BibTex RIS Kaynak Göster

Renaud de Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187)

Yıl 2012, Sayı: 55, 1 - 30, 28.11.2013

Öz

İkinci Haçlı Seferi'ne katılarak Doğu'ya gelen Renaud de Chatillon, Latin Doğu'nun önde gelen askerî simalarından biri oldu; yaptığı evlilikler sayesinde önce Antakya prinkepsi sonra da Mavera-i Ürdün hakimi olarak faaliyet gösterdi; ancak korsanca faaliyetleri, eşkıyalığı ve zalimliğiyle ün saldı. Hıristiyan dünyası­nın en güçlü devleti olan Bizans'a bile saldırmaya cüret etti. Hiç bir anlaşmaya riayet etmeyen Renaud, Müslümanların amansız bir düşmanı olarak barış dönemlerinde de yol kesip kervanları yağmalamaya devam etti. Kızıldeniz'e bir donanma yollayıp terör estirdi, İslam'ın mukaddes şehirleri Mekke ve Medine'ye bile saldırmaya teşebbüs etti. Saldırgan tutumuyla en buhranlı dönemlerde Latin Doğu'nun hassas dengelerini bozdu. Bu yazıda Renaud de Chatillon'un Doğu'daki faaliyetleri ve Haçlı Seferleri tarihindeki rolü ele alınmaktadır.

REGINALD OF CHÂTILLON:

PRINCE OFANTIOCH (1153-1160), LORD OF OULTREJOURDAIN (1177-1187)

Reginald, coming to the East by participating in the Second Crusade, became one of the leading military figures of the Latin East. Through his marriages he ruled as Prince of Antioch and Lord of Oultrejourdain. But he became famous for his piratical activities, banditry and cruelty. He even dared to attack the Byzantium the most powerful state of the Christian world. Reginald, no complying with any agreement, continued to cut off the road and to plunder Muslim caravans even during periods of truce as an implacable enemy of the Muslims.  Launching a fleet on the Red Sea he terrorized, even threatened the holy cities of Islam; Mecca and Medina. He broke the delicate balance of the Latin East due to his aggressive attitude during the most critical periods. This article deals with Reginald of Chatillon's activities in the East and his role in the history of the Crusade.

