Yıl 2014, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 32 - 43 2016-07-23

Belediyelerin Hizmet Sunumunda E-Belediyecilik Kriterleri: Kocaeli İli ve Bazı İlçelerinden Bir Örnek
Criteria for E-Municipalities in Municipal’s Service Delivery: an Example for Kocaeli Municipality and Some of its Counties

İsmail Safa Aydın [1] , Arzdar Kiracı [2]


Bütün dünyada yaşanan küreselleşme, bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda; hesap verilebilirlik, saydamlık ve verimlilik gibi kavramların da etkisiyle, günümüzde devletler geleneksel olan yapılarını değiştirmektedirler. Artık vatandaşların devlet dairelerinde geçirdikleri süreler azalmakta, bunun yerine vatandaşlar İnternet üzerinden işlemlerini daha kolay, hızlıca ve oldukça ucuza bitirme olasılığına sahip olabilmektedirler. Geleneksel devlet yapısının yerini e-devlet ve e-belediye uygulamaları almaktadır. Bu çalışmanın, amacı gelecek çalışmalara temel oluşturacak başarılı e-belediye uygulamaları için gerekli kriterleri tespit etmektir. Bu kriterler tespit edildikten sonra, Kocaeli ili ve bazı ilçelerinde yerel yönetimlerin e-devleti, özellikle ebelediyeyi web sitelerinde hangi şekilde kullandığı ve buna göre vatandaşların bu hizmetlere katılımları araştırılmıştır. Bunun için belediyelerinin web siteleri üzerinden verdikleri bilgiler incelenerek ve belediyelerle iletişime geçilerek, hemşehrilerin e-belediye uygulamalarından ne şekilde yararlandıkları araştırılmış ve başarılı bir e-belediye için kriterleri ne oranda sağladıkları tespit edilmiştir.
Nowadays, advances in information and communication technologies (ICT) and concepts such as accountability, transparency and efficiency; changes the traditional structure of states all over the world. Now, the citizens spent less time in state offices and have the chance to complete their transactions easier, faster and quite cheaply using Internet. E-government and e-municipal applications takes the place of the traditional state structure. The purpose of this study is to identify the criteria for successful e-municipal applications that will form the basis for future works. After the determination of these criteria, the web sites of Kocaeli province and local governments in some counties according to the participation of citizens to e-government, especially the e-municipality services are investigated. For this purpose, how the citizens benefit from e-municipality applications and to what extent the criteria for a successful emunicipality are satisfied is determined by using the information in municipality websites and by contacting the municipality authorities.
 • Alodalı, F. B., A. Tuncer, S. Usta ve M. Halis (2012). Yerel Yönetimlerde E-Belediyecilik Uygulamaları: Akdeniz Bölgesi Örneği. Manas Sosyal Araştırma Dergisi, 1 (1) http:// journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2012_V01_I01/6ab8844f3c35ae51ae16111bae03f4 5d.pdf (1.1.2013).
 • Baştan, S. (2008). E-Devlet Yapılanması Ekseninde Kamusal Enformasyon ve İletişim Teknoloji Projelerinin Önündeki İtici ve Kısıtlayıcı Etkenler. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 214–266.
 • Baştan, S. ve R. Gökbunar (2004). Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E-Devletle İlgili Yeni Gelişmeler: Tümleşik E-Devlet Sistemine Doğru. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (1), 71–89.
 • Bilbao-Osorio, B., R. Crotti, S. Dutta ve B. Lanvin (2014). The Networked Readiness Index 2014: Benchmarking ICT Uptake in a World of Big Data. (The Global Information Technology Report 2014 içinde, ed. Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta ve Bruno Lanvin) http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_201 4.pdf (24.07.2014).
 • Bengshir, T. K. ve A. Akay (2006). Bir Kamu Politika Aracı Olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri: Türkiye’de Belediyelerin Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Çağdaş Yerel Yönetimler, 15 (1), 31–46.
 • Candemir, A. ve İ. S. Kazançoğlu (2009). E-belediye Çerçevesinde Ege Bölgesi Kıyı Belediyelerinin Web Sitelerinin İçerik Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. 7.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova.
 • Coleman, S. (2006). African E-Government-Opportunities and Challenges. University of Oxford: Oxford University Press.
 • Çiçek, S., H. G. Çiçek ve U. Çiçek (2007). Kamu Hizmetlerinin Etkinliğinde E-Devlet Kullanımı ve Beklentileri. 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, 9-13 Mayıs, Belek-Antaly
 • Dada, D. (2006). The Failure of E-Government In Developing Countries: A Literature
 • Review. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 26 (7), 1–10.
 • Demirel, D. (2006). E-Devlet ve Dünya Örnekleri. Sayıştay Dergisi, 61, 83–118.
 • Emini, F. T. ve M. Kocaoğlu (2011). Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Hizmet Sunumuna Etkileri: Konya İl Özel İdaresi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (2), 179–200.
 • Henden, B. ve R. Henden (2005). Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve EBelediyecilik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14) 48–66.
 • İnce, M. (2001). Elektronik Devlet, Kamu Hizmetinin Sunulmasında Yeni İmkanlar. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara: DPT Yayınları.
 • Kaypak, Ş. (2009). Küreselleşme Sürecinde E-Dönüşüm ve Belediyelere Yansıması. 7.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova.
 • Parlak, B. ve Z. Sobacı (2008). Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Website Temelli Hizmetleri: Karşılaştırmalık Bir İşlevsellik Analizi, (Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar içinde, ed. Bekir Parlak), Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Parlak, B., Z. Sobacı ve C. Cantürk (2007). Marmara Bölgesindeki Büyükşehir Belediyelerinin Website Temelli E-Devlet Hizmetleri: Karşılaştırmalı Bir İşlevsellik
 • Analizi. Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 26–28 Aralık, İstanbul: İKDER, 1192–1203. Resmigazete (2005). Belediye Kanunu. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home= http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713.htm&main=http://www.resmigaz ete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713.htm (24.07.2014).
 • Şahin, A. (2007). Türkiye’de E-Belediye Uygulamaları ve Konya Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 161–189.
 • Şahin, A. ve Ö. Erhan (2003). E-Devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 333–356.
 • Türkiye (2014). e-Devlet Nedir? https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikca Sorulanlar#edevletnedir (24.07.2014).
 • Uçkan, Ö. (2003). E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye, “Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması İçin Strateji ve Politikalar – 1”. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Usta, A. (2009). Bilgi Toplumunda Yeni İş Alanları ve Birey Üzerindeki Etkileri. 7.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova
 • Wikipedia (2014). Information and communications technology. http://en.wikipedia.org/wiki /Information_and_communications_technology (24.07.2014).
Diğer ID JA57PS55PY
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail Safa Aydın

Yazar: Arzdar Kiracı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Temmuz 2016
Kabul Tarihi : 28 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Temmuz 2016

APA Aydın, İ , Kiracı, A . (2016). Belediyelerin Hizmet Sunumunda E-Belediyecilik Kriterleri: Kocaeli İli ve Bazı İlçelerinden Bir Örnek . İktisadi Yenilik Dergisi , 2 (1) , 32-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iy/issue/22655/241962