Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 77 - 85 2019-12-31

Historical Background of Greek Nationalism and the Problem of Western Thrace as an Example of Political Reflection
Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıma Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu

Erdem EREN [1]


In this study, the concepts of nation and nationalism were tried to be explained in a theoretical framework, the origins, development and principles of Greek nationalism were examined, the effect of Greek nationalism on the Western Thrace problem was understood and analyzed. Nationalism and nation state ideology that occurred with the 1789 French Revolution spread to Ottoman Empire, has different nations and religious societies in its structure, and Greeks, one of the these societies, left from Ottoman Empire in 1830 and became independent. Although the basis of Greek nationalism is thought to be rooted in the French Revolution, it creates an ideal in historical background based on the ancient Greek. As a matter of fact, the basis of Greek nationalism in the process of nationalization was based on Ancient Greece and Hellenistic, and Greek nationalism was built on the foundations of language, religion and ethnicity in the framework of Megali Idea. This nationalism encoded society with “us” and “other” formula, Western Thrace Muslim and Turkish Minority whose rights were guaranteed with Lausanne Peace Treaty were considered as “other” from past to present. As a political reflection of Greek nationalism, this minority is faced with a number of assimilation policies and rights violations since the Treaty to today.
Bu çalışmada millet ve milliyetçilik kavramları kuramsal çerçevede açıklanmaya, Yunan milliyetçiliğinin kökeni, gelişimi ve esasları incelenmeye, Batı Trakya sorununda Yunan milliyetçiliğinin etkisi anlaşılmaya ve analiz edilmeye çalışılmıştır. 1789 Fransız İhtilali’yle filizlenen milliyetçilik ve ulus devlet ideali, uhdesinde farklı millet ve dini toplumu bulunduran Osmanlı Devleti’ne de sıçramış, nitekim bu toplumlardan biri olan Yunanlılar 1830 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılıp bağımsız olmuştur. Yunan milliyetçiliğinin temeli her ne kadar Fransız İhtilali’yle köklendiği düşünülse de, tarihsel arka planında Antik Yunan’a dayanan bir ideal yatmaktadır. Nitekim uluslaşma sürecinde Yunan milliyetçiliğinin temeli Antik Yunan ve Helen’e dayandırılmış, Megali İdea çerçevesinde Yunan milliyetçiliği dil, din ve etnisite temelleri üzerinde inşa edilmiştir. Bu milliyetçilik ise toplumu “biz” ve “öteki” formülü ile kodlamış, hakları Lozan Barış Antlaşması ile garanti altına alınan Batı Trakya Müslüman ve Türk azınlığı ile geçmişten günümüze kadar hep “öteki” olarak görülmüştür. Yunan milliyetçiliğinin politik yansıması olarak da bu azınlık Antlaşmadan günümüze kadar birçok asimilasyon politikası ve hak ihlalleriyle de karşı karşıya kalmaktadır.
 • Akıncı, A. (2014). Milliyetçilik Kuramları. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler dergisi , 15 (1), 131-150.
 • Akman, Halil (2006). Paylaşılamayan Balkanlar, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Arslan, H. Tolga (2017). “Milliyetçilik Mukaddesatçılık Sarmalı.” Anlık İki Aylık Düşünce, Kültür ve Bilim Dergisi, Eylül-Ekim, s. 24-27.
 • Associations of Solidarity With Western Thrace Turks In Federal Germany and Turkey (1983). The Drama Of The Moslem Turkish Minority In Western Thrace.
 • Ayhan, Halis (2014). “Batı Trakya Türk Azınlığının Hukuki ve Siyasi Sorunlarının Asimilasyon Politikası Çerçevesinde Tahlili.” Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 42, s. 173-188.
 • Batıbey, Kemal Şevker (2000). Batı Trakya Türk Devleti (1919-1920), İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Clogg, Richard (1997). Modern Yunanistan Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Eren, Halit (2015). “Faaliyetlerimiz İslam Coğrafyasını Kapsıyor.” Ekovitrin Dergisi, Ekim Sayısı, s. 84-87.