Kaynakça

 • Altan, Ebru, İkinci Haçlı Seferi (1147-1148), TTK Yayınları, Ankara 2003.
 • Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart by Ambroise, çev. M. J. Hubert, New York 1941.
 • Anonim Süryâni Vekayinâmesi, kısmen çev. A. S. Tritton, The First and Second Crusades from an Anonymous Syriac Chronicle, JRAS, London 1933.
 • Cahen, Claude, La Syrie du Nord, Paris 1940.
 • Chalandon, Ferdinand, Les Comnène II: Jean II Comnène et Manuel I Comnène, Paris 1912.
 • Demirkent, Işın, “Hıttîn Zaferi ve Kudüs’ün Müslümanlarca fethinin Batıdaki Akisleri”, Belleten, LIII/205 (1989), 1547-1555.
 • ______________, “Haçlı Seferi Dönemi Kalelerinden Râvendân”, Belleten, LVI/216, (1992), 371-389.
 • ______________, Haçlı Seferleri, İstanbul 1997.
 • Der Nersessian, “The Kingdom of Cilician Armenia”, A History of the Crusades, ed. K. M. Setton, II, London 1969.
 • Ebu Şâme, Kitâb er-Ravzateyn fî Ahbâr ed-Devleteyn en-Nûrîye ve’l- Salâhîye, Recueil des Historiens des Croisades (RHC). Historiens orienteaux, IV, Paris 1898.
 • Ebu’l-Ferec, (Bar Hebraeus), Abû’l Farac Tarihi, çev. Ö. R. Doğrul, II, TTK Yay., Ankara 19872.
 • Edbury, Peter, “Propaganda and Faction in the Kingdom of Jerusalem: The Background to Hattin”, Crusaders and Muslims in Twelfth-Century Syria, ed. M. Shatzmiller, New York 1993, s. 173-189.
 • Ersan, Mehmet, “Bizans İmparatorluğu-Antakya Haçlı Prinkepsliği Siyasi İlişkilerine Bir Bakış”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına / in Memory of Prof. Dr. Işın Demirkent, İstanbul 2008, s. 335-346.
 • Estoire de Eracles Empereur, RHC occitenteaux, II.
 • Hamilton, Bernard, “The Elephant of Christ: Reynald of Châtillon”, Studies in Church History, 15 (1978), s. 97-108.
 • Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, çev. H. J. Nicholson, Chronicle of the Third Crusade, Aldershot 1997.
 • İbn Cübeyr, Endülüsten Kutsal Topraklara. Seyahatname, çev. İ. Güler, İstanbul 2008.
 • İbn Şeddâd, TheLife of Saladin (1137-1193), by Behâ ed-dîn, Palestine Pilgrims’ Text Society, çev. C. W. Wilson, XIII, Paris 1897.
 • İbnü’l-Kalânisî, The Damascus Chronicle of The Crusades, kısmen çev. H. A. R. Gibb, London 1932.
 • İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi,İbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-Târih Tercümesi, çev. A. Özaydın, XI, İstanbul 1987.
 • İmâdeddîn Kâtib el-İsfehânî, el-Fethu’l-Kussî fi’l-fethi’l-Kudsî, neşr. Mahmud Subh, Kahire 1962.
 • Kedar, Benjzmin, “The Battle of Hattin Revisited”, The Horns of Hattin, ed. B. Z. Kedar, Jerusalem-London 1992, s. 190-207.
 • Kinnamos, Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176), çev. I. Demirkent, TTK Yay., Ankara 2001.
 • Küçüksipahioğlu, Birsel, Trablus Haçlı Kontluğu Tarihi, İstanbul 2007.
 • Lane - Poole, St., Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, London 1906.
 • Lilie, Ralph-Johannes, Byzantium and the Crusader States, 1096-1204, çev. J. C. Morris - J. C. Ridings, Oxford 1993.
 • Lyons, M. C. - D. E. P. Jackson, Saladin, the Politics of the Holy War, Cambridge 1997.
 • Magdalino, Paul, The Empire of Manuel I Komnenos 1143-1180, Cambridge 1993.
 • Mayer, Hans Eberhard, The Crusades, Oxford 19882.
 • Nicholson, Robert Lawrence, Joscelyn III and the Fall of the Crusader States, 1134-1199, Leiden 1973.
 • Niketas, Niketas Khoniates. Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), çev. F. Işıltan, TTK Yay., Ankara 1995.
 • Old French Continuation of William of Tyre, 1184-97, çev. P. W. Edbury, The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade. Sources in Translation (Part I), Aldershot 1998.
 • Runciman, Steven, Haçlı Seferleri Tarihi, çev. F. Işıltan, II, TTK Yay., Ankara 1992.
 • Schlumberger, Gustave, Renaud de Châtillon, Paris 1898.
 • Stevenson, W. B., The Crusaders in the East, Cambridge 1907.
 • Süryâni Mikhail, Süryanî Keşiş Mihail’in Vekayinâmesi, çev. H. D. Andreasyan, (TTK. henüz neşredilmedi).
 • Şeşen, Ramazan, “Hıttîn Savaşı”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XVIII, s. 165-167.
 • ______________, “Hıttîn’de Salâhaddin’in Ordusu”, Belleten, LIV/209 (1990), 427-434.
 • ______________, Salâhaddin Devrinde Eyyûbîler Devleti, İstanbul 1983.
 • Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), çev. H. D. Andreasyan, TTK Yay., Ankara 19872.
 • Willermus Tyrensis, A History of Deeds Done Beyond the Sea. By William Archbishop of Tyre, çev. E. A. Babcock - A. C. Krey, II, New York 1943; Willermus Tyrensis’in Haçlı Kroniği (1143-1163), çev. E. Ayan, Ankara 2009.
Yıl 2012, Sayı: 55, 1 - 30, 28.11.2013

