Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Comparison of Mathematical Problem Posing Skills of University Students in the Context of Critical Thinking Dispositions

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 51 - 67, 30.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Altun, M., (2005), İlköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi[Teaching Mathematics in Middle Schools], 4. Bs, Alfa Akademi, BursaArıkan, E. E. (2014). Ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözme-kurma becerilerinin ve problem kurma ile ilgili metaforik düşüncelerinin incelenmesi[The Analysis of Middle school Students’ Problem solving-posing skill and their metaphorical thoughts about them] (Published Doctoral dissertation, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü).Brown, S. I. & Walter, M. I. (1990).The Art of Problem Posing (2nd edition). Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.Cai, J., (1998), An investigation of U.S. and Chinese students’ mathematical problem posing and problem solving. In Mathematics Education Research Journal. (10), 37-50
  • English, L. D., (1997), The development of fifth-grade children’s problem-posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34(3): 183–217.Facione, P. A.; Facione, N. C., ve Giancarlo, C.A.F. (1998). The California Critical Thinking Dispositions Inventory. California: Academic Pres. Freire, P., (1970), Pedagogy of the oppressed. New York, NY: The Continuum Publishing CorporationHiebert, J. and Wearne, D., (1996), “Instruction, Understanding, and Skill in Multidigit Addition and Subtraction”, Cognition and Instruction, 14, 251 - 283.Kar, T. & Işık, C. (2014). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kesirlerle çıkarma işlemine kurdukları problemlerin analizi. İlköğretim Online, 13(4). 1223-1239.Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar. İlkeler Teknikler,[Scientific Research Methods: Concepts, Principles and Techniques] Ankara: Nobel Yayınevi.Kiliç, Ç. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Problem Kurmayı Algılayış Biçimlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 203-214Kürüm, D. (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü [Critical Thinking Abilities of Prospective Teachers]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. [Decision Making and Problem Solving in Indefinite Situations] Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Moses, B., Bjork, E. and Goldenberg, E. P., (1993), Beyond problem solving: problem posing, In S. I. Brown ve M. I. Walter, (Ed.), Problem posing: reflections and applications (1st ed.): 178-188. USA: Lawrence Erlbaum Associates.National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards for School Mathematics. VA: Reston.Profetto‐McGrath, J. (2003). The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing students. Journal of advanced nursing, 43(6), 569-577.Seo, H. S. (1997). On the Use of What-If-Not Strategy for Posing Problem. Use of open-ended problems in mathematics classroom, 176, 85.Shin, K., Jung, D. Y., Shin, S., & Kim, M. S. (2006). Critical thinking dispositions and skills of senior nursing students in associate, baccalaureate, and RN-to-BSN programs. Journal of Nursing Education, 45(6).Shiota, N. (1991). A study of the problem-solving process emphasizing on problem generating: as a perspective for problem formulating and problem posing. Joetsu Journal of Mathematics Education, 6, 95-104.Silver, E. A., (1997), Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem solving and problem posing, ZDM, 29 (3): 75-80.Stickles, P. R., (2006). An analysis of secondary and middle school teacher’s mathematical problem posing, Indiana University. (UMI No. 3219902).Stoyanova, E., and Ellerton, N., F. (1996), A framework for research into student’s problem posing in school mathematics, Technology in mathematics education. Mel bourne: Mathematics Education Research Group of Australia
  • Tejima, K. (1992). The strategy of problem posing. Joetsu Journal of Mathematics Education, 7, 17-30

Comparison of Mathematical Problem Posing Skills of University Students in the Context of Critical Thinking Dispositions

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 51 - 67, 30.06.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, eleştirel düşünme eğilimi ve matematiksel problem kurma becerisi arasındaki ilişkinin varlığını sorgulamaktır. Başka bir deyişle, matematiksel problem kurma becerisinin eleştirel düşüncenin varlığına dair bir işaret olabilirliğini sorgulamaktır. Araştırmanın katılımcıları 120 kişiden oluşan mimarlık fakültesi birinci sınıf üniversite öğrencisidir. Çalışmada, matematiksel problem kurma aktivitesi için "eğer yoksa" stratejisi kullanılmıştır. Öğrencilere integral bir hesaplama problemi verilerek bu problemi çözmeleri, bu problemden yeni problemler oluşturmaları ve yine bu oluşturdukları problemleri çözmeleri istenmiştir. Seçilen problem herhangi bir analiz kitabında yer alan en temel integral problemlerden biridir. Ayrıca, 120 öğrencinin tamamı için California Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri uygulanmıştır.

Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Sonuçlardan biri, 3 ve daha fazla çeşitte problem kuran öğrencilerin eleştirel düşünme alt ölçek puanları diğerlerine nazaran daha yüksektir.

Kaynakça

  • Altun, M., (2005), İlköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi[Teaching Mathematics in Middle Schools], 4. Bs, Alfa Akademi, BursaArıkan, E. E. (2014). Ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözme-kurma becerilerinin ve problem kurma ile ilgili metaforik düşüncelerinin incelenmesi[The Analysis of Middle school Students’ Problem solving-posing skill and their metaphorical thoughts about them] (Published Doctoral dissertation, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü).Brown, S. I. & Walter, M. I. (1990).The Art of Problem Posing (2nd edition). Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.Cai, J., (1998), An investigation of U.S. and Chinese students’ mathematical problem posing and problem solving. In Mathematics Education Research Journal. (10), 37-50
  • English, L. D., (1997), The development of fifth-grade children’s problem-posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34(3): 183–217.Facione, P. A.; Facione, N. C., ve Giancarlo, C.A.F. (1998). The California Critical Thinking Dispositions Inventory. California: Academic Pres. Freire, P., (1970), Pedagogy of the oppressed. New York, NY: The Continuum Publishing CorporationHiebert, J. and Wearne, D., (1996), “Instruction, Understanding, and Skill in Multidigit Addition and Subtraction”, Cognition and Instruction, 14, 251 - 283.Kar, T. & Işık, C. (2014). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin kesirlerle çıkarma işlemine kurdukları problemlerin analizi. İlköğretim Online, 13(4). 1223-1239.Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar. İlkeler Teknikler,[Scientific Research Methods: Concepts, Principles and Techniques] Ankara: Nobel Yayınevi.Kiliç, Ç. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Problem Kurmayı Algılayış Biçimlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 203-214Kürüm, D. (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü [Critical Thinking Abilities of Prospective Teachers]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. [Decision Making and Problem Solving in Indefinite Situations] Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Moses, B., Bjork, E. and Goldenberg, E. P., (1993), Beyond problem solving: problem posing, In S. I. Brown ve M. I. Walter, (Ed.), Problem posing: reflections and applications (1st ed.): 178-188. USA: Lawrence Erlbaum Associates.National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standards for School Mathematics. VA: Reston.Profetto‐McGrath, J. (2003). The relationship of critical thinking skills and critical thinking dispositions of baccalaureate nursing students. Journal of advanced nursing, 43(6), 569-577.Seo, H. S. (1997). On the Use of What-If-Not Strategy for Posing Problem. Use of open-ended problems in mathematics classroom, 176, 85.Shin, K., Jung, D. Y., Shin, S., & Kim, M. S. (2006). Critical thinking dispositions and skills of senior nursing students in associate, baccalaureate, and RN-to-BSN programs. Journal of Nursing Education, 45(6).Shiota, N. (1991). A study of the problem-solving process emphasizing on problem generating: as a perspective for problem formulating and problem posing. Joetsu Journal of Mathematics Education, 6, 95-104.Silver, E. A., (1997), Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem solving and problem posing, ZDM, 29 (3): 75-80.Stickles, P. R., (2006). An analysis of secondary and middle school teacher’s mathematical problem posing, Indiana University. (UMI No. 3219902).Stoyanova, E., and Ellerton, N., F. (1996), A framework for research into student’s problem posing in school mathematics, Technology in mathematics education. Mel bourne: Mathematics Education Research Group of Australia
  • Tejima, K. (1992). The strategy of problem posing. Joetsu Journal of Mathematics Education, 7, 17-30

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Esra ARIKAN (Sorumlu Yazar)
0000-0003-2775-0373
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Başvuru Tarihi 4 Aralık 2018
Kabul Tarihi 8 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Arıkan, E. E. (2019). Comparison of Mathematical Problem Posing Skills of University Students in the Context of Critical Thinking Dispositions . İZÜ Eğitim Dergisi , 1 (1) , 51-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izujed/issue/42924/492065