 • Gellner, E. (1992). Uluslar ve Ulusçuluk. (B. E. Behar, & G. G. Özdoğan, Çev.) İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Gökçen, Salim (2003). “Yunanistan’ın Batı Trakya Politikası: Batı Trakya Türklerinin Sorunları”, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, Sayı 3, s.49.
 • Helsinki Watch Report (1990). Destroying Ethnic Identity, August 1990. United States of America.
 • Heraclides, Alexis (2002). Yunanistan ve “Doğu’dan Gelen Tehlike Türkiye” -Türk-Yunan İlişkilerinde Çıkmazlar ve Çözüm Yolları, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Hutckinson, John. ve Anthony D. Smith (der.) (1994). Nationalism, Oxford ve New York: Oxford University Press.
 • Hüseyinoğlu, A. (2016). “Yunanistan'da (Batı Trakya) Türk Azınlığı ve Türkçe”. D. F. Türk içinde, Balkanlar'da Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçe'ye Yönelik Dil Politikaları (s. 103-129). Ankara: Astana Yayınları.
 • Işık, Sadık Ahmet (1997). Bir İnsan Hakları Dramı: Batı Trakya, Ankara: Yeni Türkiye, (Türk Dünyası Özel Sayısı).
 • Kalelioğlu, Oğuz (2008). “Türk-Yunan İlişkileri ve Megali İdea.” Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 41, s. 105-123.
 • Kayıran, M., & Metintaş, M. Y. (2018). Türk - Yunan İlişkileri (1878-1952). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi , 1 (3), 33-73.
 • Keyvan, Özlem Zerrin (2012). “Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Türkleri Sorunu.” Mesleki Bilimler Dergisi, 1 (4): s. 20-31.
 • Kırlıntokme, Outkou (2010). “Ulus Devlet Oluşturmada Yunanistan Örneği -Büyük Ülkü-Megali İdea-”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü: Atatürk Yolu Dergisi, s. 401-413.
 • Kütükçü, M. A. (2004). Uluslararası Hukukta Self-Determinasyon Hakkı ve Türk Cumhuriyetleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12), 259-276.
 • Millas, Herkül (1994). Yunan Ulusunun Doğuşu, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Millas, Herkül (2004). Geçmişten Bugüne Yunanlılar- Dil, Din ve Kimlikleri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ntokme, O. K. (2010). Ulus Devlet Oluşturmada Yunanistan Örneği: Büyük Ülkü-Megali İdea. Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi (46), 401-424.
 • Oran, Baskın (1999). Yunanistan’ın Lozan İhlalleri, Ankara: Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yayınları.
 • Öksüz, Hikmet (1992). Lozan'da Batı Trakya Sorunu, İstanbul: İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Ömeroğlu, Aydın (1994). Batı Trakya Türkleri ve Gerçek 1, İstanbul: Avcı Yayınları.
 • Özdemir, Y., & Çiydem, E. (2017). Osmanlı Coğrafyasındaki İlk Devrimci Örgüt: "Philiki Eterya". Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (14), 24-45.
 • Özkırımlı, U. (2008). Milliyetçilik Kuramları; Eleştirel Bir Bakış. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Özkırımlı, Umut (2010). Milliyetçilik Üzerine Güncel Tartışmalar -Eleştirel Bir Müdahale-, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Saklı, Ali Rıza (2012). “Fransa ve Almanya’da Uluslaşma Süreci ve Ulus Bilincinin Oluşumu.” Akademik Bakış Dergisi, Sayı 32, Eylül-Ekim, s. 1-19.
 • Sarıkaya, M. Ş., Ahmet, F. M., & Demirel, A. C. (2013). Batı Trakya Müslüman Türk Gençlerinin Sorunları. İstanbul: İDSB.
 • Smith, A. D. (2007). Milli Kimlik. (B. S. Şener, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Toprak, Serap (2014). “Türk-Yunan Siyasi İlişkileri Çerçevesinde Batı Trakya Sorunu.” Bitlis Eren Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (1), s. 43-54.
 • Verhas, E. (2019). Batı Trakya'daki Türk Azınlık: Uzun Yıllardır Süren Hak ve Tanınma Mücadelesi. Ankara: Minority Rights Group Europe.
 • Yavuz, Yenel (2014). Yunanistan’ın Azınlıklara Yönelik Politikaları ve Uygulamaları, Ankara: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanlık Tezi.
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9891-1763
Yazar: Erdem EREN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA EREN, E . (2019). Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıma Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2) , 77-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/50739/647128