Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EFFORTS OF THE WEST TO POSSESS ISTANBUL FROM THE FIRST CRUSADE TILL THE CONQUEST OF ISTANBUL

Yıl 2017, Sayı: 66, 35 - 46, 07.11.2017

Öz

Istanbul, an important hub throughout the history, has always attracted attention

thanks to its beauty, strategic location, wealth and greatness. The city which served

as capital city first for the Roman Empire and then for the Eastern Roman Empire

aka Byzantine Empire meant more than just a capital city for both Empires. As such,

Istanbul was receiving admiration from all over the world but at the same time envy.

Accordingly, from time to time, various nations laid sieges to the city to posses it,

and the West also attempted to capture it. Starting from the First Crusade from 1096

to 1099, the West showed great efforts to capture Istanbul, finally managing to take

the city in 1204 with the Fourth Crusade. Though the Empire retook Istanbul from

the Crusaders in 1261, the West proceeded with its efforts to recapture Istanbul.

Kaynakça

 • Albertus Aquensis, Liber Christianae Expeditionis pro Ereptione, Emundatione et Restitutione Sanctae Hierosolymitanae Ecclesiae, RHC. occ., IV, s. 265-713, çev. Susan B. Edgington, Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana. History of the Journey to Jerusalem, Oxford 2007.
 • Anna Komnena, Aleksiad, çev. Bilge Umar, Anna Kommena. Alexiad, İstanbul 1996.
 • Ansbertus, Historia de Expeditione Friderici Imperatoris, Pragae 1827.
 • Geofroi de Villehardouin, Conquéte de Constantinople, ed. E. Faral, Paris 1938-39, çev. A. Berktay, Konstantinopolis’te Haçlılar, İstanbul 2001.
 • Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum., RHC. occ., III, s. 119-163, çev. Rosalind Hill, The Deeds of the Franks and the other Pilgrims to Jerusalem, Oxford 1979.
 • Guibertus Noviegentis., Historia Gesta Dei Per Francos, RHC. Occ, IV, s.113-263, çev. Robert Levine, The Deeds of God through the Franks, Woodbridge 1997.
 • Ioannes Kinnamos, Historia, çev. I. Demirkent, Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176), Ankara 2001.
 • Niketas Khoniates, Historia, çev. Fikret Işıltan, Niketas Khoniates. Historia. (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), Ankara 1995.
 • Niketas Khoniates, Historia, çev. I. Demirkent, Niketas Khoniates’in Historia’sı (1195-1206). İstanbul’un Haçlılar Tarafından Zaptı ve Yağmalanması, İstanbul 2004.
 • Niketas Khoniates, Historia, çev. I. Demirkent, Niketas Khoniates’in Historia’sı (1180-1195). Komnenos Hânedanı’nın Sonu ve II. Isaakios Angelos Devri, İstanbul 2006.
 • Odo de Deuil, Odo of Deuil, De Profectione Ludovici VII in Orientem: The Journey of Louis VII to the East, neşr ve çev. V. G. Berry, New York 1948.
 • Ordericus Vitalis, çev. Thomas Forester, The Ecclesiastical History of England and Normandy, III, London 1854.
 • Robertus Monachus, Historia Iherosolimitana, RHC. occ., III, s. 717-882, çev. Carol Sweetenham, Robert the Monk’s History of the First Crusade, Ashgate 2005.
 • Robert de Clari, Conquéte de Constantinople, çev. B. Akyavaş, İstanbul’un Zabtı (1204), Ankara 1994.
 • Tudebodus, Historia de Hierosolymitano Itinere, RHC. occ., III, s. 9-117, çev. J. H. ve L. L. Hill, Peter Tudebode, Philadelphia 1974.
 • Altan, E., İkinci Haçlı Seferi (1147-1148), Ankara 2003.
 • Brand, C. M., Byzantium Confronts the West 1180-1204, Cambridge, Massachusetts 1968.
 • Cate, J. L., “The Crusade of 1101”, A History of the Crusades, yay. K. Setton, Madison-Milwaukee-London 1969, I, s. 343-367.
