Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 6 - 13 2019-06-30

Using Digital Material in International Relations and Political Science
Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Alanında Sayısal Malzeme Kullanımı

Abdullah MANAZ [1]


History of science is generally divided into Oral, Written, Numerical periods. Following the 1960s, when computer, internet, audio, digital text and video materials entered to human life, the digital era began.
Although the use of digital materials has spread to every area of human life, it has not fully entered to the field of social sciences, which are based on books and articles with historical foundations. Photography, Map, Graphics, Audio, Video materials, such as Electronic Books and Articles that produce them with Camera, Computer, Camera, Mobile Phone devices contribute to scientific studies. In terms of presentation, TTS, API based interactive maps, HTML-based texts containing digital materials and remote Video Presentation methods will enrich scientific meetings with new technologies.
Particular attention should be paid to the security of digital devices and the reliability of the materials produced public tools, the Internet and social media networks, in terms of reliability and objectivity that underlie scientific studies. While assembled fake photographs, fiction videos that create a perception of reality endanger the safety of scientific studies, new methods have been developed to detect them.
It has become an indispensable necessity for scientists and researchers to enrich support and present their scientific studies with numerical materials.

Bilim tarihi, genel olarak Sözlü, Yazılı, Sayısal dönemlere ayrılmıştır. 1960lı yılları takiben insan hayatına giren bilgisayar ve internet ile birlikte Ses, Yazı ve Görüntü malzemelerinin birlikte kullanıldığı Dijital Çağ başlamıştır.
Sayısal malzeme kullanımı, insan hayatının her alanına yayılmasına rağmen, tarihsel temelleri olan kitap ve makaleye dayalı Sosyal Bilimler alanına tam anlamıyla girememiştir. Fotoğraf, Harita, Grafik, Ses, Video gibi malzemelerle Elektronik Kitap ve Makalelerle bunları üreten Fotoğraf Makinesi, Bilgisayar, Kamera, Mobil Telefon aygıtları bilimsel çalışmalara büyük katkı sağlamaktadır. Bildiri sunumu açısından TTS, API temelli interaktif haritalar, sayısal malzemeler içeren HTML tabanlı metinler ve uzaktan Video Bildiri gibi yöntemler, bilimsel toplantıları yeni teknolojilerle zenginleştirecektir.
Bilimsel çalışmaların temelini oluşturan güvenilirlik ve objektiflik açısından, sayısal cihazların güvenliği ve üretilen malzemelerin, kamuoyu araçlarının, internet ve sosyal medya ağlarının güvenilirliğine de özellikle dikkat edilmelidir. Montajlanmış sahte fotoğraflar, gerçeklik algısı yaratan kurgu videolar bilimsel çalışmaların güvenliğini tehlikeye düşürmekle birlikte bunların tespiti konusunda yeni yöntemler ortaya çıkmıştır.
Bilim adamları ve araştırmacıların, bilimsel çalışmalarını sayısal materyallerle zenginleştirmesi, desteklemesi ve sunması vazgeçilmez zorunluluk haline gelmiştir.

  • Anamed (2018). Ottoman Arcadia: The Hamidian Expedition to the Land of Tribal Roots (1886).
  • Çelikcan, P. (2015). Osmanlı İmparatorluğu’na Dair Filmler ve Sorunları. Türk Sineması Araştırmaları. Erişim Adresi: http://www.tsa.org.tr/tr/yazi/yazidetay/178/osmanli-imparatorlugu%E2%80%99na-dair-filmler-ve-sorunlari, Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2019.
  • Çiçek, E. (2018). Sihirli Belge Fotoğrafın Osmanlı Devletinde Kabulü, Gelişimi ve II. Abdülhamid Dönemi, Social Sciences Studies Journal, Vol:4, Issue:23, pp.4581-4589.
  • Erickson F. (2011). Uses of video in social research: a brief history. İnternational Journal of Social Research Methodology, 14: 3, 179 – 189.
  • Jouko, A. & Jukka, K. (2015). From evidence to re-enactment: history, television and documentary film, Journal of Media Practice, DOI: 10.1080/14682753.2015.1041804
  • Karabey, M. (1999). Cumhuriyet’in Sesleri, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
  • Kuyucu, M. (2018) Gelenekselden Dijitale Radyo Mecrasının Popüler Basındaki Yeri: Radyo Haftası Dergisi. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, Ege Üniversitesi, İzmir. s.136-154.
  • Manaz, A. (2006). Stratejik Haritalar Atlası. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
  • Manaz, A. (2019). Televizyon Yayıncılığında Somut Olmayan Kültürel Miras ve Popüler Kültür, Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Amasya.
  • Manaz, A. (2019). Ortadoğu Çatışma Bölgeleri Harita Arşivi. Flicker Erişim Adresi: https://www.flickr.com/photos/79647163@N07/albums
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0001-1979
Yazar: Abdullah MANAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA MANAZ, A . (2019). Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Alanında Sayısal Malzeme Kullanımı. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 6-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/49441/628578