lik artış işsizliği %0,46 birim arttırırken, toplam konut satışındaki %1’lik artış işsizliği %0,59 birim arttırmaktadır. Aynı zamanda işsizlikteki %1’lik artış konut kredilerini %1,67 birim, toplam konut satışlarını ise %1,019 birim arttırmaktadır.

Kaynakça

 • Afşar, A. (2018). Türkiye’de Konut Fiyatlarını Belirleyici Ekonomik Faktörlerin Analizi. Levent Aytemiz ve Ekrem Karayılmazlar (Ed.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-V kitabı içinde (s. 129-146), Ankara: Gece Kitaplığı. google scholar
 • Akdoğan, K., Tatar, A. ve Yavuz, A. A. (2016). Job Security and Housing Credits. CBRT Working Papers, Working Paper No: 16/20. google scholar
 • Akseki, U. ve Türkcan, B. (2016). Türkiye’de Bölgesel Göç, Konut ve İşgücü Piyasaları Üzerine Panel Nedensellik Analizleri. International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), 26-27 Kasım 2016, İstanbul, 1871-1882. google scholar
 • Barışık, S. ve Demircioğlu, E. (2006). Türkiye’de döviz kuru rejimi, konvertibilite, ihracat-ithalat ilişkisi (1980-2001). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 71-84. google scholar
 • Battu, H., Ma,A. ve Phimister, E. (2008). Housing Tenure, Job Mobility and Unemployment in the UK. The Economic Journal, 118 (527), 311-328. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02122.x. google scholar
 • Benmelech, E., Bergman, N. K. ve Seru, A. (2011). Financing Labor, NBER Working Paper, No: 17144. google scholar
 • Branch, W. A., Nadeau, N. P. ve Rocheteau, G. (2016). Financial frictions, the housing market, and unemployment. Journal of Economic Theory, 164, 101-135. https://doi. org/10.1016/j.jet.2015.07.008. google scholar
 • Cicioğlu, Ş., Eraslan, B. ve Torun, P. (2018). Türkiye’de altın fiyatlarını belirleyen faktörler. Journal of Human Sciences, 15 (3), 1551-1560. google scholar
 • Çelik, C. ve Kıral, G. (2018). Kümeleme Yöntemiyle Konut Talebinin İncelenmesi: Türkiye İl Grupları Üzerine Bir Uygulama. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 123-138. google scholar
 • Farber, H. S. (2012). Unemployment in the Great Recession: Did the Housing Market Crisis Prevent the Unemployed from Moving to Take Jobs?. American Economic Review, 102 (3), 520-525. https://10.1257/aer.102.3.520. google scholar
 • Flatau, P., Forbes, M. ve Hendershott, P. H. (2003). Homeownership and Unemployment: The Roles of Leverage and Public Housing, NBER Working Paper Series, Working Paper 10021. http://www.nber.org/papers/w10021. google scholar
 • Gan, L., Wang, P. ve Zhang, Q. (2018). Market thickness and the impact of unemployment on housing market outcomes. Journal of Monetary Economics, 98, 27-49. https://doi. org/10.1016/j.jmoneco.2018.04.007. google scholar
 • Göçer, İ. (2015). Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi Genişlemesinin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı EşTümleşme Analizi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17 (2), 109-129. https://10.4026/1303-2860.2015.0279.x. google scholar
 • Han, C. K. (2009). Unemployment, Financial Hardship, and Savings in Individual Development Accounts. Journal of Poverty, 13 (1), 74-95. https://doi. org/10.1080/10875540802623484. google scholar
 • Hanratty, M. (2017), Do Local Economic Conditions Affect Homelessness? Impact of Area Housing Market Factors, Unemployment, and Poverty on Community Homeless Rates. Housing Policy Debate, 27 (4), https://doi.org/10.1080/10511482.2017.1282885. google scholar
 • Hatipoğlu, Ü. ve Tanrıvermiş, H. (2017). Türkiye’de Arz ve Talep Açısından Konut Yatırım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Bankacılar Dergisi, 100, 49-75. google scholar
 • Hsu, J. W., Matsa, D. A. ve Melzer, B. T. (2018). Unemployment Insurance as a Housing Market Stabilizer. American Economic Review, 108 (1), 49-81. https://10.1257/ aer.20140989. google scholar
 • Horsewood, N. ve Dol, K. (2013). Home Ownership, Mobility and Unemployment: A Re-Evaluation of The Oswald Thesis. Neujobs Working Paper, No. 14.3A. google scholar
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (2-3), 231-254. google scholar
 • Kanberoğlu, Z. (2014). Finansal Sektör Gelişimi ve İşsizlik: Türkiye Örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (1), 123-138. google scholar
 • Karaçayır, E. ve Karaçayır, E. (2016). Yurtiçi Kredi Hacminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (30), 13-18. google scholar
 • Kolcu, F. ve Yamak, N. (2018). Gelir ve Faiz Oranlarının Konut Fiyatları Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönem Etkileri. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı, 141-152. https://10.18092/ulikidince.439535. google scholar
 • Küçükaksoy, İ., Çifçi, İ. ve Özbek, R. İ. (2015). İhracata dayalı büyüme hipotezi: Türkiye uygulaması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 691-720. google scholar
 • Liu, Z., Miao, J. ve Zha, T. (2016). Land prices and unemployment, Journal of Monetary Economics, 80, 86-105. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2016.05.001. google scholar
 • Oswald, A. J. (1999). The Housing Market and Europe’s Unemployment: A Non-Technical Paper. MIT Press. google scholar
 • Özbek, S. ve Türkmen, S. (2020). Finansallaşma, İşsizliği Artırıyor mu? E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 2096-2115. google scholar
 • Park, J. Y. (1992). Canonical cointegrating regressions. Econometrica, 60, 119-143. google scholar
 • Reed, R. R. ve Ume, E. S. (2016). Housing and unemployment: The search for the “American Dream”. Journal of Macroeconomics, 48, 72-86. https://doi.org/10.1016/j. jmacro.2016.01.001. google scholar
 • Sarılı, S. (2015). Petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine etkisinin analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 12-37. google scholar
 • Shabbir, G., Anwar, S., Hussain, Z. ve Imran, M. (2012). Contribution of Financial Sector Development in Reducing Unemployment in Pakistan. International Journal of Economics and Finance, 4 (1), 260-268. google scholar
 • Sönmezer, S. ve Aytüre, G. (2019). Türkiye’de Konut Piyasası Dinamikleri. International Conference on Eurasian Economies, 11-13 Haziran 2019, Famagusta, KKTC, 376-385. google scholar
 • Taş, N., Doğan, A. ve Önder, E. (2014). İşsizlik, Takibe Düşen Kredi Ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bölgesel Panel Veri Analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (1), 13-35. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) (2021). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket. (15.02.2021). google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2021). https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_ id=1056. (10.02.2021). google scholar
 • Uzgören, N., Ceylan, G. ve Uzgören, E. (2007). Türkiye’de kredi kartı kullanımını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir model çalışması. Yönetim ve Ekonomi, 14 (2), 247-256. google scholar
 • Ünal, S. Z. ve Ocak, M. (2020). Türkiye’de 2003-2018 Yılları Arasında Tüketici Kredi Hacmini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (12), 1-18. google scholar
 • Wolf, N. ve Galizia, P. C. (2015). Bombs, homes, and jobs: Revisiting the Oswald hypothesis for Germany. Economics Letters, 135, 65-68. google scholar
 • Yılmaz H. ve Tosun, Ö. (2020). Aylık Konut Satışlarının Modellenmesi ve Antalya Örneği. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11 (21), 141-158. https://10.36543/kauiibfd.2020.007. google scholar