 • Chalandon, Ferdinand, Les Comnéne II: Jean II Comnéne (1118-1143) et Manuel I Comnéne (1143-1180), New York 1912. ______________, Histoire de la Domination Normande en Italie et en Sicile, I-II, Paris 1907.
 • Demirkent, I., “1101 Yılı Haçlı Seferleri”, Prof. Dr. Fikret Işıltan’a 80. Doğum Yılı Armağanı, İstanbul 1995, s. 17-56.
 • Daş, M., Bizans’ın Düşüşü, İstanbul 2006.
 • Küçüksipahioğlu, Birsel, Trablus Haçlı Kontluğu Tarihi, İstanbul 2007.
 • ______________, “The Western Plans to Capture Byzantium from the Beginnings of the Crusaders to 1204”, Tarih Dergisi, sayı 42 (2005), s. 56-63.
 • ______________, “Sicilya ve Napoli Kralı Charles d’Anjou’nun 1261’den Sonra Bizans’ı Zapt Etme Girişimi”, Sosyoloji Yıllığı- (Tarihte Doğu-Batı Çatışması) Semavi Eyice’ye Saygı, İstanbul 2005, s. 306-311.
 • ______________,“İstanbul’un Lâtinler Tarafından İşgali ve Zaptı”, 2005-2006 Fatih Sempozyumu I-II Tebliğler, İstanbul 2007, s. 126-135.
 • ______________, “Türklerle Haçlıların İlk Karşılaşması: Drakon Savaşı”, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, sayı 3 (2013), s. 43-51.
 • ______________, “Mosul & Aleppo Governor Imad al-Dın Zangi’s Fight Against The Crusaders”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Marmara Journal of Turkology), sayı 2 (2014), s. 79-96.
 • ______________, “Dördüncü Haçlı Seferi ve İstanbul’un Ele Geçirilmesi”, Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları, ed. Murat Arslan-Turhan Kaçar, İstanbul 2017, s. 335-347.
 • Madden, T. F., “The Fires of the Fourth Crusade in Constantinople 1203-1204”, BZ, 84-85(1991-1992), s. 72-93.
 • Norden, Walter, Das Papsttum und Byzanz. Die Trennung der beiden Mächte und das Problem ihrer Wiedervereinigung bis zum Untergange des byzantinischen Reiches, Berlin 1903.
 • Nicol, Donald M, Bizans ve Venedik, çev. G. Çağalı Güven, İstanbul 2000.
 • Ostrogorsky, G., Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Ankara 2015.
 • Queller, D. E.-T.F. Madden, The Fourth Crusade, Philadelphia 1997.
 • Runciman, Steven, Haçlı Seferleri Tarihi, çev. Fikret Işıltan, I-III, Ankara 1989-1992.
 • ______________, The Sicilian Vespers. A History of the Mediterranean World in the Later Thirteenth Century, Cambridge 1958.
 • Schneider, A. M., “Brände in Konstantinopel”, BZ, 41(1941), s. 382-403.
 • Schreiber, Hermann, Geschichte der Päpste, Düsseldorf-Wien 1985.
 • Zimmert, Karl, “Der Friede zu Adrianopel (Februar 1190)”, BZ, 11(1902), s. 303-320.

BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI

Yıl 2017, Sayı: 66, 35 - 46, 07.11.2017

Öz

Tarih boyunca en önemli merkezlerden biri olan İstanbul; güzelliği, stratejik

konumu, zenginliği ve büyüklüğü ile herkesin ilgisini çekti. Önce Roma ardından

Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu’na başkentlik yapan şehir her iki imparatorluk

için de başkentten çok daha farklı anlamlar içermekteydi. İstanbul dünyanın da

hayranlığını çekmekte; ama aynı zamanda kıskançlığı da beraberinde getirmekteydi.

Dolayısıyla farklı zamanlarda değişik milletler tarafından ele geçirilmek için pek çok

kere kuşatıldı. Bu arada Batılıların da zabtetmek için uğraştığı bir şehir oldu. Batılılar

1096-1099 yılları arasında gerçekleşen Birinci Haçlı Seferi’nden başlayarak İstanbul’u

almak için çok çaba sarf etti ve nihayet 1204 yılında Dördüncü Haçlı Seferi ile şehri

almayı başardı. 1261 yılında imparatorluk Haçlılardan İstanbul’u geri alsa da daha

sonraki süreçte Batılıların yeniden İstanbul’u ele geçirmek için uğraştıkları görüldü.