Öz

Kaynakça

 • Altan, Ebru, İkinci Haçlı Seferi (1147-1148), TTK Yayınları, Ankara 2003.
 • Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart by Ambroise, çev. M. J. Hubert, New York 1941.
 • Anonim Süryâni Vekayinâmesi, kısmen çev. A. S. Tritton, The First and Second Crusades from an Anonymous Syriac Chronicle, JRAS, London 1933.
 • Cahen, Claude, La Syrie du Nord, Paris 1940.
 • Chalandon, Ferdinand, Les Comnène II: Jean II Comnène et Manuel I Comnène, Paris 1912.
 • Demirkent, Işın, “Hıttîn Zaferi ve Kudüs’ün Müslümanlarca fethinin Batıdaki Akisleri”, Belleten, LIII/205 (1989), 1547-1555.
 • ______________, “Haçlı Seferi Dönemi Kalelerinden Râvendân”, Belleten, LVI/216, (1992), 371-389.
 • ______________, Haçlı Seferleri, İstanbul 1997.
 • Der Nersessian, “The Kingdom of Cilician Armenia”, A History of the Crusades, ed. K. M. Setton, II, London 1969.
 • Ebu Şâme, Kitâb er-Ravzateyn fî Ahbâr ed-Devleteyn en-Nûrîye ve’l- Salâhîye, Recueil des Historiens des Croisades (RHC). Historiens orienteaux, IV, Paris 1898.
 • Ebu’l-Ferec, (Bar Hebraeus), Abû’l Farac Tarihi, çev. Ö. R. Doğrul, II, TTK Yay., Ankara 19872.
 • Edbury, Peter, “Propaganda and Faction in the Kingdom of Jerusalem: The Background to Hattin”, Crusaders and Muslims in Twelfth-Century Syria, ed. M. Shatzmiller, New York 1993, s. 173-189.
 • Ersan, Mehmet, “Bizans İmparatorluğu-Antakya Haçlı Prinkepsliği Siyasi İlişkilerine Bir Bakış”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına / in Memory of Prof. Dr. Işın Demirkent, İstanbul 2008, s. 335-346.
 • Estoire de Eracles Empereur, RHC occitenteaux, II.
 • Hamilton, Bernard, “The Elephant of Christ: Reynald of Châtillon”, Studies in Church History, 15 (1978), s. 97-108.
 • Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, çev. H. J. Nicholson, Chronicle of the Third Crusade, Aldershot 1997.
 • İbn Cübeyr, Endülüsten Kutsal Topraklara. Seyahatname, çev. İ. Güler, İstanbul 2008.
 • İbn Şeddâd, TheLife of Saladin (1137-1193), by Behâ ed-dîn, Palestine Pilgrims’ Text Society, çev. C. W. Wilson, XIII, Paris 1897.
 • İbnü’l-Kalânisî, The Damascus Chronicle of The Crusades, kısmen çev. H. A. R. Gibb, London 1932.
 • İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi,İbnü’l-Esîr el-Kâmil fi’t-Târih Tercümesi, çev. A. Özaydın, XI, İstanbul 1987.
 • İmâdeddîn Kâtib el-İsfehânî, el-Fethu’l-Kussî fi’l-fethi’l-Kudsî, neşr. Mahmud Subh, Kahire 1962.
 • Kedar, Benjzmin, “The Battle of Hattin Revisited”, The Horns of Hattin, ed. B. Z. Kedar, Jerusalem-London 1992, s. 190-207.
 • Kinnamos, Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176), çev. I. Demirkent, TTK Yay., Ankara 2001.
 • Küçüksipahioğlu, Birsel, Trablus Haçlı Kontluğu Tarihi, İstanbul 2007.
 • Lane - Poole, St., Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, London 1906.
 • Lilie, Ralph-Johannes, Byzantium and the Crusader States, 1096-1204, çev. J. C. Morris - J. C. Ridings, Oxford 1993.
 • Lyons, M. C. - D. E. P. Jackson, Saladin, the Politics of the Holy War, Cambridge 1997.
 • Magdalino, Paul, The Empire of Manuel I Komnenos 1143-1180, Cambridge 1993.
 • Mayer, Hans Eberhard, The Crusades, Oxford 19882.
 • Nicholson, Robert Lawrence, Joscelyn III and the Fall of the Crusader States, 1134-1199, Leiden 1973.
 • Niketas, Niketas Khoniates. Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), çev. F. Işıltan, TTK Yay., Ankara 1995.
 • Old French Continuation of William of Tyre, 1184-97, çev. P. W. Edbury, The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade. Sources in Translation (Part I), Aldershot 1998.
 • Runciman, Steven, Haçlı Seferleri Tarihi, çev. F. Işıltan, II, TTK Yay., Ankara 1992.
 • Schlumberger, Gustave, Renaud de Châtillon, Paris 1898.
 • Stevenson, W. B., The Crusaders in the East, Cambridge 1907.
 • Süryâni Mikhail, Süryanî Keşiş Mihail’in Vekayinâmesi, çev. H. D. Andreasyan, (TTK. henüz neşredilmedi).
 • Şeşen, Ramazan, “Hıttîn Savaşı”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XVIII, s. 165-167.
 • ______________, “Hıttîn’de Salâhaddin’in Ordusu”, Belleten, LIV/209 (1990), 427-434.
 • ______________, Salâhaddin Devrinde Eyyûbîler Devleti, İstanbul 1983.
 • Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), çev. H. D. Andreasyan, TTK Yay., Ankara 19872.
 • Willermus Tyrensis, A History of Deeds Done Beyond the Sea. By William Archbishop of Tyre, çev. E. A. Babcock - A. C. Krey, II, New York 1943; Willermus Tyrensis’in Haçlı Kroniği (1143-1163), çev. E. Ayan, Ankara 2009.
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebru Altan

Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 55

Kaynak Göster

APA Altan, E. (2013). Renaud de Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187). Tarih Dergisi(55), 1-30.
AMA Altan E. Renaud de Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187). Tarih Dergisi. Kasım 2013;(55):1-30.
Chicago Altan, Ebru. “Renaud De Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187)”. Tarih Dergisi, sy. 55 (Kasım 2013): 1-30.
EndNote Altan E (01 Kasım 2013) Renaud de Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187). Tarih Dergisi 55 1–30.
IEEE E. Altan, “Renaud de Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187)”, Tarih Dergisi, sy. 55, ss. 1–30, Kasım 2013.
ISNAD Altan, Ebru. “Renaud De Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187)”. Tarih Dergisi 55 (Kasım 2013), 1-30.
JAMA Altan E. Renaud de Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187). Tarih Dergisi. 2013;:1–30.
MLA Altan, Ebru. “Renaud De Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187)”. Tarih Dergisi, sy. 55, 2013, ss. 1-30.
Vancouver Altan E. Renaud de Chatillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Maverayi Ürdün Senyörü (1177-1187). Tarih Dergisi. 2013(55):1-30.