Relationship Between Housing Credits Offered by Banks, Housing Sales, and Unemployment in the Turkish Economy (2010:Q1–2020:Q3)

Yıl 2021, Sayı: 80, 403 - 422, 09.07.2021

Öz

The uncertainty of the amount of money individuals would receive in the future increases when unemployment increases. This may decrease individuals’ housing demands. While housing credits given by banks to individuals that want to purchase houses increase housing demands, the increase in unemployment decreases the demand for housing credits, which in turn decreases housing sales. In this study, we investigated the relationship between housing credits offered by banks, unemployment, and housing sales in the Turkish economy using quarterly data comprising 2010:Q1–2020:Q3. In this context, the stationarity of the series was tested using the ADF (Augmented Dickey Fuller) unit-root test, and the series became stationary. Thereafter, we performed cointegration and causality analyses. The canonical cointegration regression test predictor was used for the coefficient prediction belonging to variables. The results show that a 1% increase in house credits increases unemployment by 0%, 46 units, and 1% increase in total house sales increases unemployment by 0%, 59 units. Furthermore, 1% increase in unemployment increases house credits by 1%, 67 units, and total house sales by 1%, 19 units.

Kaynakça

 • Afşar, A. (2018). Türkiye’de Konut Fiyatlarını Belirleyici Ekonomik Faktörlerin Analizi. Levent Aytemiz ve Ekrem Karayılmazlar (Ed.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-V kitabı içinde (s. 129-146), Ankara: Gece Kitaplığı. google scholar
 • Akdoğan, K., Tatar, A. ve Yavuz, A. A. (2016). Job Security and Housing Credits. CBRT Working Papers, Working Paper No: 16/20. google scholar
 • Akseki, U. ve Türkcan, B. (2016). Türkiye’de Bölgesel Göç, Konut ve İşgücü Piyasaları Üzerine Panel Nedensellik Analizleri. International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), 26-27 Kasım 2016, İstanbul, 1871-1882. google scholar
 • Barışık, S. ve Demircioğlu, E. (2006). Türkiye’de döviz kuru rejimi, konvertibilite, ihracat-ithalat ilişkisi (1980-2001). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), 71-84. google scholar
 • Battu, H., Ma,A. ve Phimister, E. (2008). Housing Tenure, Job Mobility and Unemployment in the UK. The Economic Journal, 118 (527), 311-328. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02122.x. google scholar
 • Benmelech, E., Bergman, N. K. ve Seru, A. (2011). Financing Labor, NBER Working Paper, No: 17144. google scholar
 • Branch, W. A., Nadeau, N. P. ve Rocheteau, G. (2016). Financial frictions, the housing market, and unemployment. Journal of Economic Theory, 164, 101-135. https://doi. org/10.1016/j.jet.2015.07.008. google scholar
 • Cicioğlu, Ş., Eraslan, B. ve Torun, P. (2018). Türkiye’de altın fiyatlarını belirleyen faktörler. Journal of Human Sciences, 15 (3), 1551-1560. google scholar
 • Çelik, C. ve Kıral, G. (2018). Kümeleme Yöntemiyle Konut Talebinin İncelenmesi: Türkiye İl Grupları Üzerine Bir Uygulama. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 123-138. google scholar
 • Farber, H. S. (2012). Unemployment in the Great Recession: Did the Housing Market Crisis Prevent the Unemployed from Moving to Take Jobs?. American Economic Review, 102 (3), 520-525. https://10.1257/aer.102.3.520. google scholar
 • Flatau, P., Forbes, M. ve Hendershott, P. H. (2003). Homeownership and Unemployment: The Roles of Leverage and Public Housing, NBER Working Paper Series, Working Paper 10021. http://www.nber.org/papers/w10021. google scholar
 • Gan, L., Wang, P. ve Zhang, Q. (2018). Market thickness and the impact of unemployment on housing market outcomes. Journal of Monetary Economics, 98, 27-49. https://doi. org/10.1016/j.jmoneco.2018.04.007. google scholar
 • Göçer, İ. (2015). Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi Genişlemesinin İşsizlik Üzerindeki Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı EşTümleşme Analizi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17 (2), 109-129. https://10.4026/1303-2860.2015.0279.x. google scholar
 • Han, C. K. (2009). Unemployment, Financial Hardship, and Savings in Individual Development Accounts. Journal of Poverty, 13 (1), 74-95. https://doi. org/10.1080/10875540802623484. google scholar