Kaynakça

 • Albertus Aquensis, Liber Christianae Expeditionis pro Ereptione, Emundatione et Restitutione Sanctae Hierosolymitanae Ecclesiae, RHC. occ., IV, s. 265-713, çev. Susan B. Edgington, Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana. History of the Journey to Jerusalem, Oxford 2007.
 • Anna Komnena, Aleksiad, çev. Bilge Umar, Anna Kommena. Alexiad, İstanbul 1996.
 • Ansbertus, Historia de Expeditione Friderici Imperatoris, Pragae 1827.
 • Geofroi de Villehardouin, Conquéte de Constantinople, ed. E. Faral, Paris 1938-39, çev. A. Berktay, Konstantinopolis’te Haçlılar, İstanbul 2001.
 • Gesta Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum., RHC. occ., III, s. 119-163, çev. Rosalind Hill, The Deeds of the Franks and the other Pilgrims to Jerusalem, Oxford 1979.
 • Guibertus Noviegentis., Historia Gesta Dei Per Francos, RHC. Occ, IV, s.113-263, çev. Robert Levine, The Deeds of God through the Franks, Woodbridge 1997.
 • Ioannes Kinnamos, Historia, çev. I. Demirkent, Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176), Ankara 2001.
 • Niketas Khoniates, Historia, çev. Fikret Işıltan, Niketas Khoniates. Historia. (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), Ankara 1995.
 • Niketas Khoniates, Historia, çev. I. Demirkent, Niketas Khoniates’in Historia’sı (1195-1206). İstanbul’un Haçlılar Tarafından Zaptı ve Yağmalanması, İstanbul 2004.
 • Niketas Khoniates, Historia, çev. I. Demirkent, Niketas Khoniates’in Historia’sı (1180-1195). Komnenos Hânedanı’nın Sonu ve II. Isaakios Angelos Devri, İstanbul 2006.
 • Odo de Deuil, Odo of Deuil, De Profectione Ludovici VII in Orientem: The Journey of Louis VII to the East, neşr ve çev. V. G. Berry, New York 1948.
 • Ordericus Vitalis, çev. Thomas Forester, The Ecclesiastical History of England and Normandy, III, London 1854.
 • Robertus Monachus, Historia Iherosolimitana, RHC. occ., III, s. 717-882, çev. Carol Sweetenham, Robert the Monk’s History of the First Crusade, Ashgate 2005.
 • Robert de Clari, Conquéte de Constantinople, çev. B. Akyavaş, İstanbul’un Zabtı (1204), Ankara 1994.
 • Tudebodus, Historia de Hierosolymitano Itinere, RHC. occ., III, s. 9-117, çev. J. H. ve L. L. Hill, Peter Tudebode, Philadelphia 1974.
 • Altan, E., İkinci Haçlı Seferi (1147-1148), Ankara 2003.
 • Brand, C. M., Byzantium Confronts the West 1180-1204, Cambridge, Massachusetts 1968.
 • Cate, J. L., “The Crusade of 1101”, A History of the Crusades, yay. K. Setton, Madison-Milwaukee-London 1969, I, s. 343-367.
 • Chalandon, Ferdinand, Les Comnéne II: Jean II Comnéne (1118-1143) et Manuel I Comnéne (1143-1180), New York 1912. ______________, Histoire de la Domination Normande en Italie et en Sicile, I-II, Paris 1907.
 • Demirkent, I., “1101 Yılı Haçlı Seferleri”, Prof. Dr. Fikret Işıltan’a 80. Doğum Yılı Armağanı, İstanbul 1995, s. 17-56.
 • Daş, M., Bizans’ın Düşüşü, İstanbul 2006.
 • Küçüksipahioğlu, Birsel, Trablus Haçlı Kontluğu Tarihi, İstanbul 2007.
 • ______________, “The Western Plans to Capture Byzantium from the Beginnings of the Crusaders to 1204”, Tarih Dergisi, sayı 42 (2005), s. 56-63.
 • ______________, “Sicilya ve Napoli Kralı Charles d’Anjou’nun 1261’den Sonra Bizans’ı Zapt Etme Girişimi”, Sosyoloji Yıllığı- (Tarihte Doğu-Batı Çatışması) Semavi Eyice’ye Saygı, İstanbul 2005, s. 306-311.
 • ______________,“İstanbul’un Lâtinler Tarafından İşgali ve Zaptı”, 2005-2006 Fatih Sempozyumu I-II Tebliğler, İstanbul 2007, s. 126-135.
 • ______________, “Türklerle Haçlıların İlk Karşılaşması: Drakon Savaşı”, Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, sayı 3 (2013), s. 43-51.
 • ______________, “Mosul & Aleppo Governor Imad al-Dın Zangi’s Fight Against The Crusaders”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Marmara Journal of Turkology), sayı 2 (2014), s. 79-96.
 • ______________, “Dördüncü Haçlı Seferi ve İstanbul’un Ele Geçirilmesi”, Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları, ed. Murat Arslan-Turhan Kaçar, İstanbul 2017, s. 335-347.
 • Madden, T. F., “The Fires of the Fourth Crusade in Constantinople 1203-1204”, BZ, 84-85(1991-1992), s. 72-93.
 • Norden, Walter, Das Papsttum und Byzanz. Die Trennung der beiden Mächte und das Problem ihrer Wiedervereinigung bis zum Untergange des byzantinischen Reiches, Berlin 1903.
 • Nicol, Donald M, Bizans ve Venedik, çev. G. Çağalı Güven, İstanbul 2000.
 • Ostrogorsky, G., Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Ankara 2015.
 • Queller, D. E.-T.F. Madden, The Fourth Crusade, Philadelphia 1997.
 • Runciman, Steven, Haçlı Seferleri Tarihi, çev. Fikret Işıltan, I-III, Ankara 1989-1992.
 • ______________, The Sicilian Vespers. A History of the Mediterranean World in the Later Thirteenth Century, Cambridge 1958.
 • Schneider, A. M., “Brände in Konstantinopel”, BZ, 41(1941), s. 382-403.
 • Schreiber, Hermann, Geschichte der Päpste, Düsseldorf-Wien 1985.
 • Zimmert, Karl, “Der Friede zu Adrianopel (Februar 1190)”, BZ, 11(1902), s. 303-320.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 66

