Yıl 2010, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 17 - 27 2010-10-01

Evaluation of insurance companies’ applications on the internet via analytical hierarchy process
Sigorta İşletmelerinin İnternet Üzerindeki Uygulamalarının Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) İle Değerlendirilmesi

Osman Barlas Bursalı [1]


OBJECTIVE: The aim of this study is to examine internet applications of insurance companiesand to evaluate qualification by comparing their performances. As researchmethod, Analytical Hierarchy Process (AHP) has been used that is a methodused for solving and structuring decision problems. The importance of thismethod is to be applied complex, multi factor, multi criteria and alternativelydecision problems. “Information”, “dependency”, “ergonomics” and “access”factors has been determined as priority criteria and ergonomics has beendetermined as the most important criteria. It is determined that internetapplications performances of insurance companies were not sufficient and therehave been differences.
Bu çalışmanın amacı, sigorta sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin İnternetuygulamalarını incelemek ve performanslarını karşılaştırarak yeterliliklerinideğerlendirmektir. Araştırma yöntemi olarak, karar problemlerininyapılandırılmasında ve çözümünde kullanılan yöntemlerden birisi olan AnalitikHiyerarşi Süreci (AHS) kullanılmıştır. Yöntemin özelliği; karmaşık, çok faktörlü,çok kriterli ve çok alternatifli karar problemlerine uygulanabilmesidir.Çalışmada; “bilgi”, “bağımlık”, “ergonomi” ve “erişim” faktörleri önceliklikriterler olarak belirlenmiş ve en önemli kriterin ergonomi olduğu tespitedilmiştir. Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin İnternetuygulama performanslarında farklılık bulunduğu ve yeterli olmadığıgörülmüştür.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Diğer ID JA78HP78JE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Osman Barlas Bursalı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010

APA Bursalı, O . (2010). Sigorta İşletmelerinin İnternet Üzerindeki Uygulamalarının Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) İle Değerlendirilmesi . Journal of Internet Applications and Management , 1 (2) , 17-27 . DOI: 10.5505/iuyd.2010.08208