 • Hanratty, M. (2017), Do Local Economic Conditions Affect Homelessness? Impact of Area Housing Market Factors, Unemployment, and Poverty on Community Homeless Rates. Housing Policy Debate, 27 (4), https://doi.org/10.1080/10511482.2017.1282885. google scholar
 • Hatipoğlu, Ü. ve Tanrıvermiş, H. (2017). Türkiye’de Arz ve Talep Açısından Konut Yatırım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Bankacılar Dergisi, 100, 49-75. google scholar
 • Hsu, J. W., Matsa, D. A. ve Melzer, B. T. (2018). Unemployment Insurance as a Housing Market Stabilizer. American Economic Review, 108 (1), 49-81. https://10.1257/ aer.20140989. google scholar
 • Horsewood, N. ve Dol, K. (2013). Home Ownership, Mobility and Unemployment: A Re-Evaluation of The Oswald Thesis. Neujobs Working Paper, No. 14.3A. google scholar
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (2-3), 231-254. google scholar
 • Kanberoğlu, Z. (2014). Finansal Sektör Gelişimi ve İşsizlik: Türkiye Örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (1), 123-138. google scholar
 • Karaçayır, E. ve Karaçayır, E. (2016). Yurtiçi Kredi Hacminin İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (30), 13-18. google scholar
 • Kolcu, F. ve Yamak, N. (2018). Gelir ve Faiz Oranlarının Konut Fiyatları Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönem Etkileri. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı, 141-152. https://10.18092/ulikidince.439535. google scholar
 • Küçükaksoy, İ., Çifçi, İ. ve Özbek, R. İ. (2015). İhracata dayalı büyüme hipotezi: Türkiye uygulaması. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 691-720. google scholar
 • Liu, Z., Miao, J. ve Zha, T. (2016). Land prices and unemployment, Journal of Monetary Economics, 80, 86-105. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2016.05.001. google scholar
 • Oswald, A. J. (1999). The Housing Market and Europe’s Unemployment: A Non-Technical Paper. MIT Press. google scholar
 • Özbek, S. ve Türkmen, S. (2020). Finansallaşma, İşsizliği Artırıyor mu? E7 Ülkelerinden Yeni Kanıtlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 2096-2115. google scholar
 • Park, J. Y. (1992). Canonical cointegrating regressions. Econometrica, 60, 119-143. google scholar
 • Reed, R. R. ve Ume, E. S. (2016). Housing and unemployment: The search for the “American Dream”. Journal of Macroeconomics, 48, 72-86. https://doi.org/10.1016/j. jmacro.2016.01.001. google scholar
 • Sarılı, S. (2015). Petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine etkisinin analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 12-37. google scholar
 • Shabbir, G., Anwar, S., Hussain, Z. ve Imran, M. (2012). Contribution of Financial Sector Development in Reducing Unemployment in Pakistan. International Journal of Economics and Finance, 4 (1), 260-268. google scholar
 • Sönmezer, S. ve Aytüre, G. (2019). Türkiye’de Konut Piyasası Dinamikleri. International Conference on Eurasian Economies, 11-13 Haziran 2019, Famagusta, KKTC, 376-385. google scholar
 • Taş, N., Doğan, A. ve Önder, E. (2014). İşsizlik, Takibe Düşen Kredi Ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bölgesel Panel Veri Analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (1), 13-35. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) (2021). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket. (15.02.2021). google scholar
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2021). https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_ id=1056. (10.02.2021). google scholar
 • Uzgören, N., Ceylan, G. ve Uzgören, E. (2007). Türkiye’de kredi kartı kullanımını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir model çalışması. Yönetim ve Ekonomi, 14 (2), 247-256. google scholar
 • Ünal, S. Z. ve Ocak, M. (2020). Türkiye’de 2003-2018 Yılları Arasında Tüketici Kredi Hacmini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (12), 1-18. google scholar
 • Wolf, N. ve Galizia, P. C. (2015). Bombs, homes, and jobs: Revisiting the Oswald hypothesis for Germany. Economics Letters, 135, 65-68. google scholar
 • Yılmaz H. ve Tosun, Ö. (2020). Aylık Konut Satışlarının Modellenmesi ve Antalya Örneği. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11 (21), 141-158. https://10.36543/kauiibfd.2020.007. google scholar