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iutarih349794, journal = {Tarih Dergisi}, issn = {1015-1818}, eissn = {2619-9505}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, number = {66}, pages = {35 - 46}, title = {BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI}, key = {cite}, author = {Küçüksipahioğlu, Birsel} }
APA Küçüksipahioğlu, B. (2017). BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI . Tarih Dergisi , (66) , 35-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutarih/issue/31842/349794
MLA Küçüksipahioğlu, B. "BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI" . Tarih Dergisi (2017 ): 35-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutarih/issue/31842/349794>
Chicago Küçüksipahioğlu, B. "BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI". Tarih Dergisi (2017 ): 35-46
RIS TY - JOUR T1 - BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI AU - BirselKüçüksipahioğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tarih Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 46 VL - IS - 66 SN - 1015-1818-2619-9505 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Tarih Dergisi BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI %A Birsel Küçüksipahioğlu %T BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI %D 2017 %J Tarih Dergisi %P 1015-1818-2619-9505 %V %N 66 %R %U
ISNAD Küçüksipahioğlu, Birsel . "BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI". Tarih Dergisi / 66 (Kasım 2017): 35-46 .
AMA Küçüksipahioğlu B. BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI. Tarih Dergisi. 2017; (66): 35-46.
Vancouver Küçüksipahioğlu B. BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI. Tarih Dergisi. 2017; (66): 35-46.
IEEE B. Küçüksipahioğlu , "BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN FETHE KADAR BATILILARIN İSTANBUL’U ELE GEÇİRME ÇABALARI", Tarih Dergisi, sayı. 66, ss. 35-46, Kas. 2017