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Haydar KARADAĞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Rize, Türkiye
0000-0003-2398-7314
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 5 Mart 2021
Kabul Tarihi 4 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 80

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iusskd891765, journal = {Journal of Social Policy Conferences}, issn = {1304-0103}, eissn = {2548-0405}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2021}, number = {80}, pages = {403 - 422}, title = {Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)}, key = {cite}, author = {Karadağ, Haydar} }
APA Karadağ, H. (2021). Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3) . Journal of Social Policy Conferences , (80) , 403-422 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/64056/891765
MLA Karadağ, H. "Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)" . Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 403-422 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/64056/891765>
Chicago Karadağ, H. "Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)". Journal of Social Policy Conferences (2021 ): 403-422
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3) AU - HaydarKaradağ Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Social Policy Conferences JF - Journal JO - JOR SP - 403 EP - 422 VL - IS - 80 SN - 1304-0103-2548-0405 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3) %A Haydar Karadağ %T Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3) %D 2021 %J Journal of Social Policy Conferences %P 1304-0103-2548-0405 %V %N 80 %R %U
ISNAD Karadağ, Haydar . "Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)". Journal of Social Policy Conferences / 80 (Temmuz 2021): 403-422 .
AMA Karadağ H. Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3). Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 403-422.
Vancouver Karadağ H. Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3). Journal of Social Policy Conferences. 2021; (80): 403-422.
IEEE H. Karadağ , "Türkiye Ekonomisinde Bankalar Tarafından Verilen Konut Kredileri, Konut Satışları ve İşsizlik Arasındaki İlişki (2010:Q1-2020:Q3)", Journal of Social Policy Conferences, sayı. 80, ss. 403-422, Tem. 2021